Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za mađarski jezik

Uzevši u obzir da uslovi konkursa, koje na teritoriji Republike Srbije u određenom periodu objavljuje Ministarstvo pravde, a vezano je za sticanje zvanja sudski prevodilac za mađarski jezik, podrazumevaju pored ostalog dokaz o nivou znanja radnog jezika, mora se naglasiti da to ne znači da prijavljeni mora u posedu imati diplomu Filološkog fakulteta. Zapravo, to nije navedeno kao zvanični uslov, već je neophodno da on poseduje zakonski važeći dokaz o tome da mađarski jezik poznaje na visokom nivou. Naravno, ukoliko ne bude mogao taj dokument da obezbedi, potrebno je da pristupi polaganju ispita, a da bi na taj način i dokazao zahtevani nivo poznavanja tog jezika, ali se podrazumeva i da svaki prijavljeni mora maternji jezik, to jest srpski poznavati takođe na vrlo visokom nivou.

U konkursu koji ovo ministarstvo objavljuje, a u skladu sa realnom potrebom za pomenutim stručnjacima, se navodi i obaveza dostavljanja potvrde o pohađanju namenske edukacije, koju na teritoriji naše zemlje i to u svim gradovima u kojima zvanično posluje, organizuje Obrazovni centar Akademije Oxford. Radi se o tome da se kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za mađarski jezik sprovodi cele godine, a u skladu sa jasno određenim planom i programom, koji je važeći u okviru ove institucije.

Prvo što se zahteva, jeste da zainteresovana lica pristupe zvaničnom prijavljivanju za pohađanje, a zatim su obavezni i da lično u konkretnu poslovnicu ove institucije dođu i izvrše upisivanje, s tim da moraju tačno određena dokumenta u tom slučaju i da prilože. Prethodno će, naravno dobiti obaveštenje o obaveznoj dokumentaciji, a od strane ovlašćenog predstavnika one poslovnice koju budu samostalno i odabrali za prijavljivanje i upisivanje.


Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za mađarski jezik

Uz opciju koja podrazumeva lični dolazak zainteresovanog u predstavništvo ove institucije, kako bi bila izvršena prijava, odnosno upis, dozvoljeno je i sve potrebne podatke, odnosno ime i prezime kandidata, zatim njegov datum rođenja, kao i broj telefona dostaviti kako na mejl adresu, tako i izdiktirati službeniku preko telefona.

Potrebno je napomenuti i to da se specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za mađarski jezik može pohađati u formi individualne, odnosno grupne nastave, a za obe varijante važi pravilo da se organizuju i online i direktno u predstavništvu pomenute institucije.

Važno je da svako, kome više odgovara individualni princip praćenja edukacije, zna da se radi o naročito fleksibilnom načinu sprovođenja, budući da organizator dozvoljava svakom prijavljenom da termine održavanja, kao i dinamiku, odnosno datum početka individualne edukacije definiše ličnim dogovorom sa predstavnikom odabrane poslovnice organizatora, ali i sa onim licem, koje će edukaciju da vodi.

TESTOVI


Ukoliko se neko odluči nastavu da prati u grupi, mora znati da se ona organizuje sasvim drugačije, to jest da koordinator za nastavu jedini ima pravo da odredi na koji način će se sprovoditi nastava namenjena praćenju od četvoro do najviše osmoro polaznika. Uslov za početak te vrste edukacije jeste kreiranje grupe i to od minimalnog broja članova, pa kada se toliko njih bude prijavilo u konkretnom predstavništvu organizatora, će i biti precizirano kako će se ona odvijati. Ovlašćeno lice će, posle toga i obavestiti pojedinačno svakog prijavljenog, a obavezni smo napomenuti i to da se izmene ničega što koordinator za nastavu bude prethodno definisao ne smeju, izvršiti a ukoliko to pojedinačni kandidati eventualno bude zahtevao, jer su pravila sprovođenja te vrste edukacije vrlo rigorozna.

Aktuelnim pravilima je predviđeno da se i grupni i individualni tip edukacije organizuju online ili u namenskim prostorijama svake poslovnice institucije organizatora, a u skladu sa tradicionalnim principom.

Podrazumeva se da će svi oni kandidati, koji odluče časove da pohađaju online to činiti preko sopstvenog računara, s tim da se u tom slučaju kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za mađarski jezik sprovodi isključivo uz korišćenje tačno određene vrste softvera, a podatke o tome će prethodno dobiti svaki prijavljeni. Budući da se očekuje da on samostalno izvrši instalaciju tog tipa programa, a da postoje pojedinci koji taj postupak ne uspeju da izvrše u skladu sa pravilima, organizator im omogućuje adekvatnu tehničku podršku, koja je dostupna u okviru svake poslovnice.Potrebno je napomenuti i to da lice koje bude pobedilo na konkursu za sudskog tumača za mađarski jrzik, stiče najpre Rešenje o postavljenju za sudskog tumača, a brzo posle toga ima dužnost da zvanično pristupi polaganju zakletve, kako bi se obavezao da će čuvati poslovnu tajnu i maksimalno poštovati sve one informacije, koje će mu biti dostupne. Pored toga što ima mogućnost da sve usluge, za koje se kvalifikuje pruža kako pravnim licima, tako i bilo kom fizičkom licu, svakako se podrazumeva i da sudski prevodilac za mađarski jezik ima obavezu na svaki poziv iz suda i određenih državnih institucija da se odazove.

Stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za mađarski jezik - nastavni plan

Vrlo je važno da svako ko želi da konkuriše, a kako bi u skladu sa trenutno važećim pravilima i postao sudski prevodilac za mađarski jezik, ima na umu da na teritoriji naše zemlje isključivo Ministarstvo pravde poseduje ovlašćenja za objavljivanje konkursa za sticanje tog zvanja. Samim tim će i stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za mađarski jezik ponuditi prisutnima potrebne informacije o konkurisanju, odnosno o ispunjavanju brojnih uslova, a koji se u tom konkursu navode.

Takođe će prisutni saznati i zbog čega konkretno ministarstvo nema striktno određen datum ili period kada objavljuje pomenuti konkurs, a predavači će im govoriti i o tome šta se dešava pošto steknu Rešenje o postavljenju za sudskog tumača, odnosno biće upućeni u sam tok polaganja zakletve.

U skladu sa nastavnim programom, akcenat ove edukacije će ipak biti stavljen na sve obaveze, koje ovo lice mora da ispuni u praksi, tako da će prvenstveno prisutni imati prilike da nauče kako se vrši postupak overe bilo kog dokumenta ili dokumentacije, a koja je prevedena sa mađarskog jezika na srpski ili za koju je izvršen prevod sa srpskog jezika na mađarski. A uz to će polaznici saznati i kako celokupan postupak overavanja teče ako su u pitanju prevodi sa mađarskog jezika na italijanski ili sa mađarskog na engleski, odnosno ma koji drugi strani jezik, te po kom principu se obrađuju dokumenta koja su prevedena u suprotnom smeru, to jest sa različitih stranih jezika na mađarski.

Kako je praksa vrlo važna, to će i svaki polaznik ove edukacije imati priliku da kroz niz vežbi stekne sasvim dovoljno znanja i veština, tako da može samostalno da vrši overavanje najrazličitijih dokumenata, ali i da pravilno koristi svu terminologiju koja je primarno vezana za oblast prava, a koju sudski tumači za mađarski jezik neizostavno, gotovo svakodnevno koriste.

Određeno je da specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za mađarski jezik obradi i temu koja je vezana za overu Apostille, to jest Haškim pečatom. Iako ovi stručnjaci od strane nadležnih državnih institucija nisu zvanično ovlašćeni za njeno izvršenje, u tom delu će profesori objasniti kako funkcioniše nadovera, to jest na koja dokumenta i u kom trenutku se stavlja Apostille pečat, ali će svakako prisutni saznati i koje državne institucije su na teritoriji naše zemlje jedine nadležne da pružaju klijentima informacije o tome i uopšteno, da vrše tu vrstu overe.

Pored toga će kandidati saznati i koja pravila se moraju primenjivati prilikom pružanja usluge kako prevoda uz pomoć šapata, tako i konsekutivnog prevoda, a kada je u pitanju mađarski jezik i to u bilo kojoj varijanti, jer u određenim situacijama nadležne državne institucije mogu zahtevati i izvršenje te vrste usluge od ovih stručnjaka.

Tokom trajanja nastave će polaznicima biti predočeno i zbog čega se dostavljaju originalna dokumenta na uvid pomenutom stručnom licu, a saznaće i šta je to Dnevnik stranaka i poslova, odnosno kako se on vodi, te će svakako naučiti i kako funkcioniše celokupan postupak, koji je vezan za vođenje evidencije rada.

Podrazumeva se, isto tako da će specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za mađarski jezik omogućiti svim polaznicima da upoznaju sve one greške, koje se u praksi mogu sresti, tako da će im tom prilikom profesori vrlo detaljno objasniti kako se pristupa overi dokumenata da bi se one izbegle, ali i kako se one mogu ispraviti, ukoliko se ipak načine.

Ukratko će predavači objasniti i zbog čega je važno da svaki sudski prevodilac za mađarski jezik maksimalno poštuje pravila vezano za tarifiranje svojih usluga.

Napominjemo da potvrdu o pohađanju stiče apsolutno svaki pojedinac, koji bude pratio navedenu edukaciju, a da je to samo jedan od brojnih uslova, koje podrazumeva konkurs objavljen od strane Ministarstva pravde i to na osnovu aktuelnih potrebama za stručnjacima ovog profila.

Uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford u okviru svih poslovnica organizuje i nastavu različitih stranih jezika, to se kandidatima nudi i kurs i obuka mađarskog jezika, a što će im sasvim sigurno pomoći da unaprede znanja koja poseduju, te da na taj način odgovore adekvatno na uslove pomenutog konkursa, kada bude bio zvanično objavljen.

Kada i gde se održava kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za mađarski jezik?

Ponuda institucije organizatora podrazumeva da se sprovodi edukacija u svakoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford u zemlji i to po klasičnom principu, ali da je u dostupna i online obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za mađarski jezik, tako da jednostavno rečeno, svaki pojedinac odlučuje na kom mestu će pratiti časove.

Uzevši u obzir da se sprovodi kako online, tako i tradicionalna nastava, a prema pravilima individualne ili grupne, sasvim je jasno da upravo od odabira svakog pojedinca zavisi i u kojim će tačan terminima časove da pohađa.

Ali da krenemo od početka... dakle, klasičan princip podrazumeva dolazak svakog kandidata u predstavništvo koje mu je najbliže, to jest u kome se bude upisao, budući da će časovi tu i biti organizovani.

A što se tiče edukacije koja se prati online, zahteva se da lica koja su za nju zainteresovana, obezbede kompjuter i da u skladu sa aktuelnim pravilima izvrše instaliranje namenskog programa na taj uređaj. Svakako će im biti obezbeđena profesionalna pomoć, budući da svaka poslovnica ove institucije zapošljava i brojne informatičke stručnjake.

Mora se naglasiti da se i klasični kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za mađarski jezik i online mogu pratiti ili u grupi, kojom prilikom treba da bude prisutno od 4 do 8 polaznika, a dostupna je i varijanta individualne nastave, kada predavanjima prisustvuje samo jedna osoba.

Dakle, organizator je tačno odredio broj osoba koje imaju pravo učešća u okviru grupne nastave, pa je vrlo važno i da se osnovni uslov za početak, odnosno kreiranje grupe od minimalnog broja članova ispuni, kako bi ta vrsta edukacije mogla da počne. Podrazumeva se da odmah pošto pomenuti zahtev bude bio ostvaren, koordinator za nastavu u tom predstavništvu ima obavezu da odluči kog datuma će grupna obuka da počne. Takođe je neophodno i da definiše ostale detalje, to jest da odredi dinamiku sprovođenja predavanja i tačne termine, a na za to predviđen način, pa će potom obavestiti sve koji su se prijavili za praćenje te vrste edukacije, s tim što se od njih apsolutno zahteva poštovanje toga, budući da promene nisu dozvoljene.

Kako individualnu nastavu treba da prati samo jedno lice, to znači da će se zainteresovani kandidati o načinu organizacije dogovarati i to direktno sa kordinatorom za nastavu u izabranoj poslovnici, ali i sa onim stručnjakom, koji će edukaciju i da vodi. Svakako se podrazumeva da će oni svi zajedno odlučiti kojim tempom će predavanja biti organizovana, a zatim i u kojim terminima, te će svakako definisati i kada će tačno nastava da počne.

Kako se obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za mađarski jezik organizuje?

Na osnovu pravilnika, koji je važeći u okviru institucije organizatora je predviđeno da svaki pojedinačni polaznik ima mogućnost izbora i to kako između individualne i grupne nastave, tako isto i između online i klasične.

Ukoliko neko bude izabrao edukaciju da prati samostalno, neophodno je da zna da se individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za mađarski jezik sprovodi po vrlo jednostavno principu. Naime, zainteresovano lice se tada oko apsolutno svakog segmenta dogovara sa profesorom, kao i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu.

A potpuno suprotno od toga, grupna edukacija uključuje unapred određene i termine i dinamiku, jer o tome brine upravo ovlašćeno lice konkretnog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford. Ipak, ono što ne može odmah da bude utvrđeno jeste datum kada će tačno grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za mađarski jezik početi. Najjednostavnije rečeno, zahtev je da prvo minimum 4 kandidata izvrše prijavu, te da navedu da li su zainteresovani upravo za praćenje nastave u grupi, jer je toliko njih potrebno da bi mogla zvanično da bude kreirana grupa u toj poslovnici. A sve ono što organizator bude odredio će biti saopšteno prijavljenima, uz obavezu da se tih pravila pridržavaju, jer vršenje izmena nije dopušteno kod te vrste nastave.

Napominjemo da edukacija, koja se sprovodi po tradicionalnom principu uključuje organizaciju časova u poslovnici ove institucije, što znači da svako ko je za nju zainteresovan, treba u tačno određenim terminima da dođe, a kako bi pohađao nastavu.

Kada je u pitanju online kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za mađarski jezik, obavezan je svako ko je zainteresovan tako da pristupa predavanjima, ne samo da obezbedi adekvatan računar, već i da se pridržava onog pravila, koje se odnosi na instaliranje namenskog programa. Preko interneta i to uz korišćenje tačno određenog softvera se sprovodi ova vrsta edukacije, a o čemu će biti informisan svaki prijavljeni. Potrebno je da on pokuša na svoj kompjuter da instalira tu vrstu programa, ali ako eventualno ne bude mogao dobro da izvrši taj postupak, može se obratiti zaposlenima u okviru predstavništva u kome je izvršen upis, a kako bi mu pružili profesionalnu pomoć i omogućili da to učini onako kako je potrebno, te da nesmetano pristupa predavanjima.

Specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za mađarski jezik - trajanje

Sama činjenica da se razlikuje nastavni fond, prema kome se organizuje, sa jedne strane grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za mađarski jezik, a sa druge individualna, jasno ukazuje i da njihovo trajanje mora biti različito.

Nastavnim planom i programom za grupnu edukaciju je predviđeno 192 školska časa, a određeno je prema pravilima da polaznici nastavu imaju u toku jedne sedmice i to dva puta, te da ona traje po 135 minuta (po 3 školska časa). A samim tim se podrazumeva da grupna edukacija treba da bude pohađana ukupno 8 meseci, jer u ovom slučaju o dinamici isključivo brine organizator.

A što se tiče one vrste nastave, koju treba da pohađa jedna osoba, ona obuhvata 80 školskih časova nastavnog fonda. Kako se individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za mađarski jezik organizuje u skladu sa nešto drugačijim pravilima, o dinamici će se dogovoriti pojedinačni polaznik i to kako sa ovlašćenim predstavnikom konkretne poslovnice, tako i sa svojim profesorom. Mora se naglasiti da je Obrazovni centar Akademije Oxford predvideo ukupno 4 meseca da traje individualna edukacija, s tim da bi trebalo polaznici na dnevnom nivou da imaju nastavu u trajanju od po 90 minuta, tako da će se oni i usaglasiti sa pomenutim licima o tačnoj dinamici.

Koliko košta obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za mađarski jezik?

Sasvim je jasno da se u cenovniku Obrazovnog centra Akademije Oxford navodi drugačija cena za individualnu, a drugačija za grupnu nastavu, jer je sasvim različit i njihov nastavni fond, kao i način sprovođenja.

Tako individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za mađarski jezik košta ukupno 1.300 evra, a što naravno prema Zakonu o deviznom poslovanju naše zemlje mora da bude obračunato u nacionalnoj valuti. Podrazumeva se da se za važeći kurs uzima onaj, koji je aktuelan na dan uplate celokupnog iznosa, a isto to se primenjuje i kada kandidati odluče da navedenu sumu plate u ratama. Inače, rata u ovom slučaju može biti 4, jer toliko meseci traje i edukacija, tako da 325 evra treba polaznik da plaća na mesečnom nivou, naravno obračunato u dinarima.

Potrebno je da svako ko se opredeli nastavu da pohađa u grupi plati ukupno 800 evra, s tim što i grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za mađarski jezik može, po želji prijavljenih da bude plaćena u čak 8 mesečnih rata. Naime, svakog meseca tokom trajanja nastave bi polaznik trebalo da plaća ratu u iznosu od 100 evra, a prema važećem kursu za tu valutu i to na sam dan uplate.


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za mađarski jezik u ostalim gradovima Srbije:


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca | Akademija Oxford
POSLOVI
Poslovi sudski tumač za mađarski jezik
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje