Kurs i obuka za sticanje EBC*L (A nivo)

Prvenstveno direktorima je namenjena specijalizovana pripremna obuka i kurs za sticanje EBC*L (A nivo), s tim da toj obuci ima pravo da pristupi i svaki radnik, koji je zaposlen na bilo kojoj poziciji koja nema dodira sa ekonomskim aspektom poslovanja, odnosno sa oblašću finansija, jer se tema kojom se bavi navedeni stručni seminar se odnosi finansije, ali za nefinansijere.

Naime, tokom ove pripreme će svi zainteresovani steći dovoljan nivo znanja da mogu da apliciraju za polaganje predviđenih ispita, a koji će im omogućiti da postanu vlasnici takozvane Evropske licence poslovnih kompetencija, to jest European Business Competence Licence.

Predviđeno je da svaki kandidat koji pristupi praćenju ove edukacije dobije priliku da savlada sve što je od strane Saveta za poslovne kompetencije predviđeno da bude obuhvaćeno ovim nivoom sertifikata.


Organizator ove edukacije, Obrazovni centar Akademije Oxford ima poslovnice u brojnim gradovima, pa se i nastava sprovodi kako u svakom predstavništvu te institucije, tako isto je otvorena i mogućnost za praćenje nastave onlajn. A to zapravo znači da svaki zainteresovani treba da odabere na koji način će časove da prati, s tim da je svakako vrlo važno da ima kompjuter, ako odluči da online pristupa nastavi, ali je takođe u obavezi i da pravilno instalira na njega posebnu vrstu softvera. Sve informacije koje su potrebne, a koje se odnose i na proces instaliranja i na sam tok online edukacije, će biti dostupne svakome ko je zainteresovan, a po potrebi može da bude pružena i stručna podrška svakome, tokom postupka instalacije.

Napominjemo da se i online i klasična nastava mogu organizovati na jedan od tri načina, tako da svaki prijavljeni kandidat treba potpuno samostalno da donese odluku da li mu više odgovara časove da prati u grupi ili individualno, odnosno putem poluindividualne edukacije, a tada je dvoje kandidata prisutno.

Inače, organizuje se i korporativni pripremni kurs i obuka za sticanje EBC*L (A nivo), kada radnici zaposleni u konkretnom preduzeću treba predavanja da prate. Direktor te firme, to jest ono lice koje je zvanično u njoj olašćeno, će definisati ne samo kada će korporativna edukacija da počne, nego i dinamiku kojom bi predavanja trebalo da budu organizovana i termine, a sve to će da učini zajedno sa koordinatorom za nastavu predstavništva pomenute institucije u bilo kom gradu. Ističemo da je to jedini vid edukacije koji može da bude i na nekoj drugoj lokaciji organizovan, s tim da moraju biti ispunjeni propisani standardi, to jest da određeni prostor mora da bude propisno opremljen.

A sada da se vratimo na nastavu koju treba da pohađaju pojedinačni polaznici, jer je neophodno da nakon donošenja odluke o tome odakle će je pratiti, oni definišu i kako će to da učine, a na raspolaganju im je kako grupna i individualna, tako isto i poluindividualna edukacija.

Ukoliko im najviše odgovara da časove prate sasvim samostalno, tada se organizuje individualna nastava, s tim da se mora naglasiti da se u tom slučaju primenjuje istovetan princip kao i prilikom organizacije poluindividualne, kada dve osobe prate predavanja. Svaki prijavljeni treba da sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu onog predstavništva u kome se upisao, te sa predavačem koji bi tu vrstu nastave trebalo da vodi, definiše na koji način će se predavanja organizovati. A to znači da je potrebno zajedno da odrede kog datuma će predavanja početi, kojom brzinom će biti organizovana i u kojim će to termin da bude.

Ako nekome bude više odgovaralo da predavanja prati sa određenim brojem polaznika, tada se sprovodi grupna pripremna obuka i kurs za sticanje EBC*L (A nivo), a posebno je važno da prijavljeni budu svesni činjenice da se prvo mora napraviti grupa, pa da tek nakon toga nastava može da bude organizovana. Definisano je da zvanično ovlašćeno lice, one poslovnice u kojoj se najmanje 4 osobe zvanično bude prijavilo odredi apsolutno svaki detalj vezano za organizaciju nastave, što znači da treba da definiše datum njenog početka, dinamiku održavanja i termine. Sve to potom i prezentuje prijavljenima, kojih ne sme biti više od osmoro u okviru konkretne grupe, a njihovi zahtevi koji se odnose na promenu bilo čega se ne prihvataju ni u kom slučaju.

Svakog dana u toku godine se može direktno u poslovnicama organizatora izvršiti prijava za praćenje ove pripremne obuke, a izuzev toga je otvorena mogućnost i da zainteresovani prijavu izvrše elektronskim putem ili telefonski. A ako se neko opredeli da pošalje mail, kako bi izvršio prijavu, naročito je važno da osim osnovnih informacija o sebi, to jest prezimena, imena i datuma rođenja, u njemu navede obavezno i kontakt informacije.

Nakon što bude bila izvršena prijava, u skladu sa navedenim pravilima, svaki kandidat će biti propisno kontaktiran, a zahteva se i da priloži svu potrebnu dokumentaciju prilikom upisa, kao i da tada lično bude prisutan u konkretnoj poslovnici.Nastavni plan pripremnog kursa za sticanje EBC*L (A nivo)

Profesori bi trebalo na samom početku ove edukacije da objasne prisutnima šta tačno podrazumeva European Business Competence Licence A nivoa, tako da će, pored ostalog saznati i da sticanjem pomenutog sertifikata oni bivaju mnogo efikasniji kako u donošenju odluka vezano za finansije, tako i uopšteno za razumevanje i finansijskog, ali i poslovnog procesa. Takođe će im biti objašnjeno i da se radi o standardima koji su priznati na međunarodnom nivou, te će predavači posebno istaći i koje su to kompanije koje naročito vode računa o posedovanju ove vrste sertifikata.

Posle toga će specijalizovana pripremna obuka i kurs za sticanje EBC*L (A nivo) obraditi temu koja se odnosi na one finansijske pojmove koji se najčešće koriste u praksi, a polaznici će naučiti i šta se tačno podrazumeva pod pojmom amortizacije. Isto tako će im biti objašnjeno i šta je pasiva, a šta aktiva, prema definiciji, te na koji način se određuju takozvana aktivna, odnosno pasivna vremenska razgraničenja.

Takođe je nastavnim programom predviđeno da polaznici ovog seminara nauče i kako se u slučaju vlasničkog kapitala vrši povraćaj, ali i po kom principu funkcioniše povraćaj na investiciju. Naravno da će biti obrađena i tema koja je vezana kako za rashode i prihode, tako i za odlive i prilive kapitala.

Sem toga, specijalizovani pripremni seminar za sticanje EBC*L (A nivo) će omogućiti zainteresovanima i da se upoznaju sa ciljevima poslovanja i njihovim definisanjem, ali i sa pokazateljima u oblasti menadžmenta. Svakako će biti govora i o analizi finansijskih izveštaja, a u tom segmentu je predviđen i praktični deo, u okviru koga polaznici uče kako se konkretni finansijski izveštaji tumače, to jest analiziraju i kako se na osnovu tih analiza mogu doneti adekvatni zaključci.

Pored svega do sada pomenutog, ova edukacija će omogućiti zainteresovanima da nauče i po kom principu funkcioniše takozvana Cash flow analiza, ali i kako se formiraju cene, te će isto tako biti govora i o različitim vrstama računovodstva, a primarno o onoj koja je okarakterisana kao troškovno.

Cenovne strategije su, takođe tema sa kojom će se upoznati polaznici ovog kursa, a biće govora i o definiciji produktivnost, odnosno profitabilnosti i likvidnosti. Uz to, socijalizovani kurs i obuka za sticanje EBC*L (A nivo) treba da obradi i onu oblast koja je vezana za računovodstvo profitnih centara, odnosno za računovodstvo centra troškova. Podrazumeva se da će se detaljno svaki polaznik ovog seminara upoznati i sa procesom formiranja cena, odnosno sa takozvanom obračunskom kalkulacijom.

Završetak ove edukacije je vezan za obradu teme koja se odnosi na troškove, tako da će prisutni biti upoznati sa pojmom posebnih, ali i varijabilnih troškova.

Svakako će nakon obrade svih tema koje predviđa nastavni program, svaki polaznik biti u potpunosti upoznat sa svim onim oblasima koje su predmet tačno propisanog ispita, nakon čijeg uspešnog polaganja zainteresovani postaju vlasnici sertifikata poznatog kao EBC*L, A nivoa.

U kojim terminima i na kom mestu se održava pripremni kurs i obuka za sticanje EBC*L (A nivo)?

Na osnovu pravila kojih se pridržava Obrazovni centar Akademije Oxford, specijalizovana pripremna obuka i kurs za sticanje EBC*L (A nivo) se može organizovati na tri načina, te je pred svakimprijavljenim kandidatom izbor između pohađanja nastave u paru, individualno ili u grupi.

Potrebno je naglasiti i to da je organizator omogućio svakom pojedinačnom polazniku, bez obzira na tip nastave koji odluči da prati, da to učini kako online, tako i u prostorijama predstavništva pomenute obrazovna institucija u svakom gradu.

Oni kandidati kojima najviše odgovara princip prema kome se organizuje poluindividualna nastava, svakako tada prihvataju da odrede zajedno sa koordinatorom za nastavu poslovnice, u kojo se upisuju i sa predavačem, u čijoj je nadležnosti vođenje poluindividualne nastave, kako će se ona odvijati. Zapravo, svi oni preciziraju kog datuma će nastava u paru početi, zatim kojim tempom će biti sprovođena predavanja, te svakako definišu i u kojim terminima. Naglašavamo da se i individualni pripremni seminar na isti takav način organizuje, samo što časovima tom prilikom pristupa jedna osoba.

Drugačiji način se primenjuje kada se organizuje nastava u grupi, a od 4 najmanje do 8 ljudi najviše njoj sme da prisustvuje. Sve navedene segmente organizacije grupne nastave određuje ono lice, koje je u konkretnoj poslovnici baš za te poslove i ovlašćeno. A pošto bude definisao datum početka nastave u grupi, dinamiku njenog održavanja i termine, koordinator će svakako detaljno da obavesti svakoga ko se prijavio, s tim da se izmene po zahtevu polaznika tada ne mogu dopustiti.

Bitno je napomenuti i to da se sva tri tipa edukacije mogu pratiti na dva načina, to jest ili online ili u predstavništvu pomenute institucije, a tada se časovi organizuju prema klasičnom principu.

Svakako je važno da osoba koju interesuje online pripremni seminar za sticanje EBC*L (A nivo) predavanja treba da prati preko svog računara, a da bi to moglo da bude učinjeno prema pravilima, neophodno je i da tačno određenu vrstu softvera na njega instalira. Jasno je da će informacije o samom softveru, te o postupku instalacije, kao i o samom načinu praćenja nastave online biti dostupne zainteresovanima na vreme, a mogu da dobiju i tehničku podršku ako je potrebno.

Olašćeni predstavnik bilo koje kompanije ima pravo da zatraži od ove institucije da se specijalizovali pripremni kurs i obuka za sticanje EBC*L (A nivo) isključivo organizuje za njegove radnike. Primenjuje se isti princip organizacije za korporativnu nastavu kao i kada joj pristupaju polaznici pojedinačno, s tim što može da bude organizovana i na mestu koje bude odredio klijent. Ukoliko se javi potreba za promenom lokacije, potrebno je da bude obezbeđen kvalitetan prostor, a podatke o njegovoj opremljenosti će prethodno svaki klijent da dobije od organizatora. Prilikom sprovođenja korporativnog kursa će se ovlašćeni predstavnici poslovnice organizatora i zainteresovane firme dogovoriti kako o terminima u kojima će časovi da budu održani, tako i o datumu početka nastave, ali će svakako morati da preciziraju i njeno trajanje, to jest biće potrebno i da se dogovore o tome kakvom dinamikom će radnici te firme da prate predavanja.

Na koji način se pripremni seminar za sticanje EBC*L (A nivo) organizuje?

Kako je u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford mogućnost da se specijalizovana pripremna obuka i kurs za sticanje EBC*L (A nivo) održava i na klasičan način i online, to svaki prijavljeni kandidat svakako ima obavezu da u trenutku upisa naglasi kako mu više odgovara da pristupa nastavi.

Važno je da ima kompjuter ako želi časove da pohađa online, ali u tom slučaju nije važno sa kog mesta nastavi pristupa. Takođe je neophodno i da specijalni tip softvera na određeni uređaj, po pravilima instalira, a u slučaju da se javi neki problem, biće mu pružena i stručna tehnička podrška, pošto su lica za njeno pružanje zadužena, zaposlena u svakom predstavništvu institucije organizatora.

Kada se neko opredeli za klasičan vid edukacije, potrebno je da u zadatim terminima časove prati u onoj poslovnici organizatora koju bude prethodno lično odabrao.

A pored toga naglašavamo da se i klasična i online edukacija mogu pratiti na jedan od tri načina, budući da je u ponudi kako poluindividualna i individualna pripremna obuka i kurs za sticanje EBC*L (A nivo), tako i grupni tip nastave.

Dvoje polaznika je određeno da pohađa poluindividualnu obuku, s tim da jedna osoba treba da pristupi individualnoj nastavi, a da bi mogla da bude kreirana jedna grupa, važno je da se najmanje četiri kandidata prijave, dok ih 8 maksimalno može prisustvovati kom tipu edukacija.

Ističemo da se i individualna, ali i poluindividualna nastava organizuju na istovetan način, kao i da se u tom slučaju maksimalno ostvaruju svi zahtevi polaznika. U pitanju je naročito slobodan način organizacije, budući da se o datumu početka jedne ili druge vrste edukacije, kao i o dinamici i terminima njenog održavanja, dogovaraju zajedno profesor, prijavljeni kandidati i koordinator za nastavu.

Sasvim suprotno od toga, grupni pripremni kurs i obuka za sticanje EBC*L (A nivo) podrazumeva prihvatanje unapred određenih termina održavanja, dinamike i datuma početka, a o čemu u tom slučaju brine koordinator za nastavu. Mada, svakako moramo naglasiti da taj tip edukacije može da bude organizovan tek nakon što se i zvanično bude ispunio osnovni uslov, a on je vezan za nastanak grupe. Zapravo, onog trenutka kada se 4 kandidata najmanje prijave u određenoj poslovnici, te odluče hoće li nastavu u grupi pratiti na klasičan način ili online, zvanično ovlašćeni predstavnik te poslovnice organizatora definiše kako će se časovi odvijati, u smislu da određuje kog datuma tačno će nastava da počne, kakvom dinamikom će predavanja da budu organizovana i naravno, u kojim terminima. Posebno moramo naglasiti da polaznici u ovom slučaju nemaju pravo da iznesu zahtev za izmenom ma kog segmenta, jer se to ne dopušta aktuelnim pravilima.

Kod sprovođenja edukacije primarno namenjene za zaposlena lica, organizator se pridržava istih pravila kao i kod one koju treba da prate pojedinačni polaznici. Međutim, prisutan je samo jedan izuzetak, a on se tiče mesta na kome će korporativna pripremna obuka i kurs za sticanje EBC*L (A nivo) da bude održana, jer je otvorena mogućnost da klijent zahteva da se nastava sprovede u okviru konkretne firme ili na nekoj drugoj lokaciji. Potrebno je tada da on obezbedi propisane uslove za rad, a o njima će ga svakako predstavnik konkretne poslovnice organizatora detaljno informisati. U principu, koordinator za nastavu koji je zaposlen u onom predstavništvu koje taj klijent bude kontaktirao, ćee definisati detalje upravo sa direktorom zainteresovanog preduzeća, to jest sa njegovim zvanično ovlašćenim predstavnikom. A uz dogovor o mestu održavanja korporativnog kursa, oni će precizirati i datum početka nastave, kao i dinamiku, odnosno termine u kojima se časovi tom prilikom da budu sprovedeni.

Koliko bi trebalo da traje pripremni kurs i obuka za sticanje EBC*L (A nivo)?

Prilikom organizacije edukacije za zaposlene se primenjuju pravila koja podrazumevaju da se ovlašćeni predstavnik jedne od poslovnica organizatora i institucije klijenta dogovaraju kako će zaposleni pratiti predavanja, pa samim tim oni zajedno preciziraju i kakvom će dinamikom predavanja da se organizuje, to jest određuju koliko će korporativna obuka i kurs za sticanje EBC*L (A nivo) da traje.

Uzevši u obzir da i oni pojedinačni polaznici, koji žele nastavu da prate individualno ili kroz poluindividualnu nastavu, a kada je prisutno njih dvoje, takođe treba pored ostalog da sa predavačem, odnosno sa koordinatorom za nastavu odrede dinamiku, to jest trajanje i datum početka, ali i termine održavanja, to podrazumeva da će njima konkretne informacije svakako biti dostupne prilikom tog dogovora.

A samim tim što se prilikom sprovođenja edukacije u grupi primenjuju drugačija pravila, to je precizirano da će institucija organizatora odrediti koliko tačno će grupna nastava trajati, to jest kada će da počne i u kojim terminima će se odvijati predavanja. Sve te informacije će biti prosleđene prijavljenima, ali tek nakon što osnovni zahtev bude bio ostvaren i pošto se grupa od najmanjeg broja polaznika u okviru konkretnog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford bude kreirala.

Inače, u nastavnom planu po kome se specijalizovani pripremni kurs i obuka za sticanje EBC*L (A nivo) organizuje se nalazi 14 školskih časova, a za grupni vid edukacije je definisana dinamika koja uključuje predavanja na dnevnom nivou u trajanju od po 2 školska časa, tako da naglašavamo da grupna nastava treba da traje 7 dana. Svakako se radi o uopštenim podacima, a podrazumeva se takođe da će zainteresovani precizne podatke o trajanju imati na raspolaganju odmah nakon što ona grupa, u čiji sastav i oni ulaze, bude bila napravljena.

Spisak gradova za kurs i obuku sticanja EBC*L (A nivo)

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje