Kurs i obuka za saradnika za radne odnose

Da bi specijalizovani kurs i obuka za saradnika za radne odnose imala mogućnost da ostvari osnovni cilj, neophodno je da svaki zainteresovani polaznik poseduje makar osnovna znanja vezana za oblast radnih odnosa, odnosno njihove regulacije, te zakona o radu. Ističemo da se svakako to ne smatra uslovom za praćenje ove edukacije, ali je definitivno svrstano u prednost, jer će pomoći svakom pojedinačnom polazniku da znatno lakše shvati gradivo koje je obuhvaćeno nastavnim planom.

U principu je definisano da bi ovu obuku, na prvom mestu trebalo da pohađaju osobe koje su zaposlene u nekoj kompaniji i to u okviru odeljenja ljudskih resursa, ali i svako ko ima želju da se upoznavanjem sa oblašću radnih odnosa, osposobi za navedeno zanimanje, kako bi na taj način i kvalitet svoje radne biografije poboljšao.

Svi koji su zainteresovani mogu da izvrše prijavu kad god požele, uzevši u obzir da se obuka i kurs za saradnika za radne odnose, jednostavno rečeno organizuje cele kalendarske godine, a naravno u skladu sa aktuelnim nastavnim planom u okviru institucije organizatora. Najvažnije je istaći da zainteresovani mogu prijavu da izvrše na nekoliko načina, to jest mogu da dođu lično u prostorije i to bilo kog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford i na taj način se prijave. A izuzev se podrazumeva da im je dozvoljeno i da prijavu izvrše telefonskim putem, kao i da preko mejla institucije organizatora pošalju one podatke koji se smatraju relevantnim u tom slučaju.


Polaznici bi trebalo da znaju i da organizator od njih očekuje da dostave relevantnu dokumentaciju prilikom upisa, kao i da se opredele gde će, to jest po kom tačno principu da pohađaju ovu nastavu. Da ne bi bilo zabune, istaćićemo da se kurs i obuka za saradnika za radne odnose organizuje kako preko interneta, tako i u jednoj od poslovnica organizatora, a u kojoj se budu stvorili uslovi, to jest u kojoj se prijave zainteresovane osobe. Onaj polaznik kome najviše odgovara da predavanja prati iz sopstvenog doma, a putem interneta, svakako mora da obezbedi optimalne uslove za rad, to jest neizostavno mora da ima lični računar, budući da će mu on i omogućiti da nastavu prati.

Podrazumeva se, takođe da će osobe koje se budu odlučile da predavanja na ovaj način pohađaju, imati obavezu da, u skladu sa pravilima na taj računar instaliraju i određeni softver, a sa neophodnim detaljima će svako od njih i da bude upoznat kada se bude upisivao.

Budući da omogućujemo zainteresovanjima da predavanja prate u grupi, odnosno kroz poluindividualnu ili individualnu nastavu, sasvim je logično i što od svakoga od njih zahtevamo da u trenutku upisa navedu koju od pomenutih vrsta nastave žele da prati. A za svaku od njih je definisano prisustvo različitog broja osoba, to jest od četvoro do najviše osmoro njih prati grupnu edukaciju, a zatim je dva polaznika predviđeno da prisustvuju poluindividualnoj nastavi, te isključivo jedan polaznik može da pohađa individualnu.A pored razlike u broju prisutnih, bitno je naglasiti i da se pomenute vrste nastave sprovode u skladu sa jasno definisanim smernicama, a pod tim se misli na činjenicu da, recimo početak grupne edukacije biva uslovljen prijavom dovoljnog broja osoba, to jest formiranjem jedne grupe. Tako da kada se najmanje četvoro njih bude prijavilo za njeno praćenje, organizator treba da odredi sve što se odnosi na sprovođenje te vrste nastave (tačan datum početka, termini i trajanje, odnosno dinamika sprovođenja).

Ipak, da bi smo ispunili zahtev svakog pojedinačnog polaznika, mi nudimo i drugačiju vrstu edukacije, uzevši u obzir da se i individualni, odnosno poluindividualni kurs i obuka za saradnika za radne odnose nalaze u aktuelnoj ponudi naše institucije. A napominjemo da se oba tipa nastave organizuju na potpuno isti način, te da je jedina razlika vezana za broj osoba kojima je dozvoljeno prisustvo. Zapravo je način sprovođenja vrlo jednostavan, pošto osobe koje su za bilo koju od njih zainteresovane, treba da prilikom upisa izvrše precizan dogovor sa predstavnikom konkretne poslovnice institucije organizatora, ali isto tako i sa nadležnim predavačem i to ne samo o terminima održavanja bilo individualne ili poluindividualne nastave, već isto tako i o dinamici, odnosno o datumu početka.

Gotovo je sasvim isti način na koji se specifična vrsta edukacije, a koja je poznata kao korporativna obuka i kurs za saradnika za radne odnose organizuje. U tom slučaju institucija organizatora maksimalno nastoji da izađe u susret svim zahtevima pojedinačnog klijenta, a sve to ide dotle da se pomenuta vrsta edukacije može organizovati čak i u prostorijama koji će u toj situaciji da odredi klijent.

Kurs i obuka za saradnika za radne odnose - program i plan edukacije

Početak ove obuke je vezan za predstavljanje oblasti delovanja saradnika za radne odnose, a kojom prilikom će se prisutni upoznati sa svim radnim zadacima koje će neko ko bude bio sertifikovan za navedeno zanimanje morati da ispuni. Podrazumeva se da se obuka i kurs za saradnika za radne odnose sprovodi u skladu sa predviđenim standardima, tako da ne sumnjamo da će svako ko bude odlučio da pohađa pomenutu vrstu edukacije vrlo brzo po njenom završetku i moći da se zaposli upravo na ovom radnom mestu.

Prva oblast sa kojom se budu sreli svi polaznici je vezana za osnovna znanja u oblasti upravljanja odeljenjem ljudskih resursa, što znači da će predavači primarno govoriti o onim poteškoćama koje se u okviru pomenutog odeljenja vrlo često mogu uočiti, te će prisutne upoznati i sa pravilnim pristupom njihovom rešavanju. Zatim će predavači govoriti o osnovnim odredbama zakona o radu Republike Srbije, ali i o svim ostalim pravnim aktima koji su vezani za konkretnu oblast, tako da će prisutni biti u mogućnosti, pored ostalog da nauče i koje sve članove, odnosno stavove mora da sadrži ugovor o radu.

Isto tako se kurs i obuka za saradnika za radne odnose odnosi na oblast koja je vezana baš za trenutak početka rada, a tom prilikom se prisutni upoznaju sa svim onim segmentima i obavezama koje moraju biti ispunjene pre nego što se određena osoba zaposli i sa njom zvanično zaključi ugovor o radu. Izuzev stalnog radnog odnosa, biće predstavljen i način funkcionisanja privremenog radnog angažovanja, odnosno prisutni će se upoznati i sa različitim tipovima radnih odnosa, a nakon čega će im biti predstavljen deo koji je vezan kako za radno vreme zaposlenih lica, tako i za vreme koje oni moraju provesti na odmoru, te će im biti ukazano i na odredbe zakona vezano za plaćeno, to jest neplaćeno odsustvo.

Podrazumeva se da će prisutni biti upoznati i sa različitim oblicima zaštite koje propisuje konkretni zakon o radu, a tu se prvenstveno misli na zaštitu podataka, ali i na zaštitu lica koja su zaposlena, a u tom trenutku se nalaze na porodiljskom ili, pak trudničkom odsustvu, te će biti govora i o zaštiti kako maloletnih, tako i mlađih punoletnih lica, odnosno invalida i drugih grupa.

Poseban segment koji uključuje ovaj kurs je vezan za oblast mobinga, a u tom delu se prisutni upoznaju prvo sa definicijom pomenutog pojma, a odmah nakon toga i sa odredbama zakona koji se odnosi isključivo na zaštitu zaposlenih od različitih vidova zlostavljanja na radnom mestu. Isto tako će biti govora i o zaradi zaposlenih, odnosno o definisanju pravilnika o radu te o primeni onog tipa ugovora koji je poznat kao kolektivni. Prisutni će se upoznati i sa primenom različitih promena koje moraju biti unete u konkretni ugovor o radu, ali i sa onim zakonskim regulativama koje se odnose na prava zaposlenih lica u različitim situacijama. Sem toga će predavači govoriti i o onim postupcima koji moraju svakako biti primenjeni ukoliko u okviru neke kompanije dođe do viška zaposlenih, a podrazumeva se da će im profesori precizno objasniti i to na osnovu različitih primera iz prakse, po kom principu se pristupa rešavanju ovog problema, ali i kako funkcioniše otkaz konkretnog ugovora o radu.

Poseban segment edukacije je vezan i za socijalno osiguranje, to jest penzijsko i invalidsko, ali i zdravstveno, te za specifičnu vrstu osiguranja koja je poznata kao osiguranje za slučaj nezaposlenosti. Posebno je važno istaći činjenicu da osoba koja se kvalifikuje za saradnika za radne odnose mora biti upoznata i sa postupkom rešavanja različitih radnih sporova i to na miran, ali i nešto drugačiji način, tako da će u toj oblasti kurs i obuka za saradnika za radne odnose govoriti o štrajku i o tipovima štrajkova, ali i o obavezama kako učesnika, tako i nadležnih lica neke firme.

Završni delovi ovog kursa se odnose na sticanje znanja vezanih za otkaz ugovora i generalno, za prestanak radnog odnosa. A tu će prisutni upoznati sa osnovnim razlozima koji se od strane različitih poslodavaca navode za otkaz ugovora, odnosno sa konkretnim postupkom koji se u tom slučaju mora primeniti. Potom sledi deo koji je vezan za oblast delovanja inspektora za rad, odnosno za različite tipove žalbi, ali i za rešavanje sporova, a što uključuje kako mirno tako i rešavanje koje podrazumeva zvanično pokretanje postupka pred nadležnim državnim institucijama.

Posebno je bitno da istaknemo činjenicu da se obuka i kurs za saradnika za radne odnose najvećim delom vezuje za praktične primere i vežbe, jer je dokazano da se takva vrsta edukacije znatno lakše prihvata od strane polaznika. A zapravo oni kroz brojne primere, sa kojima će ih predavači i detaljno upoznati, stiču sasvim jasno sliku o svakoj od pojedinačnih oblasti i na taj način se profesionalno osposobljavaju za obavljanje poslova koji spadaju u opis radnog mesta saradnik za radne odnose.

Gde i kada se kurs i obuka za saradnika za radne odnose može pohađati?

Kako Obrazovni centar Akademije Oxford može da organizuje i nastavu preko interneta, te onu koju će zainteresovani da prate u poslovnicama ove institucije, a definisano je prisustvo predavanjima u formi individualne, poluindividualne ili grupne nastave, to se i mesto, ali i termini u kojima je određeno da se konkretna obuka i kurs za saradnika za radne odnose održi, umnogome razlikuju i to isključivo na osnovu odluke koju će svaki zainteresovani pojedinačno da donese, a vezano za mesto i za vreme održavanja nastave. Zapravo se radi o tome da svako ko vrši upis mora tada i da se odluči ne samo da li će nastavu da pohađa u našim poslovnicama ili preko interneta, već i na koji način će to da učini.

Razlika u organizaciji grupne, individualne i poluindividualne nastave svakako postoji, a ona se na prvom mestu ogleda u broju osoba kojima je dozvoljena da svaku od njih pohađa. Za individualnu nastavu je predviđeno prisustvo samo jedne osobe, dok u grupama biva prisutno između četvoro i osmoro polaznika, a poluindividualna edukacija je isključivo namenjena da je prate dvoje polaznika.

U principu, kako individualni, tako i poluindividualni kurs i obuka za saradnika za radne odnose može da počne praktično odmah nakon što zainteresovane osobe budu izvršile prijavu, odnosno pošto se oni sa koordinatorom za nastavu i predstavnikom naše institucije budu dogovorili oko svega, to jest oko datuma početka, termina i dinamike održavanja.

Određeno je da se rad u grupi uslovljava njenim formiranjem, to jest prijavljivanjem najmanje četvoro ljudi koji hoće da nastavi pristupaju baš na taj način. A onog trenutka kada grupa od toliko osoba bude bila kreirana, zvanično lice u instituciji organizatora će da odredi datum početka, a zatim i dinamiku sprovođenja, odnosno termine održavanja ove vrste nastave. O svemu tome će i da obavesti osobe koje su izvršile prijavu do tog trenutka, to jest koje čine određenu grupu.

Princip po kome se organizuje nastava za po jednog, kao i za dvoje polaznika je vrlo sličan onome koji poštuje korporativna obuka i kurs za saradnika za radne odnose, jer se u toj situaciji zainteresovanom klijentu dozvoljava da nastava za njegove zaposlene bude organizovana upravo na način koji on bude sa ovlašćenim licem institucije organizatora precizno i definisao.

Na koji način se obuka i kurs za saradnika za radne odnose održava?

Specijalizovani kurs i obuka za saradnika za radne odnose se može pratiti na dva načina, uzevši u obzir da je u ponudi i edukacija preko interneta i direktno u jednoj od poslovnica organizatora. A određeno je, takođe da se svaka od pomenutih vrsta nastave može sprovoditi za po jednog polaznika (individualna), za dvoje njih (poluindividualna) i za grupu od četvoro do osmoro ljudi, a kada se zapravo organizuje grupna nastava.

Pored toga što se razlikuje broj osoba koje konkretnom tipu predavanja mogu da prisustvuju, razlikuje se i način sprovođenja svake od njih. Svi prijavljeni se tokom zvaničnog upisa i detaljno upoznaju sa principom organizovanja svih vidova edukacije koje naša institucija ima u ponudi. Isto tako možemo da ponudimo i korporativnu obuku, što se svrstava u posebnu vrstu edukacije, uzevši u obzir da samo lica koja su u zainteresovanoj kompaniji zaposlena mogu da je prate. Sa tim u vezi napominjemo i to da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost klijentima da taj tip edukacije bude sproveden i u prostorijama koje će menadžment određene firme da odredi, ali i preko interneta i u našim poslovnicama, a što je sve stvar dogovora između zainteresovanog klijenta i naše institucije.

Za organizaciju grupne nastave je definisano prisustvo najviše 8, a najmanje 4 polaznika u jednoj grupi, dok dinamiku održavanja i termine za taj tip edukacije određuje naša institucija. Tačnije, kada se prijavi najmanje četiri osobe koje žele da nastavu prate na taj način, mi ćemo odrediti sve prethodno navedeno, kao i tačan datum njenog početka i obavestiti na za to definisan način svakog prijavljenog.

Poluindividualni i individualni kurs i obuka za saradnika za radne odnose se organizuju na sasvim isti način, a jedina razlika između njih je vezana za broj osoba kojima je tada omogućeno prisustvo. Od onih polaznika koje interesuje takva vrsta praćenja nastave, mi očekujemo da se sa našim predstavnikom, to jest sa koordinatorom za nastavu, ali i sa profesorom koji će da vodi pomenutu vrstu edukacije dogovori o svemu, jer je potrebno da zajedno definišu kako termine održavanja i datum početka, tako i trajanje, odnosno treba da se usaglase po kojoj dinamici će se jedna od tih vrsta nastave sprovoditi.

Koliko će kurs i obuka za saradnika za radne odnose da traje?

Oko mesec dana bi trebalo obuka i kurs za saradnika za radne odnose da traje, ali ističemo da to važi isključivo onda kada se polaznici odluče da je pohađaju u grupi, stim da ta vrsta nastave počinje tek pošto se kreira jedna grupa i to koja broji najmanje 4 osobe. Napominjemo da ukupno 55 školskih časova obuhvata nastavni plan i program ove edukacije, te da je dinamika takva da jedna grupa treba da prisustvuje predavanjima svakoga dana u toku radne nedelje u trajanju od jednog do dva školska časa. Naglašavamo da nakon kreiranja grupe, organizator treba da obavesti svakog prijavljenog o datumu početka, ali i o terminima u kojima će predavanja da budu organizovana, odnosno o dinamici.

Spisak gradova za - šta je poreska optimizacija

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje