Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za arapski jezik

Definisano je pravilima konkursa, koji na teritoriji Republike Srbije uvek objavljuje samo Ministarstvo pravde, a vezano za sticanje zvanja sudski prevodilac za arapski jezik, da zainteresovani uz naročito dobro poznavanje svog maternjeg jezika, što je u ovom slučaju srpski, imaju obavezu takođe i da radni jezik, odnosno arapski poznaju na visokom nivou. Ukoliko zainteresovani ne poseduju diplomu Filološkog fakulteta, a što nije navedeno kao obaveza, moraće ili da dostave adekvatnu potvrdu ili da polažu specijalizovani ispit, kako bi na taj način uspeli da dokažu u kojoj meri poznaju taj jezik.

Konkurs se objavljuje samo u slučaju da postoji realna potreba za sudskim tumačima za konkretni jezik i to u tačno određenim gradovima naše zemlje, pa tako ne može da se navede precizno u kom periodu nadležno ministarstvo zvanično raspisuje konkurs.

Svakako je važno napomenuti da Rešenje o postavljenju za sudskog tumača dobija svako ko bude odabran, a posle toga i to u skladu sa zakonskom regulativom, on ima obavezu da položi i zakletvu pred nadležnim institucijama, kako bi se na taj način zvanično obavezao da će čuvati poslovnu tajnu i maksimalno poštovati privatnost svojih klijenata, to jest podatke koji će mu biti dostupni. Posle toga sudski tumači za arapski jezik imaju apsolutno pravo uslugu overe različitih dokumenata da pružaju svim fizičkim licima, ali i kompanijama, odnosno bilo kom pravnom licu, s tim što su u svakom trenutku obavezni da propisno odgovore na poziv suda, to jest druge nadležne institucije kojoj su potrebne njihove usluge.


Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za arapski jezik

Budući da postoji mnogo uslova na koje kandidati imaju obavezu da odgovore ukoliko žele pomenuto zvanje da steknu, Obrazovni centar Akademije Oxford svakako želi da im maksimalno olakša celokupan postupak apliciranja, pa organizuje stručnu edukaciju, po čijem završetku oni dobijaju potvrdu o pohađanju i taj dokument dodaju zahtevanoj dokumentaciji za konkurs.

Mora se naglasiti da se stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za arapski jezik tokom cele godine organizuje u svakom predstavništvu ove institucije, a njih je za sada više od 20 i nalaze se u skoro svakom gradu naše zemlje.

Zainteresovana lica se svakako moraju prijaviti za pohađanje ove edukacije, tako da mogu odabrati da li im više odgovara da u predstavništvo dođu lično, kako bi dali svoje podatke i prijavili se ili će se opredeliti za varijantu prijavljivanja putem telefona. A podrazumeva se, naravno da je predviđen i elektronski način prijavljivanja, što znači da zainteresovano lice na mejl ove institucije šalje informacije koje su potrebne, to jest datum rođenja, ime i prezime, a uz obavezu dostavljanja i kontakt podataka.

TESTOVI


Ovlašćeni predstavnik konkretne poslovnice ove institucije će vrlo brzo da obavesti prijavljenog o dokumentima, koja mora da donese u poslovnicu, jer postupak upisa podrazumeva i obavezno njegovo lično prisustvo.

Naročito je važno da svako koga specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za arapski jezik interesuje zna, da bi prilikom upisa trebalo da odluči na koji način će pohađati nastavu. Zapravo se radi o tome da je u ponudi kako individualna tako i grupna edukacija, s tim da se svaka od njih može pohađati online i na takozvani tradicionalan način.

Najpre da napomenemo da je individualna nastava ona koja je namenjena isključivo jednoj osobi, a u okviru grupe bi trebalo predavanjima da prisustvuje između četvoro i osmoro ljudi u isto vreme.Ne samo da se razlikuje broj osoba koje uzimaju učešće, već je dijametralno različit i princip organizacije.

Kod individualne edukacije se dopušta svakom prijavljenom da se sa kordinatorom za nastavu onog predstavništva u kome vrši upisivanje, ali i sa profesorom čija će dužnost biti edukaciju da sprovodi dogovori kako će se ona odvijati, što znači da će oni zajedno precizirati kako datum početka, tako isto i termine sprovođenja časova, ali i tempo, odnosno dinamiku.

Kada se organizuje grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za arapski jezik, primenjuju se potpuno drugačija pravila budući da tada, praktično govoreći sve zavisi od organizatora, to jest od predstavnika poslovnice u kojoj se oformi grupa. Dakle, jasno je da se prvo četvoro kandidata mora prijaviti, jer je to minimalan broj osoba koje mogu da uzmu učešće u okviru grupne nastave. Koordinator određene poslovnice, posle formiranja grupe određuje datum kada će nastava početi, ali i ostale detalje, a primarno dinamiku i termine njenog održavanja. Svakako obaveštava prijavljene, a naglašeno je da se zahteva poštovanje svega toga, budući da princip prema kome se grupna edukacija organizuje ne dozvoljava promene.

Ako se neko opredeli da individualnu ili grupnu edukaciju pohađa online, to podrazumeva da će koristiti sopstveni kompjuter, uz obavezu instalacije adekvatnog softvera na taj uređaj. Naravno da će polaznik dobiti sve informacije koje su potrebne, kako bi samostalno instalirao konkretni program, ali ako mu bilo kakva tehnička pomoć bude bila potrebna, dobiće je od IT stručnjaka zaposlenih u apsolutno svakoj poslovnici organizatora.

Još je ostalo da napomenemo i to da je obavezan svaki kandidat, koga interesuje tradicionalni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za arapski jezik da u tačno određenim terminima prisustvuje nastavi i to u okviru one poslovnice, u kojoj je prethodno izvršio prijavu, odnosno upisao se.

Specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za arapski jezik - plan i program

Ne samo da će se svaki polaznik konkretne edukacije upoznati vrlo detaljno sa svim onim obavezama, koje sudski prevodilac za arapski jezik u toku rada ima, već će dobiti i sve potrebne informacije o načinu za sticanje tog zvanja.

Ipak, početni deo koji podrazumeva specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za arapski jezik će, svakako biti usmeren na radne zadatke ovog lica. Profesori će prisutnima objasniti zbog čega se mora neizostavno ispoštovati pravilo, koje je vezano za dostavljanje originalnih dokumenata i to na uvid ovom licu, ali će im pojasniti i kako se postupa u slučaju da prevod koji klijent dostavi ima greške. Naime, u pojedinim situacijama klijenti dostavljaju sudskim tumačima na overu dokumenta za koje je u prethodno izvršeno prevođenje sa arapskog jezika na srpski, te sa srpskog na arapski, ali i sadržaje za koje su takođe urađeni prevodi sa arapskog jezika na nemački, engleski, francuski ili bilo koji drugi strani jezik, kao i sa tih jezika na arapski, a oni vrlo često ne budu profesionalno urađeni, pa će polaznici saznati kako se tom prilikom moraju ponašati i šta će predložiti klijentima.

Na koji način se vodi Dnevnik stranaka i poslova i uopšteno, kako se vodi evidencija, ali i na koji način sudski tumač za arapski jezik naplaćuje svoje usluge će, takođe biti predmet ove edukacije.

Uzevši u obzir da sud ima pravo od ovih stručnjaka da zahteva i usluge usmenog prevoda i to prvenstveno konsekutivnog i šapatnog, to se podrazumeva da će se profesori, svakako osvrnuti i na pravila koja moraju biti poštovana prilikom pružanja tih usluga. Međutim, kandidatima će biti naglašeno da Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje i namensku edukaciju, tokom koje zainteresovana lica imaju mogućnost da se upoznaju sa pravilima, koja su vezana upravo za pružanje tih usluga.

Predviđeno je da se specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za arapski jezik primarno fokusira na vežbe, tako da polaznici sve one pravne termine, koje će im predavači prethodno prezentovati, nauče pravilno da koriste u praksi i generalno, da savladaju sve segmente postupka overe. A tom prilikom će im biti ponuđeni i praktični primeri, kako bi uvideli koje se greške u praksi mogu pojaviti, s tim da će im naravno profesori objasniti ne samo kako se one mogu ispraviti, već i šta je bilo potrebno učiniti da se one ne bi ni pojavile.

Poznato je da u praksi određena dokumenta moraju biti overena i takozvanim Haškim pečatom, a on je još poznat i kao Apostille, ali je važno naglasiti da sudski prevodilac za arapski jezik ni u kom slučaju nema nadležnost tu vrstu overe da izvrši. Međutim, zbog posla kojim se bavi, on mora posedovati informacije o tome koja institucija vrši overu ovim pečatom i uopšteno, kako funkcioniše postupak overe, tako da će im profesori govoriti i o tome.

Nastavnim programom je definisano da završni deo, koji uključuje stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za arapski jezik bude isključivo usmeren na upoznavanje prisutnih sa načinom sticanja tog zvanja. Tačnije, profesori će im detaljno objasniti u kom trenutku Ministarstvo pravde Republike Srbije raspisuje konkurs za sudske tumače za arapski jezik, a zatim će ih uputiti i u detalje vezano za uslove, koje kandidati moraju ispuniti. Takođe će im objasniti i šta se događa nakon sticanja Rešenja o postavljenju za sudskog tumača, te kako bi trebalo da izgleda zakletva, koju će svaki kandidat nakon toga morati da polaže.

Budući da organizator poseduje sve relevantne dozvole za sprovođenje ove edukacije, to je i potvrda o pohađanju koju će dobiti svaki klijent, pravno validan dokument, a njega bi svakako on morao da priloži uz dokumentaciju, koju će predati na konkurs za sticanje ovog zvanja.

Trebalo bi svi zainteresovani da imaju na umu da je pomenuta institucija specijalizovana i za sprovođenje nastave stranih jezika, tako da se i obuka i kurs arapskog jezika u njenoj ponudi nalazi, pa imaju mogućnost da značajno unaprede svoja znanja, ukoliko to smatraju potrebnim.

Kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za arapski jezik - vreme i mesto održavanja

Ne samo da vreme održavanja ove edukacije zavisi od toga za koju će se varijantu opredeliti prijavljeni, već isto tako se na osnovu njegove odluke saznaje i gde će časovi da budu organizovani. Da budemo precizni, dostupna je sa jedne strane individualna i grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za arapski jezik, a sa druge online i klasična.

Kandidati koji izaberu sasvim samostalno da pristupaju predavanjima, to će učiniti u onim terminima koji i njima i profesorima, zaduženim za vođenje nastave odgovara, budući da se radi o posebno slobodnom principu organizacije. Naime, svaki onaj polaznik, koji želi tako da prati časove se lično sa kordinatorom za nastavu i sa profesorom, dogovara kako o terminima, tako i o datumu kada će individualna edukacija početi, a svakako oni moraju precizirati i dinamiku sprovođenja časova.

Potpuno drugačiji je princip, koji se primenjuje kada se organizuje grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za arapski jezik, a takođe se razlikuje i broj osoba, koje imaju pravo toj vrsti nastave da prisustvuju. Najmanje četvoro polaznika mora prvo da bude prijavljeno, da bi bila napravljena jedna grupa, odnosno da bi osnovni zahtev za početak te vrste nastave bio ostvaren, a osmoro kandidata maksimum ima pravo da prisustvuje takvom tipu edukacije. U ovom slučaju se primenjuje takav princip organizacije, gde kordinator za nastavu određene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford definiše sve što se odnosi na sprovođenje edukacije (termini održavanja, datum početka i dinamika), a na zahtev polaznika se ne smeju nikakve izmene izvršiti, budući da to nije predviđeno važećim pravilnikom.

Za one prijavljene, koji se opredele da nastavu prate prema klasičnom principu je predviđeno da u zakazanim terminima dolaze u odabrano predstavništvo i da u njegovim prostorijama predavanja pohađaju.

Svakako se sprovodi i online kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za arapski jezik, a tada nastavu prijavljeni može pohađati odakle god želi, jer predavanjima pristupa preko svog računara. U tu svrhu se koristi posebna vrsta programa, koji će pojedinac instalirati na kompjuter preko koga želi da prati predavanja, a u slučaju potrebe se može obratiti zaposlenima u konkretnom predstavništvu, koji čine specijalizovani tim za pružanje tehničke podrške, kako bi mu olakšali instaliranje tog programa.

Na koji način se organizuje obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za arapski jezik?

Zvanično ovlašćeni organizator pomenute edukacije je predvideo da svako ko izvrši prijavu izabere da li će nastavu pohađati preko interneta ili u poslovnicama ove institucije, a zatim je neophodno da se opredeli između varijante koja podrazumeva rad u grupi i individualno.

Očekuje se da svaki pojedinac, koji bude izabrao tradicionalan pristup praćenju predavanja dolazi u dogovoreno vreme da prati nastavu, a koja se tom prilikom odvija u onoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford koju on lično bude izabrao za prijavljivanje i upisivanje.

Kada je u pitanju online kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za arapski jezik, nastava se pohađa uz korišćenje specijalne vrste programa, a kandidat svakako predavanjima pristupa uz pomoć svog kompjutera, pa je to i osnovni uslov za praćenje te vrste edukacije. Dakle, on će konkretni program pokušati samostalno da instalira, a ukoliko ne bude u potpunosti u tome uspeo, može da zatraži pomoć od IT stručnjaka zaposlenih u okviru institucije organizatora.

Kako klasična, tako i online edukacija mogu da budu sprovedene na dva načina, to jest prema pravilima individualne i grupne, pa će polaznik odabrati koji princip organizacije mu više odgovara.

Ukoliko ne može da se uklopi u tačno definisane termine, onda je za njega individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za arapski jezik. Radi se o tome da je predviđen takav pristup organizacije, gde se pojedinačni kandidat dogovara sa koordinatorom za nastavu konkretne poslovnice, odnosno sa profesorom, čija je nadležnost vođenje edukacije, kada će ona početi, ali i kakvim tempom će se predavanja odvijati i u kojim će terminima da pohađa časove.

Neophodno je da se prvo minimalno 4 osobe u konkretnom predstavništvu organizatora prijave, te da iznesu zahtev za praćenje grupne edukacije, budući da se to smatra glavnim zahtevom za njen početak. A pošto se to bude ostvarilo, predstavnik te poslovnice će odrediti kog tačno datuma bi trebalo grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za arapski jezik da počne, a nakon toga će upravo on definisati i tačne termine sprovođenja predavanja, kao i tempo, to jest dinamiku. Podrazumeva se da će svako ko prethodno izvrši prijavu ubrzo biti obavešten, a važno je da ispoštuje sve što u tom slučaju organizator definiše, budući da ne postoji mogućnost vršenja izmena niti jednog segmenta.

Stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za arapski jezik - trajanje

U okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford se organizuje kao individualna edukacija, tako i grupna, pa samim tim što se one sprovode prema drugačijem nastavnom fondu, jasno je da im se razlikuje i trajanje.

Lica kojima odgovara da prisustvuju predavanjima istovremeno sa više polaznika, moraju biti informisana da grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za arapski jezik obuhvata 192 školska časa nastavnog fonda. A kako ovlašćeni predstavnik institucije organizatora određuje njihovu dinamiku, to je predviđeno da 2 puta nedeljno oni pohađaju predavanja i to u trajanju od po 135 minuta, a što je zapravo po tri školska časa nastave, pa će samim tim ova vrsta edukacije ukupno da traje 8 meseci.

Nastavni fond koji podrazumeva individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za arapski jezik uključuje ukupno 80 školskih časova i podrazumeva se da će trajati 4 meseca. Ističemo da bi bilo dobro na dnevnom nivou da kandidat ima predavanja, koja će trajati po dva školska časa, mada se ova vrsta edukacije tako organizuje da je njemu dozvoljeno da se, kako o dinamici održavanja, tako i o terminima, odnosno o datumu početka, samostalno dogovori sa profesorom, ali i sa zvaničnim predstavnikom one poslovnice u kojoj se upisao.

Koliko košta obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za arapski jezik?

Odmah se mora istaći da su sve cene navedene u evrima, a da se plaćanje mora izvršiti u nacionalnoj valuti, to jest u dinarima. Podrazumeva se da će navedeni iznosi, a nevezano za to da li polaznik želi nastavu da plati iz jednog dela ili u ratama, biti na osnovu Zakona o deviznom poslovanju Republike Srbije obračunati u nacionalnoj valuti.

Određeno je da individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za arapski jezik košta 1 300 evra, a budući da nastava traje 4 meseca, može se platiti u isto toliko rata, kada je potrebno izdvojiti 325 evra na mesečnom nivou.

Za drugu opciju koja je ponuđena je predviđena cena od 800 evra, a svakako se i grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za arapski jezik može platiti u ratama. Kako nastava traje 8 meseci, tako je predviđeno da kandidat ima pravo navedeni iznos da podeli na 8 rata, pa je 100 evra i to u dinarskoj protivvrednosti, visina mesečne nadoknade u tom slučaju.


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za arapski jezik u ostalim gradovima Srbije:


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za arapski jezik | Akademija Oxford
POSLOVI
Poslovi sudski tumač i prevodilac za arapski jezik
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje