Kurs i obuka za sticanje sertifikata za prosto i dvojno knjigovodstvo

Kako je u pitanju specijalizovani kurs i obuka za sticanje sertifikata za prosto i dvojno knjigovodstvo, jasno je da bi edukaciji trebalo da pristupe isključivo ona lica koja su u sektoru računovodstva, odnosno finansija zaposlena, ali i svako ko ima određeni nivo predznanja, a želi da se sertifikuje kako za prosto, tako i za takozvano dvojno knjigovodstvo.

Prvo što mora da učini svako ko želi ovu edukaciju da prati jeste da izvrši prijavu, a njegova je obaveza posle toga zvanično i da se upiše. Da naglasimo i to da se svakog radnog dana tokom godine prijava može izvršiti ili putem telefona, a u radno vreme konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford ili ličnim dolaskom kandidata u njene prostorije. Isto tako je dozvoljeno i da zainteresovani pošalje mail na zvaničnu adresu ove institucije, ali je naročito važno da osim svog imena i prezimena, u njemu napiše kako datum rođenja, tako i kontakt informacije.

Kada budu bili informisani o procesu upisa, svi prijavljeni će morati lično da dođu, te da obavezno prilože i dokumentaciju koja je u tom slučaju potrebna, a o čemu će svakako da budu prethodno detaljno obavešteni.


U ponudi ove obrazovne institucije se izuzev edukacije namenjene pojedinačnim polaznicima, nalazi i takozvana korporativna pripremna obuka i kurs za sticanje sertifikata za prosto i dvojno knjigovodstvo. Radi se o namenskoj edukaciji, kojoj će zaposleni u nekom preduzeću pristupati, a tom prilikom će svaki zainteresovani klijent odrediti zajedno sa koordinatorom za nastavu u izabranoj poslovnici organizatora, kada će se tačno predavanja odvijati, to jest kakvom dinamikom će ih radnici pohađati i uopšteno, kog datuma će predavanja da počnu. Jasno je da će svako ko bude izneo zahtev za sprovođenje te edukacije, svakako imati pravo da od organizatora zahteva i da ona bude održana kako u prostorijama konkretne kompanije, tako isto i na bilo kom drugom mestu. A da bi organizator mogao adekvatno da odgovori na taj zahtev klijenta, potrebno je da on obezbedi prostor koji ima tačno određene osobenosti, pošto će sa njima prethodno i da bude upoznat.

Od svih prijavljenih kandidata se zahteva da donesu odluku da li će nastavu pratiti individualno, u grupi ili u paru, odnosno da navedu da li će u tu svrhu da koriste sopstveni kompjuter ili im, ipak više odgovara da u prostorije konkretnog predstavništva organizatora dolaze lično, kako bi po klasičnom principu časove pratili.

Osim što mora obezbediti računar, ako ga interesuje online pripremni seminar za sticanje sertifikata za prosto i dvojno knjigovodstvo, naročito je važno da taj kandidat posebnu vrstu softvera na njega i instalira, a u skladu sa važećim pravilima. Obavezni smo da naglasimo i to da će svakome ko se opredeli tako časove da prati, po zahtevu biti omogućena stručna podrška u tehničkom smislu.

Kako se u jednoj grupi može naći između 4 i 8 kandidata, to znači da se najpre zahteva minimalan broj njih prijavu da zvanično izvrši, to jest da se stekne uslov za kreiranje grupe, a posle toga predstavnik konkretne poslovnice, odnosno koordinator za nastavu treba da potpuno samostalno odredi kada će nastava početi, te prema kakvoj dinamici će se časovi organizovati i u kojim će ih terminima zainteresovani pohađati. A nakon što sve to bude učinio, on će svakako na za to propisan način obavestiti sve koji su prethodno prijavu izvršili, ali će im i napomenuti da je vrlo važno svih pravila da se pridržavaju. Potrebno je posebno da naglasimo da nijedan njihov zahtev, koji se odnosi na promene navedenih detalja, neće moći da bude ostvaren, uzevši u obzir da je aktuelnim pravilima tako propisano.

Specifičan je princip koji se primenjuje prilikom organizacije nastave koja je namenjena za jednu ili za dve osobe, a slobodno možemo reći da se radi o posebno slobodnom vidu organizacije. Naime, trebalo bi svaki zainteresovani polaznik da definiše i to sa zvanično ovlašćenim licem određene poslovnice organizatora, ali i upravo sa onim profesorom koji u tom slučaju ima nadležnost, na koji način će se časovi organizovati. Preciznije govoreći, odrediće kako datum početka konkretne vrste kursa, tako isto i tačnu dinamiku njegovog održavanja, ali i termine.Čime se bavi pripremni kurs i obuka za sticanje sertifikata za prosto i dvojno knjigovodstvo?

Mada je zvanično predviđeno da svako ko bude odlučio specijalizovani pripremni seminar za sticanje sertifikata za prosto i dvojno knjigovodstvo da pohađa poseduje donekle znanja iz ove oblasti, edukacija će započeti uvodom u pojam knjigovodstva, odnosno preduzetništva, tako da će prisutni biti upoznati i sa osnovnim pojmovima koji se u tim oblastima koriste. Posle toga će im biti objašnjeno i kako se vrši kalkulacija cena, odnosno njihova nivelacija, ali će biti upoznati i sa knjigom prihoda i rashoda, te sa knjigom dnevnog pazara isa takozvanom KEPU knjigom.

Biće reči i o osnovnim sredstvima i o knjizi proizvoda, a nastavnim programom je predviđeno da bude pokrivena i oblast komisione prodaje, ali i da se polaznici upoznaju sa knjigom paušalno oporezivih KEPU. Isto tako će oni biti upoznati i sa prijavom radnika, odnosno sa kreiranjem ugovora o radu, s tim da je predviđeno i da svaki polaznik pojedinačno bude praktično upoznat sa konceptom te vrste ugovora.

Bilans uspeha, kao i poreski bilans, ali i poreske prijave takođe su tema ove edukacije, a podrazumeva se da će biti reči i o porezima i doprinosima po odbitku, te da će prisutni naučiti, a u okviru oblasti koja se odnosi na takozvanu prosto knjigovodstvo, kako se vrši evidencija pri nadležnoj poreskoj upravi, to jest koja dokumenta tada moraju biti predata.

Svakako će specijalizovani seminar za sticanje sertifikata za prosto i dvojno knjigovodstvo da bude usmeren i na primenu konkretnog softvera u knjigovodstvu, kao i na postupak osnivanja preduzetnika, ali na važnost neprekidnog praćenja svih promena u okviru zakonskih akata za ovu oblast.

Nakon toga se fokus prenosi na oblast dvojnog knjigovodstva, tako da polaznici bivaju prvo upoznati sa njegovom tačnom definicijom. A pored stalne imovine, tada će biti obrađen i pojam poreza na dodatu vrednost, a zatim će biti reči o prihodima, rashodima i zalihama, ali i o kapitalu i potraživanjima.

Uz to će se polaznici ovog seminara upoznati i sa pojmom dugoročnog rezervisanja, ali i sa godišnjim finansijskim izveštajima i uopšteno, sa svim ostalim segmentima koje uključuje dvojno knjigovodstvo. Predviđeno je isto tako i da svaki polaznik ove edukacije bude upoznat sa time zbog čega je važno pravilno voditi poresku evidenciju, a u tom delu će se svi prisutni upoznati i sa postupkom oporezivanja prihoda, koji se primenjuje na pravna lica, a zatim i sa onim koji je vezan za fizička lica.

Naučiće i koje sve vrste poreza postoje, a primarno se misli na porez na imovinu, odnosno na dodatu vrednost. Prisutni će, takođe da budu upoznati i sa obradom doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, a biće govora i o mnogim drugim troškovima u toj oblasti, a prvenestveno se to odnosi na uvozne troškove, kao što je na primer carina.

Takođe će se svaki polaznik pojedinačno upoznati i sa celokupnim poreskim postupku, koji mora biti primenjen u različitim situacijama, a podrazumeva se da će u svakoj oblasti u kojoj je to potrebno biti izneti i različiti primeri iz prakse, kako bi svaki polaznik ovog kursa mogao što bolje konkretnu oblast da savlada.

Na kom mestu i kada se održava pripremni kurs i obuka za sticanje sertifikata za prosto i dvojno knjigovodstvo?

Specijalizovana pripremna obuka i kurs za sticanje sertifikata za prosto i dvojno knjigovodstvo se organizuje u brojnim gradovima Srbije, jer Obrazovni centar Akademije Oxford sem u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, predstavništvo ima i u Mladenovcu, Pančevu i Smederevu, te u Šapcu, Valjevu i Zrenjaninu, ali i u Jagodini, Čačku, Leskovcu, Kruševcu i u još mnogo drugih gradova.

Takođe se nastava može pohađati i preko interneta, tačnije uz korišćenje namenskog softvera, koji svaki pojedinačni polaznik treba da instalira na onaj kompjuter koji će tom prilikom koristi. A u slučaju da tokom tog procesa ne bude bio u mogućnosti da ga samostalno instalira na pravilan način, svakako će mu biti omogućena i tehnička podrška, koju pružaju stručnjaci zaposleni u svim poslovnicama institucije organizatora.

Ono što je vrlo važno i što mora svaki prijavljeni imati na umu jeste da se i klasična i online edukacija, svakako mogu pratiti u formi grupne, poluindividualne ili individualne nastave, a izbor je na svakom prijavljenom.

U slučaju da nekome najviše odgovara pripremni seminar za sticanje sertifikata za prosto i dvojno knjigovodstvo, koji se organizuje u grupi, neophodno je da nakon prijavljivanja sačeka da se napravi grupa, to jest da se zvanično dovoljan broj polaznika u toj poslovnici prijavi. Naime, između 4 i 8 kandidata treba da pohađa tu vrstu edukacije, te je stoga i napomenuto da se prvo minimalan broj njih mora prijaviti, a kako bi koordinator za nastavu imao mogućnost da kreira konkretnu grupu. Svakako, odmah posle toga on treba i da odredi na koji način će se časovi organizovati, a izuzev definisanja datuma početka, neophodno je da precizira i termine, odnosno dinamiku održavanja nastave, kao i da o tome detaljno obavesti sve koji su izvršili prijavu. A od njih se zahteva da se svega toga pridržavaju i to u potpunosti, budući da pravila ne dozvoljavaju izvršenje nikakvih izmena.

Uz edukaciju koju bi trebalo da prate pojedinačni polaznici, navedena institucija svakako može da organizuje i onu koju će samo pohađati radnici zaposleni u preduzeću koje i zahteva sprovođenje te obuke. Određeno je da se zvanično ovlašćeni predstavnik te kompanije o svemu mora dogovoriti sa nadležnim licem konkretnog predstavništva institucije organizatora. Biće čak omogućeno i da se izvrši izmena mesta organizacije, tako da zaposleni imaju mogućnost da pristupaju predavanjima, recimo u svojoj firmi, s tim da se propisana pravila o opremljenosti prostora tada maksimalno moraju poštovati.

Na koji način se pripremna obuka i kurs za sticanje sertifikata za prosto i dvojno knjigovodstvoza održava?

Osnovna informacija koju mora da ima svako ko želi specijalizovani pripremni seminar za sticanje sertifikata za prosto i dvojno knjigovodstvo da pohađa, jeste da od njegove odluke koji vid edukacije želi da pohađa, zavisi zapravo i princip koji se tom prilikom primenjuje. Zapravo se individualna, grupna i poluindividualna edukacija mogu pratiti sa bilo kog mesta i to online ili direktno u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, koje će svaki polaznik pojedinačno odabrati.

Takođe se sprovodi i edukacija koju samo radnici nekog preduzeća treba da prate, a takozvana korporativna obuka se organizuje na vrlo jednostavan način. Predstavnik određenog preduzeća i koordinator za nastavu jedne od poslovnica se dogovaraju o mestu njenog održavanja, te o terminima i o datumu početka, a svakako preciziraju i dinamiku, koja će tom prilikom da bude poštovana. Potrebno je da naglasimo i to da isključivo tada nastava može da bude organizovana na drugačiji način, a u smislu da je zaposleni neće pratiti ni online, a ni u prostorijama konkretne poslovnice organizatora, već na onom mestu koje će njihovi nadležni odrediti. Ipak, moramo naglasiti da se tada oni moraju u potpunosti pridržavati tačno zadatih smernica, koje se odnose na određeni prostor i njegovu opremljenost.

Pojedinačni polaznici imaju mogućnost da samostalno donesu odluku da li će časove pratiti potpuno samostalno, putem individualne nastave ili u grupi, kada je od četvoro do maksimalno osmoro kandidata prisutno, te svakako imaju opciju da se opredele i za takozvanu nastavu u paru, odnosno poluindividualnu.

Iako se primarno razlikuje broj osoba koje konkretnoj vrsti nastave treba da prisustvuju, predviđeno je primenjivati i drugačija pravila za svaku od njih, a sa kojima će svaki zainteresovani kandidat da bude detaljno upoznat.

Bitno je da se najmanje 4 kandidata prvo prijavi, kako bi grupni pripremni kurs i obuka za sticanje sertifikata za prosto i dvojno knjigovodstvo počeo, jer se prvo mora kreirati jedna grupa, a zatim će predstavnik te poslovnice definisati i sve ostale detalje. Podrazumeva se da će on odrediti kog datuma će članovi konkretne grupe da počnu sa praćenjem nastave, ali će svakako definisati i termine u kojima će se nastava odvijati, a odrediće i njeno trajanje, jer će biti u obavezi da definiše i dinamiku. Svi prijavljeni će da dobiju tačne podatke o tome, ali im mora biti naglašeno da se promene ničega od pomenutog ne dozvoljavaju, jer je tako propisano važećim pravilnikom.

Način na koji se organizuju individualna i poluindividualna nastava je isti, a tada se obavezuje svaki prijavljeni da svaki segment odredi zajedno sa predavačem, koji je nadležan i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu. Zapravo je određeno da se oni zajedno dogovore o tome kog datuma će individualni pripremni kurs i obuka za sticanje sertifikata za prosto i dvojno knjigovodstvo ili edukacija koju prati dvoje kandidata, to jest poluindividualna da počne, te svakako treba da preciziraju i dinamiku njenog održavanja, a zatim i termine.

Koliko traje pripremni kurs i obuka za sticanje sertifikata za prosto i dvojno knjigovodstvo?

Kako se nastava organizuje u skladu sa onim smernicama koje predviđa grupna, poluindividualna ili individualna obuka i kurs za sticanje sertifikata za prosto i dvojno knjigovodstvo, to će upravo od izbora svakog prijavljenog pojedinačno i da zavisiti kada će mu biti dostupne informacije o trajanju.

Naime, ko god se bude opredelio časove da pohađa individualno ili u paru će, pored trajanja, sa koordinatorom za nastavu određene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford i sa nadležnim predavačem odrediti i datum početka, odnosno termine u kojima će se nastava organizovati.

A ukoliko neki klijent bude izneo zahtev da bude održan korporativni pripremni seminar, potrebno je da sve vezano za njegovu organizaciju on precizira sa licem, koje je od strane organizatora za te poslove i ovlašćeno.

Kada se prijavljeni odluči predavanja da prati u grupi, važno je da prihvati kako datum početka nastave, tako i termine njenog sprovođenja, odnosno trajanje, pošto u navedenoj situaciji to definiše isključivo organizator, to jest ovlašćeni predstavnik njegove poslovnice u kome se ispuni osnovni zahtev za početak te vrste edukacije (kada se nakon prijave 4 osobe najmanje oformi grupa).

U nastavnom programu, prema čijim pravilima se ovaj pripremni kurs organizuje se nalazi 160 školskih časova ukupno, a predviđeno je da grupna edukacija odvija dinamikom koju će za svaku formiranu grupu kandidata definisati organizator. Iz tog razloga i navodimo da grupni pripremni kurs i obuka za sticanje sertifikata za prosto i dvojno knjigovodstvo traje između 4 i 6 meseci, a tačne informacije i to odmah nakon formiranja grupe će biti dostupne svim njenim članovima.

Spisak gradova za kurs i obuku sticanja sertifikata za prosto i dvojno knjigovodstvo

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje