Kurs i obuka za sertifikovanog HR menadžera

U ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford se nalazi i stručno osposobljavanje za sertifikovanog HR menadžera, a ova pripremna obuka i kurs je namenjena prvenstveno osobama koje su u odeljenju ljudskih resursa u nekoj kompaniji zaposlene na menadžerskim pozicijama i koje su primarno zadužene za organizaciju celokupnog poslovnog procesa u toj firmi. Podrazumeva se, svakako da ovoj edukaciji može da pristupi i bilo ko ko je ili zaposlen u odeljenju ljudskih resursa ili, jednostavno ima želju da svoja znanja u ovom segmentu podigne na viši nivo.

Pomenuta institucija edukaciju organizuje na klasičan način, što znači da se predavanja organizuju u njenim prostorijama, to jest u bilo kojoj od preko za sada 20 poslovnica, a omogućeno je zainteresovanima i da se opredele za mogućnost praćenja predavanja online. Ipak, potrebno je napomenuti da je osnovni uslov za online edukaciju vezan za računar, koga neizostavno svaki kandidat mora da poseduje, stim da se nastava organizuje preko specijalizovanog softvera, koji će svaki prijavljeni pojedinačno imati obavezu da na konkretni računar instalira.

Nakon što bude izvršio prijavu, to jest kontaktirao izabrano predstavništvo ove institucije putem telefona ili mejla, odnosno došao lično u njegove prostorije da bi se prijavio, svaki kandidat će imati obavezu da lično dođe, kako bi se upisao, te da tom prilikom dostavi svu zahtevanu dokumentaciju, a o čemu će detaljno biti obavešten od strane nadležnog lica u izabranoj poslovnici organizatora. Obavezan je svaki kandidat koji prijavu vrši elektronskim putem da u konkretnoj poruci navede najpre svoje ime i prezime, zatim datum rođenja i informacije za kontakt, odnosno broj telefona.


Neophodno je naglasiti da se svaki kandidat opredeljuje prilikom upisa na koji način će nastavu da pohađa, to jest da li mu više odgovara online kurs i obuka za sertifikovanog HR menadžera - pripremna obuka ili klasična edukacija, a posle toga odlučuje da li će nastavu da prati potpuno samostalno, a kada se sprovodi individualna ili mu više odgovara na časove prati sa još jednom osobom (poluindividualna). Osim već pomenutih vidova edukacije, u ponudi ove institucije je i grupna, koju pohađa istovremeno četvoro kandidata, s tim da je definisano prisustvo najviše njih osmoro u sklopu jedne grupe.

Način organizacije svakog od pomenutih vidova edukacije je drugačiji, a svakako je najstrožiji onaj koji se primenjuje kada se organizuje grupni seminar. Tada će predstavnik institucije organizatora doneti odluku kog datuma će nastava da počne, zatim kojim tempom, odnosno dinamikom će se odvijati časovi, a precizno će da odredi i termine. Uzevši u obzir da je definisan tačan broj osoba koje mogu da pohađaju ovaj vid edukacije, napominjemo da je uslov za njen početak vezan za prijavljivanje najmanje četiri osobe, jer se tek nakon toga može kreirati grupa i organizator može da pristupi definisanju svega pomenutog. Kao što smo već naveli, ovaj tip nastave podrazumeva stroga pravila, a ništa od definisanog se ne može promeniti ukoliko pojedinačni polaznik to bude zahtevao.

Stoga, ako nekome taj princip sprovođenja ne odgovara u potpunosti ima na raspolaganju individualni ili poluindividualni seminar za sertifikovanog HR menadžera - pripremna obuka, koji podrazumevaju potpuno isti način organizacije. Tom prilikom je velika sloboda data svakom polazniku, pošto se on sa predstavnikom konkretne poslovnice institucije organizatora, ali i sa onim profesorom koji će biti zadužen za sprovođenje edukacije, mora dogovoriti kakvom dinamikom će individualni, odnosno poluindividualni kurs da se organizuje, te kog datuma će početi i u kojim terminima će predavanja da budu sprovedena.

Slobodno možemo da kažemo da se sve to isto odnosi i na posebnu vrstu nastave, koja je poznata kao korporativna obuka i kurs za sertifikovanog HR menadžera - pripremna obuka. Naime, polaznici su u tom slučaju lica zaposlena u okviru zainteresovane kompanije, a odluka o datumu početka, terminima i mestu održavanja, odnosno dinamici se primarno prepušta ovlašćenom predstavniku te kompanije, koji sve to treba da definiše sa nadležnim licem u jednoj od poslovnica organizatora. Svakako može da bude ispunjen zahtev klijenta kome najviše odgovara da njegovi zaposleni ovaj tip edukacije prate u prostorijama svoje firme, te se podrazumeva da to mora biti naglašeno prilikom dogovora.Šta izučava seminar za sertifikovanog HR menadžera - pripremna obuka?

Prvo što svi kandidati koje zanima seminar za sertifikovanog HR menadžera - pripremna obuka moraju da znaju, jeste da se nastava organizuje uz maksimalno poštovanje standarda, koji je priznat na međunarodnom nivou i koji je kreiran od strane najuspešnije organizacije u oblasti upravljanja ljudskim resursima i razvojem zaposlenih, a koja nosi naziv Chartered Institute of Personnel and Development ili skraćeno CIPD.

Na samom početku edukacije će profesori da pojasne prisutnima koja sve zaduženja ima menadžer ljudskih resursa u jednoj organizaciji, ali i koje bi osobine trebalo da neguje osoba zaposlena na toj poziciji, te čemu bi trebalo da teži u profesionalnom smislu. Svakako će se u toku uvodnog predavanja ukratko osvrnuti i na osnovni cilj koji ova edukacija ima, te će im biti predstavljen i plan i program nastave.

Prisutnima će da bude detaljno objašnjeno i koja je tačno definicija upravljanja ljudskim resursima, ali će imati prilike da nauče i šta podrazumeva upravljanje ljudskim potencijalima i koje se sve tehnike, odnosno alati tom prilikom moraju primeniti, da bi se posredno poboljšao i celokupan poslovni proces u nekoj kompaniji.

Da bi odeljenje HR - a bilo što uspešnije, neophodno je i da njegovi menadžeri budu dobro upoznati sa ciljevima koje konkretna organizacija ima, a kako bi mogli na adekvatan način da ih implementiraju u poslovni proces. Upravo o tome će, takođe govoriti obuka i kurs za sertifikovanog HR menadžera - pripremna obuka, a zatim će predavači naročitu pažnju da obrate na činjenicu koliko je važno da sertifikovani menadžer ljudskih resursa bude upoznat sa trendovima koji su u konkretnoj oblasti aktuelni na svetskom nivou. Svakako će prisutnima biti vrlo precizno objašnjeno i na koji način se vrši upravljanje ljudskim resursima, a sa stanovištva ostvarivanja zadatih ciljeva određene firme.

Predviđeno je i da ovaj specijalizovani seminar obradi temu koja se odnosi na proces sistematizacije radnih mesta, a u tom delu će prisutni imati prilike da nauče i na koji način funkcioniše vrednovanje poslova. Biće reči i o kompetencijama, a posebno će se predavači osvrnuti na tehničke i generičke kompetencije i njihove osobenosti. Svakako će se prisutni upoznati i sa postupkom koji se primenjuje kada se vrši analiza posla, ali će im detaljno biti objašnjeno i na koji način se izrađuje opis posla, pa će u tom delu biti u obavezi i da svaki polaznik pokaže na primeru da je shvati kako ovi procesi funkcionišu. Pored svega pomenutog, u tom segmentu obuke će biti reči i o takozvanim indikatorima učinka, ali i o indikatorima ponašanja, te je predviđeno da se prisutni upoznaju i sa principom kojim se treba rukovoditi kada se ti indikatori analiziraju.

Sledeći segment ovog seminara će prvenstveno da bude usmeren na postupak regrutacije kandidata, ali i na upoznavanje polaznika sa principom selekcije. Tom prilikom će im predavači, na prvom mestu objasniti zbog čega je postupak selekcije kadrova naročito važan za uspešnost poslovanja, ali i kako na to utiču postupci razvoja kadrova i regrutacije.

Nastavnim planom i programom po kome se kurs i obuka za sertifikovanog HR menadžera - pripremna obuka organizuje je, takođe predviđeno da se prisutni upoznaju sa dobrom praksom vezano za selekciju i regrutaciju zaposlenih, ali i da im do detalja bude predstavljen celokupan proces koji je primarno vezano za selekciju kadrova. Svakako će u tom delu biti izvršena i simulacija intervjua za posao, a u kome će svi prisutni uzeti učešće, tako da će na primerima shvatiti kako on funkcioniše. Podrazumeva se, naravno da će im profesori ukazati ako načine neke greške, te im objasniti kako se one moraju ispraviti što pre, da ne bi došlo do poteškoća u komunikaciji. A da bi postupak selekcije, odnosno zapošljavanja bio uspešno sproveden, neophodno je da sertifikovani menadžer ljudskih resursa bude upoznat sa brojem izvršilaca koje je potrebno angažovati, tako da će tokom ovog seminara imati priliku da se upozna i sa postupkom koji se u tom slučaju mora koristiti, a kako bi se tačno identifikovalo koliko ljudi mora biti zaposleno.

Osnovna tema narednog segmenta ovog seminara je vezana za upravljanje učinkom, a profesori će prvo da objasne koja je tačna definicija radnog učinka, pa zatim i kako funkcioniše postupak njegovog analiziranja. Posle toga će biti govora o celokupnom procesu, to jest o fazama koje se moraju sagledati da bi analiza učinka bila sprovedena prema pravilima. Prisutni će svakako da budu upoznati i sa različitim funkcijama i alatima koji se tom prilikom koriste, a predavači će im objasniti i na koji način se mora kreirati plan razvoja, odnosno kako se na osnovu postavljenih ciljeva određuje učinak zaposlenih. Da bi celokupna analiza bila sprovedena prema pravilima, neophodno je da osobe koje je vrše znaju i na koji način se dolazi do informacija o manjku učinka i šta se preduzima da bi on bio sveden na minimum, to jest da ne bi ugrozio celokupan poslovni proces.

Svakako će seminar za sertifikovanog HR menadžera - pripremni kurs da omogući prisutnima da nauče i na koji način se moraju osmisliti obuke namenjene zaposlenima, to jest koje se metode i alati tom prilikom koriste. A zatim će se dotaći teme koja je vezana za procenu svakog pojedinačnog polaznika sa psihološkog aspekta i u vezi sa tim će imati priliku da nauče kako se pristupa svakom od njih pojedinačno, to jest na koji način se određuje kakvoj vrsti edukacije bi trebalo da prisustvuje. Posebno je važno naglasiti i da je praktični deo zastupljen u ovom segmentu edukacije, tako da će svi prisutni biti obavezni da u skladu sa informacijama koje će im nadležni predavači pružiti, pripreme plan i program obuke, koja će biti primerena zaposlenima.

Završni segment ove edukacije je vezan za neke detalje, odnosno za one poslove koji takođe spadaju u zaduženja menadžera ljudskih resursa, a vrlo često se na njih ne obraća naročita pažnju. Međutim, oni su vrlo važni, a ako neko želi da bude zaista uspešan u svom poslu, pa se upravo zato i obuka i kurs za sertifikovanog HR menadžera - pripremna obuka usmerava na upoznavanje prisutnih sa fazama koje su primećene u razvoju zaposlenih lica, a svakako će im biti ukazano i na osnovu kojih parametara se može uticati na njihov profesionalni razvoj, sa ciljem što uspešnijeg funkcionisanja celokupnog odeljenja ljudskih resursa i, uopšteno poslovanja određene kompanije.

Predviđeno je da svaki kandidat, po završetku ove obuke polaže test u pisanoj formu, ali i da pristupi izradi praktičnog rada, o čemu će dodatne informacije da dobije u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, tačnije u onoj u kojoj se bude i upisao.

Svako ko bude završio sa pohađanjem ove obuke, te ko bude položio završni test, će steći sertifikat za menadžera ljudskih resursa (za HR menadžera), tako da će biti u potpunosti sposoban da obavlja sve one poslove koje ovo radno mesto uključuje, a gotovo smo sigurni da će ih vršiti na izuzetno visokom nivou.

Gde se održava kurs i obuka za sertifikovanog HR menadžera - pripremna obuka i kada?

Postoje dva mesta na kojima se održava obuka i kurs za sertifikovanog HR menadžera - pripremna obuka, a prvo podrazumeva da kandidati dolaze u prostorije izabranog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford i prate nastavu, dok je drugi način organizacije vezan za online edukaciju.

Od svih kandidata koje interesuje online obuka se zahteva da ispoštuju pravilo vezano za posedovanje računara, jer će oni na taj način i da prate časove, a uz to su obavezni i da na konkretni uređaj instaliraju posebnu vrstu softvera. Predviđeno je da nadležno lice poslovnice u kojoj se zainteresovani upisuju za praćenje online nastave, sve njih obavesti na koji način će instalirati taj softver.

A što se tiče samog principa sprovođenja nastave, i za online i za klasičnu edukaciju je predviđeno da se pohađa na jedan od tri načina koja su u ponudi. Zapravo se svaki pojedinačni kandidat odlučuje da li će da pohađa individualni ili grupni seminar za sertifikovanog HR menadžera - pripremna obuka, odnosno nastavu koju će da prati sa još jednom osobom (poluindividualna).

Termini se kod svih njih razlikuju, kao i princip organizacije, ali i broj osoba koje prisustvuju nastavi, a svaki pojedinačni kandidat dobija precizna obaveštenja o tome.

Jednu grupu čini od najmanje četvoro do najviše osmoro ljudi, pa se stoga i prvo zahteva da se oformi grupa koja mora da broji najmanja članova, to jest minimalno 4 njih, a zatim se definišu detalji. Zapravo je tada organizator zadužen da odredi datum kada će grupni kurs i obuka za sertifikovanog HR menadžera - pripremna obuka da počne, odnosno da definiše dinamiku održavanja i termine, a potom će sve koji su u konkretnoj grupi da obavesti.

Nasuprot tome, seminar koji se odvija za jednog ili dvoje polaznika, podrazumeva da svako od njih datum početka, dinamiku po kojoj će časovi da se održavaju i termine određuje isključivo dogovorom sa zvanično ovlašćenim predstavnikom konkretne poslovnice organizatora i sa profesorom koji će biti zadužen da vodi nastavu.

A po istom takvom principu se organizuje i ona vrsta nastave koju treba da pohađaju isključivo osobe koje su u nekoj firmi zaposlene. Kada je u pitanju korporativni seminar za sertifikovanog HR menadžera - pripremna obuka, definisano je da se predstavnik institucije organizatora o svakom segmentu njenog sprovođenja dogovori sa ovlašćenim predstavnikom kompanije koja je za ovu vrstu edukacije zainteresovana. Isto tako je predviđeno da se ova vrsta nastave, a u skladu sa željama i potrebama klijenata, organizuje i na bilo kojoj drugoj lokaciji, koja može adekvatno da odgovori na jasno definisane zahteve.

Kako se organizuje seminar za sertifikovanog HR menadžera - pripremna obuka?

Na samom početku je vrlo važno naglasiti da svaki kandidat koga interesuje obuka i kurs za sertifikovanog HR menadžera - pripremna obuka, mora da se odluči i na koji način će pohađati nastavu, pošto Obrazovni centar Akademije Oxford ima izuzetno bogatu ponudu.

Zato i jeste neophodno prvo da odluči gde će da pohađa nastavu, budući da je u ponudi nastava online i klasična, a zatim i sa koliko osoba će to učiniti, to jest po kom principu (individualna, poluindividualna i grupna nastava).

Moramo naglasiti da je klasičan tip edukacije onaj koji podrazumeva da se predavanja organizuju u prostorijama ove institucije širom zemlje, tako da kandidat dolazi i pohađa časove, a drugi je online edukacija, kada je predviđeno da se predavanjima pristupa preko kandidatovog računara, tako da je to izneto i kao osnovni uslov za praćenje časova na taj način. A da bi mu bilo omogućeno da prisustvuje takvom vidu edukacije, on mora da pre zvaničnog početka da ispoštuje pravilo koje je vezano za instalaciju specijalne vrste softvera na računar, a o svemu tome će biti informisan na vreme od strane ovlašćenog lica određene poslovnice organizatora.

Individualni i poluindividualni seminar za sertifikovanog HR menadžera - pripremna obuka podrazumevaju takav princip organizacije koji je potpuno isti i u potpunosti ispunjava zahteve kandidata. Radi se o tome da oni tom prilikom određuju kog tačno datuma će početi ili jedna ili druga vrsta nastave i to sa svojim profesorom, to jest sa koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici organizatora. Uz to, oni moraju da se dogovore i o dinamici po kojoj će se određeni vid edukacije održavati, ali i o tačnim terminima u kojima bi časovi trebalo da budu sprovedeni.

Mnogo je zahtevniji način na koji se organizuje grupni kurs, a na prvom mestu zato što je potrebno da svaki prijavljeni sačeka da se kreira jedna grupa. Zapravo je definisano da između četvoro i osmoro polaznika može da pohađa ovaj vid edukacije, pa je iz tog razloga predviđeno da prvo bude napravljena grupa, a ona mora brojati najmanje četvoro članova da bi grupni tip edukacije mogao da počne. Organizator će odmah posle toga da odredi tačan datum početka tog vida nastave, a zatim će i da precizira termine u kojima bi predavanja trebalo da se održavaju, kao i dinamiku, te će prijavljene i da obavesti o tome. Svakako bi oni trebalo da znaju da ovaj vid edukacije nije fleksibilan, a u smislu da neće biti ispunjen zahtev za izmenom ni datuma početka, ni dinamike, odnosno termina.

Obrazovni centar Akademije Oxford može da organizuje i specijalnu vrstu nastave koja je poznata kao korporativna, a predviđena je se isključivo za zaposlena lica u nekoj organizaciji. Tada se predstavnik konkretne firme, o načinu sprovođenja edukacije dogovora sa ovlašćenim licem u jednoj od mnogobrojnih poslovnica organizatora. A najvažnije je da klijent u ovom slučaju zna da se korporativna obuka i kurs za sertifikovanog HR menadžera - pripremna obuka po njegovom zahtevu može organizovati i na nekom drugom mestu, kao što su na primer kancelarije njegove kompanije, ali svakako je potrebno da detaljnije definiše sve to sa ovlašćenim licem naše institucije.

Koliko traje kurs i obuka za sertifikovanog HR menadžera - pripremna obuka?

Isključivo u zavisnosti od tipa edukacije koji želi da pohađa, polaznik može unapred da sazna koliko će da traje obuka i kurs za sertifikovanog HR menadžera - pripremna obuka ili će to da definiše direktno sa profesorom, odnosno sa koordinatorom za nastavu poslovnice organizatora u kojoj se upisuje.

Zapravo je moguće samo navesti koliko će da traje nastava kada se pohađa u grupi, a u ovom slucaju definisano je da to bude ukupno između 3 i 4 sedmice. Nastavni fond obuhvata 70 školskih časova, a dinamiku određuje organizator i ona podrazumeva za grupnu nastavu po 3 školska časa u toku jednog dana. Svakako institucija organizatora definiše i datum početka, odnosno tačne termine u kojima se časovi da budu održani, ali to ima pravo da uradi tek kada glavni uslov bude bio ostvaren, to jest onog trenutka kada grupa od minimum 4 osobe bude bila zvanično formirana.

Kod svih ostalih vidova edukacije koje Obrazovni centar Akademije Oxford ima u ponudi je predviđeno da se pojedinačni polaznik, odnosno predstavnik zainteresovane kompanije, dogovora oko dinamike, to jest trajanja i svih ostalih detalja sa zvaničnom ovlašćenim licem u konkretnom predstavništvu organizatora. Tako će neko koga interesuje ili poluindividualni, odnosno individualni kurs i obuka za sertifikovanog HR menadžera - pripremna obuka, te korporativni seminar da sve te detalje odredi u dogovoru sa nadležnim licem naše poslovnice, odnosno sa profesorom.

Spisak gradova za kurs i obuku za sertifikovanog HR menadžera

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje