Kurs i obuka za sticanje EBC*L (B nivo)

Osim onih lica koja su na menadžerskim pozicijama u preduzećima zaposlena, specijalizovani pripremni kurs i obuka za sticanje EBC*L (B nivo) je takođe namenjen i privatnim preduzetnicima, to jest svakome ko želi da se u skladu sa propisima pripremi, a kako bi postao zvanično vlasnik European Business Competence Licence.

Obrazovna institucija koja organizuje ovu edukaciju, poslovnice ima u brojnim gradovima Srbije, tako da se nastava u njima i organizuje, ali uz mogućnost da zainteresovani nastavu pohađaju i online. A ukoliko je njihova odluka vezana baš za tu vrstu nastave, ne samo da je važno da imaju kompjuter, već i da određeni tip softvera na njega instaliraju i to u skladu sa aktuelnim pravilima. S obzirom na to da stručnjaci koji su odlično upućeni u postupak njegovog instaliranja, rade u svakoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, to su njihove usluge dostupne apsolutno svakome ko za tim bude imao potrebe.

Kada se bude opredelio gde, odnosno sa kog mesta će da prati nastavu, svaki prijavljeni kandidat treba i da odluči u okviru kog tipa edukacije će to da učini, budući da je u ponudi individualna, poluindividualna i grupna pripremna obuka i kurs za sticanje EBC*L (B nivo).

Iuzev razlike u broju osoba, koje mogu da prisustvuju časovima, uočljiva je i bitna razlika u načinu organizacije, a pre donošenja zvanične odluke će svaki pojedinačni kandidat sa tim detaljima i da bude upoznat.


Za tačno određeni broj polaznika, to jesst za najmanje njih četvoro, a najviše osmoro se organizuje nastava u grupi, tako da se svakako minimalan broj kandidata mora prijaviti, kako bi se stekao uslov za nastanak grupe i za sam početak edukacije. Sve to će biti predočeno prijavljenima, a informacije o načinu organizacije će biti dostupne prijavljenima tek pošto koordinator za nastavu bude odredio u kojim terminima će se časovi organizovati, to jest kakvom dinamikom i svakako, kada će zvanično grupna edukacija da počne. Dužni smo da naglasimo i to da se svih tih smernica prijavljeni moraju pridržavati, budući da se izmene ne dozvoljavaju, a ako to pojedinačni kandidat možda bude tražio.

Da bi neko mogao predavanja da pohađa individualno, potrebno je ne samo to da navede prilikom prijavljivanja, nego i da upravo sa onim profesorom, čija je obaveza da vodi tu vrstu edukacije i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu definiše tačno na koji način će se ona odvijati. Ustvari se radi o tome da oni zajedno određuju prvo kog tačno datum će individualni pripremni seminar za sticanje EBC*L (B nivo) da počne, a posle toga određuju i po kakvoj dinamici će se časovi organizovati i u kojim bi to terminima trebalo da bude. Budući da je u ponudi i poluindividualna obuka, naglašavamo da je potpuno istovetan princip primenjuje i prilikom njene organizacija, ali se tada oba kandidata o svemu moraju usaglasiti sa pomenutim osobama.

Svakako se u bilo kom trenutku može organizovati i korporativni kurs, s tim što se tada zahteva da vlasnik određene firme, to jest njen ovlašćeni zastupnik, u dogovoru sa koordinatorom bilo kog predstavništva pomenute institucije odredi kako će se, zapravo nastava za zaposlene odvijati. Sem definisanja datuma njenog početka, oni će svakako zajedno odrediti kako dinamiku, tako i termine održavanja, a jedino u tom slučaju se predavanja mogu organizovati po nešto drugačijem principu. Tačnije, klijent koji bude zahtevao da radnici zaposleni u njegovoj kompaniji časove prate na drugoj lokaciji i to onoj koju on lično izabere, svakako može da očekuje ispunjenje tog zahteva, ali se neizostavno mora obezbediti prostor koji je opremljen tako da se nastava u njemu može sprovoditi bez ikakvih smetnji.

Od svakoga ko je zainteresovan da se na najbolji mogući način pripremi, kako bi pomenutu licencu mogao da stekne, se zahteva primarno da izvrši prijavu u skladu sa pravilima. Takođe je obavezan i da u zadatom terminu dođe u prostorije konkretne poslovnice organizatora, kako bi se i zvanično upisao, te tada mora i da priloži svu potrebnu dokumentaciju. Predviđeno je da se prijava vrši elektronskim putem, kada se informacije o svakom kandidatu šalju na mail (datum rođenja, ime, prezime i broj telefona), ali se svaki zainteresovani kandidat može prijaviti i lično ili putem telefona.Koje oblasti izučava pripremni kurs i obuka za sticanje EBC*L (B nivo)?

Kako se provera znanja za sticanje ovog sertifikata sastoji od ukupno 7 oblasti, tako će i specijalizovani pripremni seminar za sticanje EBC*L (B nivo) upravo na njih da se fokusira. A na samom početku obuke će profesori prvo objasniti šta uključuje sertifikacija poznata kao European Business Competence Licence uopšteno, na ovom nivou, a zatim će generalno govoriti o svim onim oblastima koje su predmet sertifikacije.

Svakako će prvo biti reči o oblasti planiranja projekata, zatim o poslovnoj analizi, te o marketingu i prodaji, ali i o investicionoj analizi, finansiranju i budžetiranju, a prisutni će dobiti i informacije zbog čega je važno posedovati pomenuti sertifikat, to jest koje su to svetski priznate kompanije koje od svojih zaposlenih zahtevaju upravo da njega poseduju.

Nastavnim programom ove obuke je predviđeno da se apsolutno svako ko odluči pomenuti kurs da prati upoznat prvo sa pojmom poslovnog plana, to jest sa metodama koje se primenjuju prilikom njegovog kreiranja, ali i sa ciljevima koje on mora da ostvari. Svakako će polaznici naučiti i koje vrste instrumenata se primenjuju, a primarno će fokus biti stavljen na takozvane planske, odnosno analitičke instrumente, te će nakon toga biti govora i uopšteno o procesu koji je vezan za planiranje projekata. Pored toga što će se detaljno upoznati sa svakim segmentom tog postupka, polaznici ovog kursa će svakako dobiti informacije od predavača i o različitim vrstama grešaka, koje se upravo tokom procesa planiranja projekata mogu dogoditi i o postupku koji bi valjalo da bude primenjen, a kako bi se one maksimalno izbegle.

Specijalizovana obuka i kurs za sticanje EBC*L (B nivo) će obraditi i temu koja se odnosi na poslovnu analizu, a u smislu da će prisutni imati mogućnost da se upoznaju kako sa analizom okruženja i preduzeća, tako isto i sa analizom konkurentnosti, ali i sa analizom postojećeg stanja.

Naredni segment se odnosi na oblast marketinga i prodaje, a pored ostalog biće obrađene teme koje se tiču reklamiranja, ali i politiku komuniciranja i distribucije, te na politiku cena, a predavači će se fokusirati i na proces koji vodi do uspešne prodaje, da bi nakon toga pažnja bila posvećena i takozvanoj investicionoj analizi. A u tom delu će se polaznici upoznati sa različitim metodama i alatima koji se u tom slučaju najčešće primenjuju, ali i sa kalkulacijom troškova i perioda povraćaja, a biće im, takođe predočena i različita ograničenja koja podrazumeva ta vrsta analize.

Takozvano budžetiranje, odnosno finansijsko planiranje je predmet izučavanja naredne oblasti, koju specijalizovani pripremni kurs i obuka za sticanje EBC*L (B nivo) podrazumeva. Prisutnima će svakako biti objašnjeno i kako se taj proces praktično primenjuje, ali i koje vrste finansiranja postoje i kako svaka od njih funkcioniše.

S obzirom na to da se priprema edukacija sprovodi u skladu sa ispitima koje mora da položaj kandidat koji želi da zvanično postane vlasnik EBC*L sertifikata, B nivoa, to svaki polaznik može biti potpuno uveren da će on steći dovoljno znanja da vrlo brzo po završetku praćenja ovog kursa, može i da aplicira za njegovo sticanje.

Gde i kada se održava pripremni kurs i obuka za sticanje EBC*L (B nivo)?

Uz onu edukaciju, koju treba pojedinačni polaznici da pohađaju i to kao što je prethodno opisano, Obrazovni centar Akademije Oxford u skladu sa potrebama i zahtevima nadležnih u kompanijama, nastavu svakako može organizovati i za njihove zaposlene, a tada se radi o korporativnoj obuci. Primenjuje se prilično fleksibilan princip organizacije u tom slučaju, a potrebno je da se osoba koja je u određenom preduzeću zvanično ovlašćena za obavljanje tih poslova, dogovori sa koordinatorom za nastavu u ma kom predstavništvu organizatora oko termina i dinamike održavanja korporativnog kursa, ali će oni zajedno precizirati i kog datuma će radnici te firme početi sa pohađanjem časova. Naglašavamo da jedino ova vrsta edukacije može da bude održana i na drugačiji način, to jest da zaposleni imaju pravo predavanja da prate na drugom mestu, kao na primer u okviru svoje matične kompanije. Naročito je bitno u tom slučaju da klijent obezbedi prostor koji će biti opremljen u skladu sa predviđenim pravilima, a naravno da će klijent sve potrebne podatke o tome blagovremeno da dobije od strane organizatora.

Svaki će polaznik pojedinačno imati opciju da nastavu prati u skladu sa klasičnim principom ili uz korišćenje svog kompjutera (online). Takođe se mora napomenuti da se bilo koja od tih vrsta edukacija može pohađati u grupi, a organizuje se i individualna, te poluindividualna pripremna obuka i kurs za sticanje EBC*L (B nivo).

Naravno da informacije o mestu održavanja nastave, to jest o tačnim terminima, bivaju dostupne svakom polazniku pojedinačno nakon što se opredeli po kom principu želi časove da prati.

Što se tiče klasične vrste edukacije, to podrazumeva da predavanja bivaju organizovana na preko 20 lokacija u celoj zemlji, uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford izuzev u Novom Sadu, Beogradu i Nišu, poslovnice ima i u Ćupriji, Kraljevu, Jagodini i Mladenovcu, ali i u Kragujevcu, Subotici i u mnogim drugim gradovima naše zemlje.

Sa apsolutno bilo kog mesta se može pohađati nastava onlajn, budući da u tom slučaju zainteresovani polaznik mora da koristi svoj kompjuter, a neizostavno je važno da on ima stabilnu konekciju sa internetom. Neposredno pre početka se mora izvršiti i pravilna instalacija određene vrste softvera, a kako bi taj polaznik bio u mogućnosti nesmetano da pohađa predavanja. Međutim, moramo naglasiti i to da je svakome ko bude imao možda za tim potrebu, dostupna i usluga koja se odnosi na profesionalnu tehničku podršku.

Kako smo istakli da se i individualni i poluindividualni i grupni pripremni kurs i obuka za sticanje EBC*L (B nivo) mogu organizovati u poslovnicama ove institucije, isto tako je otvorena mogućnost i za online edukaciju.

Prilikom sprovođenja individualne nastave, koju jedna osoba treba da pohađa, se primenjuju ista pravila kao i kada se organizuje edukacija za dvoje kandidata, to jest poluindividualna. A u tom slučaju se primenjuju naročito jednostavna pravila, koja podrazumevaju da će se svaki zainteresovani kandidat najpre o tačnom datumu početka one vrste edukacije, koju je odlučio da prati, dogovoriti sa osobom koja je u konkretnom predstavništvu organizatora ovlašćena (koordinator za nastavu), te sa profesorom, čije će zaduženje biti da upravo individualnu ili poluindividualnu edukaciju sprovodi. Neophodno je, takođe da se oni usaglase i oko toga u kojim terminima će predavanja da budu sprovođena, kao i da definišu ukupno trajanje konkretne vrste edukacije, odnosno da se dogovore u skladu sa kakvom dinamikom će biti organizovana predavanja.

Obaveza nam je da naglasimo da se nastava u grupi organizuje prema striktno definisanim pravilima, te da se izmene nijednog segmenta neće dozvoliti, pa čak ni u situaciji kada pojedinačni polaznik to bude izneo kao zvaničan zahtev. Naime, potrebno je da se minimalno 4 osobe prijave zvanično za praćenje kako online, tako i klasične grupne nastave, pa se tek posle toga konkretna grupa može oformiti, ali je naglašeno da maksimum 8 polaznika tada sme da uzme učešće. Princip je takav da koordinator za nastavu nakon oformljene grupe, određuje ne samo kog datuma će časovi da počnu, nego i u kojim terminima će ih polaznici pratiti, ali i koliko će grupni pripremni seminar za sticanje EBC*L (B nivo) da traje, budući da pomenuto lice ima obavezu da definiše i dinamiku održavanja.

Po kom principu se organizuje pripremna obuka i kurs za sticanje EBC*L (B nivo)?

Nadležne osobe u preduzećima različite strukture i oblasti poslovanja imaju pravo da zahtevaju da se specijalizovani pripremni seminar za sticanje EBC*L (B nivo) organizuje za određeni broj njihovih radnika. Način na koji se korporativna obuka sprovodi vrlo je sličan onome koji se primenjuje kod edukacije za pojedinačnu polaznike, a neophodno je da se ovlašćeni predstavnik institucije organizatora i kompanije koja je zainteresovana, dogovore oko toga u kojim terminima će zaposleni pratiti predavanja, te kada će ona početi i po kakvoj dinamici će biti organizovana, ali i da se usaglase na kom mestu će korporativni kurs da bude održan. Zapravo je to jedina situacija kada je dozvoljeno da polaznici časove ne prate ni na klasičan način, niti online, već u svojoj kompaniji ili na drugoj lokaciji, a koju tom prilikom mora klijent da obezbedi i opremi je u skladu sa važećim pravilima. Podrazumeva se da će svako ko je zainteresovan za tu opciju biti informisan o detaljima, kao i da će se sa pomenutim licem precizno dogovoriti oko načina sprovođenja edukacije za zaposlene.

Nastava koja se sprovodi za pojedinačne polaznike podrazumeva 3 različita principa, jer svi prijavljeni biraju hoće li ida je prate u formi grupne ili individualne, te poluindividualne, a prisutno je i dve opcije pohađanja za svaku od njih. Naime, svako ko izvrši prijavu će odlučiti da li će izabranu vrstu edukacije da prati u prostorijama jedne od poslovnica organizatora ili mu više odgovara princip koji podrazumeva online edukacija.

Od svakoga ko odluči specijalizovani pripremni seminar za sticanje EBC*L (B nivo) da prati online se, svakako zahteva da obezbedi kompjuter, preko koga će pristupati časovima, ali je vrlo važno da pre zvaničnog početka odabrane vrste nastave izvrši pravilno instaliranje namenskog softvera na konkretni uređaj, uzevši u obzir da svaka poslovnica ove institucije zapošljava i one stručnjake, čija je dužnost da pruže tehničku podršku klijentima, to podrazumeva da svako ko ne bude uspeo samostalno da izvrši njegovu pravilnu instalaciju, svakako može njima i da se obrati.

Potrebno je da istaknemo da se za najmanje 4, a najviše 8 ljudi organizuje grupna edukacija, te da je princip prema kome se ona sprovodi izuzetno strog. Prijavljeni moraju prvo da imaju strpljenja, to jest da sačekaju dok se minimalan broj osoba ne prijavi i dok se zvanično ne bude kreirala jedna grupa, a bez obzira da li se radi o grupnoj edukaciji koja se pohađa online ili na klasičan način. Kada se to u jednoj poslovnici organizatora bude desilo, njen ovlašćeni predstavnik će odrediti u kojim terminima i u skladu sa kakvom dinamikom će se predavanja odvijati, te će svakako definisati i kog datuma će grupna nastava početi, a sve prijavljene će zatim obavestiti o tome. Inače je princip organizacije ove vrste nastave takav da se zahtevi polaznika ne uzimaju u obzir, vezano za izmene ma kog segmenta, koji je prethodno koordinator za nastavu definisao.

Sve one osobe koje odluče da časove pohađaju potpuno samostalno, to jest putem individualne nastave, imaju obavezu da preciziraju detalje sa onim licima koja su nadležna u konkretnom predstavništvu institucije organizatora, to jest sa profesorom i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu. Isto tako se organizuje i poluindividualni pripremni kurs i obuka za sticanje EBC*L (B nivo), a tom prilikom je definisano da dvoje polaznika treba da prati časove.

Koliko traje pripremni kurs i obuka za sticanje EBC*L (B nivo)?

Nakon što se u određenom predstavništvu organizatora bude kreirala grupa, koja treba da broji najmanje članova, odnosno njih četvoro, ovlašćeni predstavnik te poslovnice određuje kakvom dinamikom će se nastava organizovati, ali i kada će uopšteno ona početi i u kojim terminima će kandidati predavanja pohađati, budući da je ovlašćen za definisanje svega toga.

Navodi se da grupni pripremni seminar za sticanje EBC*L (B nivo) treba da traje 20 dana. A budući da je u nastavnom programu 40 školskih časova, to zapravo znači da je definisana dinamika koja uključuje u toku jednog dana po 90 minuta nastave, to jest po 2 školska časa. Sasvim je jasno da se navedene informacije smatraju uopštenim , tako da će članovi svake novoformirane grupe na vreme biti obavešteni da li se nešto od navedenog izmenilo ili ne.

Kako se prilikom organizacije individualne ili poluindividualne nastave primenjuju potpuno drugačija pravila, istaknuto je da svaki polaznik koji je zainteresovan časove na jedan od tih načina da prati treba da, između ostalog Odredi i kakvom će se dinamikom nastava odvijati, to jest koliko će trajati, a što je neophodno da učini u direktnom dogovoru sa ovlašćenim licima u konkretnom predstavništvu organizatora (nadležni predavač i koordinator za nastavu).

Inače, Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje i korporativni pripremni seminar za sticanje EBC*L (B nivo), a isto pravilo važi kao i prilikom sprovođenja individualne, odnosno poluindividualne nastave.

Spisak gradova za kurs i obuku sticanja EBC*L (B nivo)

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje