Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za korejski jezik

Tek jedan od zahteva, koji je naveden u konkursu za sudske tumače za korejski jezik podrazumeva i dostavljanje potvrde o pohađanju ove edukacije, te će svakako Obrazovni centar Akademije Oxford, kao zvanični organizator, polaznicima omogućiti da nakon završetka pohađanja odabrane vrste nastave tu potvrdu dobiju.

Prema pravilima, kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za korejski jezik se može pohađati tek nakon što pojedinac bude izvršio prijavu, odnosno pošto se bude zvanično upisao upisao.

Svakog radnog dana on može da lično dođe u predstavništvo pomenute institucije koje se nalazi u njegovom gradu ili mu je blizu, kako bi se prijavio, a podrazumeva se da je dozvoljena i prijava na mejl, to jest preko broja telefona konkretne poslovnice. Neophodno je da kandidat tada ovlašćenom licu navede osim svog imena i prezimena, svakako i datum rođenja i broj telefona, a kako bi mogao da bude kontaktiran za dalje informacije.


Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za korejski jezik

Nastava se može pohađati kako u odabranoj poslovnici ove institucije, a kada se ona sprovodi na uobičajen način, tako i preko interneta. Takođe je određeno da se i tradicionalna i online obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za korejski jezik mogu pratiti kako individualno, tako isto i u grupi, što znači da će pojedinac imati mogućnost izbora između te dve opcije.

Zahteva se od svakoga ko se opredeli za online edukaciju, svakako da nastavi pristupa uz korišćenje ličnog računara, ali je neizostavno važno i da pre početka, na njega pravilno instalira program, koji je baš tome i namenjen. Podatke o svemu tome će dobiti svaki zainteresovani i to od strane ovlašćenog predstavnika one poslovnice u kojoj se upisao, a upravo tu će mu biti i dostupna profesionalna tehnička podrška, za slučaj da ne uspe pravilno da instalira program na svoj računar. Podrazumeva se da će tu vrstu edukacije polaznik imati pravo da prati sa različitih mesta, s tim da je naravno neophodno da njegov računar ima na toj lokaciji adekvatnu vezu sa internetom.

Potpuno je svejedno da li će pojedinac izabrati online ili klasičnu nastavu, jer se i jedna i druga mogu pohađati u okviru grupne ili individualne.

TESTOVI


Osobenost individualne edukacije jeste način na koji se ona sprovodi, budući da se radi o tome da se pojedincu pruža naročito visoka sloboda u odlučivanju. Očekuje se da on sa profesorom, koji će biti zadužen za sprovođenje nastave, ali isto tako i sa koordinatorom određene poslovnice, definiše kako termine, tako i dinamiku po kojoj će se časovi u tom slučaju sprovoditi, ali i datum početka individualne nastave.

Budući da se grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za korejski jezik sprovodi za veći broj polaznika, to jest da ih od četvoro do osmoro najviše može biti prisutno u grupi, predviđeno je da se svako od njih pridržava strogo definisanih pravila, odnosno da poštuje smernice koje određuje organizator. A zapravo je reč o tome da se dinamika održavanja časova u tom slučaju uvek definiše u okviru cele institucije, tako da odmah po formiranju grupe, koordinator jedino treba da odredi datum početka, kao i termine održavanja. S obzirom na to da se izmene na zahtev pojedinih članova grupe ne dopuštaju, to znači da se svako od njih pridržava onoga što prethodno odredi pomenuta institucija.

Još bi trebalo naglasiti da osoba koja bude priložila svu potrebnu dokumentaciju mora, između ostalog da ima i zakonski važeći dokaz o poznavanju radnog jezika, a što je u ovom slučaju korejski, s tim da se zahteva naravno i da maternji jezik (srpski) poznaje naročito dobro. Ako neko nije u mogućnosti da u okviru konkursne dokumentacije priloži i takav dokaz, biće obavezan da polaže ispit kako bi taj uslov ispunio.Inače, Ministarstvo pravde konkurs za sudske tumače za korejski jezik, ali i za sve ostale ne raspisuje nikad u određenim terminima, već to čini samo onda kada za pomenutim stručnjacima u praksi postoji potreba, te se konkurs odnosi na tačno određene gradove.

Nakon ispunjenja svih uslova koje pomenuti konkurs navodi se pojedincima izdaje Rešenje o postavljenju za sudskog tumača za korejski jezik. Njihova je obaveza posle toga i da zakletvu polože, jer je naročito važno da vode računa o informacijama sa kojima dolaze u dodir, te da pružaju usluge uz maksimalno poštovanje poslovne tajne.

Lice koje je zvanično postavljeno na ovo radno mesto, prvenstveno ima zvaničnu obavezu da odgovara na zahteve suda, ali i svih ostalih nadležnih institucija, s tim da mu je dozvoljeno i da pruža usluge svakome ko ima potrebu za njima, nevezano za to da li su klijenti fizička lica ili bilo koje pravno.

Obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za korejski jezik - program i plan nastave

Prema programu je predviđeno da specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za korejski jezik omogući prisutnima da se u potpunosti upoznaju kako sa postupkom obrade dokumenata i pružanjem zahtevanih usluga, tako isto i sa načinom dobijanja zvanja sudski prevodilac za korejski jezik.

Preciznije govoreći, uvodni deo edukacije će biti posvećen upoznavanju prisutnih sa svim onim dužnostima koje će svakako ovaj stručnjak ima u praksi.

Akcenat će biti stavljen prvo na teorijski deo, a posle i na vežbe, pa će tako biti omogućeno kandidatima da na najbolji mogući način savladaju postupak obrade dokumenata, a kada se radi prevod sa korejskog jezika na engleski, te sa korejskog jezika na španski, nemački ili ma koji drugi strani jezik. Takođe je predviđeno programom da polaznici nauče i po kom principu funkcioniše obrada, ako se vrši prevođenje sa korejskog jezika na srpski ili ako su u pitanju prevodi sa srpskog jezika na korejski, to jest sa brojnih stranih jezika na konkretni, jer upravo sa takvim dokumentima pomenuti stručnjak dolazi u dodir tokom rada.

Za vreme trajanja vežbi, to jest praktičnog dela, koji uključuje specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za korejski jezik će prisutni imati priliku da nauče pravilno da primenjuju brojne termine iz oblasti prava, ali i da upoznaju svaki korak koji se mora ispoštovati prilikom vršenja postupka overe.

Kako se posebno često klijenti upravo kod ovih stručnjaka žele informisati o tome da li se zahteva overa Apostille pečatom za njihova dokumenta, a poznato je da sudski tumač za korejski jezik nije ovlašćen za stavljanje takozvanog Haškog pečata, on ipak mora makar posedovati osnovna znanja o toj vrsti overe. Ukratko će kandidati biti obavešteni, najpre o tome u okviru kojih državnih institucija se navedeni pečat jedino sme staviti, ali će im profesori objasniti i u kojim slučajevima se overa Apostille pečatom vrši na početku obrade konkretnih dokumenata, a u kojima se taj pečat stavlja tek po završetku prevođenja i overe od strane pomenutog stručnjaka.

Biće posvećena pažnja i pravilnom vođenju evidencije brojnih usluga, koje sudski prevodilac za korejski jezik pruža, s tim da će polaznici saznati i kako on svoje usluge treba u praksi da naplaćuje. Isto tako će profesori govoriti o Dnevniku stranaka i poslova, te o načinu na koji se on mora pravilno popunjavati.

Svakako se podrazumeva da će prisutnima biti vrlo detaljno objašnjeno i kako se postupa, ako pojedinačni klijent dostavi na obradu neprofesionalno prevedena dokumenta, ali će saznati i zbog čega je naročito važno da ovaj stručnjak dobija originalna dokumenta na uvid.

U principu, posao koji ovo lice treba da obavi je posebno odgovoran, te bi procenat grešaka trebalo svesti na minimum. Zato će kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za korejski jezik omogućiti prisutnima da nauče kako se pristupa obradi različitih dokumenata, a sa ciljem smanjenja grešaka.

Profesori će im takođe objasniti i kako se vrši prevod uz pomoć šapata, ali i konsekutivni prevod sa korejskog jezika na srpski ili na neki drugi strani jezik, te u drugačijoj varijanti. A uz to će ih informisati i o posebnoj vrsti edukacije, koja se u sklopu pomenute institucije organizuje i koja primarno pruža mogućnost polaznicima da se osposobe za vršenje usluga usmenog prevoda sa konkretnog jezika i na njega. Tačnije, sudski tumači za ovaj jezik, ali i za sve ostale, moraju biti upoznati i sa pružanjem te usluge, jer u opis njihovog posla ona svakako spada.

Na koji način zainteresovana lica mogu da postanu sudski tumači za korejski jezik, to jest koji su uslovi navedeni u zvaničnom konkursu, raspisanom od strane Ministarstva pravde, će tokom završnog dela edukacije saznati svi prisutni.

Podrazumeva se da će im predavači detaljno objasniti i kako funkcioniše polaganje zakletve, a što je obaveza svakog pojedinca posle dobijanja Rešenja o postavljenju za sudskog tumača.

Tom prilikom će ih isto tako informisati i o različitim tipovima edukacija koje su dostupne u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford, a akcenat će biti stavljen na nastavu jezika. Naime, obuka i kurs za korejski jezik se takođe u zvaničnoj ponudi ove institucije nalazi, tako da pojedinci koji smatraju da ne poseduju visok nivo znanja tog jezika, a što je jedan od uslova konkursa, imaju mogućnost upravo na taj način da ga nadograde.

Dokument koji će biti izdat svakom pojedinačnom polazniku nakon završetka ove edukacije, to jest potvrda o njenom pohađanju je svakako relevantan dokaz i trebalo bi da ga, uz sva ostala dokumenta koja se zahtevaju, priloži kako bi konkursnu dokumentaciju upotpunio.

Kada se održava kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za korejski jezik i gde?

Najvažnije je da pojedinac, već u trenutku zvaničnog upisa, navede koja od ponuđenih opcija za praćenje nastave njemu odgovara najviše, pa će na osnovu tih podataka i moći da bude informisan o mestu, odnosno o terminima u kojima se organizuje obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za korejski jezik.

Potrebno je naglasiti da je otvorena mogućnost izbora između online i tradicionalne edukacije, odnosno između grupne i individualne nastave.

Prijavljeni koji odluči časove da pohađa u društvu ostalih, će morati posebno da bude strpljiv, uzevši u obzir da mora biti kreirana grupa i to od minimalnog broja članova, kako bi uopšte nastava i mogla početi. Obrazovni centar Akademije Oxford navodi kao pravilo da toj vrsti edukacije sme prisustvovati maksimum 8 polaznika, a da bi bio ostvaren uslov za formiranje grupe i početak nastave, predviđeno je da prijavu izvrši najmanje četvoro ljudi. Pomenuta institucija, svakako određuje unapred prema kakvoj dinamici će se grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za korejski jezik organizovati i to su smernice koje zaposleni, ali i prijavljeni u svakom predstavništvu moraju da ispoštuju. Ono što se definiše na nivou poslovnice jesu termini, u kojima će časovi da budu sprovođeni i datum početka, a odluku o svemu tome donosi koordinator za nastavu, nedugo nakon prijavljivanja minimalnog broja polaznika. Svaki član konkretne grupe će biti obavezan da se ovih smernica pridržava, jer je vrlo važno napomenuti da se promene po zahtevu polaznika ne vrše prilikom organizacije nastave u grupi.

Važe potpuno drugačija pravila za individualni tip edukacije, a u tom slučaju se zahtevi pojedinaca poštuju u najvećoj meri. Generalno rečeno, svaki kandidat koji odluči časove da prati u formi individualne nastave bi trebalo, sve što je vezano za njeno sprovođenje da odredi zajedno sa stručnjakom, koji će nastavu voditi i onim, koji je u određenom predstavništvu zadužen za njenu organizaciju. Potrebno je primarno da se oni usaglase oko toga kog datuma će početi edukacija, odnosno da zajedno preciziraju dinamiku, prema kojoj će se časovi odvijati i naravno, da odrede u kojim će to terminima biti.

Svakako će nakon donošenja odluke o irste nastave koji žele da prate, polaznici da se odluče i između opcija pohađanja klasične i online edukacije.

Jedini zahtev koji mora da ispuni polaznik, ukoliko ga interesuje nastava koja se sprovodi na tradicionalan način, jeste da u zakazanim terminima dođe u poslovnicu ove institucije i časove pohađa.

Međutim, praćenje nastave online iziskuje posedovanje računara, ali i instaliranje softvera. Zapravo se online obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za korejski jezik organizuje uz primenu programa, koji je u tu svrhu i kreiran. A njega će polaznik pokušati na svoj kompjuter da instalira, pa ne bude li to učinio sa uspehom, institucija organizatora će mu ponuditi pomoć profesionalaca, to jest informatičkih stručnjaka, koji će mu pružiti mogućnost da pravilno i brzo instalira konkretni softver.

Prema kakvom principu se obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za korejski jezik organizuje?

Svaki pojedinac koji bude izvršio zvaničnu prijavu, odnosno koji se upiše, će doneti odluku kako će nastavu da pohađa. U ponudi je kako klasični i online kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za korejski jezik, tako i grupna, odnosno individualna nastava.

Kod klasičnog tipa edukacije je važno da zainteresovani časovima prisustvuje u okviru one poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, u kojoj se pre toga zvanično i bude upisao.

Uslov koji mora biti ispoštovan, da bi polaznik mogao časovima da pristupa online se ne odnosi samo na obavezu posedovanja računara, već i na pravilno instaliranje programa, koji će koristiti za praćenje nastave. Posebno se ističe informacija da je tim za tehničku podršku oformljen u svakom predstavništvu ove institucije, tako da će svakom pojedincu koji ne bude samostalno uspeo taj softver da instalira, biti omogućena profesionalna pomoć.

Potrebno je, isto tako da kandidat odmah posle donošenja odluke o mestu na kome će pohađati nastavu, donese i onu koja je vezana za sam princip organizacije, to jest da odluči da li mu više pogoduje individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za korejski jezik ili praćenje časova u grupi.

S obzirom na to da se individualna edukacija sprovodi isključivo za jednog polaznika, a da je predviđeno da se upravo njemu i pruži visok nivo slobode, to znači da će časovi biti organizovani upravo na način koji bude njemu najviše i odgovarao. Neophodno je da se o terminima održavanja individualne edukacije, on dogovori kako sa koordinatorom koji je nadležan u konkretnom predstavništvu, tako i sa onim profesorom, koji bi trebalo tu vrstu nastave i da vodi. A izuzev o terminima, oni će se dogovoriti i o tačnom datumu početka, te će isto tako precizirati i kakvom će dinamikom časovi u tom slučaju da budu organizovani.

Važno je da se minimum 4 polaznika u određenom predstavništvu prijavi, da bi mogao osnovni uslov da bude ostvaren, to jest da bi grupa mogla da bude napravljena. Inače, najviše 8 kandidata ima pravo tom tipu edukacije da prisustvuje, a navedeno je da dinamiku po kojoj će da bude organizovan grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za korejski jezik definiše ova institucija i to se primenjuje u svakoj poslovnici. Ipak, detalje koji se tiču datuma početka nastave u grupi, kao i termina u kojima će polaznici predavanja pohađati će prevashodno da definiše koordinator za nastavu i to vrlo brzo pošto se bude prethodno pomenuti broj polaznika prijavio. Uzevši u obzir da su pravila po kojima se ova vrsta edukacije organizuje posebno stroga, to podrazumeva da se nijedan od pomenutih segmenata, koji ovlašćeno lice pomenute institucije bude definisalo, neće promeniti ukoliko to bude tražio bilo koji polaznik.

Koliko je predviđeno da traje kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za korejski jezik?

Potrebno je odmah naglasiti da, praktično govoreći duplo duže traje grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za korejski jezik nego individualna nastava, jer je i ukupan nastavni fond veći.

Tačnije, svaki pojedinac koji odluči da nastavu pohađa u društvu drugih polaznika će to činiti ukupno 8 meseci. Inače se 192 školska časa nalazi u programu, prema čijim pravilima se grupna edukacija sprovodi, a dinamiku u tom slučaju ima pravo jedino da definiše organizator. Zato i navodimo da je predviđeno dva puta nedeljno polaznik da ima predavanja u periodu od osam meseci, a u ukupnom trajanju od 270 minuta, to jest po šest časova u toku jedne sedmice. Samim tim znači da na dnevnom nivou on treba da prisustvuje predavanjima, koja će trajati po 135 minuta, što je po tri časa i to dva puta u toku jedne sedmice.

Iako se individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za korejski jezik organizuje dinamikom koja odgovara kako polazniku, tako i njegovom profesoru, činjenica je da je institucija organizatora predvidela da taj vid edukacije traje 4 meseca, a obuhvaćeno je 80 školskih časova nastavnog fonda.

Stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za korejski jezik - cena

Budući da se u svakoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford u potpunosti poštuju pravila navedena u Zakonu o deviznom poslovanju koji je trenutno aktuelan u našoj zemlji, jasno je da sve cene koje su izražene u evrima, moraju da budu naplaćene u dinarskoj protivrednosti. A na sam dan uplate ili celokupnog iznosa ili jedne od rata će predstavnik poslovnice da obračuna konkretni iznos u nacionalnoj valuti.

Grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za korejski jezik košta ukupno 800 evra. Kkada se uzme u obzir činjenica da nastava traje 8 meseci, to znači da organizator dozvoljava pojedincima da konkretni iznos podele na isto toliko rata. Samim tim se podrazumeva da po 100 evra i to obračunato u dinarima, polaznik treba da plaća svakoga od tih meseci.

Iznos koji treba izdvojiti za pohađanje druge vrste edukacije koja je u ponudi je viši za 500 evra. Zapravo je istaknuto da individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za korejski jezik košta 1.300 evra, a on se shodno trajanju edukacije može podeliti na četiri jednake mesečne rate, tako da svaka od njih iznosi po 325 evra, takođe obračunato u dinarskoj protivvrednosti.


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za korejski jezik u ostalim gradovima Srbije:


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca | Akademija Oxford
POSLOVI
Poslovi sudski tumač za korejski jezik
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje