Kurs i obuka za strategijskog menadžera

Strategijski menadžment je vrlo važan segment poslovanja pravnih lica u savremenom svetu, tako da je i neophodno da kompanija koja nastoji da prosperira u svojoj oblasti poslovanja zaposli i onu osobu koja je specijalizovana za strategijski menadžment. Upravo ta znanja svima koji imaju interesovanje i nudi specijalno osmišljena obuka i kurs za strategijskog menadžera, a koju cele kalendarske godine Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje u svojim poslovnicama. Takođe je u našoj ponudi i online kurs, a ta zainteresovani polaznici predavanjima pristupaju putem platforme koja je upravo za tu svrhu namenjena.

Što se tiče načina organizacije, predviđeno je za oba tipa nastave da polaznici biraju da li će je pratiti samostalno (individualna obuka), u grupi (prisutno je od 4 do 8 polaznika) ili prema pravilima koja definiše poluindividualna nastava, a što znači da predavanjima prisustvuje u isto vreme dve osobe.

Potrebno je da svako ko vrši upis naglasi prvo da li će nastavu pratiti online ili će se opredeliti za uobičajen način, to jest pohađa će je u jednoj od naših poslovnica, a zatim treba da se opredeli i za jedan od pomenutih vidova ovog kursa, kako bi ovlašćeno lice organizatora moglo da mu navede sve detalje koji se odnose na konkretni vid nastave.


Kada je u pitanju individualni i poluindividualni kurs i obuka za strategijskog menadžera, podrazumeva se da je predviđeno da polaznici biraju, odnosno usaglašavaju termine u kojima se ta vrsta nastave odvija, kao i dinamiku sa predavačem, koji će biti dužan da vodi pomenutu obuku. Isto tako je važno istaći da oni treba da se dogovore i kog tačno datuma će ta vrsta kursa da počne.

Sasvim je drugačiji način po kome se sprovodi nastava u grupama, jer je tada najpre prisutno više polaznika u isto vreme, to jest od najmanje njih 4 do najviše 8. A kako je tačno definisan broj polaznika, tako isto se zahteva da prvo bude napravljena grupa u kojoj mora da bude upisano najmanje četvoro ljudi, pa tek onda oni bivaju obavešteni o svim detaljima koji se odnose na organizaciju te vrste kursa i to tek pošto pomenuti uslov bude bio zvanično ostvaren. Važno je da svi koji su zainteresovani znaju da dinamiku i termine u kojima se grupna obuka i kurs za strategijskog menadžera sprovodi, isključivo može da odredi zvaničan organizator.

Uz to će svakako naša institucija, po potrebi da organizuje i takozvani korporativni kurs, a koji je namenjen tačno određenom broju lica zaposlenih u nekoj kompaniji i koji može da bude organizovan čak i u prostorijama te firme, to jest baš onako kako taj klijent zahteva.

Zainteresovani imaju pravo da izvrše prijavu telefonskim putem, a mogu i da lično dođu u prostorije poslovnice organizatora u bilo kom gradu, te da se prijave, kao i da preko mejla pošalju prijavu bilo kog dana u toku godine.Kurs i obuka za strategijskog menadžera - nastavni program

Osnovna svrha koju obuka i kurs za strategijskog menadžera ima jeste da sve osobe koje su zainteresovane osposobi za one obaveze i dužnosti koje strategijski menadžer ima u kompaniji bilo kog profila. A svakako će sa tim dužnostima biti upoznati svi oni na početku ovog kursa, kada će im predavači govoriti i o mnogim novitetima koji su prisutni u oblasti menadžmenta, generalno, a sa akcentom na oblasti strategijskog menadžmenta.

Važno je istaći da predavači imaju sasvim dovoljno iskustva u konkretnoj oblasti, tako da će za vreme trajanja nastave da se potrude da prisutnima na najbolji mogući način prenesu upravo ta iskustva iz prakse, a što će im sigurno mnogo značiti kada se u budućnosti budu bavili ovim poslom.

Kako strategijski menadžer ima cilj, na prvom mestu da obezbedi kontinuirano poslovanje svog preduzeća, odnosno da sprovodi sve one aktivnosti koje su vezane za što bolje pozicioniranje konkretnog proizvoda ili usluge na tržištu, a kako bi se znatno poboljšali odnosi koje ima određena kompanija sa svojim potencijalnim klijentima i poslovnim saradnicima, tako će upravo na to i biti stavljen akcenat ovog kursa. Tako će svi prisutni imati mogućnost da, pored ostalog nauče i na koji način se zaista može poboljšati taj odnos, to jest savladaće znanja koja su im potrebna za pripremu odgovarajuće strategije poslovanja.

Budući da se organizuje i korporativni kurs i obuka za strategijskog menadžera na zahtev klijenta, mi ćemo izaći u susret polaznicima u tom slučaju posebno, a ako je potrebno i to najpre u okviru praktičnog dela nastave, koji podrazumeva izradu konkretne poslovne strategije na osnovu određenih informacija koje predavači daju. Naime, mi tom prilikom možemo da se poslužimo podacima konkretne firme u kojoj su zaposlene osobe koju pohađaju korporativnu obuku, čime ćemo im svakako značajno pojednostaviti sva znanja koja predviđa ovaj kurs.

Takođe će predavači da upoznaju prisutne sa različitim alatima koji se koriste prilikom izrade strategije, a na prvom mestu sa određenim komunikacionim veštinama koje se moraju primenjivati, odnosno sa takozvanim statističkim zaključivanjem, kao i sam konceptom koji je vezan za analizu psihološkog profila potencijalnih klijenata. A kada budu naučili da koriste sve te alate, polaznici će imati priliku i da ih implementiraju u okviru praktičnog dela, to jest onog trenutka kada budu dobili zadatak da na osnovu informacija koje im budu dali nadležni izrade strategiju.

Pored svega do sada pomenutog, obuka i kurs za strategijskog menadžera će se usmeriti i na predstavljanje karakteristika takozvanog risk manadžmenta, a kako bi polaznici naučili na koji način se vrši upravljanje rizikom u različitim situacijama. Sem toga će biti reči io samom procesu izrade strategije, a tom prilikom će korak po korak svi prisutni da se upoznaju sa potrebnim detaljima. Biće govora i o analizi finansija, a kako bi konkretna strategija poslovanja bila što uspešnija, što i jeste njen osnovni cilj. Upoznaće se i sa nivoima strategije, odnosno sa takozvanom strateškom vizijom, kao i sa analizom konkurencije, te će da nauče i na koji način funkcioniše specifična strateška analiza zaposlenih, ali i šta je potrebno primeniti da bi se mogućnosti zaposlenih i njihovih rukovodilaca u okviru konkretne firme značajno poboljšale.

Polaznici će naučiti i na koji način se vrši identifikacija onih elemenata koji imaju uticaja na poboljšanje poslovanja, a kako bi rezultate tih analiza pažljivo i uspešnog implementirali u konkretnu strategiju koju izrađuju.

Svakako je bitno istaći činjenicu da će svako ko pohađa pomenuti kurs naučiti na koji način funkcioniše takozvano strategijsko upravljanje konkretnom kompanijom, odnosno kako se pravila strategijskog marketinga primenjuju prilikom vođenja projekata, ali i timova i njihove organizacije, te finansija i marketinga. Svi ti segmenti su izuzetno važni za osobu koja želi da se kvalifikuje za ovo zanimanje, jer strategijski menadžer treba da ih primenjuje na tačno definisan način, a kako bi poslovanje organizacije u kojoj je zaposlen podigao na znatno viši nivo, što se u osnovi i smatra ciljem koji strategisjki menadžment i njegova primena u praksi ima.

Mesto i termini održavanja kursa za strategijskog menadžera

Iako je u ponudi i online obuka i kurs za strategijskog menadžera, zainteresovani polaznici mogu da se opredele i za, rekli bismo klasičan tip obuke, to jest mogu predavanja da prate u jednoj od poslovnica institucije koja je zadužena za organizaciju. Isto se odnosi i na korporativnu obuku, a koju takođe možemo da organizujemo na navedene načine, ali i u onim prostorijama koje će da odredi upravno telo konkretne firme, koja je zainteresovana da pomenuti kurs pohađaju njeni zaposleni.

Precizirano je da se nastava organizuje u grupi, kada je određeno prisustvo najviše osmoro polaznika u isto vreme, odnosno minimum četvoro njih, kao i u paru, a što znači da se organizuje takozvana poluindividualna nastava ili polaznici mogu da se opredele i da je samostalno pohađaju, te se u tom slučaju nastava sprovodi prema pravilima individualne.

Inače, za apsolutno svaki tip nastave je određen način na koji se sprovodi i sa time se svaki polaznik pojedinačno upoznaje u trenutku upisa. O tačnim terminima i o dinamici brine organizator kada se organizuje grupni kurs i obuka za strategijskog menadžera, ali se tada prvo mora sačekati prijavljivanje najmanje četvoro zainteresovanih, jer je to uslov za formiranje grupe.

Bilo koji polaznik kome takav način organizovanja iz nekog razloga ne bude odgovarao, svakako ima mogućnost da se opredeli kako za poluindividualnu, tako i za individualnu obuku, jer je način njihovog organizovanja sasvim drugačiji. A u tom slučaju će polaznik, praktično da odluči kada će početi konkretna obuka, ali i u kojim terminima će se organizovati i u skladu sa kojom dinamikom, te će se on o svemu tome i dogovoriti kako sa profesorom, tako i sa koordinatorom za nastavu naše poslovnice u kojoj vrši upis.

Prema kom principu se organizuje obuka i kurs za strategijskog menadžera?

Kako Obrazovni centar Akademije Oxford uvek teži da svoje usluge unapredi, tako je u ponudi kako online kurs i obuka za strategijskog menadžera, tako i ona koje uključuje praćenje predavanja u okviru prostorija jedne od poslovnica pomenute institucije. A princip po kome se organizuju i jedna i druga vrsta nastave podrazumeva kako individualnu, tako i grupnu, odnosno poluindividualnu obuku.

Najslobodniji je način na koji se organizuje nastava za jednog ili dvoje polaznika, sobzirom na to da oni imaju pravo da se opredele u kojim terminima će da prate predavanja, a zatim treba da odrede sa svojim profesorom kog datuma će početi bilo individualna obuka i kurs za strategijskog menadžera, bilo poluindividualna nastave, te da svakako treba da se dogovore i po koji dinamici će da se sprovode u tom slučaju predavanja.

Suprotno od toga jeste grupna nastava i to najpre zbog načina organizacije, ali i zbog broja prisutnih, pošto se očekuje da u grupi bude od četvoro do osmoro polaznika u isto vreme. Preciznije rečeno, kod ove vrste obuke je uslovljen početak formiranjem grupe u kojoj mora da se nađe minimum 4 osobe, a posle toga ovlašćeno lice predstavništva naše institucije ima dužnost da obavesti sve polaznike koji su izvršili prijavu o datumu početka, a zatim i o dinamici i terminima.

Posebno ističemo da je u ponudi i korporativni kurs i obuka za strategijskog menadžera, koja se sprovodi na način koji će definisati zaposleni u toj kompaniji, odnosno menadžment i predstavnik organizatora, pa tako ova vrsta obuke može da bude organizovana ne samo preko interneta i u jednoj naših poslovnica, već i u prostorijama te firme ili na nekom drugom mestu koje klijent bude izabrao.

Kurs i obuka za strategijskog menadžera - trajanje

Sedam sati je definisano nastavnim programom da traje obuka i kurs za strategijskog menadžera, a kada se polaznici opredele za rad u grupi, to vreme je raspoređeno na dva dana, nevezano za to da li je njihova odluka usmerena na pohađanje nastave preko interneta ili u predstavništvu naše institucije. Onog trenutka kada se bude ostvario uslov za početak rada u grupi, te se prijavi najmanje četiri osobe koje hoće da pohađaju tu vrstu kzrsa, obaveza je ovlašćenog predstavnika naše institucije da obavesti svakog pojedinačnog polaznika kako o datumu početka, tako isto i o dinamici, odnosno o terminima.

A što se tiče preostala dva tipa nastave, to jest individualne i poluindividualne, mi ne možemo da kažemo koliko one traju, jer svaki polaznik koga interesuje bilo koji pomenuti tip kursa ima pravo da se sa svojim predavačem dogovori oko dinamike i termina održavanja, ali isto tako ima obavezu da precizira i datum početka.

U zvaničnoj ponudi naše institucije je i korporativna obuka i kurs za strategijskog menadžera, a i takva vrsta nastave podrazumeva nešto fleksibilniji način organizacije, pa svakako nismo u mogućnosti da unapred odredimo koliko će trajati, to jest po kom principu će se ovih sedam sati rasporediti, jer će se o svemu tome dogovoriti predstavnik naše i institucije koja želi da bude organizovana ovakav vid kursa.

Spisak gradova za strategijskog menadžera

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje