Kurs i obuka za SA (System Analysis)

Uvodna znanja koja se odnose na sistemsku analizu, ali i na oblast web razvoja će steći svaki polaznik ovog kursa, koji se sprovodi u prostorijama svake od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. Isto tako je u ponudi i online kurs i obuka za SA (System Analysis), a taj vid edukacije će zainteresovani pratiti putem interneta, uz korišćenje softvera koji je za tu svrhu primarno i namenjen.

Određeno je da se oni opredele na koji način će pristupati nastavi, te je potrebno i da svakako donesu odluku da li će to učiniti kroz individualnu ili će se opredeliti za edukaciju u paru, to jest poluindividualnu obuku, te se takođe organizuje i grupna obuka i kurs za SA (System Analysis), što je nastava koju bi trebalo da prati više osoba. Definisano je da bude prisutno između četvoro i osmoro njih, a sve tri vrste nastave koje su u našoj ponudi podrazumevaju i tačno određen način sprovođenja.

Pojedinačni polaznici dobijaju jasna obaveštenja o svim detaljima, kao i o tome ko je zadužen za definisanje datuma početka, odnosno dinamike održavanja i tačnih termina. A to je prepušteno polaznicima, odnosno njihovim profesorima i koordinatorima za nastavu u poslovnici organizatora, kada je u pitanju poluindividualni i individualni kurs i obuka za SA (System Analysis).


Potpuno je drugačiji način na koji funkcioniše rad u grupi, a na prvom mestu zato što se iziskuje prvo formiranje određene grupe, a kako je određeno da u njoj mora biti prisutno minimalno 4 osobe, to se ujedno smatra i osnovnim uslovom koji mora biti ispunjen kako bi grupna obuka moglda da počne. Termine održavanja predavanja, kao i jasnu dinamiku kod te vrste nastave određuje zvanični organizator, pa se i očekuje da svako ko je zainteresovan za pomenuti vid edukacije prihvati sve to što je unapred određeno, jer ne postoji mogućnost izmene datuma početka, niti dinamike i termina.

Možemo da organizujemo i specijalizovani vid nastave, a koji bi trebalo da prate radnici neke kompanije, a korporativna obuka i kurs za SA (System Analysis) će biti sprovedena na mestu koje odredi klijent, pa tako može biti nastava organizovana u prostorijama klijenta, odnosno na prethodno pomenute načine. Najbitnije je istaći da se maksimalno poštuje volja klijenta u ovom slučaju, tako da se i svi detalji koji se odnose na organizaciju korporativne obuke definišu između ovlašćenog lica naše i one institucije koja za nju ima interesovanje.

Svako ko želi da se upozna sa analizom sistema je obavezan da izvrši prijavu, a što može da učini na prvom mestu lično i to dolaskom u najbližu poslovnicu organizatora. Svakako je dozvoljeno da se zainteresovani prijave telefonskim putem, ali mogu i da to učine elektronski, to jest da na oficijelnu mail adresu naše institucije pošalju informacije za prijavu.Kurs i obuka za SA (System Analysis) - program nastave

Kako je osnovni cilj koji konkretni sistem, odnosno njegova analiza ima, vezan za definisanje postupka koji omogućuje da se na najbolji mogući način odrede ciljevi, a koji će upravo kroz primenu konkretnih sistema i moći da budu realizovani, to znači da će se i obuka i kurs za SA (System Analysis), odnosno profesori zaduženi za nsprovođenje edukacije na samom početku posvetiti upravo definisanju osnovnih karakteristika jednog sistema, te postupka njegove analize, a kako bi prisutnima ovu materiju približili na što jednostavniji način.

Da bi polaznici mogli da shvate značaj primene nekog sistema za ostvarivanje konkretnih ciljeva, te za rešavanje određenih poteškoća, oni moraju da znaju koji sve delovi ga čine, ali i kako se oni moraju konfigurisati, da bi taj sistem radio na pravi način i time doprineo svojoj primarnoj svrsi - ostvarivanju određenog cilja.

Zatim će biti reči o oblasti na koju i jeste prvenstveno usmeren kurs i obuka za SA (System Analysis), tako da će se polaznici upoznati, pored ostalog i sa osnovnim razlogom zbog koga se vrši analiza sistema. A profesori će se potruditi da im prezentuju i osnovna znanja koja se na sprovođenje tog postupka odnose, a kako bi svi polaznici imali priliku da relativno lako shvate na koji način SA funkcioniše, u globalu. Detaljno će sve priutne da upoznaju predavači i sa postupkom analize, ali i sinteze, za koje je dobro poznato da su metode koje se svakako koriste prilikom sprovođenja analize nekog sistema.

Sa željom da polaznicima pomognu da znanja i veštine kojima bi trebalo da ovlada svako ko pohađa ovu obuku zaista prihvate na pravi, ali i najlakši način, profesori će se vrlo često osvrtati i na različite primere iz prakse, jer će tako prisutnima u velikoj meri i da olakšaju njihovo savladavanje.

Takođe će se predavači osvrnuti i na pravilnu analizu podataka različite vrste, ali i na analizu istraživanja, te svih ostalih segmenata koji mogu imati uticaja na SA.

Naučiće i u kojim slučajevima je poželjno da bude izvršena analiza sistema, ali i koja se metodologija treba primeniti u različitim situacijama, što će sve zajedno dovesti do toga da osoba koja bude završila praćenje ovog kursa, zapravo može da vrši osnovne analize sistema i to sasvim samostalno.

Takođe se obuka i kurs za SA (System Analysis) bavi osnovama takozvanog sistem inženjeringa, a pristni će da dobiju i smernice koje se odnose na studije izvodljivosti, u smislu da će naučiti i šta taj termin označava, ali i koji se parametri moraju uzeti u obzir da bi određena studija izvodljivosti mogla da pruži zahtevane rezultate.

Podrazumeva se da će osobe koje budu pohađale ovaj kurs moći i da se upoznaju sa 5 različitih faza koje su najčešće prisutne u toku obavljanja procesa sistemske analize. A to znači da će im predavači govoriti i o osnovnoj, odnosno početnoj fazi, u kojoj se utvrđuju osnovne karakteristike predmeta ispitivanja, ali i o fazi koja se odnosi na analizu problema, a zatim i o onoj koja je vezana za analiziranje zahteva i to u smislu da se mora odrediti šta je cilj određene analize i koji su to zahtevi koje ona ima obavezu u toj situaciji da ispravi. Na kraju se prezentuju i dve završne faze i to ona koja je okarakterisana kao faza logičkog dizajna, te analiza odluka, a što je ujedno i poslednja faza u toku ovog procesa.

U kojim terminima i gde se održava kurs i obuka za SA (System Analysis)?

Mora se odmah naglasiti da se razlikuju termini održavanja u zavisnosti od toga da li polaznika interesuje individualna obuka i kurs za SA (System Analysis) ili želi da prati nastavu u grupi, odnosno u paru (poluindividualni tip nastave). Zato se i ističe kao vrlo važan detalj da svaki pojedinačni polaznik ima dužnost da odabere jednu od njih, a to mora da učini kada vrši upisivanje, a kako bi dobio sve potrebne informacije od strane ovlašćenog lica u konkretnoj poslovnici organizatora.

Termini u kojima se organizuje nastava, a koju bi trebalo da prati jedan ili dvoje polaznika, to jest individualni i poluindividualni kurs i obuka za SA (System Analysis) su fleksibilni, u tom smislu što je potrebno da polaznici i njih i dinamiku održavanja definišu u direktnom kontaktu sa predavačem, odnosno sa licem ovlašćenim za koordinaciju nastave u određenoj poslovnici organizatora. Naravno, oni će se dogovoriti i oko toga, ali i oko datuma kada će jedna ili druga vrsta nastave da počne.

Od svakoga ko želi da pohađa predavanja u grupi i to kako ona koja se prate preko interneta, tako i ona kojima će prisustvovati u jednoj od naših poslovnica, se očekuje da prihvati unapred određene termine održavanja i dinamiku, jer u tom slučaju samo organizator može da o tome donese odluku. Prisutna je jedna vrlo važna stvar koja je vezana za organizaciju ovakvog tipa kursa, a koju organizator ne može ni u kom slučaju ranije da definiše i odnosi se na njen početak. Pre nego što objasnimo zbog čega je to tako, moramo navesti da je u grupama prisutno od minimum četvoro polaznika, do najviše njih osmoro, pa se svakako prvo mora prijaviti dovoljan broj osoba, kako bi mogla da počne ova vrsta nastave, jer je to ujedno i osnovni uslov za kreiranje grupe. Dakle, onog trenutka kada bude bila napravljena grupa od četvoro polaznika minimum, organizator će odrediti dinamiku i termine održavanja, a i obavestiti o tome svee osobe koje su se pre toga prijavile. Ističemo da ovde ne može ništa da se izmeni na zahtev prijavljenih, pa je zato vrlo važno da se oni tome prilagode.

Nudimo i organizaciju one vrste nastave koju će da prate zaposlenici u nekoj firmi i tada se svakako u najvećoj meri nastoji da budu ispunjeni zahtevi klijenta. Iz tog razloga se i događa da korporativna obuka i kurs za SA (System Analysis) bude organizovan ne samo u našim poslovnicama i preko interneta, nego isto tako i u prostorijama firme ili tamo gde polaznicima u tom slučaju odgovara. A termini održavanja ove vrste nastave, odnosno dinamika, kao i datum početka će svakako da zavise upravo od dogovora koji će predstavnici klijenta da imaju sa licem koje je u našoj poslovnici za to i zaduženo.

Na koji način se obuka i kurs za SA (System Analysis) održava?

Sobzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford može da ponudi dva tipa nastave, to jest onu koja se karakteriše kao klasična i koja se organizuje u prostorijama određene poslovnice ove institucije i obuku preko interneta, to podrazumeva i da je neophodno da se svi koji su zainteresovani odluče koji tip kursa će da prate. Nakon što to budu učinili, imaće obavezu i da donesu odluku, te da o tome obaveste predstavnika organizatora, a vezano za način praćenja nastave.

Zapravo je stvar u tome da je u našoj ponudi individualni, grupni i poluindividualni kurs i obuka za SA (System Analysis), a svaki se sprovodi u skladu sa jasno definisanom dinamikom, odnosno u terminima koji se definišu unapred ili od strane pojedinačnog polaznika i predavača, tako da je vrlo važno da svaki pojedinačni prijavljeni iznese svoj zahtev, da bi mogao da dobije sve potrebne informacije koje se odnose na princip organizacije tog tipa nastave.

Na prvom mestu moramo istaći činjenicu da je primarna razlika između sva tri tipa nastave koje imamo u ponudi vezana za broj polaznika koji mogu da joj prisustvuju, budući da je predviđeno između 4 i 8 osoba da pohađa grupnu, te bi trebalo samo jedan polaznik da prati individualnu nastavu i na kraju, određeno je da njih dvoje moraju da prisustvuju poluindividualnoj nastavi.

Iako je to primarna razlika, činjenica je da se ove vrste edukacije svakako organizuju na drugačiji način, te grupna obuka i kurs za SA (System Analysis) pred sve koji su prijavu izvršili primarno stavlja zahtev da sačekaju formiranje grupe. Tačno je utvrđen broj prisutnih u jednoj grupi, a što podrazumeva da je potrebno četvoro polaznika da izvrši prijavu da bi ona bila kreirana, što se sve naravno odnosi i na klasičan tip edukacije i na onlajn obuku. Pošto se navedeni zahtev bude ispunio, organizator će prijavljene i da detaljno informiše o svemu, stim da polaznici u ovom slučaju moraju imati na umu podatak da će Obrazovni centar Akademije Oxford nakon ispunjenja pomenutog zahteva da odredi prvo datum održavanja, odnosno početka, a zatim i termine u kojima će biti sprovedena predavanja, te isto tako će odlučiti i o dinamici.

Napominjemo da je individualni kurs i obuka za SA (System Analysis) namenjen samo jednom polazniku, kao i da je poluindividualna nastava ona koju prati njih dvoje istovremeno, te da obe podrazumevaju potpuno isti način organizovanja. A on pred prijavljene stavlja zahtev da definišu, na prvom mestu datum početka sa koordinatorom za nastavu i nadležnim profesorom, te potom i da se dogovore u kojim terminima će nastava koju izaberu da prate biti organizovana, to jest kakvom dinamikom.

Budući da naša institucija organizuje i specijalizovani tip nastave za zainteresovane firme, odnosno za njihove zaposlene, to se način na koji se sprovodi korporativna obuka i kurs za SA (System Analysis) u značajnoj meri razlikuje u odnosu na rad u grupama, ali podseća na onaj princip koji je vezan za poluindividualnu i individualnu nastavu. U tom slučaju će ovlašćeno lice u organizaciji klijenta i u našoj instituciji da se dogovore oko svih segmenata organizacije.

Koliko traje kurs i obuka za SA (System Analysis)?

Samo oni kandidati koje interesuje grupna obuka i kurs za SA (System Analysis) mogu prethodno da dobiju tačnu informaciju koliko će da traje nastava, a najpre zato što je to u skladu sa principom organizacije ovog tipa edukacije. Organizator u tom slučaju definiše kako trajanje, odnosno dinamiku, tako i tačne termine, a mora se pričekati da bi bio određen tačan datum početka za grupnu nastavu, jer je kreiranje grupe osnovni uslov za njen početak. Dakle, kako je ukupan nastavni fond sačinjen od 141 časa, polaznici koji prate grupni kurs će nastavu da pohađaju oko 3 meseca, jer je organizator definisao da u proseku na nedeljnom nivou polaznici moraju da pohađaju 12 časova nastave. Vrlo je važno naglasiti da će pojedinačni polaznik dobiti, a kada se za to stvore uslovi, sve potrebne informacije o dinamici održavanja, odnosno o datumu njenog početka, kao i o terminima u kojima će se grupna vrsta nastave organizovati.

Svakako mi ni u kom slučaju ne možemo da navedemo koliko će da traje ni poluindividualni, ni individualni kurs i obuka za SA (System Analysis), ali ni korporativna nastava, jer se detalji koji se odnose na organizaciju svake od njih isključivo moraju definisati između zainteresovanog prolaznika, odnosno menadžmenta određene kompanije i predstavnika institucije organizatora, to jest profesora.

Spisak gradova za SA (System Analysis)

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje