Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za danski jezik

Svi pojedinci sa naročitom visokim znanjem ovog jezika, a koji uz to i odlično poznaju maternji jezik, odnosno srpski, bez obzira da li su završili Filološki fakultet na katedri skandinavskih jezika ili ne, stiču pravo da konkurišu kako bi dobili zvanje sudski prevodilac za danski jezik.

A jedan od zahteva koji, takođe moraju ispuniti je vezan za potvrdu o pohađanju specijalizovane edukacije, što će im biti omogućeno u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford i to na više od 20 lokacija, budući da se kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za danski jezik organizuje u svakom gradu u kome ova institucija ima poslovnicu, a ukoliko se u njoj stekne uslov za održavanje nastave.

Svako ko sa uspehom bude prošao konkurs i u skladu sa aktuelnim pravilima stekne Rešenje za sudskog tumača za konkretni jezik, će imati obavezu da svoje usluge pruža, na prvom mestu nadležnom sudu, ali i ostalim državnim institucijama, koje to budu zahtevale, a svakako mu je dozvoljeno i da pravnim i fizičkim licima omogući overu različitih dokumenata svojim pečatom.


Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za danski jezik

Naročito je važno da lica, koja budu donela odluku da steknu potvrdu o pohađanju ove stručne edukacije znaju da se ona organizuje u toku godine, a prema važećem programu navedene institucije.

Neophodno je prvo da bude izvršena prijava od strane zainteresovanih lica, a da posle toga svako od njih priloži zahtevanu dokumentaciju, te da u prostorije određene poslovnice lično dođe i upiše se, u skladu sa važećim pravilima. Postoje tri opcije za prijavljivanje, a podrazumeva se da će svaki kandidat lično izabrati koja mu najviše od njih odgovara. Moguće je osnovne informacije o sebi, to jest prezime i ime, zatim datum rođenja i broj telefona za kontakt, da pošalje ili elektronskim putem (na mejl adresu) ili da ih saopšti službeniku preko telefona, te naravno to može da učini i ličnim dolaskom u prostorije konkretnog predstavništva.

Napominjemo da se može pohađati kako individualna, tako isto i grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za danski jezik, te je važno da se svaki kandidat opredeli između mogućnosti da predavanja prati online i na tradicionalan način.

TESTOVI


Svakakvo je individualna nastava predviđena za samo jednog polaznika, a način na koji se organizuje je naročito slobodan, pošto se o datumu njenog početka, ali i o terminima u kojima će časovi biti održavani, kao i o dinamici on lično dogovara sa ovlašćenim predstavnikom konkretne poslovnice i sa profesorom.

Uzevši u obzir da u jednoj grupi sme da bude prisutno najviše osmoro polaznika, a da se ona može oformiti tek posle prijavljivanja minimum 4 osobe, to je potrebno da se upravo najmanji broj ljudi, koji žele časove da pohađaju u grupi, prijavi u određenom predstavništvu organizatora. A tek nakon što bude mogla da bude napravljena jedna grupa, ovlašćeni predstavnik te poslovnice definiše kog tačno datuma će da počne nastava, odnosno u kojim terminima će časovi biti održani, te u skladu sa kakvom dinamikom. Svaki prijavljeni će posle toga biti detaljno o svemu obavešten, a od njega se zahteva da se navedenih smernica maksimalno pridržava, pošto se čak ni na zahtev, nikakve promene ne smeju izvršiti.

Oni polaznici koji se opredele za tradicionalan pristup predavanjima, će da u prostorije određene poslovnice dolaze u zakazanim terminima i da časove tu prate.Bez obzira na kojoj lokaciji da se nalazi osoba, ima mogućnost da prati časove, jer je dostupan i online kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za danski jezik. Važno je da kandidat tom prilikom izvrši pravilno instalaciju određenog tipa softvera, te da se obrati stručnjacima zaduženim za pružanjem tehničke podrške, ukoliko bude bilo potrebno.

Koje oblasti izučava kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za danski jezik?

Sasvim je jasno da ova edukacija mora početi od detaljnog objašnjenja o radnim zaduženjima onog lica, koje stiče zvanje sudski prevodilac za danski jezik.

Uz to se mora odmah na početku naglasiti da je nastavnim planom i programom određeno da se specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za danski jezik usmeri prvenstveno na praktičan segment, odnosno na vežbe, a u tom delu će profesori pored ostalog omogućiti prisutnima da nauče samostalno da vrše overu za različita dokumenta ili dokumentacije.

Isto tako će biti govora i o važnosti poznavanja terminologije, koja je prisutna u oblasti prava i sudstva, a svakako će prisutni naučiti i zbog čega je naročito bitno da klijent priloži i originalna dokumenta na uvid, kada se vrši njihova zvanična overa.

Podrazumeva se da će svaki polaznik pomenute edukacije biti u mogućnosti da nauči i šta bi trebalo da učini, ukoliko neki pojedinac zahteva uslugu overe dokumenata, a poseduje urađen njihov prevod sa danskog jezika na srpski ili sa srpskog na danski jezik, odnosno sa danskog na ma koji drugi svetski jezik i u obrnutom smeru.

Mada stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za danski jezik podrazumeva najpre sticanje znanja vezano za obradu sadržaja u pisanoj formi, prisutni će saznati i po kom principu se vrši takozvano prevođenje uz pomoć šapata sa srpskog jezika na danski ili u bilo kojoj drugoj kombinaciji, a biće govora i o konsekutivnom prevodu u različitim varijantama jezika.

Lice koje stekne zvanje sudski prevodilac za danski jezik, nije ovlašćeno da vrši overu Haškim, odnosno pečatom koji je još poznat i kao Apostille, ali se podrazumeva da sa pravilima overe njime mora biti upoznat, pa će svakako predavači uputiti prisutne i u postupak takozvane nadovere, te će im objasniti i u kojim situacijama, to jest na koja dokumenta se ta vrsta pečata stavlja.

Da bi u svom budućem radu izbegli potencijalne propuste, kandidati moraju znati šta se pod njima podrazumeva, pa će naravno tokom edukacije biti reči i o tome.

Takođe će saznati i po kom principu se usluga overe sudskog tumača na teritoriji naše zemlje naplaćuje, ali i na koji način on mora da vodi zvaničnu evidenciju, te da popunjava Dnevnik stranaka i poslova.

Nakon što bude bila završena specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za danski jezik, zaposleni u konkretnom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford imaju obavezu da kandidatima izdaju potvrdu o pohađanju nastave, a sa kojom će oni imati pravo da se prijave na aktuelni konkurs.

Zainteresovanim licima kojima je potrebna dodatna edukacija, to jest onima koji žele da stečena znanja ovog jezika podignu na viši nivo, se nudi i stručni kurs i obuka danskog jezika, budući da i nju navedena institucija takođe organizuje.

Na kom mestu i kada se obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za danski jezik održava?

Aktuelnim pravilnikom obrazovnog centra AkademijE Oxford je definisano da se specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za danski jezik organizuje i online i na tradicionalan način, te da se oba pomenuta tipa edukacije sprovode ili u formi grupne nastave ili za pojedinačnog polaznika, to jest putem individualne .

Svakako se očekuje od prijavljenih da navedu koja varijanta od svih ponuđenih im najviše odgovara, pa će onda dobiti i potpune informacije kako o terminima održavanja konkretne edukacije, tako i o mestu na kome će da je pohađaju.

Opcija koja je vezana za grupni tip edukacije podrazumeva da se nastava organizuje za tačno određeni broj polaznika istovremeno, to jest za njih najmanje 4, a najviše osmoro. A kako je precizno definisan broj osoba koje prisustvuju nastavi, to je i naročito važno da zvanično bude napravljena grupa, to jest da se najmanji broj lica prijavi za pohađanje te vrste nastave. Zvanično ovlašćeni predstavnik one poslovnice organizatora, u kojoj navedeni zahtev bude bio ispunjen će najpre formirati grupu, a potom odrediti i datum kada će edukacija početi, te definisati prema kakvoj dinamici će biti organizovana predavanja i u kojim terminima. Svaki prijavljeni će posle toga biti obavešten o svim ovim detaljima, a podrazumeva se da zahtev za izmenu bilo datuma početka ili dinamike, odnosno termina održavanja časova neće biti ispunjen, prosto zato što to ne dopušta princip organizacije.

Prijavljeni koji se opredele da samostalno pohađaju časove treba da znaju da individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za danski jezik podrazumeva izuzetno jednostavan način organizacije. Zapravo, odluku o datumu početka nastave, odnosno o terminima u kojima će predavanja da budu organizovana i o dinamici njihovog sprovođenja, donose zajedno prijavljeni i njegov profesor, kao i zvanično ovlašćeni predstavnik institucije organizatora.

Kako individualna, tako i grupna edukacija mogu da budu sprovedene na dva načina, odnosno direktno u poslovnicama organizatora, a kada se sprovodi takozvana tradicionalna nastava.

Ako se prijavljeni opredeli za drugu varijantu, to podrazumeva da će nastavu pohađati preko interneta, a da bi mogao da bude pravilno sproveden online kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za danski jezik neophodno je da kandidat ima sopstveni kompjuter i da u skladu sa važećim pravilima, na njega instalira zahtevanu vrstu programa. A sve detalje o tome će polaznik dobiti blagovremeno, te se podrazumeva da će mu, na osnovu zahteva biti pružena i adekvatna podrška u tehničkom smislu.

Kako se sprovodi stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za danski jezik?

Institucija koja i organizuje ovu edukaciju je predvidela da se održava kako grupna, tako i individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za danski jezik, te da prijavljeni bira između opcija praćenja predavanja online i u prostorijama određenog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Svako ko bude izabrao grupni tip nastave će, svakako morati da sačeka ostvarenje glavnog uslova za njen početak, uzevši u obzir da jednu grupu čini od 4 do 8 ljudi, pa je neophodno da se najmanji broj njih prijavi i grupa formira. Ubrzo posle toga, koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici određuje kog tačno datuma će edukacija da počne i u kojim terminima bi trebalo predavanja da budu organizovana, pa onda o svemu tome obaveštava prijavljene. Mora se naročito napomenuti da se radi o takvom načinu organizacije, koji ne dozvoljava ispunjavanje zahteva kandidata za bilo kakvim izmenama.

Nasuprot tome, individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za danski jezik uključuje znatno fleksibilniji princip organizacije, jer se polaznik o svim prethodno navedenim detaljima mora samostalno dogovoriti sa nadležnim profesorom i sa ovlašćenim licem organizatora.

A oni kandidati koji budu izabrali online pristup ili grupnoj ili individualnoj nastavi će biti u obavezi, najpre da obezbede adekvatan računar, a zatim i da softver za praćenje nastave na njega instaliraju. Sva neophodna tehnička podrška u tom slučaju, će im biti na raspolaganju, a ukoliko za tim budu imali potrebe.

Obavezan je dolazak u poslovnicu organizatora svakog prijavljenog, koga interesuje klasična obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za danski jezik, pošto se taj tip edukacije u namenskim prostorijama svakog predstavništva ipomenute nstitucije u zemlji organizuje.

Koliko treba da traje obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za danski jezik?

Svakako trajanje edukacije zavisi od toga da li se kandidat opredeli za individualnu nastavu ili za rad u grupi.

Svi oni polaznici, kojima više odgovara da prisustvuju nastavi samostalno će predavanja pohađati u ukupnom trajanju od 4 meseca. A individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za danski jezik podrazumeva ukupno 80 školskih časova nastave, te shodno tome organizator predlaže da to bude dinamikom koja podrazumeva po 90 minuta predavanja dnevno i tako 40 termina. Naravno da će se polaznik i o preciznoj dinamici i o terminima, u kojima će se predavanja održavati, direktno usaglasiti sa svojim profesorom.

Uzevši u obzir da u grupi može biti prisutno od četvoro do najviše osmoro kandidata, jasno je da se prvo minimalan broj njih mora prijaviti, to jest da grupa od najmanje 4 osobe mora biti kreirana, a kako bi organizator definisao princip održavanja grupne nastave. U skladu sa važećim programom, specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za danski jezik, koja se odvija za više polaznika istovremeno će trajati 8 meseci, a 192 školska časa je zastupljeno u nastavnom fondu. Kako ovlašćeno lice poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford odlučuje o svim detaljima vezano za sprovođenje te vrste edukacije, predviđeno je da polaznici prisustvuju dva puta nedeljno predavanjima, a da to bude u trajanju od po tri školska časa dnevno.

Kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za danski jezik - koliko košta?

Kako je primetna razlika u principu organizacije, tako se naravno mora i cena individualne i grupne edukacije razlikovati.

Svako ko se bude odlučio za rad sa više polaznika, treba da zna da grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za danski jezik košta ukupno 800 evra, a taj iznos mora biti obračunat u dinarima i to po važećem kursu na dan uplate. Dozvoljeno je i da kandidati celokupan iznos podele na 8 rata, tako da po 100 evra plaćaju u toku svakog meseca trajanja pomenute edukacije.

Polaznici koji se budu opredelili za individualni pristup će morati da izdvoje 1 300 evra, a podrazumeva se da će ta suma biti obračunata u dinarima. Naravno, isto tako se i individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za danski jezik može platiti u ratama, a njih će biti ukupno četiri, jer toliko meseci traje i edukacija. U tom slučaju je potrebno po 325 evra u dinarskoj protivrednosti izdvojiti svakoga meseca.


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za danski jezik u ostalim gradovima Srbije:


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za danski jezik | Akademija Oxford
POSLOVI
Poslovi sudski tumač i prevodilac za danski jezik
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje