Kurs i obuka za sportskog event menadžera

Iako to nije naznačeno kao osnovni uslov, činjenica je da svako koga interesuje profesionalna obuka i kurs za sportskog event menadžera treba da poseduje makar znanja, ako ne i iskustvo u oblasti sportskog menadžmenta, a prvenstveno bi valjalo da je prethodno imao prilike da učestvuje u organizaciji različitih sportskih manifestacija. Svakako je važno naglasiti da ovaj kurs može da prati i neko ko nema prethodnog radnog iskustva, ali želi da se u navedenoj oblasti usavrši.

Program je osmišljen tako da svim polaznicima pruža mogućnost da kroz predavanja, ali i primere iz prakse stekne dovoljno znanja i veština da može čak i najkompleksnije sportske priredbe da organizuje.

Postoji mogućnost da zainteresovani prate nastavu u jednoj od poslovnica institucije organizatora, ali je isto tako dozvoljeno i da se organizuje online kurs. A ta vrsta edukacije je specifična u tom smislu što se od zainteresovanih polaznika zahteva da poseduju lični kompjuter, kako bi mogli da prate predavanja iz sopstvenog doma, to jest odakle god žele.


Svakako je predviđeno da se i jedan i drugi tip edukacije koje imamo u ponudi prati individualno, odnosno u paru ili u okviru grupne nastave, a o tome će svaki polaznik pojedinačno da odluči kada se bude upisivao.

Definisan je broj osoba koje bi trebalo da pohađaju svaku od ponuđenih vrsta nastave, tako da od 4 do njih najviše osmoro može da pohađa grupnu obuku, a određeno je i da jedna osoba prati individualnu, te da poluindividualnu nastavu prati 2 osobe. U principu je potpuno isti način na koji se poluindividualni i individualni kurs i obuka za sportskog event menadžera organizuje, dok se način sprovođenja edukacije u grupi bitno razlikuje.

Dakle, svaki polaznik koji odluči da nastavu prati ili pojedinačno ili u paru, treba da zna da mu je dozvoljeno da sa nadležnim profesorom, to jest sa koordinatorom za nastavu u jednoj od poslovnica organizatora, odredi i datum njenog početka i dinamiku, kao i termine u kojima će biti održana predavanja. A za rad u grupi je definisan princip koji podrazumeva da institucija organizatora odlučuje i o trajanju, to jest da definiše dinamiku po kojoj će se predavanja u tom slučaju organizovati, ali i termine u kojima će grupna obuka da bude sprovedena. Zahtev koji svakako morate biti ispunjen pre početka ovog tipa edukacije jeste oformljene grupe, a kako je tačno određen broj osoba koje pvpj vrsti nastave treba da prisustvuju, to i znači da se četvoro njih najmanje mora prijaviti. A organizator uzima na sebe da obavesti svakog polaznika i to na tačno određen način, na prvom mestu o datumu kada će grupni kurs da počne, a potom i o terminima, to jest o tačnoj dinamici održavanja tog tipa nastave.

Bez obzira za koju od navedenih vrsta edukacije da ste zainteresovani, možete da se prijavite bilo kog dana lično u jednoj od naših poslovnica, a u slučaju da vam iz bilo kog razloga taj način prijave ne bude odgovarao, nudimo vam mogućnosti i da nas kontaktirate putem telefona ili da na našu zvaničnu mail adresu pošaljete svoje podatke, to jest da u mejlu navedete ime, prezime i datum rođenja, odnosno broj telefona i sve ostale informacije koje su relevantne za to.

Trebalo bi da naši klijenti znaju i da se korporativni kurs i obuka za sportskog event menadžera takođe može organizovati ako za tim postoji potreba. A kako je u pitanju edukacija koju će da prate osobe zaposlene u okviru neke kompanije, to znači i da ćemo mi posebno izaći u susret zahtevima, te moramo naglasiti i da se ovaj tip edukacije može organizovati u prostorijama koje će menadžment zainteresovane kompanije da definiše.Kurs i obuka za sportskog event menadžera - plan i program nastave

Kako se pretpostavlja da osobe koje se odluče da pohađaju ovu edukaciju imaju određeni nivo znanja i iskustva u konkretnoj oblasti, to će profesori u toku uvodnog predavanja tek ukratko da se osvrnu na radne zadatke koje osoba kvalifikovana za ovu radnu poziciju ima. Potom će se upoznati i sa činjenicom da je osnovni cilj koji specijalizovana obuka i kurs za sportskog event menadžera pred sobom ima vezan najpre za potpuno osposobljavanje zainteresovanih polaznika za primenu specifičnih alata vezanih za oblast upravljanja organizacijom različitih vrsta događaja, a koji spadaju u domen sportskih aktivnosti.

Biće govora i o organizacionim principima koji se odnose na sportske događaje i manifestacije, a posebnu pažnju će profesori da obrate na finansijski aspekt takve vrste organizacije. Pod tim se misli da će prisutnima biti ukazano ne samo na važnost obezbeđivanja pomoći odgovarajućih kompanija, koje će izdvojiti finansijska sredstva za organizaciju konkretnog događaja, već će u tom segmentu isto da im bude objašnjeno i na koji način bi trebalo da oni vode poslovne pregovore sa nadležnima u kompaniji koja se smatra potencijalnim sponzorom, ali i kako se mora postići precizan dogovor oko predviđenih finansijskih sredstava.

Dobro je poznata činjenica da je tim stručnih saradnika, ali i zainteresovane osobe koje žele da volontiraju tokom nekog sportskog događaja, vrlo važan segment njegove organizacije. Upravo iz tog razloga, kurs i obuka za sportskog event menadžera i posvećuje posebnu pažnju upoznavanju prisutnih sa načinom formiranja konkretnog tima stručnjaka, ali i sa principom koji se sprovodi prilikom odabira osoba koje bi trebalo da budu volonteri.

Sem toga se podrazumeva i da će polaznici da nauče kako se moraju najpre analizirati dostupni resursi, ali i na koji način se oni moraju rasporediti, a kako bi konkretni događaj bio organizovan na što bolji način. Bitno je naglasiti i da će profesori da se osvrnu na oblast rizika, odnosno da će polaznicima da omoguće jasan uvid u način analize određenog događaja, a sa stanovišta potencijalnih rizika. Naravno, oni će im i na primerima objasniti koji su se propusti u organizaciji različitih tipova sportskih manifestacija potkrali kada je došlo do određenih incidenata. Tom prilikom će im svakako objasniti i šta je trebalo promeniti prilikom organizacije takvih događaja, a kako ne bi došlo do takvih neprijatnih situacija.

Nakon što bude bio obrađen svaki segment koji obuhvata nastavni plan prema čijim smernicama se kurs i obuka za sportskog event menadžera sporovodi, predviđeno je da svaki pojedinačni polaznik ima obavezu da izradi jasan plan za organizaciju nekog sportskog događaja i to na osnovu smernica koje će mu tom prilikom dati nadležni profesor. A nakon toga će svi prisutni zajedno sa predavačem da učestvuju u analiziranju praktičnog rada svakog pojedinačnog polaznika, a kako bi na taj način još više proširili svoja znanja iz konkretne oblasti.

Gde se organizuje kurs i obuka za sportskog event menadžera i u kojim terminima?

Sobzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje dva tipa nastave, to i mesto gde će tačno da pohađa predavanja, u potpunosti zavisi od toga da li će pojedinačni polaznik da izabere online nastavu ili ga više interesuje klasična obuka i kurs za sportskog event menadžera.

Uslov za praćenje predavanja preko interneta jeste posedovanje sopstvenog računara, a putem virtuelnih učionica polaznik prati tu vrstu predavanja.

Određeno je za oba tipa nastave da svaki polaznik pojedinačno donese odluku da li je zainteresovan da edukaciji pristupa u grupi, samostalno ili u paru, to jest sa još jednim polaznikom.

Kada se organizujem grupni kurs i obuka za sportskog event menadžera, tada je prvo neophodno da se okupi jedna grupa, to jest mora se najmanje 4 osobe prijavi i to i za praćenje online i drugog tipa nastave. A kada taj uslov bude bio ostvaren i oformi se grupa, polaznici će dobiti obaveštenje o datumu početka i o terminima, kao i o preciznoj dinamici održavanja. Naglašavamo da isključivo institucija organizatora u toj situaciji donosi zvaničnu odluku o svim prethodno navedenim detaljima, ali to svakako čini tek po ispunjenju primarnog uslova.

A onaj polaznik koga zanima ili nastava u paru, odnosno polu individualna obuka ili individualna, dobija potpunu slobodu vezano za organizaciju konkretne vrste nastave. On se, tačnije tom prilikom mora usaglasiti oko svega sa ovlašćenim licem u odabranoj poslovnici organizatora, odnosno sa svojim profesorom. Važno je da se oni dogovore kada će ili nastava za jednog ili za dvoje polaznika da počne, odnosno u kojim terminima će da budu sprovođena predavanja i po kakvoj dinamici.

Naša institucija, u zavisnosti od potreba, može klijentima da ponudi i takozvani korporativni kurs, stim da se naglašava da je način njegovog sprovođenja vrlo slobodan, odnosno da je maksimalno prilagođen zahtevima određene kompanije. Zato i naglašavamo da korporativna obuka i kurs za sportskog event menadžera može da se sprovede i u našim prostorijama, ali i u konkretnoj firmi, kao i putem interneta.

Na koji način se organizuje kurs i obuka za sportskog event menadžera?

U svakoj poslovnici institucija organizatora u zemlji gde postoji interesovanje polaznika se organizuje obuka i kurs za sportskog event menadžera, ali se isto tako može sprovesti i nastava preko interneta, kada je vrlo važno da zainteresovani polaznik obezbedi korišćenje sopstvenog računara za praćenje predavanja.

Iako je najzastupljeniji rad u grupi, činjenica je da se i klasični i online kurs može organizovati kako putem individualne nastave, koju prati samo jedan prolaznik, tako i u formi poluindividualne, a kada nastavi prisustvuju dve osobe.

Što se tiče rada u grupi, predviđeno je da nastavi prisustvuje najviše 8 osoba, a za njen početak i ujedno za kreiranje jedne grupe, prijavu mora da izvrši minimum četvoro njih. Ovde se Obrazovni centar Akademije Oxford angažuje na definisanju datuma početka, kao i na određivanju dinamike, odnosno termina održavanja, pa onda i zvanično daje obaveštenje prijavljenima o svemu. Podrazumeva se da se sve što je utvrđeno tom prilikom, svakako ne može izmeniti, pa se zato i preporučuje zainteresovanim polaznicima da dobro razmisle da li im ti uslovi odgovaraju.

Suprotno od grupne, individualni ili poluindividualni kurs i obuka za sportskog event menadžera predviđaju potpuno drugačiji način organizovanja. Svi oni polaznici koji budu želeli da predavanja prate na jedan od opisanih načina, to jest ili samostalno ili sa još jednim polaznikom, bi svakako trebalo da se usaglase oko termina održavanja i oko dinamike, ali i da tačno odrede datum početka sa koordinatorom za nastavu u jednoj od naših poslovnica, kao i sa profesorom koji će da vodi edukaciju.

Posebno je važno istaći činjenicu da se na zahtev kompanija može organizovati korporativna obuka i kurs za sportskog event menadžera, a što je edukacija koja je na prvom mestu namenjena osobama koje su zvanično radno angažovane u toj firmi. Način organizacije ove vrste edukacije najviše liči na onaj koji je vezan za sprovođenje poluindividualne ili individualne nastave, jer je u principu svakom pojedinačnom klijentu dozvoljeno da navede zahteve, a vezano ne samo za termine, dinamiku i datum početka tog tipa edukacije, nego i da definišu na kom mestu bi trebalo korporativna obuka da bude organizovana (u prostorijama određene firme, preko interneta ili u poslovnici institucije organizatora u bilo kom gradu).

Koliko će da traje obuka i kurs za sportskog event menadžera?

Svakog dana u trajanju od po 6 do 7 sati će polaznici koji budu odlučili da edukaciju prate u grupi morati da pohađaju predavanja. A zapravo je definisano da 35 sati nastavnog programa bude podeljeno na ukupno pet dana, ali to važi samo kada je u pitanju grupna kurs i obuka za sportskog event menadžera. Onog trenutka kada se bude najmanje četiri osobe zvanično prijavilo za pohađanje ovog tipa nastave, svi oni će i biti obavešteni na prvom mestu o datumu kada će nastava u grupi moći da počne, a posle toga će i da budu jasno informisani o terminima održavanja, kao i o dinamici po kojoj će se sprovoditi u tom slučaju edukacija.

Mada je u našoj ponudi i poluindividualni, odnosno individualni obuka i kurs za sportskog event menadžera, kao i takozvana korporativna nastava, mi nemamo nikakvo pravo da informišemo zainteresovane za jednu od njih koliko bi trebalo da traje. Zapravo, jedini razlog tome jeste vezan za način njihove organizacije, jer polaznici koji se odluče da nastavu prate samostalno ili u paru, svakako treba sa predavačem, odnosno sa nadležnim licem naše poslovne da se dogovore i o trajanju, ali i o svemu ostalom što se odnosi na organizaciju.

A sa druge strane, kada se organizuje korporativna kurs i obuka za sportskog event menadžera tada se zahteva da ona lica koja su u određenoj kompaniji nadležna, dogovore sve potrebne detalje sa predstavnikom naše institucije, uključujući i dinamiku održavanja, tako da će tek posle toga i saznati na koji način će ovih 35 sati nastavnog fonda biti raspoređeno, to jest koliko će nastava da traje u tom slučaju.

Spisak gradova za sportskog event menadžera

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje