Kurs i obuka za sticanje statusa prevoznika pod TIR karnetom

Opšta je preporuka da zaposleni i nadležni u kompanijama, koje obavljaju transport robe u međunarodnom prometu prate predavanja koja obuhvata specijalizovani seminar za sticanje statusa prevoznika pod TIR karnetom. Teme planirane za diskusiju i obrađivanje tokom ove obuke će svakako biti veoma zanimljive i korisne za sve koji rade u firmama orjentisanim ka logističkim poslovima, odnosno ka organizaciji čitavog procesa disitribucije određenih proizvoda. Njihova delatnost, takođe obuhvata i postupak dostave robe na određenu lokaciju, te u ciljnu grupu navedene edukacije posebno spadaju logistička preduzeća koja vrše kontejnerski transport određenih proizvoda u prekograničnom prometu i poseduju veći broj kamiona, prikolica i vozila različitih veličina za prevoz robe u spoljnotrgovinskom poslovanju.

Prema pravilima organizatora naznačenog kursa, zainteresovani kandidati prvo moraju da izvrše prijavljivanje, te da ovlašćenom službeniku ostave svoje lične podatke koji obuhvataju prezime i ime, tačan datum rođenja i broj fiksnog ili mobilnog telefona na koji mogu da budu kontaktirani u cilju davanja naknadnih obaveštenja. Pomenuti postupak mogu da obave ličnim dolaskom u neku od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford ili pak da pošalju poruku na odgovarajuću mejl adresu nevedene institucije, a omogućeno im je i da jednostavno podatke saopšte nadležnom licu putem telefona. Kada se ova procedura završi, kroz vrlo kratko vreme biće organizovan zvanični upis na seminar, o čemu će svi prijavljeni na vreme da budu obavešteni. Takođe će im biti blagovremeno navedena i sva dokumenta koja treba da pribave i donesu u poslovnicu gde će se održavati upis, a osim toga će im biti naglašeno da moraju lično da prisustvuju ovom oficijelnom postupku.

Svi upisani kandidati imaće priliku i da se izjasne o načinu na koji žele da prate nastavu. Pre svega im je na raspolaganju online obuka i kurs za sticanje statusa prevoznika pod TIR karnetom, koja podrazumeva pohađanje časova preko interneta. U tom cilju od polaznika se očekuje da, pre početka predavanja na svoj računar instaliraju posebnu vrstu softvera, jer u suprotnom neće moći da prate edukaciju. Pomenuti postupak nije posebno komplikovan, tako da se pretpostavlja da će većina prijavljenih uspeti da ga samostalno obavi, ali se svi oni koji budu imali određenih teškoća mogu obratiti za pomoć IT stručnjacima, zaposlenim u svakoj poslovnici navedene obrazovne institucije.


Ostali kandidati mogu da rade po klasičnom principu, odnosno da dolaze na predavanja koja će se održavati u savremeno opremljenim prostorijama odgovarajućeg predstavništva organizatora, prema utvrđenom rasporedu.

Osim rada preko interneta ili praćenja predavanja uživo, polaznici mogu da odaberu i svoje socijalno okruženje za vreme trajanja edukacije. Tako je osobama koje žele da rade potpuno samostalno na raspolaganju individualni model pohađanja časova, kada će im nadležni predavač biti maksimalno posvećen i moći će da odgovori na sva njihova pitanja, te da naravno reši i određene nedoumice. Takođe je moguće i da dvoje kandidata u paru pohađaju časove, što je određeno kao poluindividualni kurs i obuka za sticanje statusa prevoznika pod TIR karnetom. U toj situaciji polaznici imaju šansu da ostvare odličnu komunikaciju kako sa svojim profesorom, tako i između sebe i da na taj način lakše ostvare predviđene obrazovne ciljeve. I jedan i drugi pristup pružaju kandidatima priliku da, u dogovoru sa nadležnim predavačem i koordinatorom za nastavu u okviru date poslovnice organizatora, preciziraju datum kada će edukacija da počne, te vreme i učestalost održavanja časova. Na taj način će angažovanje, koje od njih zahteva ova obuka prilagoditi svom dnevnom ritmu i ostalim obavezama i bez velikog stresa pratiti predavanja.

S druge strane, osobe čiji izbor bude grupni oblik rada, neće imati privilegiju da na bilo koji način učestvuju u određivanju termina sprovođenja časova, vremena startovanja nastave, kao i uopšte tempa kojim će se delovati. Radi se o tome da ovaj model praćenja predavanja podrazumeva aktivno usvajanje znanja, tako da se grupa ne može formirati sve dok minimum četvoro polaznika ne bude zainteresovano za opisani oblik delovanja. Naglašeno je i da u okviru jedne grupe ne sme da bude više od 8 osoba, pa će stoga ponekad biti potrebno da se strpljivo sačeka početak održavanja ovakvih predavanja, budući da je nužno da se ispune navedeni uslovi. Celokupan raspored rada, odnosno datum početka sprovođenja programa, kao i vreme i ritam održavanja časova odrediće koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora, a od svih članova grupe se očekuje maksimalno poštovanje ovih pojedinosti.

Ukoliko su na edukaciju prijavljeni zaposleni u nekoj kompaniji, primeniće se poseban metod nastave koji je označen kao korporativni seminar za sticanje statusa prevoznika pod TIR karnetom. Ovi kandidati će imati opciju da se odluče za rad preko interneta ili, pak da uživo pohađaju časove i to na mestu koje sami budu odredili. Jedini uslov koji u tom smislu mora da bude ispunjen odnosi se na karakteristike konkretne lokacije, koje moraju da pogoduju kvalitetnom odvijanju nastavnog procesa. Polaznicima su, dakle na raspolaganju adekvatno opremljene prostorije najbližeg predstavništva pomenute institucije, prostor u okviru same kompanije za koju rade kao i ostala mesta koja im odgovaraju. Raspored održavanje predavanja, ali i vreme kada će edukacija da počne odrediće u dogovoru koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora i osoba koju je zvanično ovlastila konkretna kompanija.Kojim oblastima se bavi obuka i kurs za sticanje statusa prevoznika pod TIR karnetom?

Budući da je svim pojedincima i firmama, usmerenim na spoljnotrgovinsko poslovanje u interesu da postignu pojednostavljivanje carinskih formalnosti, prvo od predavanja koja obuhvata kurs i obuka za sticanje statusa prevoznika pod TIR karnetom baviće se upravo uslovima za ostvarivanje pomenutog cilja. Da bi, dakle određena vozila mogla da nose TIR oznake moraju, pre svega biti organizovana tako da roba može da se transportuje u zatvorenom prostoru, da ne postoji skriveni odeljak za smeštanje proizvoda, ali i da su sve zone u kojima se transporuje roba pristupačne za sprovođenje carinskog pregleda. Polaznicima će biti objašnjene i tražene karakteristike koje mora da poseduje odgovarajući kontejner za prevoz dobara, a saznaće i da takozvani TIR karnet (Transport International par la Rout – franc.) predstavlja dokument koji obezbeđuje pojednostavljivanje carinskih formalnosti u međunarodnom transportu robe.

Tokom narednih časova, profesori će govoriti o samom postupku opisanog obeležavanja vozila, za šta je neophodno da bude izdato Uverenje o odobrenju za prevoz robe pod carinskim oznakama. Naravno da će biti strogo provereno da li odgovarajuće vozilo ili kontejner poseduje sve tražene karakteristike i onda će se na njega pričvrstiti pločica sa odgovarajućim oznakama, koja obezbeđuje pomenute pogodnosti u roku od naredne 2 godine.

Ovlašćeni predavači će na predavanjima koja uključuje stručni seminar za sticanje statusa prevoznika pod TIR karnetom vrlo temeljno da predstave prisutnima sve vrste olakšica i pojednostavljenja koje podrazumeva ovakav vid transporta. Ne samo da će, dakle biti smanjeni troškovi dopremanja proizvoda na odredište, usled skraćenja potrebnog vremena za obavljanje carinskih formalnosti i ređih tranzitnih zakašnjenja, već je i sigurnost konkretne robe podignuta na veoma visok nivo, budući da samo provereni prevoznici mogu da dobiju TIR karnet. Osim toga, zahvaljujući standardizovanoj dokumentaciji i regulativi kretanje u tranzitu je znatno olakšano, a roba ulazi u prekogranični promet uz minimalna zadržavanja. Takođe se ukida potreba za depozitom, to jest garancijom prilokom prelaska granica tranzitnih država, a obezbeđeno je i plaćanje poreskih i carinskih dažbina kod eventualne zloupotrebe.

Predavači će nadalje govoriti i o situacijama i razlozima koji mogu da dovedu do gubljenja prava na pomenuti vid transporta, a u praktičnom delu edukacije kandidati će saznati i kako se pravilno popunjava obrazac TIR karneta, koji je gotovo ceo štampan na francuskom jeziku. Naime, samo je njegova naslovna strana urađena i na francuskom i na engleskom, a tekst robnog manifesta napisan je samo na engleskom jeziku. Kada se završi obuka i kurs za sticanje statusa prevoznika pod TIR karnetom, svi kandidati će biti odlično upoznati sa pravima i obavezama koje imaju učesnici ovakvog sistema transporta, a imaće uvid i u pojedinačne olakšice koje su njime omogućene. Tako će, pribavljajući vozila i kontejnere sa traženim karakteristikama moći da za svoje kompanije zahtevaju odobrenje za posedovanje naznačene carinske isprave i na taj način u svakodnevnom poslovanju ostvare znatne uštede kako u novcu, tako i u vremenu potrebnom za prelaz preko granice. Takođe će biti svesni svih rizičnih postupaka i situacija koje mogu da dovedu do ukidanja prava na korišćenje naznačenih pogodnosti, te će učiniti sve da ih u realnom biznisu maksimalno izbegavaju.

Stručni seminar za sticanje statusa prevoznika pod TIR karnetom – kada i gde?

Vrlo često se dešava da se za ovu edukaciju prijavljuju osobe zaposlene u firmama, koje su usmerene na oblast obuhvaćenu konkretnim stručnim predavanjima. U tom slučaju se sprovodi korporativni kurs i obuka za sticanje statusa prevoznika pod TIR karnetom, i to u terminima koje odredi koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, u dogovoru sa službenikom koga je ovlastila kompanija, čiji radnici treba da prate pomenuti program. Valja takođe istaći da se časovi u okviru ovog modela mogu pohađati online, ali i klasično i to ne samo u odgovarajućim prostorijama nekog predstavništva organizatora. Naime, kandidati mogu da naglase da im odgovara da se predavanja održavaju u nekom prostoru njihovog preduzeća, ali i na nekoj drugoj lokaciji, uz uslov da se tamo nastava može nesmetano odvijati i da je prisutnima omogućen kvalitetan obrazovni rad.

Osobe koje su, pak na ovu edukaciju prijavljene kao pojedinačni polaznici imaju mogućnost da rade potpuno samostalno, to jest da ovlašćeni predavač samo njih podučava. To je, bez ikakve sumnje pogodna atmosfera za brzo napredovanje, budući da obezbeđuje odličnu saradnju između oba učesnika u obrazovnom procesu. Takođe imaju i opciju da časove pohađaju zajedno sa još jednim kolegom, gde će pored interakcije sa nadležnim profesorom, dobrom usvajanju novih znanja doprineti dijalog i razmena iskustava između samih polaznika. U svakom slučaju, bilo da njihova odluka bude individualna ili poluindividualna obuka i kurs za sticanje statusa prevoznika pod TIR karnetom, kandidati će imati priliku da, uz saglasnost ovlašćenog stručnjaka koji vodi edukaciju i zvaničnog predstavnika pomenute institucije, definišu vreme početka seminara, kao i termine održavanja časova i, generalno njihov ritam. Tako će odvijanje navedenog programa maksimalno prilagoditi svojim dnevnim navikama i bez većih odricanja proći edukaciju.

Za one kandidate koji najbolje uče u dinamičnoj atmosferi i kroz neprestane kontakte sa drugim osobama, kreiran je grupni način rada koji se sprovodi prema rasporedu definisanom od strane koordinatora za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora. Polaznike koji se opredele za ovaj prisup potrebno je upozoriti da će, u određenim prilikama morati da sačekaju dok se grupa ne formira, s obzirom na to da je predviđeno da se za to mora prijaviti najmanje četvoro kandidata. Takođe je procenjeno da jedna grupa ne sme da uključuje više od osmoro polaznika, jer bi u suprotnom kvalitet rada mogao da bude doveden u pitanje. Kako se ni jedan član grupe ne bi izdvajao, a budući da nije moguće istovremeno izaći u susret zahtevima svakog od njih, neće im biti omogućeno da na bilo koji način utiču na određivanje termina sprovođenja časova i njihove učestalosti ili samog datuma kada će nastava da počne. Imaće obavezu, zapravo da se strogo pridržavaju plana rada koji za njih bude izradio ovlašćeni predstavnik organzatora.

Bilo da žele da seminar za sticanje statusa prevoznika pod TIR karnetom pohađaju pojedinačno, grupno ili u paru, polaznici imaju mogućnost da rade u skladu sa klasičnim obrascem obrazovnog procesa ili da se edukuju preko interneta. Prva opcija ih obavezuje da, prema utvrđenom rasporedu dolaze u njima najbliže predstavništvo naznačene obrazovne institucije i u tamošnjim, savremeno opremljenim prostorijama prate nastavu. U drugoj varijanti, predavanja će se sprovoditi online, a dotični kandidati će biti dužni da pre početka edukacije na svoj računar instaliraju namenski softver. Kako ovaj postupak ne zahteva posebna informatička znanja, veruje se da će svi prijavljeni uspeti da ga samostalno obave, ali je za one koji budu imali nekih problema u svakoj poslovnici organizatora obezbeđena adekvatna tehnička podrška.

Na koji način je organizovan kurs i obuka za sticanje statusa prevoznika pod TIR karnetom?

Časovi koje obuhvata ova edukacija mogu da se održavaju uz prisustvo samo jednog kandidata, kome će ovlašćeni predavač da izlaže, tumači i objašnjava predviđeno gradivo, ali i demonstrira odgovarajuće veštine. U tom smislu, individualna obuka i kurs za sticanje statusa prevoznika pod TIR karnetom pogodovaće onima koji žele da tok nastavnog procesa u najvećoj mogućoj meri prilagode sebi i imaju potpunu posvećenost profesora. Još jedna pogodnost koju obezbeđuje ovakav pristup ogleda se u mogućnosti da dotični polaznik precizira kada bi mu tačno odgovaralo da pomenuti program počne da se sprovodi, ali i kojima danima i u koliko sati bi želeo da ima predavanja. Ukoliko se sa tim predlogom saglasi koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora i ovlašćeni predavač, raspored će početi da se zvanično primenjuje, te će kandidat nove obaveze lako uklopiti u svoju dnevnu rutinu. Iste privilegije ponuđene su i onima koji se odluče da rade prema poluindividualnom modelu, odnosno da predavanja pohađaju u paru.

Nasupot tome, polaznici koji odaberu grupnu nastavu moraće da se strogo pridržavaju rasporeda koji za njih bude napravio ovlašćeni predstavnik institucije organizatora. Naime, pošto nije moguće ispuniti zahteve svakog pojedinačnog člana grupe, kojih je predviđeno da bude minimalno 4, a najviše 8 neće im biti omogućeno da se izjašnjavaju u vezi sa vremenom i ritmom održavanja časova i datumom kada će početi obuka. No, s druge strane imaće mogućnost da zajednički ostvaruju ciljeve učenja i rade u jednoj saradničkoj i veoma dinamičnoj atmosferi.

Sva tri pomenuta oblika pohađanja časova mogu da budu organizovana u vidu klasične nastave, ali i kao online seminar za sticanje statusa prevoznika pod TIR karnetom. Prvi model rada obuhvata predavanja koja stručnjaci drže u namenskim prostorijama određene poslovnice konkretne obrazovne institucije, a kandidati dolaze tamo u skladu sa rasporedom koji su dobili. U drugom slučaju, imaju obavezu da obezbede upotrebu računara i stabilnu internet konekciju, ali i da pre nego što edukacija startuje na svoj kompjuter instaliraju poseban tip softvera. Većina polaznika uspeva da to obavi potpuno samostalno, budući da sam postupak nije previše komplikovan, ali uvek bude i onih koji se ne snađu najbolje. Njima je, stoga omogućeno da se u toku radnog vremena obrate službenicima u bilo kojoj poslovnici organizatora i izlože im svoj problem, a onda će biti upućeni na informatičke stručnjake koji čine ekipu tehničke podrške, uz čiju pomoć će moći spremni da sačekaju početak nastave.

Posebnu organizaciju obrazovnog procesa potrebno je primeniti kada pomenuti seminar žele da pohađaju radnici nekih firmi, na čije poslovanje ova edukacija može imati pozitivan uticaj. Tada se, prema rasporedu koji odredi koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora i zvanični predstavnik konkretne kompanije sprovodi korporativni kurs i obuka za sticanje statusa prevoznika pod TIR karnetom. Bitno je napomenuti da ovi kandidati mogu da pohađaju časove preko interneta, ali i na klasični način kada im je omogućeno da odaberu prostor u kome će se predavanja održavati. To može da bude svuda gde postoje adekvatni uslovi za neometani tok nastave, odnosno za kvalitetno podučavanje i usvajanje novih znanja i veština. Polaznicima će tako na raspolaganju da budu prostorije u najbližoj poslovnici naznačene institucije, koje su vrlo moderno opremljene i prilagođene zahtevima savremenog obrazovanja, ali i odgovarajući prostor u okviru same firme za koju rade ili bilo koje drugo mesto koje ispunjava predviđene uslove. O svim neophodnim karakteristikama prostora za odvijanje predavanja će ovlašćeni predstavnik organizatora na vreme da obavesti lice koje istupa u ime preduzeća, čiji su radnici upućeni na seminar.

Koliko traje specijalizovana obuka i kurs za sticanje statusa prevoznika pod TIR karnetom?

Prema usvojenom planu i programu organizatora, predavanja koja su obuhvaćena pomenutom edukacijom trajaće 8 školskih časova, što tačnije iznosi 360 minuta. Ona će biti sprovođenja u vidu dvočasa, koji će se održavati u toku 4 dana, što znači da će seminar za sticanje statusa prevoznika pod TIR karnetom zahtevati od polaznika angažovanje koje iznosi 4 puta po 90 minuta.

Ovaj plan, međutim ne mora da se primenjuje kod individualne i poluindividualne nastave, s obzirom na to da tada predviđenih 8 časova može da bude raspoređeno na način koji kandidatima najviše odgovara. Podrazumeva se da svi učesnici u obrazovnom procesu moraju biti jednako uvaženi, te stoga ovaj predlog može da bude usvojen tek ukoliko ga prihvati profesor koji drži predavanja i ovlašćeni predstavnik institucije organizatora.

Isti fonda časova će imati i korporativni seminar, ali će sam tempo rada zavisiti od dogovora koji postignu ovlašćeni predstavnik kompanije u kojoj rade kandidati i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora. Stoga vreme i redosled održavanja časova može, ali i ne mora da bude isti kao što je rečeno.

Pomenuti ritam održavanja predavanja će, zapravo biti validan samo kada je u pitanju grupni kurs i obuka za sticanje statusa prevoznika pod TIR karnetom. Ovde je, naime definisanje termina za sprovođenje časova i za njihovog tempa uopšte povereno isključivo koordinatoru za nastavu u okviru institucije organizatora, dok članovi grupe na raspored ne mogu da utiču.

Spisak gradova za kurs i obuku za sticanje statusa prevoznika pod TIR karnetom

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje