Sudski tumač i prevodilac za korejski jezik

Na izuzetnom glasu u polovnom smislu je, sasvim sigurno i tržište Južne Koreje uzevši u obzir da istraživanja pokazuju da spada među ona koja beleže najbrži rast. Iz tog razloga, mnoge svetske kompanije ostvaruju saradnju sa južnokorejskim kompanijama, pa se samim tim javlja i potreba za prevođenjem dokumenata sa korejskog na neki od svetskih jezika, odnosno sa određenog jezika na korejski.

A uzevši u obzir da su prevodi dokumenata specifični, u smislu da se prevedeni dokumenti smatraju validnim samo ukoliko su i overeni pečatom ovlašćenog lica, odnosno sudskog tumača, to Prevodilački centar Akademije Oxford posebnu pažnju posvećuje obradi ovakvih sadržaja, te klijentima uz kvalitet i profesionalnost, nudi i kompletnu obradu svih vrsta dokumenata i dokumentacije. Razlog zbog koga nudimo upravo ovakvu vrstu usluge jesu prevodioci i sudski tumači za korejski jezik koji su zaposleni u našem timu, tako da ćete dobiti obrađena dokumenta u optimalnom roku i po, sigurno vrlo pristupačnim cenama.

Mada je izvornih govornika korejskog jezika u svetu relativno malo, te se ne uči tako često kao strani jezik, nas to nije sprečilo da klijentima, uz uobičajenu uslugu koja podrazumeva prevođenje sa korejskog na srpski i sa našeg jezika na korejski, ponudimo i prevode različitih sadržaja koji uključuju korejski i preko 40 svetskih jezika. Naravno, prevodilac i sudski tumač za korejski jezik će izvršiti prevođenje u oba pravca, a u skladu sa vašim zahtevima mogu sve vrste sadržaja da prevedu sa korejskog na: nemački, engleski, grčki, španski, ruski, italijanski, portugalski, kineski, češki, norveški, slovenački, makedonski, rumunski, slovački, švedski, bugarski, albanski, bosanski, japanski, poljski, estonski, holandski, ukrajinski, ali i romski, latinski, znakovni, danski i još mnogo drugih jezika koji se govore u celom svetu.
Još jedna u nizu prednosni koje nudimo našim klijentima se odnosi na celokupnu obradu ličnih, poslovnih, ali i dokumenata iz oblasti nauke i obrazovanja, te svih onih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama kao što su različite vrste izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja (potvrda o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i ostale). A pod tim mislimo na prevod sa ili na korejski i to u bilo kojoj kombinaciji jezika, te overu od strane ovlašćenog lica, što je u ovom slučaju sudski tumač za korejski jezik. Zato se klijenti radije odlučuju da nama prepuste obradu dokumenata, jer u većini drugih institucija ove vrste imaju obavezu da nakon dobijenog prevoda traže ovlašćenog prevodioca koji će izvršiti overu prevedenih dokumenata. A ako tome dodate i overu haškim Apostille pečatom, oko koje se svakako zahteva angažovanje klijenata, uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač za korejski jezik Akademije Oxford nisu za nju nadležni, neosporno je jasno zbog čega smo mi pravi izbor!

A kada smo već pomenuli Apostille pečat, valjalo bi i da pojasnimo o čemu se zapravo radi. Ovo je posebna vrsta overe prevedenih dokumenata, koja se vrši uz overu sudskog tumača, ali nije obavezna za sva dokumenta. Međutim, da bi klijent bio siguran da li se ona zahteva i za dokumenta za koja su njemu potrebni prevodi sa korejskog i na korejski, on mora da se obrati direktno onom sudu koji je nadležan u njegovom gradu za izvršenje overe haškim pečatom. Takođe, treba i da pita na koji način se vrši ova vrsta overe za navedeni dokument, naravno pod uslovom da je uopšte potrebno izvršiti je. To naglašavamo, jer će vam pribavljanje ove informacije umnogome olakšati, ali i skratiti proces prevoda i overe dokumenata, uzevši u obzir da se Apostille pečat najčešće stavlja na samom početku procesa, a nakon toga se prevodi dokument, ali i sadržaj ovog pečata, pa ga tek na kraju overava i sudski tumač za korejski jezik. Takođe, postoji i druga varijanta, odnosno kada se prvo vrše prevod sa ili na korejski jezik, te overa od strane sudskog tumača i na kraju klijent nosi dokument u nadležnu instituciju kako bi bio overen i haškim pečatom.

Svaki klijent koji želi da naši stručnjaci prevedu i overe njegova dokumenta, ima mogućnost da originale dostavi ili lično ili slanjem preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno putem kurirske službe. A trebalo bi da svi klijenti budu informisani i o samoj proceduri, kako bi im bilo jasnije zbog čega se zahteva dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, pa je to i osnovni razlog zbog čega se ovakvi materijali ne mogu slati na mejl, već moraju da budu dostavljeni na jedan od navedenih načina. Samo u onim trenucima kada su vam prevodi potrebni po hitnom postupku, možete prvo da ih pošaljete skenirane, a da originale u svakom slučaju dostavite naknadno i to na bilo koji od navedenih načina, jer će jedino tako naši prevodioci i sudski tumači za korejski jezik moći da ispune vaša očekivanja, te vam omoguće da dobijete prevedena i overena dokumenta u roku koji navedete. A što se procedure obrade tiče, ona je vrlo jednostavna, a precizno je određena zakonom, tako da nakon što prevodioci završe svoj deo posla, sudski tumači upoređuju dostavljena originalna dokumenta sa prevedenim, kako bi utvrdili da li su u pitanju istovetni sadržaji. Tek kada se lično uvere da odstupanja među njima nema, oni stavljaju svoj pečat na preveden dokument. Ali, ukoliko se dogodi da sudski tumač za korejski jezik ustanovi da između prevoda i originala ima razlike, a što se mahom događa kada se prevođenje prepušta nestručnim licima, on je dužan ne samo da takav dokument ne overi, već i da klijenta o tome obavesti, te može da mu predloži izvršenje redakture, to jest uslugu lekture i korekture prevedenih sadržaja, koju takođe mogu dobiti u okviru Akademije Oxford.Po završetku prevoda i overe dokumenata koja ste nam dostavili na propisan način, možete da ih dobijete ili isporukom na željenu adresu ili da ih preuzmete lično. Ukoliko se odlučte za prvu opciju, morate da znate da slanje obrađenih dokumenata na ovaj način spada u red dodatnih usluga, budući da nije uračunata u cenu obrade dokumenata, te da se naplaćuje prema važećem cenovniku kurirske službe koja je angažovana na njenom izvršenju, a klijent je dužan da izvrši plaćanje prilikom preuzimanja i to direktno kuriru.

Naši prevodioci i sudski tumači za korejski jezik obrađuju sve dokumenata koja su vezana za nauku i obrazovanje, kao što su: prepisi ocena, diplome i dodaci dplomi, naučni radovi i patenti, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, rezultati naučunih istraživanja, potvrde o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, ali i diplomske i seminarske radove, uverenja o položenim ispitima i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama u različitim situacijama, a koja su isključivo vezana za ove dve oblasti.

Takođe, prevodimo i poslovnu dokumentaciju, počev od rešenja o osnivanju pravnog lica, statuta i osnivačkog akta preduzeća, preko bilansa stanja i uspeha, te faktura i poslovnih odluka, pa do svih vrsta izveštaja, kako godišnjih i finansijskih, tako i revizorskih. A sa korejskog i na korejski jezik prevodimo i overavamo pečatom sudskog tumača i tekovine Evropske Unije, ali i presude o razvodu braka, te sve ostale vrste sudskih presuda, ali i tužbi, žalbi, odluka i rešenja, kao i licence, punomoćja za zastupanje, ugovore, sertifikate i ostala pravna akta koja nismo pomenuli.

Prevodilački centar Akademije Oxford svim zainteresovanim klijentima nudi i prevod, ali i overu ovlašćenog sudskog tumača za korejski jezik za sve vrste dokumentacije. A to znači da osim građevinske, prevodimo i medicinsku, ali i tehničku, odnosno dokumentaciju za tendere, te obrađujemo: specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, ali i građevinske projekte i ostala dokumenta koja se odnose na oblast građevinske industrije, kao i medicine i farmacije.

Od ličnih dokumenata, prevodioci i sudski tumači za korejski jezik obrađuju apsolutno sva koja zahtevaju naši klijenti da budu prevedena sa ovog jezika na bilo koji strani, uključujući naravno i srpski, odnosno sa ma kog jezika na korejski. Uverenje o državljanstvu, radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih (krštenica), potvrda o prebivalištu, pasoš, umrlica, odnosno izvod iz matične knjige umrlih, te vozačka dozvola, lična karta, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list) i saobraćajna dozvola, su samo pojedina dokumenta koja ćemo da obradimo u skladu sa vašim zahtevima, te u relativno kratkom roku ih prevedemo i overimo pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača.

Prevođenje sa korejskog i na korejski jezik

Uz uslugu prevoda koja podrazumeva prevođenje sa korejskog na srpski i sa srpskog na korejski jezik, a najpre zahvaljujući izuzetnim profesionalnim karakteristikama i ambicijama koje imaju prevodioci i sudski tumači koji su stalni članovi tima Akademije Oxford, svim našim klijentima nudimo i prevođenje koje uključuje mnoge jezike sveta. U praksi, to znači da kod nas možete dobiti prevođenje sa korejskog i na korejski jezik u kombinaciji sa sledećim jezicima: španski, nemački, italijnski, engleski, portugalski, ruski, francuski, grčki, švedski, turski, bosanski, albanski, norveški, češki, hrvatski, bugarski, danski, poljski, makedonski, japanski, rumunski, finski, korejski, ukrajinski, slovenački, holandski, kao i kineski, romski, hebrejski, pa čak i pakistanski, persijski, latinski i znakovni, ali i mnoge druge jezike koji sudski tumači govore u svetu, a koje ovom prilikom nismo pomenuli. Jednostavnije rečeno, kod nas možete dobiti uslugu prevoda sa korejskog na gotovo svaki svetski jezik, odnosno sa bilo kog jezika na korejski.

Prevođenje sa korejskog i na korejski jezik se odnosi na sve vrste sadržaja, tako da kod nas možete dobiti u optimalnom roku obrađene članke iz novina, ali i tekstove različite tematike i složenosti, a naši stručnjaci obrađuju i udžbenike, kao i književna dela, kako poezije i proze, tako i beletristiku, romane i ostale književne žanrove. Što se tema tekstualnih sadržaja tiče, one se zaista mogu odnositi na bilo koju oblast, počev od ekonomije, prava, finansija, politike i bankarstva, preko psihologije, sociologije, filozofije, menadžmenta i komunikologije, pa do građevinske industrije, ekologije i zaštite životne sredine, informacionih tehnologija, marketinga i mnogih drugih grana, kako društvenih, tako i prirodnih nauka.

Sem toga, vršimo i prevod različitih video, odnosno audio materijala, ali i njihovu finalnu obradu, koja podrazumeva uslugu sinhronizacije i titlovanja, tako da ćete za kratko vreme dobiti sadržaje koji su tako obrađeni da se mogu prikazivati i u bioskopima, ali i na televiziji, internetu i drugim medijima. Osim reklamne poruke i serije, sa korejskog i na korejski jezik prevodimo i informativne, obrazovne, dečije i zabavne emisije, ali i filmska ostvarenja različitih žanrova, kako dokumentarne i igrane, tako i animirane i crtane filmove.

Vršimo i prevode web sajtova, ali i ostalih online sadržaja, kao i softvera. A to znači da će prevodilac i sudski tumač da obrade i online kataloge i prodavnice, ali i sve programe i aplikacije za koje su vam potrebni prevodi sa korejskog i na korejski jezik. Podrazumeva se da se proces prevođenja ovakvih materijala primarno vrši prema pravilima SEO (Search Engine Optimisation), kako bi obrađeni sadržaji imali što bolju poziciju na internetu.

A sa korejskog i na korejski jezik prevodimo i sve vrste dokumenata koji su vezani za oblast nauke, odnosno obrazovanja. Tako da u relativno kratkom roku dobijate ne samo prevod naučnih, diplomskih i seminarskih radova, već i svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, prepisa ocena, te uverenja o položenim ispitima, a prevodimo i naučne patente i rezultate naučnih istraživanja, ali i diplome i dodatke diplomi, te potvrde o redovnom školovanju, kao i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucija, a u mnogim situacijama, a koja su usko vezana za oblast nauke i obrazovanja.

Na zahtev klijenata, profesionalni korektori i lektori koji su, takođe zaposleni u Akademiji Oxford će izvršiti redakturu sadržaja, koje je neko već preveo sa korejskog i na korejski jezik, ali koji ne zadovoljavaju predviđeni nivo kvaliteta. Usluga redakture koju naši stručnjaci vrše podrazumeva strogo pridržavanje pravilima prevodilačke struke, tako da će apsolutno svaki klijent biti zadovoljan dostavljenim materijalom.

Takođe, kada se za to ukaže potreba, našim klijentima nudimo i uslugu usmenog prevođenja sa korejskog i na korejski jezik, koja podrazumeva konsekutivno i simultano, kao i prevođenje uz pomoć šapata, koje spada u red onih usluga za koje je mali broj prevodilaca i sudskih tumača u našoj zemlji specijalizovan. Kako su sve pomenute vrste prevoda predviđene za određene tipove događaja, to od njegove koncepcije zavisi koja će usluga da se izvrši, a kada tu vrstu prevoda nameće događaj, našim klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim uslovima.

Prevodi reklamnih materijala sa korejskog i na korejski jezik su još jedna u nizu usluga koje pružaju naši sudski tumači i prevodioci. Slobodno možemo reći da su oni specijalizovali upravo za ovu oblast prevođenja, jer su reklamni materijali poznati kao specifični, u najmanju ruku, a najpre zahvaljujući činjenici da se primarno prevodi reklamna poruka koja se u njima nalazi i koja mora da bude tako obrađena da privuče pažnju potencijalnih klijenata kojima je korejski jezik maternji. Upravo na taj način se i vrši prevođenje ovih sadržaja, čime se postiže njegov osnovni cilj, te opravdava smernica da je uvek bolje prepustiti ga stručnjacima. Sem brošura, kataloga i PR tekstova, prevodimo i flajere, plakate, letke, vizit kartice i sve ostale vrste materijala koji su namenjeni reklamiranju usluga ili proizvoda.

Poseban segment prevođenja sa korejskog i na korejski jezik podrazumeva obradu različitih vrsta dokumenata i dokumentacije, poput medicinske, građevinske, tenderske i tehničke, tako da naši sudski tumači i prevodioci, između ostalog obrađuju i: uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, te svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i građevinske projekte, uputstva za rukovanje i sve druge materijale koji su povezani sa ovim oblastima.

Sa korejskog i na korejski jezik prevodimo i sve vrste pravnih akata, kako sudske presude, tako i sudska rešenja, tužbe i žalbe, ali i punomoćja za zastupanje, licence, sertifikate, ugovore i tekovine Evropske Unije.

Kako se često od klijenata zahteva u mnogim situacijama da različite vrste izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja predaju nadležnim službama, to će prevodilac i sudski tumač da obrade i uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o slobodnom bračnom stanju i o redovnim primanjima, te saglasnost za zastupanje, kao i potvrdu o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o stalnom zaposlenju, ali i sva nepomenuta dokumenta koja se podnose nadležnim instituacijama.

Lična i poslovna dokumenta, takođe prevodimo sa korejskog i na korejski jezik. Bilansi stanja i uspeha, rešenje o osnivanju pravnog lica, te osnivački akt i statut preduzeća, ali i finansijske, revizorske i godišnje izveštaje, kao i poslovne odluke i fakture će naši prevodioci i sudski tumači da obrade u najkraćem mogućem roku. Osim njih, prevodimo i: vozačku dozvolu, pasoš, uverenje o državljanstvu, sve vrste izvoda iz matičnih knjiga, kako rođenih, tako i venčanih i umrlih, odnosno krštenicu, venčani list i umrlicu, ali i potvrdu o prebivalištu, dozvolu za boravak, ličnu kartu, saobraćajnu dozvolu i mnoga druga lična i poslovna dokumenta.

Sve materijale za koje nije potrebno izvršiti overu sudskog tumača nam možete poslati na najjednostavniji mogući način, odnosno na mejl, te vam i mi isto tako možemo poslati prevedene sadržaje. Ipak, kada su u pitanju prevodi dokumenata, odnosno dokumentacije sa korejskog i na korejski jezik, situacija je malo složenija što se tiče slanja, jer je potrebno da nam dostavite i originalna dokumenta na uvid. Tako da imate mogućnost da ih pošaljete preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a možete i da ih donesete lično u onu poslovnicu Akademije Oxford koja se nalazi u vašem gradu, to jest u onu koja vam je najbliža. Što se tiče preuzimanja prevedenih i overenih dokumenata, nudimo vam dve mogućnosti: ili da ih preuzmete lično ili da ih dobijete na određenu adresu, to jest da vam ih dostavi kurirska služba. Usluga dostave na adresu se naplaćuje prema cenovniku te službe, a plaćanje se vrši direktno kuriru, prilikom preuzimanja pošiljke.

Klijenti su dužni da dostave originalna dokumenta na uvid samo zato što sudski tumači mora da ih uporedi sa prevedenim sadržajima, jer jedino ona dokumenta koja su istovetna sa originalima mogu da budu overena njegovim pečatom. Ako se i dogodi da sudski tumač utvrdi da postoji nepodudaranje između ovakvih sadržaja, nemate razloga za brigu, jer se tada vrši redaktura, a za koju su zaduženi profesionalni lektori i korektori Akademije Oxford.

Kada su u pitanju prevodi dokumenata sa korejskog i na korejski jezik, proces je vrlo jednostavan, jer se prvo radi njihov prevod, zatim se oni upoređuju sa originalima i na kraju se i overavaju pečatom sudskog tumača, kako bi dobili status pravno validnih dokumenata. Ali, ima i onih dokumenata za koje je potrebno izvršiti još jednu vrstu overe, koja nije u nadležnosti naših stručnjaka, tako da klijenti moraju samostalno da se u nadležnom sudu raspitaju o potrebi za ovom vrstom overe. U pitanju je haški Apostille pečat koji se zahteva samo za određena dokumenta, te je vrlo važno prvo saznati da li se zahteva i za onaj koji želite da naši stručnjaci prevedu sa korejskog i na korejski jezik, a onda i da saznate da li se prvo stavlja Apostille pečat ili, pak dokument prvo obrađuju prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford. Ovaj podatak je vrlo bitan, jer vam pomaže da olakšate proces obrade dokumenata, te da znate da li prvo idete u sud ili u našu poslovnicu. Takođe je dobro da znate i to da ako se haški pečat stavlja prvo, u tom slučaju prevodilac i sudski tumač sa korejskog i na korejski jezik prevode ne samo sadržinu dokumenta, već i Apostille pečata, pa to donekle može da utiče na neznatno produženje procesa obrade.

Takođe je vrlo važno da pomenemo i da klijentima omogućujemo prevođenje dokumenata u vrlo kratkom roku, te je jedino tada moguće dokumenta poslati skenirana na mejl, kako bi naši stručnjaci uspeli da ispoštuju vaš zahtev za brzim prevodom. Podrazumeva se da ste i tada u obavezi da dostavite originale na uvid, a što možete izvršiti naknadno i to na onaj način koji vam najviše odgovara i koji je, ujedno najbrži, budući da je, najčešće u pitanju prevođenje u izuzetno kratkom roku.

Prevod sa srpskog na korejski jezik

Kada je u pitanju prevođenje sa srpskog jezika na korejski, mora se naglasiti da Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i prevodioce i sudske tumače, tako da klijentima pruža kompletnu obradu dokumenata, odnosno i prevod i overu pečatom zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača, te ujedno omogućuje da se određeni dokument smatra potpuno zakonski važećim, tako da može da se koristi kao i svaki drugi originialan dokument.

U suštini, za većinu dokumenata je ovakav princip obrade sasvim dovoljan da bi mogla da se koriste u praksi, mada postoje i ona dokumenta za koje zakon nalaže još jednu vrstu overe i to haškim Apostille pečatom. Ukoliko je to slučaj i sa vašim dokumentom, iako vam se to možda neće dopasti, ipak ćete informaciju o tome morati da pribavite sami, budući da naši sudski tumači i prevodioci nisu za nju nadležni, te vas jedino mogu uputiti na one državne institucije u okviru kojih se podrobnije možete raspitati. Kada u nadležnom sudu saznate da se ova vrsta overa zahteva, odnosno ne zahteva i za dokument za koji vam je potrebno prevođenje sa srpskog jezika na korejski, trebalo bi isto tako i da saznate po kom pravilu se ona vrši u konkretnom slučaju. A pod tim mislimo na informaciju o redosledu overe, te da li se prvo stavlja Apostille pečat ili se on stavlja nakon obrade dokumenta od strane naših stručnjaka. U prvom slučaju, odnosno kada se najpre određeni dokument overava haškim pečatom, naši prevodioci vrše obradu i dokumenta i ovog pečata, a onda tako preveden dokument overava sudski tumač. Druga situacija podrazumeva da prvo prevodilac i sudski tumač rade svoj deo posla, a potom vi nosite dokument u sud koji je nadležan, da bi se na obrađen dokument stavio Apostille pečat.

A sa srpskog jezika na korejski prevodimo sva dokumenta, kako lična, tako i sve vrste saglasnoti, uverenja, potvrda i izjava, to jest sva ona dokumenta koja se u određenim prilikama predaju nadležnim institucijama (potvrda o redovnim primanjima, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i ostala slična dokumenta).

Od ličnih dokumenata, klijenti nam se najčešće obraćaju sa zahtevom za prevodom lične karte i pasoša, a sa srpskog jezika na korejski prevodimo, između ostalih i: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih (krštenica, venčani list i umrlica), dozvolu za boravak i radnu dozvolu, te vozačku i saobraćajnu dozvolu, potvru o prebivalištu i sva druga dokumenta koja spadaju u lična.

Prevođenje sa srpskog na korejski
Prevođenje sa korejskog na srpski

Takođe, prevodimo i dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja, ali i nauke, kao što su: naučni radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, prepisi ocena, diplome i dodaci diplomi, diplomski i seminarski radovi, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, rezultati naučnih istraživanja, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole i naučni patenti, odnosno sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a koja se odnose na nauku i obrazovanje.

Budući da sa srpskog jezika na korejski prevodimo i sva poslovna dokumenta, pomenućemo samo neka od njih: godišnji izveštaji, bilansi uspeha i stanja, fakture, finansijski izveštaji, osnivački akt i statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, poslovne odluke i ostala.

Osim medicinske, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford na zahtev klijenata obrađuju i dokumentaciju za tender, tehničku i građevinsku dokumentaciju, pa sa srpskog jezika na korejski prevode ne samo lekarske nalaze i građevinske projekte, koji su ujedno i najtraženiji, već i: specifikacije farmaceutskih proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda svih vrsta, uputstva za rukovanje, ali i svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno sva ostala dokumenta koja se tiču pomenutih oblasti.

Svakako treba pomenuti i prevode presuda o razvodu braka, sudskih rešenja, tužbi, odluka i svih ostalih vrsta sudskih presuda, a prevodilac i sudski tumač će obraditi i ostala pravna akta, odnosno licence, sertifikate, ugovore, punomoćja, kao i tekovine Evropske Unije.

Još jedna informacija je vrlo važna kada su u pitanju prevodi dokumenata sa srpskog jezika na korejski, a odnosi se na dostavu materijala. Naime, postupak njihove obrade je jasno definisan slovom zakona i podrazumeva da nakon prevoda, sudski tumač vrši njegovu overu. Međutim, ako znate da se overava isključivo prevod dokumenta koji je istovetan originalnom dokumentu, biće vam jasno i zbog čega ste dužni da nam na uvid dostavite i originale, pa čak i kada su u pitanju hitni prevodi. Mada, tada možete dokumenta poslati skenirana, kako bismo ubrzali proces obrade, te ispoštovali vaš zahtev da njihove prevode dobijete u kratkom roku, a originale dostavljate nakon toga, opet uz poštovanje roka koji ste vi zadali.

U svim ostalim situacijama, dokumenta donosite ili lično u jednu od preko 20 naših poslovnica ili ih šaljete. Možete da ih pošaljete preko “Pošte Srbije”, ali isključivo preporučeno, jer je reč o originalnim dokumentima ili preko kurirske službe.

Po završetku prevoda i overe dokumenata, imate opciju da ih preuzmete lično, kao i da ih dobijete na kućnu adresu. Druga varijanta podrazumeva dodatnu uslugu, to jest uslugu koja nije uračunata u cenu obrade dokumenata, tako da se naplaćuje direktno od klijenta i to prema ceni kurirske službe koja vam donosi pošiljku.

Inače, sve ostale materijale, to jest one za koje se ne radi overavanje, možete da pošaljete takođe na neki od pomenutih načina ako želite, ali ih možete isto tako poslati i na naš mejl, čime ćete umnogome pojednostaviti čitav proces, te uštedeti i svoje, ali i naše vreme. Naravno, ako vam tako više odgovara i mi vama ovakvu vrstu sadržaja možemo da pošaljemo na isti način, nakon što prevodilac i sudski tumač izvrše njihov prevod sa srpskog jezika na korejski.

Naši prevodioci i sudski tumači će u skladu sa vašim zahtevima da izvrše i usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, a osim za simultano, oni su specijalizovani i za prevođenje uz pomoć šapata, kao i za konsekutivno. Takođe, u prilici smo i da vam ponudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po vrlo povoljnoj ceni.

Kod nas možete dobiti i obradu svih vrsta internet materijala, počev od sajtova, do sadržaja web kataloga i prodavnica, a prevodimo i softver (programe i aplikacije), te različite vrste materijala iz oblasti marketinga (brošure, plakati, flajeri, katalozi, PR tekstovi, vizit kartice i ostali).

Takođe, sa srpskog jezika na korejski prevodimo i književna dela svih vrsta, kako romane, tako i prozna i poetska dela, ali i beletristiku, te udžbenike. U skladu sa vašim zahtevima, prevodimo i članke iz novina, ali i sadržinu ilustrovanih, informativnih, stručnih i dečijih časopisa, kao i tekstove različite tematike. A kada kažemo različite, pod tim mislimo da njihova tema može biti vezana za bilo koju oblast, kako za turizam, medicinu, pravo i farmaciju, tako i za psihologiju, sociologiju, ekologiju i zaštitu životne sredine, ali i građevinsku industriju i komunikologiju, pa čak i finansije, ekonomiju, politiku, menadžment, informacione tehnologije, te sve ostale grane i prirodnih i društvenih nauka.

Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford na zahtev klijenata sa srpskog jezika na korejski prevode i animirane, crtane, igrane i dokumentarne filmove, te informativne emisije, ali i zabavne, dečije i obrazovne, kao i reklamne poruke i serije, dok su za uslugu njihovog titlovanja i sinhronizacije zaduženi profesionalci, koji su isto članovi našeg tima, odnosno titleri i umetnici želite.

Prevođenje lične karte i pasoša sa srpskog na korejski jezik i overa sudskog tumača

Obrada lične karte i pasoša su, sasvim sigurno najtraženija usluga koju nam upućuju klijenti kada su u pitanju prevodi sa srpskog jezika na korejski. Naravno, naši stručnjaci obrađuju i sva lična, ali i ostala dokumenta.

Tako će svako ko ima potrebu kod nas dobiti prevod izvoda iz matične knjige venčanih, umrlih i rođenih, odnosno venčanog lista, umrlice i krštenice, te uverenja o državljanstvu i potvrde o prebivalištu, ali i svih vrsta dozvola, kako vozačke i saobraćajne, tako i dozvole za boravak i radne dozvole, a sa srpskog jezika na korejski prevodimo i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama u brojnim situacijama. Osim saglasnosti za zastupanje, te uverenja o nekažnjavanju i neosuđivanosti, prevodimo i potvrde o slobodnom bračnom stanju, o stalnom zaposlenju, o redovnim primanjima, te o stanju računa u banci, ali i sve ostale vrste potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja.

Rešenje o osnivanju pravnog lica, statut i osnivački akt preduzeća, te bilanse uspeha i stanja, ali i sve vrste izveštaja (godišnji, finansijski, revizorski), poslovne odluke, fakture i ugovore takođe prevodimo sa srpskog jezika na korejski i overavamo pečatom sudskog tumača.

Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford obrađuju i sve vrste dokumentacije, kako građevinsku i tehničku, tako i dokumentaciju za tender i medicinsku, te između ostalog prevode i: građevinske projekte, lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i druge vrste dokumenata koja su vezana za oblast, kako građevinske industrije, tako i farmacije i medicine.

Kod nas ćete dobiti i prevod tekovina Evropske Unije, a sa srpskog jezika na korejski prevodimo i sve vrste sudskih žalbi, tužbi, presuda i rešenja, te ugovore, licence, punomoćja i sertifikate, odnosno sva pravna akta. Sem toga, na zahtev klijenata obrađujemo i sva dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja i nauke. Naučne, seminarske i diplomske radove, bez obzira koliko složeni bili prevodilac i sudski tumač će u optimalnom roku obraditi u skladu sa vašim zahtevima, a posebna prednost prevođenja ovakvih sadržaja jeste što se ne zahteva overa sudskog tumača, tako da možete da ih pošaljete na mejl i time znatno ubrzate čitav proces, te i mi vama možemo prevedene sadržaje da pošaljemo na isti način. Uz radove, prevodimo i nastavne planove i programe fakulteta, naučne patente, prepise ocena, diplome i dodatke diplomi, rezultate naučnih istraživanja, te uverenja o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole i potvrde o redovnom školovanju, ali i sva nepomenuta dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a isključivo se tiču obrazovanja, odnosno nauke.

Kod prevođenja dokumenata sa srpskog jezika na korejski je vrlo važno da klijent ispoštuje dve stvari. Prva se odnosi na proces slanja dokumenata, a druga na blagovremeno informisanje i overu haškim Apostille pečatom.

Što se slanja materijala tiče, klijenti su dužni da pošalju i originalna dokumenta na uvid, pa se iz tog razloga razlikuje način slanja dokumenata od slanja ostalih materijala, uzevši u obzir da se u ovom slučaju ne dozvoljava slanje dokumenata na mejl. Tačnije, dozvoljava se, ali isključivo kada klijent ima potrebu da prevod bude završen u kratkom roku, mada i tada mora da originalna dokumenta dostavi naknadno.

U svim ostalim situacijama, dokumenta za koja mu je potreban prevod sa srpskog jezika na korejski može da donese lično i to u ma koju od preko 20 poslovnica, koliko ih u ovom trenutku broji Prevodilački centar Akademije Oxford u celoj zemlji, a može i da ih pošalje ili preko kurirske službe ili preporučenom pošiljkom putem “Pošte Srbije”. Kada prevodioci i sudski tumači završe sa obradom dokumenata, klijenti mogu da ih preuzmu lično ili da im budu dostavljeni na određenu adresu. Usluga slanja na ovaj način nije uračunata u cenu prevoda, odnosno overe dokumenata, što znači da se naplaćuje prema važećem cenovniku one kurirske službe koja je zadužena za dostavu pošiljke.

Druga stavka koja je bitna za uspešno prevođenje dokumenata svih vrsta sa srpskog jezika na korejski jeste informisanje klijenata u nadležnom sudu o potrebi za overom haškim Apostille pečatom za konkretna dokumenta. Radi se o tome da se za većinu dokumenata zahteva prevod i overa sudskog tumača da bi mogli da se koriste u praksi, te predaju svakoj nadležnoj službi gde postoji potreba za tim. Međutim, iako je ovaj proces za mnoga dokumenta predviđen zakonom, potoje i ona dokumenta kod kojih je potrebno izvršiti i overu haškim Apostille pečatom, koja važi za posebnu vrstu overe, te se često naziva nadoverom, budući da se vrši uz overu sudskog tumača. A kako prevodilac i sudski tumač nisu nadležni za nju, oni nemaju ni obavezu da o njoj informišu klijente, već mogu da ih upute na one državne institucije koje su za nju nadležne i u okviru kojih jedino klijenti i mogu da dobiju validne informacije. Ovo je vrlo bitan segment, jer posedovanje informacija o overi haškim pečatom znatno olakšava ovaj proces, budući da klijent tačno zna da li ide prvo u sud ili donosi dokument kod nas, jer se ova vrsta oovere najčešće vrši na početku ili na kraju procesa obrade. Naime, ako je neophodno da se najpre stavi Apostille pečat, onda je prevodilac dužan da prevede i ovaj pečat i dokument, pa ga onda prosleđuje tako prevedenog sudskom tumaču na overu. A ako se Apostille pečat stavlja na kraju, onda je postupak znatno jednostavniji, te dokument prvo obrađuju naši prevodioci i sudski tumači, a onda ga preuzima klijent i odnosi u nadležan sud kako bi bila izvršena i ova vrsta overe.

Prevodi PR tekstova sa srpskog na korejski jezik

Kako su PR tekstovi jedno od najčešće korišćenih sredstava reklamiranja u savremenom svetu, to se i posebna pažnja posvećuje njihovom prevođenju sa srpskog jezika na korejski, uzevši u obzir da se u njima najčešće nalazi i vešto skrivena reklamna poruka koja ima za cilj da dođe do što većeg broja potencijanih korisnika usluga, odnosno kupaca nekog proizvoda koji se reklamira. Sam tim i prevodilac i sudski tumač koji je angažovan na obradi ovakvih sadržaja zna i kako da na odgovarajući način oblikuje tu poruku u duhu korejskog jezika, kako bi PR tekst imao što bolju prođu među potencijalnim klijentima koji govore ovim jezikom.

Uz PR tesktove, naši sudski tumači i prevodioci obrađuju i reklamne letke, brošure, plakate, vizit kartice, kataloge i flajere.

A sa srpskog jezika na korejski prevodimo i sve vrste sadržaja koji su vezani za oblast informacionih tehnologija. To znači da osim softvera, te različitih programa i aplikacija, prevodimo i online kataloge, prodavnice, ali i web sajtove. U procesu obrade ovakvih materijala, naši stručnjaci se rukovode pravilima SEO (Search Engine Optimisation), kako bi prevedenim sadržajima dali mogućnost da poboljšaju svoju poziciju na internet pretraživačima, što se pozitivno odražava i na njihovo celokupno poslovanje.

Prevodi reklamnih poruka sa srpskog jezika na korejski

Sa srpskog na korejski jezik, osim reklamnih poruka prevodimo i serije, emisije i filmove, odnosno sve vrste video i audio materijala. A to znači da naši prevodioci i sudski tumači obrađuju zabavne, dečije, ali i informativne i obrazovne emisije, te animirane, dokumentarne, igrane i crtane filmove.

Međutim, tu nije kraj uslugama koje se odnose na prevođenje audio i video materijala sa srpskog na korejski jezik, jer su u našem timu i umetnici čija specijalnost je sinhronizacija prevedenih sadržaja, odnosno titleri koji su zaduženi za njihovo titlovanje. Tako u optimalnom roku i na jednom mestu dobijate kompletnu obradu navedenih sadržaja, te možete vrlo brzo da ih distribuirate i prikazujete gde god želite.

A prevodimo i članke iz novina, ali i sve vrste časopisa, bez obzira da li je reč o stručnim ili ilustrovanim, kao i književna dela, odnosno romane, poeziju, prozu i beletristiku, te udžbenike.

Imajte na umu i da će naši prevodioci i sudski tumači na vaš zahtev da obrade tekstove bilo koje dužine, složenosti i tematike, kako one koji su namenjeni javnom plasiranju, tako i one koji će biti prezentovani isključivo užem krugu stručnjaka za određenu oblast. Sem tekstova čija tema je vezana za oblast ekonomije, bankarstva, politike, prava i finansija, sa srpskog na korejski jezik prevodimo i one koji obrađuju temu iz oblasti: komunikologije, medicine, obrazovanja, sociologije, menadžmenta, nauke, farmacije, turizma, filozofije, ekologije i zaštite životne sredine, građevinske industrije, psihologije, informacionih tehnologija, marketinga, kao i svih ostalih grana društvenih i prirodnih nauka.

Takođe, vršimo i uslugu usmenog prevoda sa srpskog na korejski jezik, ali i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim cenama. A osim za simultano, naši prevodioci i sudski tumači su osposobljeni i za prevođenje uz pomoć šapata i za konsekutivno.

Da bismo ogovorili zahtevima događaja koji organizujete, moramo imati i određene informacije o njemu koje će nam biti od koristi kada budemo pripremali ponudu. Tako bi trebalo da znamo koliko je predviđeno da traje, koliki broj učesnika se očekuje i iz kojih zemalja oni dolaze, ali i da nam date informacije o samoj organizaciji, te podatke o prostoru u kome će on biti održan.

Prevodi sa korejskog na srpski jezik

Uz uslugu prevoda sa našeg na korejski, naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za prevođenje različitih materijala sa korejskog jezika na srpski.

A klijenti će najveću prednost obrade sadržaja u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford primetiti ako su im potrebni prevodi dokumenata, jer kod nas dobijaju njihovu finalnu obradu, odnosno overu pečatom zvaničnog sudskog tumača. Za slučaj da niste informisani, sam prevod dokumenata u pravnom, odnosno u smislu zakona nema nikakvu vrednost, jer se smatra nevalidnim, te ne može da se koristi u praksi. Ali, ako takav prevod poseduje i pečat sudskog tumača, onda može da se preda bilo kojoj državnoj službi, te da se koristi kao i svaki drugi originalan dokument. Najjednostavnije rečeno, pečat sudskog tumača na nekom dokumentu koji je preveden sa korejskog jezika na srpski označava da je on potpuno isti kao i originalan dokument, pa je to i osnovni razlog zbog čega se zahteva ova vrsta overe.

Uzevši u obzir da sudski tumač nakon što dobije preveden dokument mora najpre da ga uporedi sa originalnim, kako bi se lično uverio da između ta dva dokumenta ne postoji razlika, to su i klijenti dužni da dostave na uvid originalna dokumenta. Tako da mogu jednostavno ili da ih donesu u bilo koju našu poslovnicu, kojih za sada ima preko 20 i nalaze se kako u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Jagodini, tako i u Ćupriji, Nišu, Subotici, Mladenovcu, Kraljevu i u još mnogo gradova širom naše zemlje. A ako im to ne odgovara, mogu da ih pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem kurirske službe na adresu odabrane poslovnice.

Samo kada postoji potreba da prevod dokumenata bude izrađen vrlo brzo, klijentima je dozvoljeno da ih da skenirana pošalju prvo na naš mejl, kako bi prevodilac i sudski tumač mogli na vreme da počnu svoj rad, a da originale na uvid dostave na bilo koji od pomenutih načina naknadno, ali uz maksimalno poštovanje roka za izradu koji su oni ovom prilikom zadali.

Po završetku obrade, prevedena i overena dokumenta klijenti mogu da dobiju ili na adresu ili da ih lično preuzmu. Slanje na adresu vrši kurirska služba koju angažuje Prevodilački centar Akademije Oxford, tako da se ova usluga naplaćuje prema njihovom zvaničnom cenovniku, jer nije uračunata u cenu obrade dokumenata.

A sa korejskog jezika na srpski prevodimo sva poslovna dokumenta, počev od faktura, poslovnih odluka i ugovora, preko statuta i osnivačkog akta preduzeća, te rešenja o osnivanju pravnog lica, pa do bilansa uspeha i stanja i svih vrsta poslovnih izveštaja, kako godišnjih i finansijskih, tako i revizorskih.

Na zahtev klijenata obrađujemo i sva ona dokumenta koja se smatraju ličnim, kao što su: pasoš, lična karta, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, rođenih i umrlih (venčani list, krštenica, umrlica), vozačka dozvola, radna i dozvola za boravak, potvrda o prebivalištu i ostala slična dokumenta. Takođe, prevodilac i sudski tumač će na vaš zahtev da izvrše prevod sa korejskog jezika na srpski i za dokumenta koja se predaju nadležnim službama u različiim prilikama, a pod tim najpre mislimo na sve vrste potvrda, izjava, uverenja i saglasnosti: potvrda o redovnim primanjima, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, te uverenje o nekažnjavanju i druga.

Prevođenje sa korejskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na korejski

Ukoliko postoji potreba, prevodimo i overavamo i medicinsku dokumentaciju, kao i građevinsku, tehničku i tendersku, tako da sa korejskog jezika na srpski prevodimo: lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije prizvoda svih vrsta, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za rukovanje, građevinske projekte, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i sva ostala dokumenta koja su sastavni deo pomenutih dokumentacija.

Uz sve navedeno, naši prevodioci i sudski tumači prevode i dokumenta koja su vezana za obrazovanje i nauku, a osim diplome i dodatka diplomi i prepisa ocena, sa korejskog jezika na srpski prevodimo i: rezultate naučnih istraživanja, potvrde o redovnom školovanju, nastavne planove i programe fakulteta, seminarske, naučne i diplomske radove, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, naučne patente, te uverenja o položenim ispitima i ostala dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u mnogim prilikama, a usko su vezana za ove dve oblasti.

Sve vrste pravnih akata takođe prevodimo sa korejskog jezika na srpski, poput presuda o razvodu braka, ali i ostale vrste kako sudskih presuda, tako i rešenja, odluka, žalbi i tužbi, te tekovine Evropske Unije, punomoćja za zastupanje, sertifikate i licence.

Trebalo bi da znate i to da se za određena dokumenta, uz uslugu prevoda i overe pečatom sudskog tumača, zahteva i overa haškim Apostille pečatom, koja se vrši u nadležnim sudovima Republike Srbije. Samim tim, klijenti jedino tamo i mogu da dobiju prave informacije prvo o tome da li se i za njihov dokument zahteva ova overa, te na koji način se ona vrši baš za taj dokument. Iako možda deluje zbunjujuće, stvar je prilično jednostavna, jer se haški pečat na neka dokumenta stavlja posle obrade naših stručnjaka, dok se na neka prvo stavlja Apostille pečat, a onda se tek prevodi, stim što se u ovoj situaciji prevode i dokument i pečat, pa se tek onda overava od strane sudskog tumača.

Da ne bi ispalo da su naši prevodioci i sudski tumači usmereni samo na prevođenje u pisanoj formi, odnosno isključivo na prevode dokumenata, napominjemo da kod nas možete da dobijete i mnoge druge sadržaje prevedene sa korejskog jezika na srpski, ali i uslugu usmenog prevođenja u istoj jezičkoj kombinaciji. Pored simultanog i konsekutivnog prevoda, vršimo i uslugu prevođenja uz pomoć šapata, a kada to uslovi i događaj zahtevaju, nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po pristupačnim cenama. Kod nas možete da dobijete i uslugu lektorisanja i korekture prevedenih materijala koji ne zadovoljavaju predviđeni nivo kvaliteta, a za uslugu redakture sadržaja su isključivo zaduženi profesionalci, odnosno lektori i korektori koji su takođe zaposleni u okviru Akademije Oxford, tako da možete biti sigurni da će usluga biti maksimalno kvalitetna.

U skladu sa zahtevima klijenata, sa korejskog jezika na srpski prevodimo i udžbenike i knjige, odnosno književna dela svih žanrova (beletristika, proza, poezija, romani), kao i tekstualne sadržaje različite tematike, članke iz novina i časopise, kako ilustrovane, tako i stručne. Teme tekstova za koje ćemo izraditi prevod se mogu odnositi na sve oblasti, bez obzira da li su u pitanju one poznatije i češće obrađivane ili one koje se retko sreću u praksi. Marketing, bankarstvo, filozofija, ekonomija, medicina, obrazovanje, politika, građevinska industrija, menadžment, turizam, nauka, farmacija, sociologija, ekologija i zaštita životne sredine, informacione tehnologije i komunikologija su samo pojedine oblasti na koje može da se odnosi tema tekstualnih sadržaja koje će naši prevodioci i sudski tumači da obrade prema vašim zahtevima.

Pored toga, sa korejskog jezika na srpski prevodimo i web sajtove, te online kataloge i prodavnice, ali i softverske programe i aplikacije. A prevodimo i različite vrste reklamnih materijala, kako kataloge i brošure, tako i plakate, vizit kartice, letke, flajere i PR tekstove.

Prevodi dokumenata i dokumentacije sa korejskog jezika na srpski

Sve vrste dokumenata i dokumentacije ćemo u optimalnom roku da obradimo u potpunosti, te da vam na dogovoren način dostavimo i prevedene i overene materijale, kako biste mogli da ih koristite u praksi.

Najpre da naglasimo da su klijentu dužni da nam dostave na uvid originalna dokumenta, kako bi sudski tumač mogao da izvrši njihovu overu, jer mora da ih uporedi sa prevodima. Tako da možete da ih pošaljete ili preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a ako vam tako više odgovara možete i da nam ih lično donesete u ma koju poslovnicu.

Skenirana dokumenta na mejl možete da pošaljete ako su vam njihovi prevodi sa korejskog jezika na srpski potrebni brzo, kako bismo mogli da ispoštujemo vaš zahtev. Ne zaboravite da čak i u toj situaciji mora da bude ispoštovana procedura, pa je dozvoljeno da nam originale na uvid dostavite nakon toga, ali je jako važno da vodite računa o zadatom roku.

Preuzimanje obrađenih dokumenata može da bude lično ili možete da ih dobijete na adresu koju navedete, ali je to dodatna usluga koja se naplaćuje prilikom preuzimanja pošijlke i to po ceni koja je važeća u kurirskoj službi koja vam je dostavlja.

Još jedan vrlo bitan podatak koji se odnosi na prevođenje dokumenata sa korejskog jezika na srpski uključuje i overu haškim Apostille pečatom, za koju nisu zaduženi naši stručnjaci, već sudovi u našoj zemlji, te je opšta preporuka da se klijenti sami raspitaju da li se ova overa zahteva za konkretan dokument, uzevši u obzir da nije obavezna za sve. Ako doznaju da moraju da izvrše i ovu vrstu overe, treba da pitaju i da li se Apostille pečat stravlja na početku ili na kraju prevođenja, budući da od toga zavisi i sam tog obrade dokumenta i vreme koje je potrebno utrošiti. Kada se prvo stavlja haški pečat, onda se prevode i dokument i pečat, tako da taj proces traje malo duže nego onaj, kada se prvo radi prevođenje dokumenta sa korejskog jezika na srpski, pa overa sudskog tumača, a haški pečat se stavlja na kraju.

Naši prevodioci i sudski tumači obrađuju sva dokumenta, počev od ličnih (lična karta, uverenje o državljanstvu, pasoš, saobraćajna i vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, umrlih i rođenih, odnosno venčani list, umrlica i krštenica, dozvola za boravak, potvrda o prebivalištu, radna dozvola), preko poslovnih (bilansi uspeha i stanja, fakture, poslovni ugovori i odluke, finansijski, revizorski i godišnji izveštaji, osnivački akt i statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica), pa do dokumenata iz oblasti nauke i obrazovanja (naučni radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, prepisi ocena, rezultati naučnih istraživanja, seminarski radovi, diplome i dodaci diplomi, uverenja o položenim ispitima, naučni patenti, potvrde o redovnom školovanju, diplomski radovi, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole).

Takođe, prevodimo i tekovine Evropske Unije, sudska rešenja, odluke, žalbe, tužbe i presude, te sve vrste ugovora, licence, sertifikate, punomoćja i druga pravna akta. Na vaš zahtev prevodimo i dokumenta koja se u različitim situacijama zahtevaju od strane nadležnih službi, kao što su različite vrste potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja (potvrda o redovnim primanjima, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, te uverenje o neosuđivanosti).

A prevodimo i lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinske projekte, uputstva za rukovanje, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i ostala dokumenta koja se spadaju u deo medicinske, tenderske, tehničke i građevinske dokumentacije.

Prevod knjiga sa korejskog na srpski jezik

Sve vrste knjiga prevodimo sa korejskog jezika na srpski, a sem udžbenika, obrađujemo i književna dela svih žanrova, mada nam se klijenti najčešće obraćaju sa zahtevom za prevodom proze, poezije, te romana i beletristike.

Prevodimo i tekstove različite tematike, složenosti i namene, kako one koji će biti plasirani javnosti, tako i one koje će čuti manji broj zainteresovanih stručnjaka za neku oblast. Samo neke od oblasti koje obrađujemo kada su u pitanju prevodi tekstualnih sadržaja sa korejskog jezika na srpski su: pravo, politika, finansije, ekonomija, nauka, građevinska industrija, obrazovanje, farmacija, sociologija, komunikologija, marketing, informacione tehnologije, menadžment, ali i ekologija i zaštita životne sredine, turizam i mnoge nepomenute grane prirodnih i društvenih nauka.

Sem toga, sa korejskog jezika na srpski prevodimo i sadržinu online prodavnica i kataloga, ali i web sajtove, te softvere, odnosno svaku aplikaciju i program koji zahtevate. U ovom segmentu prevođenja, naši stručnjaci se rukovode pravilima SEO (Search Engine Optimisation), koja implementiraju u prevedene sadržaje, a sa ciljem da im se poboljša pozicija u polju pretrage, te da mnogo veći broj ljudi dođe do traženih informacija.

Prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford obrađuju i sve vrste materijala koji spadaju u oblast marketinga, kako vizit kartice, flajere i letke, tako i plakate, PR tekstove, kataloge i brošure.

Simultano prevođenje sa korejskog jezika na srpski

Većina usluga koje pružaju naši stručnjaci je usmerena na prevođenje u pisanom obliku, mada vršimo i uslugu usmenog prevođenja sa korejskog jezika na srpski. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford su specijalizovani i za simultano, ali i za konsekutivno, te za prevod uz pomoć šapata.

Pre nego što prirpemimo ponudu za događaj koji organizujete, morate da nam dostavite i potrebne informacije, odnosno da navedete koncept njegove organizacije, te broj učesnika, trajanje, odnosno da nam date informacije o prostoru u kome će biti održan. A budući da se svaka od navedenih vrsta usmenog prevoda primenjuje na različite tipove događaja, to ćemo sigurno odabrati onu koja će maksimalno odgovarati konceptu događaja koji organizujete. Takođe, možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kada upravo ova usluga odgovara organizacionoj koncepciji samog događaja.

Kod nas možete da dobijete i kompletnu obradu svih video i audio materijala, to jest da uz prevod sa korejskog jezika na srpski izvršimo sinhronizaciju ili titlovanje obrađenih materijala, te da vam omogućimo da u relativno kratkom periodu dobijete sadržaje koji mogu da se prikazuju na televiziji, u bioskopu, na internetu ili na bilo kom drugom mediju.

Sem reklamnih poruka, sa korejskog jezika na srpski prevodimo i dokumentarne, animirane, crtane i igrane filmove, ali i serije i sve vrste emisija, kako informativne, tako i dečije, obrazovne i ostale.

A na vaš zahtev će lektori i korektori koji su isto zaposleni u Akademiji Oxford izvršiti i redakturu svih onih materijala koje je neko već preveo, ali to nije uradio dovoljno stručno, tako da nije vodio računa o pravilima struke, što je rezultiralo loše obrađenim sadržajima.

Prevod sa korejskog na druge jezike


Prevodilac za korejski jezik

Prevodilac za korejski jezik

Ukoliko Vam je isključivo potrebna usluga prevođenja, na našoj Akademiji Vam je dostupan i prevodilac za korejski jezik.

Vidi više o prevodiocu za korejski jezik >>>

Kurs korejskog jezika

Škola korejskog jezika

Naravno, ukoliko želite da naučite ovaj jezik, na Vama je da se odlučite da pohađate kurs korejskog jezika Akademije Oxford. Kursevi se odvijaju u manjim grupama koje broje od 3 do 12 polaznika, odnosno individualno i poluindividualno.

Kursevi korejskog jezika su namenjeni polaznicima svih životnih dobi, a u našoj ponudi je i kurs korejskog za najmlađe, odnosno decu predškolskog i školskog uzrasta.

Vidi više o kursu korejskog jezika >>>


Sudski tumač za korejski jezik - Akademija Oxford
Sudski tumač za korejski jezik
Prevodilac za korejski jezik

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na korejski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje