Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za bugarski jezik

Naročito je važno da svako ko ima želju da stekne zvanje ovlašćenog sudskog tumača za ovaj jezik, bude upoznat sa činjenicom da Ministarstvo pravde jedino ima dozvolu da u skladu sa potrebama raspisuje konkurs na teritoriji cele naše zemlje. Takođe mora znati i da postoje brojni uslovi, koje neizostavno mora da ispuni, a među njima je i onaj koji podrazumeva potvrdu o pohađanju specijalizovane edukacije, kao i o poznavanju radnog jezika na visokom nivou.

Upravo tim licima je i namenjena specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za bugarski jezik, a koju u svojim poslovnicama širom zemlje organizuje Obrazovni centar Akademije Oxford.

Dakle, svi kandidati koje interesuje sticanje zvanja sudski prevodilac za bugarski jezik svakako, izuzev visokog nivoa poznavanja takozvanog radnog jezika, moraju odlično da poznaju i maternji jezik. Nakon što budu položili ispite, koji su predviđeni konkursom, te eventualno dobiju Rešenje o postavljenju za sudskog tumača za bugarski jezik, moraće i da polažu zakletvu. A tom prilikom će se obavezati na poštovanje tajnosti podataka i dobiće svoj zvanični pečat, kojim će i vršiti overu dokumenata različite vrste. Napominjemo da je ovlašćeni sudski prevodilac obavezan u svakom trenutku da odgovori na poziv nadležne institucije, ali takođe svoje usluge omogućava i fizičkim, odnosno pravnim licima koja imaju potrebu za njima.


Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za bugarski jezik

Važno je istaći da svako ko bude vršio prijavu na konkurs, ne mora obavezno da ima diplomu odgovarajuće katedre Filološkog fakulteta, ali svakako mora posedovati dokaz o visokom nivou znanja jezika. Uzevši u obzir da je ova institucija usmerena i na te vrste edukacija, to je i obuka i kurs bugarskog jezika na raspolaganju zainteresovanima, a kako bi nivo znanja usavršili i stekli validan dokaz o tome.

Kako se stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za bugarski jezik organizuje u skladu sa tačno definisanim programom, to je naročito bitno da se zainteresovani prijave, to jest da zahtevane informacije (ime i prezime, datum rođenja, podaci za kontakt) dostavi ili na mejl ili putem telefona, s tim da naravno ima mogućnost i da se lično u odabranoj poslovnici prijavi.

Upis se organizuje isključivo uz lično prisustvo prijavljenog, a on je tada u obavezi da priloži dokumenta koja se zahtevaju i o čemu će prethodno dobiti jasne smernice.

TESTOVI


A svako ko na jedan od opisanih načina bude izvršio prijavu, će morati ovlašćenom licu organizatora da pruži informacije o tome da li mu više odgovara nastavu da pohađa prema klasičnom principu, kada je neophodno da dolazi u jednu od poslovnica i prati predavanja ili će odabrati online edukaciju. Ko god se za tu opciju bude opredelio će časovima pristupati preko ličnog kompjutera, a biće obavezan i da poseban tip softvera na njega instalira, u skladu sa pravilima. Svim onim kandidatima kojima bude bila potrebna profesionalna tehnička podrška će ona biti i omogućena.

Izuzev opredeljivanja između online i klasične nastave, prijavljeni moraju odlučiti samostalno i da li žele predavanja da prate u okviru individualne ili im više odgovara princip, po kome se organizuje grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za bugarski jezik.

Neophodno je istaći da se ova dva tipa edukacije značajno razlikuju, tako da pojedinac koji se odluči za individualnu ima obavezu da se sa koordinatorom za nastavu u okviru institucije organizatora, kao i sa predavačem usaglasi ne samo oko termina održavanja, već i da sa njima precizira kako datum početka, tako i dinamiku.Da bi nastava u grupi uopšte mogla da bude organizovana, biće potrebno da se u jednom predsedništvu prijavi minimalno četvoro ljudi, a određeno je da u grupi sme uzeti učešće najviše njih osmoro. Organizator određuje posle toga kog datuma počinje edukacija, te kakvom dinamikom se organizuju predavanja i u kojim tačno terminima, a naglašeno je da ne postoji mogućnost izmene ničega od navedenog.

Stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za bugarski jezik - plan nastave

Predviđeno je programom da na samom početku profesori objasne prisutnima koje obaveze mora da ispuni lice, koje stekne zvanje sudski prevodilac za bugarski jezik. A svakako će biti naglašeno koliko je važno da adekvatno odgovori i u propisanom roku, na zahtev suda ili neke druge državne institucije, koja ima pravo da angažuje tog stručnjaka.

Nakon toga će se specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za bugarski jezik detaljno pozabaviti temom koja se odnosi na sticanje licence, to jest na postupak konkurisanja. Prisutni će imati priliku da saznaju i koje uslove moraju ispuniti, da bi prijava na konkurs Ministarstva pravde Republike Srbije mogla da bude prihvaćena. Takođe će im biti objašnjeno i šta obuhvataju specijalizovani ispiti, koji se tom prilikom polažu i uopšteno govoreći, šta se događa nakon što kandidat stekne Rešenje o postavljenju za sudskog tumača za bugarski jezik.

Vrlo kratko će se profesori baviti temom usmenog prevoda i to sa srpskog jezika na bugarski, ali i sa bugarskog na srpski, kao i sa bugarskog na ostale jezike, te u obrnutom smeru. Zapravo će prisutnima samo biti objašnjeno šta se podrazumeva pod konsekutivnim, odnosno šapatnim prevodom, jer lica koja steknu ovo zvanje moraju pružati i te usluge, po potrebi, ali je to svakako predmet druge specijalizovane edukacije.

Podrazumeva se, isto tako da će svaki polaznik imati priliku da sazna šta je to Apostille pečat, to jest po kojim pravilima funkcioniše overa takozvanim Haškim pečatom, a kako je inače njegov drugačiji naziv. Nastavnim planom, prema čijim pravilima se stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za bugarski jezik odvija je određeno da predavači kandidatima predstave i različite primere, a kako bi im bolje objasnili taj postupak overe, iako sudski prevodilac za bugarski jezik nema ovlašćenja da taj pečat stavi ako je potrebno, ali je vrlo važno da o tome poseduje osnovne informacije.

Detaljno će profesori informisati prisutne o važnosti primene pravne terminologije, budući da je to osnov ovog posla. Upravo zato će se edukacija usmeriti prvenstveno na vežbe, jer će tako kandidati sva stečena teorijska znanja ne samo vezano za pravnu terminologiju, već i za celokupan postupak overe dokumenata, naučiti da pravilno primenjuju.

A da bi oni zaista mogli da obavljaju ovaj posao, biće im ukazano i na najčešće propuste do kojih dolazi u radu, te će predavači objasniti i na koji način se konkretne greške mogu ispraviti, odnosno kako bi u određenoj situaciji trebalo postupati, da uopšte ne bi došlo do njih.

Aa svakim korakom koji uključuje proces overe će biti upoznati kandidati, a podrazumeva se da će specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za bugarski jezik obraditi i temu koja je vezana za tarifiranje usluga ovog stručnjaka. Isto tako će prisutni naučiti šta je to Dnevnik stranaka i poslova, te kako se popunjava, a tokom vežbi će biti upoznati i za važnošću pravilnog vođenja evidencije.

Neophodno je istaći da svaki kandidat nakon završetka edukacije stiče potvrdu o njenom pohađanju, a što je ujedno i vrlo važan uslov za prijavljivanje na konkurs, kojim ima mogućnost da stekne zvanje sudski prevodilac za bugarski jezik.

Uzevši u obzir da je Obrazovni centar Akademije Oxford institucija, koja organizuje i stručne edukacije stranih jezika, to je svakom zainteresovanom licu na raspolaganju i kurs i obuka bugarskog jezika, tokom koje može značajno da poboljšava znanja koja je prethodno stekao, a što će mu sigurno pomoći kada bude vršio prijavu na aktuelni konkurs.

Gde i kada se održava kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za bugarski jezik?

Praktično govoreći, odluku o mestu na kome će biti organizovana stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za bugarski jezik će biti doneta od strane prijavljenog.

Na raspolaganju je mogućnost da predavanja budu pohađa na online, kada kandidat nastavu prati preko svog računara i to sa bilo kog mesta na kome ima dobru vezu sa internetom. Obavezan je svako ko se opredeli za tu vrstu nastave, ne samo da ima kompjuter, nego i da namenski program na njega, a prema pravilima instalira.

Druga opcija koja je dostupna podrazumeva klasičan vid sprovođenja nastave, što znači da zainteresovani dolaze u učionice, koje se nalaze u predstavništvima Obrazovnog centra Akademije Oxford u brojnim gradovima širom Srbije, a kako bi predavanja pohađali.

Donekle odluku o terminima u kojima će se nastava održati, isto tako donosi pojedinačni prijavljeni, jer bira između opcije da časove pohađa u grupi ili individualno.

Zapravo se on o terminima održavanja, ali i o dinamici po kojoj će predavanja biti organizovana, kao i o datumu kog će početi individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za bugarski jezik, najpre mora dogovoriti sa osobom koja je u konkretnoj poslovnici organizatora ovlašćena.

Način sprovođenja nastave u grupi je drugačiji, prvo zato što ona zvanično može početi tek pošto grupa bude bila kreirana, a za to je potrebno da se 4 kandidata najmanje prijavi, sa zahtevom da pohađa upravo tu vrstu edukacije. Dinamiku po kojoj se časovi organizuju će odrediti organizator, ali će on takođe definisati i tačne termine održavanja nastave, s tim što tek posle kreiranja grupe ima mogućnost da precizira i datum njenog početka.

Kako se obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za bugarski jezik organizuje?

Vrlo je jednostavan princip koji se poštuje prilikom sprovođenja ove edukacije, budući da se sa jedne strane organizuje online i klasični kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za bugarski jezik, a sa druge je omogućena varijanta praćenja predavanja individualno ili u grupi.

Najpre da naglasimo da će svaki prijavljeni imati obavezu da se opredeli između ponuđenih opcija, a mora znati da je obavezan da obezbedi računar i da tačno određenu vrstu softvera na njega instalira, ukoliko želi nastavu da pohađa online.

Jasno je da klasični vid sprovođenja edukacije, uključuje obavezu dolaska svakog prijavljenog u prostorije izabranog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford, gde se predavanja u tom slučaju i organizuju.

Za zvaničan početak nastave u grupi se mora prijaviti 4 osobe najmanje, a predviđeno je da grupna obuka i kurs sudskog tumača, prevodioca za bugarski jezik bude sprovedena isključivo za maksimum osmoro kandidata. Zvanično ovlašćeni predstavnik institucije organizatora, po oformljenju jedne grupe od minimalnog broja članova, definiše kog datuma će nastava početi, odnosno u kojim terminima će predavanja da budu održana i u skladu sa kakvom bi to trebalo da bude dinamikom. Ističemo da se nijedan segment, koji je prethodno definisan neće izmeniti, a ako neki član te grupe bude zahtevao.

Princip koji se poštuje prilikom sprovođenja individualne edukacije je značajno jednostavniji, pošto će prijavljeni direktno sa nadležnim profesorom definisati sve što je vezano za način odvijanja te vrste nastave.

Koliko će da traje kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za bugarski jezik?

Nastavnim programom za grupnu edukaciju je obuhvaćeno ukupno 192 školska časa, a budući da organizator definiše dinamiku, termine i datum početka, to znači da je on zadužen i za određivanje trajanja. Ukupno osam meseci će kandidati koje interesuje grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za bugarski jezik prisustvovati predavanjima, a uobičajena dinamika uključuje prisustvovanje nastavi po dva puta na nedeljnom nivou i to u trajanju od po 135 minuta, što je zapravo po 3 školska časa dnevno.

Onaj tip edukacije koji polaznik prati samostalno uključuje ukupno 80 školskih časova nastavnog fonda. Budući da se radi o drugačijem vidu organizacije, to znači da će se definisanje datuma početka, odnosno termina u kojima će se individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za bugarski jezik održati, prepustiti prijavljenom i njegovom profesoru. A generalni je predlog da to bude dinamikom koja podrazumeva 40 puta po 90 minuta nastave, raspoređeno na ukupno četiri meseca, koliko je predviđeno zvanično da traje individualna nastava, ali se podrazumeva da će se oni dogovoriti o tačnim terminima njenog održavanja.

Obuka i kurs sudskog tumača, prevodioca za bugarski jezik - cena

U skladu sa aktuelnom cenovnikom, definisano je da grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za bugarski jezik košta ukupno 800 evra i to svakako u dinarskoj protivvrednosti, koja je važeća na dan uplate. Želeći da kandidatima olakša plaćanje, organizator nudi mogućnost i da to bude na rate, to jest da polaznik svakoga od osam meseci izdvaja iznos od 100 evra, obračunato u dinarima.

Uzevši u obzir da je drugačiji princip rada kada se organizuje individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za bugarski jezik, samim tim je i cena te vrste edukacije drugačija. Ukupno je potrebno izdvojiti 1 00 evra, preračunato u domaćoj valuti. Svakako se i u ovom slučaju polaznicima pruža mogućnost da plaćanje izvrše u četiri rate, to jest da svakog meseca trajanja edukacije, izdvajaju dinarska vrednost za po 325 evra.


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za bugarski jezik u ostalim gradovima Srbije:


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za bugarski jezik | Akademija Oxford
POSLOVI
Poslovi sudski tumač i prevodilac za bugarski jezik
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje