Sudski tumač i prevodilac za flamanski jezik

Postoje dve definicije koje, obično daju lingvisti i istoričari vezano za flamanski jezik, ali se oni svakako bitno razlikuju, kao što je dobro poznato da se uglovi posmatranja ove dve nauke razlikuju. Tako istoričari smatraju da je flamanski jezik, zapravo dijalekat holandskog jezika, a kojim se služe ljudi u oblasti Flandrije. Lingvisti se pridržavaju teorije da je flamanski jezik, ustvari isto što i flamanski jezik, a koji se koristi na teritoriji Belgije. Ipak, treba imati na umu činjenicu da je flamanski jezik iz grupe donjefranačkih jezika i da se njime služe stanovnici Flandrije, što je oblast koja se nalazi na teritoriji Belgije.

Prema zvaničnim podacima, postoji više narečja ovog jezika, a najpoznatiji su istočnoflamanski i zapadnoflamanski, kao i limburški, te antverpenski. Na području Francuske flamanskim jezikom govori preko 15 000 ljudi, a na području Belgije preko 6 miliona ljudi, a na području Holandije preko 120 000 ljudi, stim što ove podatke svakako treba uzeti sa rezervom. Zanimljivo je pomenuti i činjenicu da se zvanične institucije flamanskog regiona nalaze u gradu koji Flandriji teritorijalno ne pripada, to jest Briselu.

Bilo kako bilo, činjenica je neosporna da se ovim jezikom koriste ljudi u svetu, te da postoje i sudski tumači i prevodioci za flamanski jezik. A kako je dobro poznato da Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima stručnjake koji se retko još u nekoj instituciji mogu naći u našoj zemlji, to ne treba da budete začuđeni što možete u našim poslovnicama dobijete ne samo prevod sa flamanskog jezika na preko 40 jezika, uključujući i srpski, već isto tako i prevođenje sa različitih stranih jezika, odnosno sa srpskog na flamanski, te uslugu za koju su ovlašćeni sudski tumači.
Osim prevoda sa flamanskog jezika na srpski i sa srpskog jezika na flamanski, prevodilac i sudski tumač za flamanski jezik će u skladu sa vašim zahtevima da izvrše i onu uslugu koja se odnosi na prevođenje sa tog jezika na engleski, italijanski, grčki i portugalski, te francuski, nemački, ruski, albanski i turski, kao i sa tih jezika na flamanski. Isto tako, naši stručnjaci obrađuju i sadržaje koji podrazumevaju prevod sa češkog, rumunskog i mađarskog, te slovenačkog, arapskog i hrvatskog, ali i bosanskog, slovačkog i poljskog, ali i kineskog, estonskog, korejskog, japanskog i mnogih drugih jezika na flamanski i u obrnutom smeru. Da budemo precizni, bilo koja kombinacija jezika da je u pitanju, možete biti sasvim sigurni da će sudski tumač i prevodilac za flamanski jezik ispuniti vaša očekivanja.

A uz uslugu prevoda u različitim kombinacijama jezika, kod nas možete da dobijete isto tako i overu sudskog tumača, koja se vrši isključivo kod različitih tipova dokumenata. Da bi sudski tumač za flamanski jezik bio u mogućnosti da uradi svoj posao onako kako je predviđeno odredbama aktuelnog zakona, klijenti moraju da dostave originalna dokumenta na uvid, budući da on ima obavezu prvo da ih uporedi sa prevodima, pa tek kada bude bio sasvim uveren da su u pitanju istovetni sadržaji, on će izvršiti overu. Samo iz tog razloga se razlikuje način na koji dostavljate dokumenta za koje su vam potrebni prevodi sa i na flamanski jezik i ostalih sadržaja za koje nije potrebno izvršiti overu pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Tako se dokumenta dostavljaju preko kurirske službe ili donose lično, ali klijenti mogu i da ih pošalju preporučeno putem „Pošte Srbije“, a ostale sadržaje za koje su im potrebni prevodi sa i na flamanski jezik šalju preko mejla, te ih isto tako i dobijaju po završetku obrade.

Kod dokumenata je postupak preuzimanja drugačiji, jer kao što je pomenuto moraju biti priloženi i originalni patenti, tako da oni ili dolaze lično u jednu od mnogobrojnih poslovnica naše institucije i preuzimaju ih ili im mi šaljemo prevedena i overena dokumenta na adresu. A budući da tu uslugu mora izvršiti eksterna služba, to znači da oni moraju da je plate nevezano od osnovne usluge, stim da cenu isključivo u toj situaciji može da odredi kurirska služba koja će klijentima i dostaviti dokumenta.Opisani postupak obrade dokumenata je u većini slučajeva dovoljan da bi ona bila tretirana kao zakonski validna, ali ipak moramo naglasiti da postoje i ona za koja se zahteva izvršenje takozvane nadovere, a to znači da se na njih mora staviti haški pečat, čiji drugi naziv je Apostille i za čije izvršenje sudski tumač i prevodilac za flamanski jezik nemaju nadležnost. Tako da klijenti treba informaciju o ovom tipu overe za dokumenta za koja su im potrebni prevodi u bilo kojoj kombinaciji jezika koja podrazumeva i flamanski, da se samostalno raspitaju o svim detaljima.

Sobzirom na to da overu haškim pečatom mogu da izvrše samo zaposleni u državnim službama i to onima koje funkcionišu pri osnovnim sudovima naše zemlje, upravo tamo je potrebno da klijenti zatraže informacije i da saznaju, na prvom mestu da li je Apostille pečat potrebno staviti na dokumenta koja žele da naši stručnjaci obrade, a onda treba i da pitaju da li se taj tip overe radi pre nego što prevodioci i sudski tumači za flamanski jezik urade svoj deo posla ili posle toga, jer će od toga zavisiti gde nose dokumenta i koliko, u osnovi može da traje njihova obrada. Sve ovo smo naglasili zato što je najčešće potrebno staviti Apostille pečat na dokumenta pre nego što pomenuti stručnjaci započnu njegovu obradu, ali oni tada vrše prevod sa flamanskog ili na flamanski jezik ne samo za dokument, nego i za sam haški pečat, a čitav taj postupak može da traje duže nego onaj koji se tretira kao klasičan (prvo se radi prevod, pa overa sudskog tumača i na kraju se stavlja Apostille pečat na dokumenta).

Naglasićemo i to da prevodioci i sudski tumači za flamanski jezik mogu, po vašem zahtevu da obrade i dokumenta po hitnom postupku, ali je tada neophodno da nam prvo skenirane sadržaje pošaljete preko mejla, a da posle toga priložite na uvid originale i to na najbrži način od svih koje smo do sada naveli.Sve zainteresovane klijente kod nas očekuju prevodi sa flamanskog i na flamanski jezik za uverenje o državljanstvu, vozačku dozvolu, pasoš i potvrdu o prebivalištu, te za izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajnu dozvolu i venčani list, a zatim i za radnu dozvolu, izvod iz knjige umrlih i dozvolu za boravak, te za sva ostala lična dokumenta. Sem toga, sudski tumači i prevodioci za flamanski jezik, po potrebi obrađuju i presude o razvodu braka, odnosno tekovine Evropske Unije, sudske žalbe i odluke, a zatim i punomoćje za zastupanje i sudska rešenja, kao i sudske tužbe, te sve vrste presuda i ugovore, odnosno sertifikate, licence i druga pravna akta.

Sve zainteresovane klijente kod nas očekuju prevodi sa flamanskog i na flamanski jezik za uverenje o državljanstvu, vozačku dozvolu, pasoš i potvrdu o prebivalištu, te za izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajnu dozvolu i venčani list, a zatim i za radnu dozvolu, izvod iz knjige umrlih i dozvolu za boravak, te za sva ostala lična dokumenta. Sem toga, sudski tumači i prevodioci za flamanski jezik, po potrebi obrađuju i presude o razvodu braka, odnosno tekovine Evropske Unije, sudske žalbe i odluke, a zatim i punomoćje za zastupanje i sudska rešenja, kao i sudske tužbe, te sve vrste presuda i ugovore, odnosno sertifikate, licence i druga pravna akta.

Ukoliko su vam potrebni prevodi sa i na flamanski jezik za diplomu i dodatak diplomi, ne oklevajte da kontaktirate najbližu poslovnicu Prevodilačkog centra Akademije Oxford, budući da prevodilac i sudski tumač za flamanski jezik mogu da obrade i taj dokument, ali i sva ostala dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja (prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole i druga), kao i sva dokumenta koja su usko vezana za oblast nauke (naučni patenti, rezultati naučnih istraživanja i ostala), te u skladu sa potrebama klijenata mogu da obrade isto tako u bilo kojoj kombinaciji jezika koja se odnosi i na flamanski i diplomske, seminarske i naučne radove.

Pored svega pomenutog, sudski tumači i prevodioci za flamanski jezik u svakoj varijanti jezika koja uključuje i flamanski jezik rade i prevod za sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, odnosno različite vrste potvrda, kao i saglasnosti, te izjava i uverenja (potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju i ostala). Isto tako oni mogu da obrade i ona dokumenta koja se tretiraju kao sastavni delovi bilo građevinske, bilo tehničke ili dokumentacije za tendere, a to uključuje pored ostalog prevođenje sa i na flamanski jezik za građevinske projekte, odnosno uputstvo za rukovanje, kao i za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te za deklaracije proizvoda i za mnoga druga dokumenta koja ulaze u sastav bilo kog tipa od pomenutih dokumentacija.

U zvaničnoj ponudi su i prevodi lekarskih nalaza, kao i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, a sudski tumač i prevodilac za flamanski jezik će obraditi i specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te isto tako i bilo koji dokument koji je vezan za poslovanje različitih privrednika, to jest pravnih lica (fakture, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, poslovne odluke, godišnji izveštaji, osnivački akti preduzeća, finansijski izveštaji i ostala dokumenta iz ove grupe).


Prevođenje sa srpskog na flamanski
Prevođenje sa flamanskog na srpski

Prevođenje sa flamanskog i na flamanski jezik

Vrlo je važno da svaki klijent kome je potreban prevod sa i na flamanski jezik zna da sudski tumači i prevodioci za flamanski jezik koji su deo našeg tima, podjednako kvalitetno obrađuju sadržaje u pisanoj formi i pružaju usluge koje su vezane za usmeni prevod sa i na pomenuti jezik i to nevezano za kombinaciju, to jest varijantu jezika za koju se zahteva pomenuta usluga. Trebalo bi da imate na umu da naši stručnjaci mogu da pruže kako uslugu simultanog prevoda, tako isto i konsekutivnog, ali i prevoda uz pomoć šapata, a u ponudi je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Ovi stručnjaci su specijalizovani za usmeni prevod sa flamanskog na preko 40 jezika kojima se koriste ljudi u svetu, uključujući naravno i naš jezik, ali isto tako i za obrnutu varijantu, tako da mogu da izvrše bilo koju opciju usmenog prevoda sa ma kog svetskog jezika na flamanski.

Iako su primarno prevodilac i sudski tumač za flamanski jezik u našem timu, tu su još i lektori i korektori koji su zaduženi za ispravljanje uočenih grešaka u različitim tipovima prevoda, a koje je eventualno neki klijent dobio na nekom drugom mestu, te kvalitetom urađenog prevoda nije bio zadovoljan.

Takođe, ovi stručnjaci obrađuju i novinske članke i časopise različite sadržine, a po potrebi mogu da prevedu i sve materijale koji se odnose na oblast marketinga (vizit karte, plakati, PR tekstovi, flajeri, brošure, katalozi i drugo). A izvršiće i profesionalan prevod u zahtevanoj jezičkoj varijanti i za internet sajtove, te će tom prilikom primeniti i SEO pravila (Search Engine Optimisation), a koja odlično poznaju. Klijentima možemo da ponudimo i obradu ostalih internet materijala, kao na primer online prodavnica i kataloga, a zatim i softvera, te mnogih drugih. A tu su i prevodi sa flamanskog i na flamanski jezik za književna dela različitih žanrova, kao i za udžbenike, te prevodilac i sudski tumač za flamanski jezik obrađuju i stručne, kao i sve vrste popularnih tekstova iz oblasti različitih grana prirodnih i društvenih nauka (turizam, politika, ekonomija, obrazovanje, menadžment, informacione tehnologije, medicina, marketing, filozofija, farmacija, psihologija, ekologija i zaštita životne sredine, bankarstvo, građevinska industrija, finansije i ostale oblasti).

Pored toga, klijentima ćemo ponuditi i obradu kako igranih filmova, tako i serija, ali i njihovo sinhronizovanje, te uslugu koja podrazumeva titlovanje prevedenih svih vrsta video i audio sadržaja. A to uključuje obradu i dečijih i informativnih, ali i obrazovnih i zabavnih emisija, zatim reklamnih poruka, te animiranih i crtanih, odnosno dokumentarnih filmova, kao i svih ostalih vrsta kako video, tako i audio sadržaja.

Ovom prilikom ćemo posebno naglasiti da prevodioci i sudski tumači za flamanski jezik mogu da pristupe kompletnoj obradi svih tipova dokumenata po vašem zahtevu, a osim njihovog prevoda sa flamanskog i na flamanski jezik omoguće i uslugu overe pečatom sudskog tumača, čime ćete dobiti dokumenta koja se smatraju zakonski važećim i koja svakako možete da predate bilo kojoj nadležnoj službi kada je to potrebno, budući da se pečatom zvaničnog sudskog tumača potvrđuje njihova istovetnost sa originalnim dokumentima. Zato je potrebno da nam dostavite originale na uvid, a kako bi ovlašćena lica mogla da ih uporede sa prevodima pre overe, ali i da se raspitate o nadoveri, to jest o haškom (Apostille) pečatu za ta dokumenta.

Uz medicinsku dokumentaciju (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacija farmaceutskih proizvoda i druga), te sva lična dokumenta (radna dozvola, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, izvod iz knjige venčanih, vozačka dozvola, pasoš, umrlica, lična karta i ostala), naši stručnjaci obrađuju i dokumenta koja se predaju različitim nadležnim institucijama, a što se odnosi na prevod svih tipova saglasnosti i izjava, ali i potvrda, kao i uverenja (saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o visini primanja i ostala dokumenta te vrste).

Svakako klijentima izlazimo u susret ukoliko zahtevaju prevođenje sa flamanskog i na flamanski jezik za tekovine Evropske Unije, licence i punomoćje za zastupanje, odnosno za sudske presude, kao i za ugovore, te sudske odluke i sertifikate, a obrađujemo i sudska rešenja, ali i ostala pravna i sudska akta. Prevodioci i sudski tumači za flamanski jezik, u skladu sa zahtevima klijenata mogu da u različitim jezičkim varijantama prevedu i svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, odnosno diplomu i dodatak diplomi, kao i potvrdu o redovnom školovanju, te uverenje o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta i prepise ocena, ali i sva ostala nenavedena dokumenta koja se vezuju za oblast obrazovanja. Oni će, takođe da prevedu i poslovnu dokumentaciju (rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji poslovni izveštaji, fakture, statut preduzeća, revizorski izveštaji, poslovne odluke, finansijski izveštaji, osnivački akt preduzeća, te mogu da obrade i rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne patente, ali isto tako i naučne radove, te seminarske i diplomske i druga dokumenta vezana za oblast nauke.

Sva ona dokumenta koja ulaze u sastav dokumentacija za tendere, odnosno tehničke i građevinske dokumentacije, po potrebi takođe sudski tumači i prevodioci za flamanski jezik obrađuju, a to uključuje ne samo građevinske projekte, nego i prevod uputstava za rukovanje, kao i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, deklaracija proizvoda i ostalih dokumenata iz te grupe.

Sve informacije koje se odnose na usluge za koje su zaduženi prevodioci i sudski tumači za flamanski jezik zainteresovani klijenti će dobiti u svakoj od poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a koje su smeštene na preko 20 lokacija u celoj zemlji, budući da ih na teritoriji Beograda ima na nekoliko opština, a isto tako se nalaze i u Nišu, Subotici i Kragujevcu, te u Novom Sadu, Čačku i Jagodini, kao i u Kraljevu, Loznici, Ćupriji i drugim gradovima.

Prevod sa flamanskog na druge jezike


Prevodilac za flamanski jezik

Prevodilac za flamanski jezik

Ukoliko Vam je isključivo potrebna usluga prevođenja, na našoj Akademiji Vam je dostupan i prevodilac za flamanski jezik.

Vidi više o prevodiocu za flamanski jezik >>>


Sudski tumač za flamanski jezik - Akademija Oxford

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na flamanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje