Kurs i obuka za sticanje željene poslovne reputacije

Svi koji se u okviru kompanija za koje rade nalaze na menažderskim pozicijama navedeni su kao grupa za koju je kreirana specijalizovana obuka i kurs za sticanje željene poslovne reputacije. Bilo bi poželjno da ovom edukacijom budu obuhvaćeni i vlasnici firmi, direktori organizacija, supervizori i, uopšte uzevši pojedinci koji obavljaju poslove vezane za rukovođenje. Takođe, znanja i veštine koje nudi pomenuti program biće veoma korisni i za one koji su, tokom obavljanja svog posla upućeni na kontakte sa drugim ljudima, pošto će im pomoći da razviju i unaprede svoje komunikacijske sposobnosti.

Da bi svim polaznicima bilo omogućeno da se organizuju i da bez problema prate nastavu, organizator je za svakoga obezbedio odgovarajući vid pohađanja predavanja. Tako je za kandidate koji su zaposleni u nekom preduzeću planirano sprovođenje korporativne edukacije, koja može da se prati uživo ili online. Svi polaznici koji se opredele za klasične časove mogu da se obučavaju u savremeno opremljenim prostorijama neke od poslovnica Obrazovnog centra Akademija Oxford, koje se nalaze na više od 20 lokacija širom Srbije, a predavanja koje su njima namenjena mogu da se održavaju i u samoj kompaniji za koju rade, kao i na bilo kom drugom mestu koje njima odgovara, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za kvalitetno odvijanje i praćenje nastave. Raspored prema kome će se odvijati obuka za ove kandidate zajednički će definisati zvanični predstavnik njihove firme i koordinator za nastavu u instituciji organizatora. Ova službena lica će, dakle odrediti kada će celokupan program početi da se sprovodi, kao i kojim danima i u koliko sati će se održavati časovi.

Pojedinačni polaznici mogu da predavanja prate u grupi, u paru ili individualno. Osobe čiji izbor bude grupni kurs i obuka za sticanje željene poslovne reputacije pohađaće časove zajedno sa još nekoliko kandidata i edukovati se u jednoj vrlo aktivnoj i dinamičnoj atmosferi. Veličina grupe je, zapravo definisana vrlo strogim pravilima i njihovo poštovanje je neophodno u cilju obezbeđivanja visokog kvaliteta seminara. Tako, dakle grupa ne može početi da funkcioniše dok ne bude obuhvatala minimalno četvoro polaznika, a osim toga njen rad neće biti moguć u prisustvu više od osmoro kandidata. Niko od njih neće moći da na osnovu svojih zahteva i potreba utvrđuje termine i učestalost održavanja nastave, kao i datum za početak celokupnog programa. Sve te detalje će utvrditi, naime koordinator za nastavu u instituciji organizatora, a polaznici će morati da im se priklone i slede ih do kraja sprovođenja pomenute obuke.


Poluindividualna edukacija podrazumeva da nadležni predavač istovremeno radi sa dvoje kandidata, koji funkcionišu kao partneri u nastavnom procesu i pritom podjednako dolaze do izražaja. To je, zapravo najjednostavniji vid grupnog delovanja, gde se polaznici treniraju u međusobnom uvažavanju i toleranciji, a nove informacije i znanja stiču i putem međusobne komunikacije i razmene ideja i iskustava. S obzirom na to da ovaj obrazovni proces obuhvata relativno mali broj osoba, prijavljenima je omogućeno da se najpre međusobno, a potom i sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora dogovore u vezi sa svim pojedinostima koje se odnose na nastavni proces. Tako će zajednički da utvrde kada edukacija počinje, kao i kojim danima i u koliko sati će se održavati časovi.

Polaznici koji žele da se obučavaju odvojeno od ostalih mogu da pohađaju individualni seminar za sticanje željene poslovne reputacije, te da budu jedini kojima će nadležni profesor držati časove. Budući da neće imati kome da se prilagođavaju, predviđena znanja i veštine moći će da usvajaju tempom koji im odgovara i da imaju jasnu sliku o sopstvenom napretku. Takođe će imati priliku da svom profesoru postavljaju pitanja, razgovaraju sa njim u vezi sa temama koje se obrađuju i, podrazumeva se, da dobijaju potvrdu o ispravnosti sopstvenih stavova, kako bi eventualno mogli na vreme da ih koriguju. Biće im omogućeno i da u velikoj meri utiču na termine održavanja časova, datum početka obuke i, uopšte na tempo obrazovnog delovanja tokom sprovođenja programa. Radi se o tome da će kandidati moći da se u vezi sa tim izjasne prilikom upisa, a njihov predlog će razmotriti stručnjak koji vodi edukaciju i ovlašćeni predstavnik institucije organizatora. Ukoliko svi učesnici u obrazovnom procesu budu saglasni sa navedenim pojedinostima, one će se usvojiti i u skladu sa predloženim planom će se odvijati nastava do kraja kursa. To će, naravno polazniku omogućiti da se lakše organizuje i sa manje stresa i opterećenja prođe ovaj program.

Bilo da rade u paru, individualno ili u grupi, ovi kandidati mogu da nastavu prate na klasični način, to jest da na časove dolaze u utvrđenim terminima u najbližu poslovnicu naznačene institucije. Takođe im je omogućeno da se edukuju online, odnosno da predavanja prate preko interneta. U tu svrhu će, naravno koristiti svoje računare, te su obavezni da na njih, pre početka edukacije instaliraju specijalni tip softvera, bez toga neće moći da prate nastavu na ovakav način. Postupak instaliranja nije posebno komplikovan i smatra se da većina prosečnih kandidata može da ga obavi bez ikakvih problema. Ako im, pak bude potrebna neka pomoć ili budu imali pitanja i nedoumice, mogu se svakog dana tokom radnog vremena obratiti IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici organizatora.Svi koje interesuje specijalizovana obuka i kurs za sticanje željene poslovne reputacije treba da se najpre za to prijave nadležnom službeniku i saopšte mu svoje lične podatke, odnosno ime i prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona na koji mogu da budu kontaktirani u cilju davanja daljih informacija. Sve to mogu da obave u najbližem predstavništvu pomenute institucije, preko telefona ili slanjem poruke odgovarajućeg sadržaja na mejl adresu organizatora. Nakon toga sprovešće se upisna procedura, kojoj svi prijavljeni treba lično da prisustvuju i da tada ovlašćenom licu predaju određenu dokumentaciju. Njen tačni sadržaji, kao i vreme i mesto odvijanja upisa svima njima će biti na vreme saopšteni.

Kurs i obuka za sticanje željene poslovne reputacije - plan i program

Uspeh jedne kompanije u današnjem poslovnom svetu u velikoj meri zavisi od njene sposobnosti da se izbori sa konkurencijom. Zbog toga će osobe koje budu pohađale seminar za sticanje željene poslovne reputacije biti upućene u važnost formiranja i razvijanja korporativnog ugleda. Predavači će objasniti da se to postiže kvalitetom proizvoda i usluga koje određena kompanija nudi, odnosima sa javnošću, rezultatima poslovanja i zadovoljstvom zaposlenih. Veoma je važno održati pozitivnu reputaciju kroz odgovarajuće aktivnosti kojima će se privući klijenti i zadržati njihova lojalnost. Profesori će naznačiti i kakvo treba da bude ponašanje zaposlenih, njihovo međusobno i komuniciranje sa kupcima i korisnicima, načini rešavanja problema i prigovora nezadovoljnih mušterija. Zatim će govoriti o korišćenju poslovnog standarda prilikom usluživanja klijenata, koje treba da bude na vrhunskom nivou. Istaći će da se na taj način razvija odanost korisnika i uspostavlja bolje radno okruženje, što direktno vodi uspehu u poslovnom svetu, višim prihodima i pozitivnoj korporativnoj atmosferi.

U vezi sa tim nadležni stručnjaci će predstaviti važnost neverbalnog komuniciranja i percepcije neverbalnih poruka. Tako će na predavanjima koja obuhvata obuka i kurs za sticanje željene poslovne reputacije biti reči o svesnom neverbalnom komuniciranju, odnosno o slanju poruke primaocu čitavim bićem i telom, a predavači će se osvrnuti i na nesvesno neverbalno opštenje, poput mrštenja, micanja usana, odsutnog pogleda i sličnog. Objasniće prisutnima da postoji i manipulativno neverbalno ponašanje, koje predstavlja rezultat uvežbavanja sa ciljem da se izazovu određene reakcije sagovornika. Profesori će navesti i kako ovakve poruke i signale treba shvatiti na pravi način i u saglasnosti sa njima voditi komunikaciju. Prisutni će biti naučeni i da kontrolišu vlastite neverbalne reakcije i da ovakve poruke na odgovarajući način koriste u komuniciranju sa drugima, kako na poslovnom, tako i na ličnom planu. Na časovima koji slede ovlašćeni stručnjaci će govoriti i o pravilima telefonskog i mejl komuniciranja, koja obuhvataju adekvatno predstavljanje, isticanje korporativnog identiteta, odgovarajući stil izražavanja ili pisanja, te način prezentovanja poruke. Polaznici će saznati i da je potrebno uskladiti dužinu komunikacije sa svrhom i uslovima u kojima se taj proces odvija, usaglasiti sredstva komunikacije sa sadržajem poruke, kao i da bi odgovor na poruku valjalo da stigne u predviđenom roku, kako bi se omogućilo donošenje odluke ili priprema za dalju komunikaciju.

Dok traje kurs i obuka za sticanje željene poslovne reputacije profesori će upoznati prisutne sa tipovima klijenata, a posebno će ih uputiti u načine za detektovanje takozvanih „teških klijenata“, koji zahtevaju poseban tretman. Kandidati će naučiti kako da efikasno izbegavaju svađe i sukobe, izađu na kraj sa nerealnim zahtevima korisnika, te da na podlegnu manipulacijama koje oni obično koriste. Predavači će ih istrenirati u postavljanju odgovarajućih pitanja, korišćenu prikladnih fraza, odvajanju problema od osobe, asertivnom ponašanju i ostalim veštinama koje su neophodne za razgovor sa pomenutim tipom osoba. Prisutni će saznati i kako se uspostavlja kultura brige o klijentima, s obzirom na to da se zadovoljan klijent tretira kao najprofitabilniji. Naučiće, dakle kako da sa korisnicima izgrade dugoročne pozitivne odnose, utiču na njihovu potrošnju i zadrže lojalnost.

Nakon edukacije svi polaznici će biti sposobni da u organizacijama za koje rade primene stečeno znanje u svakodnevnom poslovanju, te tako značajno podignu nivo komunikacije sa klijentima i generalno poboljšaju kvalitet poslovanja. Razumeće i značaj primene poslovnog standarda u odnosi prema korisnicima, bez čega je nemoguće ostvariti uspeh u savremenim okolnostima.

Na kojoj lokaciji i kada se sprovodi seminar za sticanje željene poslovne reputacije?

Polaznicima koji edukaciju prate u statusu radnika određene kompanije namenjena je korporativna obuka i kurs za sticanje željene poslovne reputacije. Mesto na kome će oni pratiti ovaj program zavisiće od toga da li žele da nastavu pohađaju online ili uživo. U prvoj varijanti sami će odabrati lokaciju na koji će to činiti, budući da će u tu svrhu koristiti svoje kompjutere, dok će u drugoj opciji moći da biraju između savremeno opremljenih prostorija najbližeg predstavništva naznačene institucije, odgovarajućeg prostora u firmi za koju rade ili nekog trećeg mesta, gde svakako moraju postojati tehnički uslovi za valjano sprovođenje obrazovnog procesa. U svakom slučaju, termine i ritam održavanja njihovih predavanja, kao i datum početka kompletnog programa zajednički će da utvrde ovlašćeni predstavnik konkretne kompanije i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Pojedinačni polaznici takođe imaju mogućnost da rade na standardni način, te da na časove u utvrđeno vreme dolaze u najbliže predstavništvo navedene obrazovne institucije. Tamo će se predavanja držati u prostorijama koje su opremljene u skladu sa svim obrazovnim standardima i radiće se u vrlo prijatnom okruženju. Uz to im je na raspolaganju i online obuka, za koju moraju da obezbede stabilnu internet konekciju i korišćenje sopstvenog računara. Takođe, na njega moraju da, pre početka edukacije instaliraju tačno određenu vrstu softvera, što većina kandidata uspeva da uradi bez ikakvih problema. No, organizator je ipak za sve kojima bude potrebna stručna pomoć obezbedio mogućnost dobijanja tehničke podrške u bilo kojoj poslovnici naznačene institucije.

Kako u klasičnim tako i u virtuelnim učionicama za kandidate koji žele da se obučavaju nezavisno od ostalih može da se sprovede individualni kurs i obuka za sticanje željene poslovne reputacije. Oni, dakle treba da dolaze na predavanja u najbližu poslovnicu organizatora ukoliko se odluče za standardni model praćenja nastave ili, pak da sami odaberu mesto na kome će se edukovati, u slučaju da njihov izbor bude online kurs. U oba slučaja moći će da navedu kada im najviše odgovara da počnu sa programom, kao i koji termini i učestalost održavanja časova bi ponajmanje poremetili njihovu ustaljenu rutinu i način života. To će im, svakako omogućiti da nove obaveze lakše uklope u ostale dužnosti koje treba da ispune i da brzo i lako usvoje predviđena znanja i veštine. U prilog im, naravno ide i činjenica da će moći da rade tempom koji im najviše prija, pošto neće imati kome da se prilagođavaju.

Poluindividualna nastava takođe može da se odvija na klasičan način i tada su oba kandidata koji zajedno pohađaju časove dužni da u utvrđeno vreme dolaze u najbližu poslovnicu pomenute institucije. Ukoliko njihov izbor bude online kurs, mogu da rade u bilo kom prostoru koji im za to odgovara, pošto će časove pratiti preko svojih kompjutera. I njima će biti omogućeno da se prvo jedno sa drugim dogovore oko najpogodnijih termina za održavanje časova, datuma za početak obuke i, uopšteno tempa delovanja tokom edukacije, a zatim će u vezi se tim morati da se konsultuju i sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora, pošto svi učesnici u obrazovnom procesu treba da budu saglasni sa pomenutim pojedinostima.

Osobama koje žele da nova znanja i veštine usvajaju u društvu drugih ljudi namenjen je grupni seminar za sticanje željene poslovne reputacije. Oni mogu da rade preko interneta, te da predavanja prate sa bilo kog mesta koje im odgovara ili, pak da se odluče za klasičnu nastavu i da na časove zajedno sa svojim kolegama dolaze u moderno opremljene prostorije odgovarajuće poslovnice organizatora. Ni u jednom slučaju, međutim neće moći da utiču na raspored prema kome će se edukacija odvijati, pošto će vreme i ritam sprovođenja časova, kao i termin za startovanje celokupnog programa da utvrdi koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora. Treba istaći i da je veličina grupe definisana vrlo strogim pravilima koja moraju da se poštuju, pa može da počne sa radom tek kada se za ovakav pristup prijavi najmanje četiri osobe, dok istovremeno grupa ne može kvalitetno da funkcioniše ako se u njenom sastavu nalazi više od osmoro polaznika.

Kako se sprovodi obuka i kurs za sticanje zavidne poslovne reputacije?

Kandidati koji su na nastavu prijavljeni u statusu fizičkih lica mogu da traže da se za njih sprovede klasični kurs i obuka za sticanje željene poslovne reputacije i da tada na predavanja dolaze u najbliže predstavništvo organizatora, prema rasporedu koji budu dobili. Takođe imaju priliku da u radu koriste savremenija sredstva, pa da časove pohađaju preko interneta. Međutim, za takav model moraju da se blagovremeno pripreme i da na svoje računare instaliraju namenski softver, koji će im upravo omogućiti da rade na ovakav način. Postupak je prilično jednostavan i većina polaznika uspeva da ga obavi bez ikakvih problema, ali je svakako za one koji se ne snađu obezbeđena tehnička podrška u svakom predstavništvu pomenute institucije.

Bilo klasično ili online, polaznici mogu da traže da rade individualno, to jest da nadležni profesor samo njih podučava tokom pomenutog obrazovnog procesa. Oni, dakle samostalno savlađuju sadržaje uz uputstva i sugestije svog predavača, koji ih ohrabruje i upućuje u dalji rad i nakon odgovarajuće etape u nastavi iznosi svoje viđenje ostvarenog napretka. Ovakav pristup značajno osamostaljuje kandidate, oni stiču samopouzdanje koji će im biti dragoceno u realnim poslovnim okolnostima, a imaju priliku da jasno sagledaju koliko su postigli i da sa svojim profesorom razmenjuju mišljenja vezana za temu koja se obrađuje. Osobe koje izaberu navedeni model mogu značajno da utiču na raspored po kome će se odvijati nastava, jer će biti zamoljeni da naglase kada im odgovara da počnu sa edukacijom, kojim danima i u koliko sati bi želeli da se održavaju predavanja. Ako taj predlog podrži ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora, on će se zvanično usvojiti i tako će polaznici imati priliku da se obučavaju prema planu delovanja koji su kreirali.

Istu privilegiju dobiće i kandidati koji budu pratili poluindividualni seminar za sticanje željene poslovne reputacije. Oni će se, dakle edukovati u paru i biti u prilici da sa svojim partnerom ostvare aktivnu interakciju kroz koje ću moći da razmenjuju mišljenja, iskustva i ideje, pa da na taj način proširuju svoje kompetencije. Podsticaće jedno drugo na rad i korigovati svoje stavove u skladu sa sugestijama svog profesora, a kao što je već napomenuto moći će i da se sa njim, kao i sa nadležnim predstavnikom organizatora dogovore u vezi sa svim pojedinostima vezanim za nastavni proces, te da tako zajedno utvrde datum početka edukacije, termine i učestalost održavanja predavanja.

Grupna obuka namenjena je osobama koje najbolje funkcionišu u dinamičnoj atmosferi i uče putem komunikacije sa drugima. Tada zapravo predavanjima zajedno može da prisustvuje najmanje četvoro, a ne više od osmoro polaznika, pošto je taj broj procenjen kao optimalan za uspostavljanje svrsishodne komunikacije i adekvatno napredovanje svakog pojedinca. Ove osobe moraju biti na vreme obaveštene da će ponekad morati da sačekaju određeno vreme dok se grupa ne formira, odnosno dok ne bude ispunjen uslov o minimalnom broju njenih članova, a takođe treba da znaju da neće moći ni na koji način da utiču na svoj raspored rada, jer će unapred vreme i učestalost održavanja časova, kao i termin početka celokupnog programa da odredi koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije.

Kada je potrebno organizovati edukaciju za radnike nekog preduzeća sprovodi se korporativna obuka i kurs za sticanje željene poslovne reputacije i to kako na klasičan način, tako i online. Polaznici koji žele da predavanja prate uživo moći će da na časove dolaze u odgovarajuće prostorije najbližeg predstavništva organizatora, ali i da se obučavaju u svom radnom okruženju, te na svakom drugom mestu na kome za to postoje odgovarajući tehnički uslovi. U bilo kojoj varijanti raspored njihovog delovanja, to jest termine i ritam održavanja časova, te datum za početak kompletnog seminara utvrdiće zajedno koordinator za nastavu u instituciji organizatora i osoba koju je za to ovlastila konkretna firma.

Koliko će da traje kurs i obuka za sticanje željene poslovne reputacije?

Predviđeno je da se navedena edukacija odvija kroz 8 školskih časova, preciznije rečeno tokom 360 minuta i da se 4 dana održavaju dvočasi u trajanju od po 90 minuta.

Kandidati koji budu pohađali korporativni seminar za sticanje željene poslovne reputacije imaće isti broj časova, ali ne obavezno i identičan raspored kao što je navedeno, jer će u vezi sa tim zajednički da odlučuju ovlašćeni predstavnik date firme i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Osobe koje budu pratile individualnu i poluindividualnu edukaciju radiće takođe u toku 360 minuta, ali će moći da se sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom pomenute institucije dogovaraju u vezi sa terminima i ritmom održavanja časova i naprave najpogodniji raspored.

Polaznici čiji izbor bude grupna obuka i kurs će biti jedini koji će raditi prema pomenutom planu delovanja, budući da u njihovom slučaju termine i ritam održavanja časova određuje isključivo koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Sticanje željene poslovne reputacije"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje