Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za flamanski jezik

Budući da je svako ko ima želju da dobije zvanje sudski prevodilac za flamanski jezik obavezan da obezbedi svu potrebnu dokumentaciju, to će mu svakako biti neophodna i potvrda o pohađanju ove obuke. Zato jeste važno da se prijavi za njeno praćenje, tako da može odabranu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford da kontaktira telefonom ili da lično dođe, a ima i opciju elektronskog prijavljivanja, to jest dostavljanja zahtevanih podataka na mejl pomenute institucije (datum rođenja, broj telefona, ime i prezime).

Nakon što bude izvršio prijavu, ovlašćeni predstavnik poslovnice će ga kontaktirati i obavestiti ga precizno o dokumentima, koja mora da pripremi, te je neophodno i da ih lično donese, a da bi se mogao upisati. Naglašavamo da je svaki pojedinac obavezan da u trenutku upisa lično bude prisutan u tom predstavništvu institucije organizatora.

S obzirom na to da se specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za flamanski jezik može pohađati kako u okviru grupne, tako i kroz individualnu nastavu, a da je organizator omogućio praćenje časova online ili u prostorijama poslovnica, jasno je zbog čega se od svakog prijavljenog zahteva da izabere gde će pohađati časove i na koji tačno način.


Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za flamanski jezik

Za slučaj da nekome najviše odgovara klasičan princip sprovođenja predavanja, potrebno je da ih prati u prostorijama onog predstavništva u kome se pre toga zvanično bude i prijavio i upisao. Tada je važno da on ispoštuje dogovorene termine, a o njima će dobiti obaveštenje nakon što se opredeli između mogućnosti da nastavu prati individualno ili u grupi.

Kako se uz primenu odgovarajućeg računarskog programa organizuje online kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za flamanski jezik, to je i vrlo važno da polaznik na sopstveni kompjuter njega pravilno instalira. Podrazumeva se da će mu predstavnik konkretne poslanice pružiti sve relevantne informacije o tome, ali će mu svakako biti ponuđena i mogućnost da dobije profesionalnu pomoć, budući da u svakom predstavništvu pomenute institucije funkcioniše i tim IT stručnjaka.

Podrazumeva se da se i klasična i online edukacija mogu pohađati ili u grupi, u kojoj se nalazi između četvoro i osmoro polaznika najviše, ali i u skladu sa onim pravilima, koja navodi individualna edukacija, a kada nastavi ima pravo da pristupi samo jedna osoba.

TESTOVI


Istaknuto je da su pravila po kojima se sprovodi grupna edukacija posebno stroga, te je takođe naglašeno da se očekuje njihovo maksimalno poštovanje od svakog prijavljenog. Preciznije rečeno, koordinator za nastavu je zadužen da odredi kog datuma tačno će da počne grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za flamanski jezik, ali je svakako neophodno da definiše i u kojim terminima će oni da pohađaju predavanja. Svakako se i dinamika definiše od strane organizatora, ali se tih pravila pridržavaju članovi svake grupe u bilo kojoj poslovnici, s tim da je istaknuto da ni datum početka, ni termine, a ni dinamiku oni ne smeju menjati. Bitno je da se oformi grupa u jednom predstavništvu, to jest da se 4 osobe minimum prijave, pa da se definišu svi ovi detalji.

Velika se sloboda dopušta svakom pojedincu, koji odluči časove da prati samostalno, budući da su pravila po kojima se individualni tip nastave organizuje prilično fleksibilna. Njemu se u tom slučaju dozvoljava da se dogovori sa profesorom, koji će nastavu da vodi, ali i sa osobom koja je za organizovanje nastave u toj poslovnici zvanično ovlašćena, prema kom principu će se časovi organizovati. Osim što će oni zajedno da definišu tačan datum početka individualne edukacije, potrebno je da se usaglase i oko toga u kojim terminima i u skladu sa kakvom dinamikom će se individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za flamanski jezik organizovati.

Dobijanjem potvrde o pohađanju ove edukacije, kandidati ispunjavaju tek jedan zahtev konkursa za sudske tumače, a svakako se od njih očekuje da odlično poznaju srpski jezik i to kao svoj maternji, te da mogu priložiti dokaz o naročito dobrom poznavanju flamanskog jezika. Uzevši u obzir da se može dogoditi da pojedinac nije u mogućnosti adekvatnu potvrdu o tome da priloži, od njega se zahteva da zvanično pristupiti polaganju ispita, te da na taj način članovima pažljivo odabrane komisije omogući da se uvere u kojoj meri on flamanski jezik poznaje.Jedina ovlašćena institucija u našoj zemlji za raspisivanje konkursa jeste Ministarstvo pravde i u trenutku kada bude postojala potreba da se sudski prevodilac za flamanski jezik angažuje, ono će zvanično i objaviti konkurs. Upravo ta informacija često zbunjuje zainteresovane, jer nije moguće reći tačno kada će on biti objavljen, uzevši u obzir da to zavisi od stvarnih potreba za ovim stručnjacima.

Izuzev pomenutih zahteva, postoje i drugi, a o njima će sve zainteresovane polaznike ove specijalizovane edukacije obavestiti predavači. Svakako je važno naglasiti da posle dobijanja Rešenja o postavljenju za sudskog tumača, kandidati imaju obavezu da zvanično polože zakletvu. Zapravo je važno naglasiti da se oni tada zvanično obavezuju da će poštovati podatke svojih klijenata i uopšteno, sve one informacije koje im budu bile dostupne, to jest da će voditi računa o poslovnoj tajni.

Dužnost je svakog pojedinca koji dobije zvanje sudski tumač za flamanski jezik, da ispoštuje svaki zahtev kako suda, tako i svih ostalih nadležnih institucija, te da im pruži usluge za koje je specijalizovan, a isto tako se podrazumeva da on ima dozvolu te usluge da vrši za svako fizičko lice koje ih zahteva, ali i za bilo koje pravno lice.

Čime se bavi specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za flamanski jezik?

Profesori će u toku uvodnog časa ukratko prezentovati prisutnima plan i program edukacije, s tim da će posebno naglasiti da će kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za flamanski jezik obuhvatiti dva segmenta. A pod tim se misli na oblast koja je vezana, uopšteno za posao koji obavlja sudski prevodilac za flamanski jezik, ali i na onu koja će prisutnima omogućiti da se upoznaju sa postupkom konkurisanja i zvaničnog dobijanja pomenutog zvanja.

Odmah se mora naglasiti da osim predavanja, ova edukacija obuhvata i vežbe, tako da se kandidatima omogućuje i da nauče u praksi da primenjuju sve ono što im profesori kroz teoriju prezentuju.

Prvo će im detaljno biti objašnjeno po kom principu se vrši obrada dokumenata, s tim da će profesori govoriti kako o situaciji kada se radi prevod dokumenata sa flamanskog jezika na srpski, tako i o onoj koja uključuje prevođenje sa srpskog na flamanski jezik. Naravno da će im pružiti objašnjenje i o tome u skladu sa kojim pravilima se moraju obraditi dokumenta, a ako se rade prevodi sa flamanskog jezika na španski, kao i sa flamanskog na italijanski, engleski i ostale strane jezike. A da bi ta oblast bila kompletna, predavači će korak po korak objasniti kandidatima kako se moraju obraditi dokumenta, u slučaju da se izrađuje direktan prevod sa engleskog jezika na flamanski ili kada je u pitanju neka druga jezička kombinacija, koja i pomenuti jezik uključuje.

Biće reči i o terminima koji se najčešće koriste u praksi, a podrazumeva se da će specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za flamanski jezik omogućiti polaznicima da saznaju i zašto se od svakog klijenta zahteva da upravo o sudskim tumačima na uvid dostave originalna dokumenta. Takođe će prisutni saznati i kako se postupa u slučaju da pojedinac želi da sudski tumač za navedeni jezik obradi neka dokumenta, koja su pre toga prevedena, ali su prisutne greške u njima.

Što se tiče grešaka u radu, podrazumeva se da se ne očekuje da ih ovi stručnjaci čine, jer tako mogu značajno da ugroze svog klijenta. Zato će svaki polaznik imati prilike da sazna i koji se to propusti vrlo često događaju, ali i kako ovaj stručnjak mora pristupiti obradi dokumenta da se to uopšte ne bi događalo.

Sve informacije koje se odnose na overu takozvanim Haškim pečatom, čiji je naziv još i Apostille će prisutnima omogućiti kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za flamanski jezik. Svakako će oni prvo saznati da overa ovim pečatom nije u zvaničnoj nadležnosti pomenutih stručnjaka, ali da klijenti od njih najčešće te informacije očekuju da dobiju. Pored toga što će saznati u kojim tačno državnim institucijama se ovaj pečat jedino može staviti na dokumenta, profesori će im objasniti i zbog čega se razlikuje postupak overe od dokumenta do dokumenta i na koje tačno sadržaje se Haški pečat stavlja.

Svakako će polaznici dobiti i osnovne informacije o usmenom prevodu vezano za ovaj jezik, a primarno će se predavači fokusirati na šapatni i konsekutivni prevod sa flamanskog jezika na srpski i ostale strane jezike, ali i sa bilo kog od njih na flamanski. Kandidati će saznati i da imaju mogućnost da steknu visok nivo znanja vezano za pružanje te usluge, budući da institucija koje organizuje ovu edukaciju u ponudi ima i onu, koja je posebno usmerena baš na usluge usmenog prevoda. Činjenica je da sudski tumači za flamanski jezik prvenstveno treba da pružaju usluge u pisanoj varijanti, ali svakako postoje situacije kada je njihova obaveza vezana za pružanje usluga usmenog prevoda.

Posebna pažnja tokom teorijskog dela prvo, a onda i u okviru vežbi će biti usmerena na pravilno popunjavanje Dnevnika stranaka i poslova, s tim da će polaznici naučiti i u skladu sa tada važećim pravilima da vode evidenciju pruženih usluga, a predavači će im objasniti i na koji način oni treba da svoje usluge klijentima naplaćuju.

Druga oblast koju uključuje specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za flamanski jezik se odnosi na proces konkurisanja, tako da će predavači prvenstveno govoriti o uslovima, koje oni moraju tom prilikom da ispune. Isto tako će im objasniti i po kom principu Ministarstvo pravde taj konkurs objavljuje, ali će imati prilike da saznaju i zbog čega se nakon sticanja Rešenja o postavljenju za sudskog tumača zahteva od svakoga da položi zakletvu.

Završno predavanje će biti usmereno na informisanje prisutnih o mogućnostima za dodatnu edukaciju u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford. A tada će polaznici saznati i da se kurs i obuka flamanskog jezika u toj instituciji takođe sprovodi, te će im tako i biti pružena mogućnost da ga usavrše, a kako bi što bolje odgovorili na konkursne zahteve. U tom delu će oni saznati i da im navedena institucija izdaje po završetku ove edukacije potvrdu o njenom pohađanju, tako da je njihova dužnost taj dokument da dodaju uz ostale i upotpune zahtevanu dokumentaciju.

Gde se i u kojim terminima održava stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za flamanski jezik?

Osnovni cilj organizatora jeste da svakome ko želi navedenu edukaciju da pohađa, omogući da to učini upravo onako kako mu u datom trenutku najviše i odgovara. Stoga je vrlo važno da svaki zainteresovani zna da se specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za flamanski jezik može pratiti ili u okviru grupne, ali i individualne nastave ili na klasičan način, to jest online.

Podrazumeva se da pojedinac koji vrši prijavu, treba jasno da kaže gde će nastavu pohađati i na koji od ponuđenih načina, da bi mogao da bude informisan o principu njenog sprovođenja.

Jedna od osnovnih karakteristika edukacije koja uključuje prisustvo više polaznika, to jest između 4 i 8 njih jesu striktno definisana pravila koja se ne smeju menjati, a ako to neki polaznik zahteva. Reč je o tome da pomenuta institucija prvo precizira dinamiku i to pravilo važi za apsolutno svako poslovnicu, s tim da zvanično ovlašćeno lice u pojedinačnom predstavništvu određuje tačne termine i zvaničan datum početka nastave u grupi. Ali postoji samo jedan uslov, koji obavezno mora da bude ispunjen kako bi edukacija mogla da bude organizovana i odnosi se na broj prijavljenih. Naime, učešće u jednoj grupi ima pravo da uzme od četvoro najmanje do osmoro maksimalno polaznika, te je iz tog razloga kao osnovni uslov navedena prijava minimalnog broja ljudi.

Preostalo još da kažemo i to da se individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za flamanski jezik, logično organizuje za jednog kandidata, a njemu je dosta slobode u odlučivanju dato vezano za način organizacije nastave. Ustvari se radi o tome da taj polaznik treba da definiše kako dinamiku održavanja i termine, isto tako i datum početka i to sa stručnjakom koji je zadužen za organizaciju časova u konkretnom predstavništvo i svakako, sa nadležnim predavačem.

Edukacija koja se organizuje online, podrazumeva praćenje časova preko računara, pa je vrlo važno da ga zainteresovani kandidat poseduje. Svakako je on obavezan i da se pridržava onog pravila, koje se odnosi na instaliranje softvera, budući da se taj tip nastave prati upravo uz primenu prethodno definisanog programa. Iskusni informatički stručnjaci, koji su zvanično u timu svake poslovnice pomenute institucije, su na raspolaganju onim kandidatima koji taj program ne budu uspeli pravilno da instaliraju na svoj računar.

Uz online edukaciju, dostupna je i varijanta koja podrazumeva tradicionalnu organizaciju. A zapravo se u tom slučaju specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za flamanski jezik organizuje direktno u predstavništvu i to u onome, koje je pojedinac odabrao za prijavu i upis.

Na koji način se sprovodi obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za flamanski jezik?

U okviru navedene institucije se nastava organizuje na nekoliko načina, te je stoga naročito važno da svaki kandidat ima na umu da baš od njegove odluke zavisi i kako će biti organizovan specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za flamanski jezik.

Mora se naglasiti da nastava može da bude pohađana online i u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, koje pojedinac bude izabrao, a da je isto tako važno i da donese odluku o tome hoće li časove pohađati individualno ili sa ostalim kandidatima, to jest u okviru grupne edukacije.

Kako postoji više od 20 poslovnica ove institucije, to podrazumeva da se tradicionalni vid edukacije može u okviru njih pratiti. Svakako će polaznici moći da izaberu onu koja se nalazi u njihovom gradu, te im je i najbliža, a dolaziće predavanjima da prisustvuju u prethodnom tačno definisanim terminima, što sve zavisi od toga da li se opredele za grupnu ili individualnu nastavu.

Neophodno je da poseduje kompjuter svako ko odluči časove da pohađa online, a tada se stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za flamanski jezik organizuje uz korišćenje specijalne internet platforme. Zvanično ovlašćeno lice određene poslovnice će svakoga ko želi tako časove da pohađa tako, informisati o obavezi instalacije softvera i uputiti ga u detalje, a takođe će mu pružiti i mogućnost da dobije adekvatnu stručnu pomoć, ukoliko mu bude bila potrebna.

Svakako je omogućeno da se kako klasična, tako i online edukacija pohađaju na jedan od dva načina, tako da pojedinac bira između praćenja predavanja u grupi ili potpuno individualno. A razlika između njih se ogleda najpre u broju osoba, koje nastavi treba da prisustvuju, ali i uopšteno u načinu sprovođenja.

Budući da jedan kandidat pohađa individualnu nastavu, a da se primenjuju prilično fleksibilna pravila, automatski se podrazumeva da on određuje kako će se nastava sprovoditi. Bitno je naglasiti da on treba da se usaglasi sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu, u poslovnici u kojoj se prethodno upiše, kao i sa predavačem, o tome u kojim terminima tačno će časovi da budu organizovani, ali i kog datuma će uopšteno nastava da startuje i po kakvoj dinamici će on predavanja da pohađa.

Naročito je uočljiva razlika u principu organizacije grupne edukacije, a mora se napomenuti da njoj prisustvuje najmanje četiri osobe, stim da ih maksimalno 8 može učestvovati u tom slučaju. U okviru institucije organizatora se definiše kakvom će dinamikom da bude sproveden grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za flamanski jezik, te se podrazumeva da se zaposleni, ali i prijavljeni u svakoj poslovnici, toga neizostavno moraju pridržavati. Na nivou svakog predstavništva se određuje isključivo kog datuma edukacija počinje i u kojim terminima se sprovodi, a koordinator za nastavu ima pravo sve to da odredi samo ako se osnovni uslov ostvari, to jest ukoliko se u tom predstavništvu organizatora bude oformila grupa i to od minimalnog broja članova. Pojedinci kojima ne bude odgovaralo bilo šta što organizator definiše, moraju odmah znati da se izmene ne smeju vršiti, već se očekuje od strane svakoga od njih da poštuje odluku koordinatora za nastavu, odnosno institucije organizatora.

Specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za flamanski jezik - trajanje

Trajanje nastave je različito kada pojedinac želi časove da pohađa u grupi i ako mu princip, koji podrazumeva individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za flamanski jezik više odgovara.

Potrebno je osam meseci u kontinuitetu da nastavu pohađaju članovi jedne grupe, a predviđeno je da Obrazovni centar Akademije Oxford određuje najpre dinamiku održavanja časova, ali će uz to definisati i termine sprovođenja, kao i datum kada će nastava početi. U skladu sa tim je predviđeno da 192 školska časa, koliko ih je zastupljeno u programu te vrste nastave bude organizovano u navedenom periodu i to dinamikom od po 2 puta sedmično, a trajanje nastave na dnevnom nivou jeste 135 minuta, to jest po 3 školska časa, tako da u toku jedne sedmice svi članovi konkretne grupe imaju po 6 časova.

Edukacija koju treba da prati samo jedna osoba uključuje nastavni fond od 80 školskih časova ukupno. Iako se individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za flamanski jezik organizuje dinamikom, koju zajedno određuju profesor, polaznik i koordinator te poslovnice, činjenica je da je predviđeno da ona traje 4 meseca, tako da oni praktično rečeno navedeni nastavni fond moraju rasporediti u tom periodu. Međutim, najvažnije je da svaki polaznik ima na umu da se kod te vrste edukacije predviđa da u toku jednog dana on treba da ima po 2 školska časa, to jest da prisustvuje nastavi u trajanju od po 90 minuta dnevno.

Koliko košta stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za flamanski jezik?

U skladu sa time da li nastavu želi da pohađa individualno ili u grupi, svaki pojedinac će dobiti informaciju o tome koliko tačno košta specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za flamanski jezik.

Za praćenje individualne nastave je neophodno platiti 1 300 evra ukupno. A kako taj tip edukacije traje 4 meseca, to Obrazovni centar Akademije Oxford dozvoljava zainteresovanim polaznicima da ovaj iznos podele na ukupno četiri rate, od kojih svaka treba da iznosi od 325 evra, obračunato u dinarima.

Svaki pojedinac mora da bude upoznat sa činjenicom da pomenuta institucija posluje prema smernicama koje Zakon o deviznom poslovanju Republike Srbije podrazumeva. Iz tog razloga je istaknuto da i celokupan iznos konkretne edukacije, kao i rate svakako moraju da se obračunate u valuti koja je važeća na teritoriji naše zemlje. Iz tog razloga je naglašeno da prilikom plaćanja, ovlašćeno lice određenog predstavništva ima obavezu da iznos u evrima obračuna po kursu, koji je na taj dan važeći, tako da polaznik plaćanje isključivo vrši u dinarima.

Ukupno 800 evra košta obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za flamanski jezik kada se pohađa u grupi, a i u tom slučaju je, naravno omogućeno plaćanje na rate. Uzevši u obzir da edukacija traje osam meseci, navedeni iznos se deli na isti broj rata, pa po 100 evra svakog meseca treba da plati onaj kandidat, koji se opredeli tako časove da pohađa.


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za flamanski jezik u ostalim gradovima Srbije:


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca | Akademija Oxford
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje