Kurs i obuka za sertifikovanog saradnika za radne odnose - pripremna obuka

Stručno osposobljavanje, odnosno pripremna obuka za sva lica koja žele da se sertifikuju za saradnika za radne odnose je dostupna u svim poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford. Ali moramo naglasiti da se prvenstveno preporučuje da ovoj edukaciji pristupe osobe koje su u kompanijama različite strukture zaposlene u odeljenju ljudskih resursa i imaju direktnog dodira sa primenom odredbi radnog prava u praksi, a uz to se podrazumeva da ovaj kurs može da pohađa apsolutno svako ko ima makar osnovna znanja iz oblasti prava i to primarno radnog prava, nevezano za to da li je u trenutku upisivanja kursa zaposlen ili nije.

Pohađanjem ove obuke će svaki zainteresovani moći maksimalno da unapredi ne samo znanja iz konkretne oblasti, već će i uopšteno moći da se osposobi za što lakšu primenu odredbi Zakona o radu u praksi, čime će ostvariti pozitivan uticaj i na poslovanje kompanije u kojoj je u tom trenutku zaposlen ili u kojoj će biti zaposleni.

Institucija koja organizuje ovu edukaciju predstavništva ima u celoj našoj zemlji, tako da se i specijalizovani kurs i obuka za sertifikovanog saradnika za radne odnose - pripremna obuka u njima organizuje, a prema pravilima koja podrazumeva kako individualna, tako i grupna, odnosno poluindividualna nastava.


Predviđeno je da se bilo koja od pomenutih vrsta edukacije organizuje ili preko interneta ili na uobičajen način, što znači da će zainteresovani časove da prate upravo u prostorijama poslovnice ove institucije u kojoj se budu upisali.

A što se samog postupka upisa tiče, svakako se očekuje da se svi zainteresovani najpre prijave, a zatim i da dođu u prostorije ove institucije, kako bi mogli da budu upisani. Omogućeno je prijavljivanje elektronskim putem, kada je neophodno na mail, uz ime, prezime i datum rođenja kandidata, poslati i broj telefona, a kako bi koordinator za nastavu, to jest lice zaduženo za sprovođenje upisa, moglo blagovremeno da kontaktira svakog od prijavljenih i informiše ih o potrebnim detaljima.

Bilo koji vid edukacije od pomenutih se organizuje ili u prostorijama jedne od poslovnica ili online, a o čemu će takođe svaki polaznik pojedinačno da iznese stav, te da donese zvaničnu odluku koji tip nastave će da prati. Ali ga pre toga moramo informisati da se online edukacija sprovodi uz korišćenje posebnog tipa softvera, koji će on svakako biti u obavezi da prema pravilima instalira na svoj račun, a svakako je uslov za pohađanje ove vrste edukacije posedovanje računara. Sve potrebne informacije koje se odnose na instaliranje namenskog softvera, svaki prijavljeni pojedinačno dobija od ovlašćenog lica konkretne poslovnice organizatora.Kada je u pitanju grupni seminar za sertifikovanog saradnika za radne odnose - pripremni kurs, tu je naglašeno da isključivo organizator ima pravo da definiše sve detalje sprovođenja nastave, ali da bi mu to bilo dozvoljeno, mora se na prvom mestu grupa oformiti, to jest mora se najmanje četvoro zainteresovani prijaviti i navesti da žele nastavu da pohađaju baš na taj način. U poslovnici u kojoj se to bude desilo će ovlašćeno lice prvo kreirati jednu grupu, a zatim i odrediti kog tačno datuma će grupni tip edukacije da počne, ali će isto tako da definiše i termine, kao i dinamiku održavanja nastave, pa će onda i sve prijavljene da o tome obavesti na tačno definisan način. Kako organizator određuje sve pomenuto, tako zainteresovani moraju imati na umu vrlo važno činjenicu, a ona podrazumeva da neće biti dozvoljena izmena termina, ali ni bilo kog drugog definisanog segmenta organizacije, što znači da je neophodno da se svih tih pravila u potpunosti pridržavaju.

Naravno, svaki kandidat uvek ima mogućnost da odluči nastavu da pohađa individualno, to jest sa još jednom osobom, budući da su i individualni i poluindividualni kurs i obuka za sertifikovanog saradnika za radne odnose - pripremna obuka u ponudi ove institucije. A način na koji se te vrste edukacije sprovode je potpuno drugačiji od prethodno opisanog i podrazumeva da će svaki prijavljeni pojedinačno moći da se opredeli kog datuma će nastava početi, odnosno kakvom dinamikom će se časovi odvijati i u kojim tačno terminima. Zapravo je predviđeno da se pojedinačni polaznik o svemu tome dogovara kako sa profesorom koji će i da vodi izabranu vrstu edukacije, tako i sa ovlašćenim predstavnikom poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Napominjemo da se u zvaničnoj ponudi ove institucije takođe nalazi i korporativna obuka i kurs za sertifikovanog saradnika za radne odnose - pripremna obuka, što je tip edukacije koji se svrstava u specijalne. Razlog za to treba tražiti u činjenici da isključivo zaposleni u okviru neke kompanije tada imaju pravo nastavu da pohađaju, a njima se tom prilikom maksimalno izlazi u susret. Zapravo je ponuđena opcija da se korporativna edukacija organizuje na jedan od do sada navedenih načina, ali uvek može da bude ostvaren zahtev klijenta kome više odgovara da svojim zaposlenima omogući praćenje časova direktno u prostorijama izabrane firme. Princip organizacije ovog tipa edukacije je takav da će se ovlašćeno lice institucije klijenta i institucije organizatora o svemu tome detaljno dogovora pre početka.

Čime se bavi seminar za sertifikovanog saradnika za radne odnose - pripremna obuka?

Sa osnovama sertifikacija profesionalnih kompetencija će se upoznati polaznici na samom početku ove edukacije, s obzirom na to da se specijalizovana obuka i kurs za sertifikovanog saradnika za radne odnose - pripremna obuka organizuje upravo na osnovu analize veština i znanja kandidata, kao i njihovih stavova u profesionalnom smislu. A predavači će, zatim prisutna objasniti i šta se smatra pod kompetencijama, to jest koja je osnovna definicija tog termina.

Sa osnovnim odredbama Ustava Republike Srbije, ali i sa zakonskim odredbama koje su primarno vezane za radni odnos na teritoriji naše zemlje, će se takođe upoznati prisutni. Nakon toga će im biti predstavljene i odredbe Zakona o radu Republike Srbije koje su važne za sertifikovanog saradnika za radne odnose. Podrazumeva se da će profesori posebnu pažnju usmeriti na opšta akta, a objasniće polaznicima i koje su to odredbe posebnih zakona važne za njihovo zvanje. Isto tako će im biti predstavljene i različite međunarodne konvencije koje se u toj oblasti primenjuju, ali i brojne zakonske regulative, te predlozi koji funkcionišu na teritoriji država Evropske Unije.

Biće govora i odredbama Ugovora o radu i njegovim osnovnim karakteristikama, a polaznici će u tom delu obuke dobiti i praktične smernice za sastavljanje i definisanje takvih vrsta ugovora. Nakon toga, kurs i obuka za sertifikovanog saradnika za radne odnose - pripremna obuka će se osvrnuti i na sam proces početka rada, to jest zasnivanja radnog odnosa, gde će predstaviti prisutnima i koji su to sve oblici radnog angažovanja prisutni u praksi. A svakako će im detaljno biti objašnjeno šta je potrebno uraditi da bi mogao da bude zaključen Ugovor o radu, te će predavači govoriti i o takozvanim ugovorima van radnog odnosa.

Podrazumeva se da će tokom ove edukacije prisutni naučiti i koje sve vrste radnog odnosa postoje, a nakon toga će biti govora o plaćenom i neplaćenom odmoru, odnosno odsustvo zaposlenog, kao i o radnim satima koje on mora da ispuni u toku jednog radnog dana, to jest na mesečnom nivou.

Da bi sertifikovani saradnik za radne odnose mogao da obavlja svoj posao u skladu sa zakonskim odredbama, on mora da zna i kako se štite zaposleni, to jest koje su to posebne mere zaštite koje postoje u praksi, a tom prilikom će predavači govoriti kako o zaštiti invalida, tako i o zaštiti materinstva, to jest onih zaposlenih koji odlaze na porodiljsko ili trudničko odsustvo, te će biti reči i o zaštiti maloletnih lica, to jest mlađih punoletnika, kao i o načinu na koji se sprovodi zaštita sindikalnih predstavnika. S obzirom na to da je vrlo važno kako se podaci koriste u praksi, to će seminar za sertifikovanog saradnika za radne odnose - pripremna obuka obuhvatiti i segment zaštite podataka i zakonske regulative koje se na taj vid zaštite primarno odnose.

Sa odredbama Zakona o radu, a sa stanovišta zaštite od zlostavljanja, odnosno sprečavanja bilo kakvog zlostavljanja na radu, će se takođe prisutni upoznati, a tom prilikom će im biti prezentovan i pravilnik, čijih se odredbi moraju pridržavati kako poslodavci, tako i lica koje su u nekoj kompaniji zaposlena. Isto tako će biti govora i o definiciji mobinga, a na primerima iz prakse će prisutni imati priliku da nauče kako se zlostavljanje na radu može ustanoviti, odnosno kako se u tim situacijama mora postupiti, da bi bila utvrđena odgovornost i da bi se, eventualno zlostavljani radnik mogao na adekvatan način zaštititi.

Uz to će se prisutni upoznati i sa odredbama pomenutog zakona vezano za zarade zaposlenih, ali i ostala primanja, a predviđeno je da profesori objasne prisutnima i šta je to kolektivni ugovor, to jest na koji način se on zaključuje i u kojim tačno situacijama. Podrazumeva se da će tu biti ponuđeni brojni adekvatni primeri iz prakse, koji bi trebalo značajno da pojednostave shvatanje ove oblasti.

Uzevši u obzir da postoje i kompanije koje su pod stečajem, to jest u okviru kojih je stečajni postupak pokrenut, to će obuka i kurs za sertifikovanog saradnika za radne odnose - pripremna obuka prisutnima ponuditi i ona znanja koja se odnose na prava zaposlenih u toj situaciji, a predavači će se osvrnuti i na postupanje u onoj situaciji kada zbog različitih faktora mora da dođe do izmena uslova rada koji su navedeni u konkretnom Ugovoru o radu. Tom prilikom će oni naučiti i koja sve prava zaposleni imaju ukoliko dođe do određenih promena u statusu, to jest ako se eventualno promeni vlasnik preduzeća, a zatim će naučiti i kako se postupa u situaciji kada dođe do viška zaposlenih i na koji način se taj problem rešava, to jest kako funkcioniše otkazivanje konkretnog Ugovora o radu.

Svakako će biti govora i o penzijskom, odnosno invalidskom osiguranju, ali i o obaveznom socijalnom i zdravstvenom osiguranju, gde će prisutni biti upoznati sa odredbama aktuelnog zakona koji sve to definiše. Naravno da će profesori govoriti i o važnosti osiguranja za slučaj nezaposlenosti i njegovoj primeni u praksi.

U domen delovanja sertifikovanog saradnika za radne odnose spada i rešavanje radnih sporova, a primarno se taj postupak sprovodi mirnim putem, te će u tom delu ovog seminara prisutni naučiti i šta je tačno štrajk, odnosno koje sve vrste obustava rada postoje, ali i koje obaveze ima svaki zaposleni koji u štrajku učestvuje, te šta je obavezan poslodavac u tom slučaju da uradi. Takođe će biti reči i o pravima svih zaposlenih dok štrajk traje, ali i o njihovoj obavezi da obezbede minimum procesa rada, s tim da će poseban akcenat seminar za sertifikovanog saradnika za radne odnose - pripremna obuka staviti na postupak mirnog rešavanja ovih situacija.

Prisutni če naučiti i kako se primenjuju odredbe zakona, a ako dođe do prestanka radnog odnosa, to jest ako zaposleni ili njegov poslodavac odluče da daju otkaz. Naravno, biće predstavljeni i takozvani nezakoniti otkazi, tako da će svi kandidati naučiti kako se u tom slučaju štite prava radnika.

A uz sve pomenuto, tokom ove obuke polaznici će naučiti i koja su sve ovlašćenja data inspektorima rada, to jest koje mere oni mogu preduzeti ukoliko nadležnoj instituciji zaposleni uputi žalbu.

U određenim segmentima, kurs i obuka za sertifikovanog saradnika za radne odnose - pripremna obuka predviđa i praktičan rad, tako da svaki pojedinačni polaznik tom prilikom ima obavezu da u njemu učestvuje, to jest da izvrši zadatak koji mu profesor zada, a bez obzira da li će to raditi individualno ili u grupi.

Očekivano je da svaki kandidat nakon završetka ove specijalizovane obuke ima dovoljno znanja da može samostalno da primenjuje određene odredbe Zakona o radu Republike Srbije, to jest smernice koje navodi radno pravo, čime će organizaciji u kojoj je zaposlen omogućiti da značajno poboljša celokupan poslovni proces.

Kada se održava seminar za sertifikovanog saradnika za radne odnose - pripremna obuka i gde?

Tačni termini u kojima se kurs i obuka za sertifikovanog saradnika za radne odnose - pripremna obuka organizuje, ali i mesto održavanja nastave će biti poznati tek nakon što svaki kandidat pojedinačno bude izneo svoju odluku vezano za pohađanje konkretnog tipa edukacije. Da budemo malo jasniji, u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford se nalaze individualna, grupna i poluindividualna edukacija, a predviđeno je da se svaka od njih može pohađati i direktno u poslovnicama te institucije i online. Iz tog razloga i napominjemo da se od svakoga ko vrši prijavu, svakako očekuje da se tom prilikom i opredeli između ponuđenih opcija, a kako bi mogao od predstavnika konkretne poslovnice da dobije potrebne informacije.

Najvažnije je da onaj kandidat koga interesuje online seminar za sertifikovanog saradnika za radne odnose - pripremna obuka zna da se nastava mora pratiti preko njegovog računara, tako da je obavezan da ga poseduje i da na njega prethodno instalira softver, koji je za tu priliku specijalno i osmišljen. Ovlašćeno lice određene poslovnice u kojoj se taj polaznik bude upisivao će mu pružiti svu potrebnu pomoć i podršku, te će mu svakako dati neophodne informacije i to kako o načinu funkcionisanja ovog tipa edukacije, tako i uopšteno o instalaciji konkretnog softvera.

Termini u kojima se održava poluindividualna ili individualna obuka se isključivo mogu definisati dogovorom između prijavljenih polaznika i nadležnog profesora, odnosno koordinatora za nastavu, a napominjemo da individualnu nastavu ima pravo da pohađa isključivo jedan polaznik pojedinačno, dok je poluindividualna predviđena da je njih dvoje u isto vreme prate.

Kada je u pitanju grupna obuka i kurs za sertifikovanog saradnika za radne odnose - pripremna obuka, način organizacije je potpuno različit od onoga koji podrazumeva individualna ili poluindividualna nastava, tako da se očekuje da se svaki prijavljeni u potpunosti pridržava svega što bude bilo tom prilikom navedeno. Radi se o tome da je definisanje termina i dinamike održavanja predavanja, odnosno određivanje datuma početka u potpunosti prepušteno koordinatoru za nastavu u jednoj od poslovnica organizatora. Ali moramo naglasiti vrlo važnu informaciju koja je vezana za početak tog tipa edukacije, budući da je on isključivo uslovljen kreiranjem jedne grupe, s tim da je definisano da u njoj mora da bude prisutno najmanje 4 polaznika. Dakle, iako organizator definiše sve pomenuto, on to čini onog trenutka kada se u jednoj od poslovnica organizatora bude oformila grupa, a napominjemo da se najviše osmoro polaznika može u njoj naći. S obzirom na to da organizator definiše sve segmente sprovođenja ovog vida edukacije, važno je naglasiti da ništa od toga ne može biti izmenjeno, pa oni polaznici kojiima takav način praćenja predavanja ne bude u potpunosti odgovarao, svakako mogu da se opredele za jedan od ostalih tipova edukacije koji se nalaze u ponudi ove obrazovne institucije.

U situaciji kada neka kompanija želi svojim zaposlenima da omogući pohađanje pripremne obuke, a kako bi se sertifikovali za saradnika za radne odnose, organizuje se takozvana korporativna obuka i kurs za sertifikovanog saradnika za radne odnose - pripremna obuka. Smim tim što je u tom slučaju ciljna grupa specifična, naročita pažnja se obraća na ispunjenje klijentovih zahteva, tako da ovaj vid nastave može, po potrebi da bude sproveden i na nekom drugom mestu, a ne samo online ili u poslovnicama institucije organizatora. Svakako je klijent obavezan da se o detaljima vezano i za mesto održavanja i za termine, ali i za dinamiku, kao i za datum početka dogovori sa zvanično ovlašćenim predstavnikom u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Kako se obuka i kurs za sertifikovanog saradnika za radne odnose - pripremna obuka organizuje?

Sa načinom na koji se sprovodi specijalizovani kurs i obuka za sertifikovanog saradnika za radne odnose - pripremna obuka će biti upoznat apsolutno svaki prijavljeni od strane zvanično ovlašćenog predstavnika institucije organizatora. Najvažnije je da on ima na umu da način na koji će pohađati ovu pripremnu obuku isključivo zavisi od njegovog izbora, a razlog za to jeste što Obrazovni centar Akademije Oxford izuzev klasičnog tipa edukacije, odnosno organizacije časova u svojim prostorijama, zainteresovanima omogućuje i da nastavu prate online, ukoliko im tako više odgovara. Međutim, od njih se tada zahteva ne samo da poseduju sopstveni kompjuter, nego i da pre početka izabrane vrste edukacije na njega instaliraju posebnu vrstu softvera, a prema uputstvima koja će da dobiju od ovlašćenog lica one poslovnice organizatora u kojoj se budu upisivali.

Moramo napomenuti i to da se i online i klasični seminar za sertifikovanog saradnika za radne odnose - pripremni kurs organizuje, zapravo na tri načina, to jest da svaki polaznik pojedinačno bira između praćenja nastave u grupi, u paru ili pojedinačno, a što sve svakako zavisi od njegovih afiniteta i slobodnog vremena.

Najpre da napomenemo da se grupni kurs primarno preporučuje licima koja svoje slobodno vreme mogu da prilagode, pošto se u tom slučaju nastava organizuje upravo onako kako odredi koordinator za nastavu u jednoj od poslovnica organizatora i ni jedan njen segment ne može biti izmenjen na zahtev polaznika. Da malo pojasnimo, u grupama je prisutno između 4 i 8 polaznika, a oni se obavezuju da sačekaju prvo formiranje jedne grupe, a zatim i da prihvate datum početka, odnosno dinamiku održavanja, kao i termine, jer u tom slučaju sve pomenuto određuje institucija organizatora. Dakle, kada u jednoj od poslovnica bude ostvaren glavni uslov i formirana grupa, vrlo brzo će biti odlučeno kojom dinamikom i u kojim terminima će se nastava organizovati, ali će isto tako biti preciziran i datum njenog početka, a zatim će i svaki prijavljeni biti o tome precizno obavešten.

Znatno je slobodniji način na koji se organizuje poluindividualna ili individualna obuka i kurs za sertifikovanog saradnika za radne odnose - pripremna obuka, pošto sve to treba da bude određeno dogovorom između zvanično ovlašćenog predstavnika jedne od poslovnica organizatora, profesora i prijavljenog polaznika. Nakon što bude izvršio prijavu, potrebno je da kandidat zainteresovan za praćenje nastave u paru ili individualno, sa pomenutim licima odgovori kog datuma će izabrani vid edukacije da počne, te kakvom dinamikom će predavanja da budu organizovana i u kojim terminima.

A način koji se poštuje prilikom sprovođenja takozvane korporativne obuke je vrlo sličan onome koji se primenjue kada se sprovode poluindividualna ili individualna edukacija. Tačnije, u tom slučaju se zvanično ovlašćeni predstavnik one firme koja ima potrebu zaposlenima da omogući pohađanje pripremne obuke, a kako bi se na taj način sertifikovali za saradnika za radne odnose, svakako ima obavezu da se sa ovlašćenim predstavnikom jedne od poslovnica institucije organizatora oko svih detalja vezano za sprovođenje ove vrste edukacije dogovori. A to zapravo znači da će oni precizirati najpre datum početka, a potom i dinamiku održavanja, kao i termine, s tim da je dozvoljeno da se i mesto na kome će korporativni kurs i obuka za sertifikovanog saradnika za radne odnose - pripremna obuka da bude održana izmene. Ipak, da bi do takve promene moglo da dođe potrebno je da klijent pronađe odgovarajući prostor, te da u potpunosti garantuje da on ispunjava tačno definisane zahteve, a i o tome, kao i o svim ostalim segmentima organizacije će se on sa predstavnikom institucije organizatora na vreme dogovoriti.

Koliko traje seminar za sertifikovanog saradnika za radne odnose - pripremni kurs?

Ako se polaznik odluči da nastavu pohađa u grupi, onda će obuka i kurs za sertifikovanog saradnika za radne odnose - pripremna obuka da traje ukupno 15 dana. Određena je dinamika koja podrazumeva nastavu u trajanju od po 4 školska časa za jedan dan, a budući da je aktuelnim nastavnim programom po kome se ovaj kurs odvija predviđeno 60 časova. Precizne informacije o tome će dobiti svi prijavljeni kada bude bila oformljena grupa od minimalnog broja članova (četvoro njih), a svakako će organizator u tom slučaju da odredi i termine održavanja i datum kada će grupni seminar da počne.

Međutim, mi nismo u mogućnosti da kažemo koliko će da traje ni individualni ni poluindividualni seminar za sertifikovanog saradnika za radne odnose - pripremna obuka, ali ni korporativna obuka. Informacije o tome će pojedinačni polaznik, to jest lice ovlašćeno u određenoj kompaniji koju interesuje korporativni kurs, da dobije tek kada se dogovori sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora i sa profesorom koji je nadležan za sprovođenje izabranog tipa edukacije.

Spisak gradova za kurs i obuku za sertifikovanog saradnika za radne odnose - priprema obuka

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje