Sudski tumač i prevodilac za mađarski jezik

Da li zbog blizine dve države i znatno većim mogunostima za poslovanje na teritoriji Mađarske, tek vrlo često nam se obraćaju klijenti sa zahtevima za prevođenjem mnogih poslovnih, ali i ličnih dokumenata sa našeg jezika na mađarski, odnosno sa mađarskog na srpski.

Prevodilački centar Akademije Oxford neprekidno teži da unapređuje svoje usluge, a na zadovoljstvo mnogih korisnika, pa smo zahvaljujući afinitetima, ali i visokim profesionalnim karakteristikama koje imaju naši prevodioci i sudski tumači za mađarski jezik u redovne usluge koje pružamo uvrstili i prevode sa mađarskog na preko 40 jezika koji se govore širom sveta, ali i u obrnutom smeru.

Prevodilac i sudski tumač za mađarski jezik koji su članovi našeg tima, osim uobičajenih ličnih i poslovnih dokumenata na zahtev klijenata obrađuju i medicinsku dokumentaciju, ali i tehničku i tendersku, pa čak i naučne patente i građevinske projekte. Osim usluge prevoda, kod nas vas očekuje i overa dokumenata koji su prevedeni sa mađarskog na bilo koji od preko 40 svetskih jezika za koje smo specijalizovani, odnosno sa jednog od tih jezika na mađarski. Naši prevodioci i sudski tumači će na vaš zahtev izvršiti i prevod i overu dokumenata, odnosno dokumentacije i to u vrlo kratkom roku, a po cenama koje su u najmanju ruku pristupačne. Ove usluge možete dobiti u jednoj od preko 20 poslovnica koliko ih za sada imamo u Srbiji, a koje se nalaze na lako dostupnim lokacijama u skoro svim većim, ali i u brojnim manjim gradovima.

Da bi prevodilac i sudski tumač za mađarski jezik mogli da ispune vaše zahteve, vrlo je važno da znate i to da ste obavezni da dostavite na uvid originalna dokumenta, jer zakonska procedura nalaže da sudski tumač mora prvo da fizički uporedi preveden dokument sa originalnim kako bi se uverio da su oni istovetni, a tek nakon što utvrdi da među njima nema odstupanja, on stavlja svoj pečat na prevod, odnosno overava ga. Svaki dokument koji na pravi način obrade sudski tumači i prevodioci za mađarski jezik je u istom rangu sa bilo kojim originalnim dokumentom, što u praksi znači da može da se preda bilo kojoj nadležnoj instituciji, jer je veran originalu.

Materijale možete doneti lično u jednu od naših poslovnica ili ih možete poslati kurirskom službom, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom. Samo ukoliko želite da obradimo one materijale za koje nije potrebna overa ili vam je usluga potrebna prevoda i overe dokumenata potrebna u vrlo kratkom roku, možete ih poslati na meil. Stim da je neophodno da originalna dokumenta naknadno dostavite i na opisan način, kako bi prevodioci i sudski tumači za mađarski jezik mogli da ispoštuju rok koji ste naveli za izradu, u slučaju hitnog prevoda.

Vrlo je važno da napomenemo i to da postoje dokumenta za koja je osim overe sudskog tumača potrebna i još jedna vrsta overe, i to takozvanim haškim Apostille pečatom. Iako su sudovi nadležni za ovu vrstu overe, naši prevodioci i sudski tumači za mađarski jezik će vas vrlo rado uputiti gde možete da dobijete validne informacije, a možete znatno uštedeti i vreme i trud ukoliko se blagovremeno raspitate o ovoj vrsti overe u konkretnom slučaju. Naime, za određena dokumenta se zahteva prevod i dokumenta i samog Apostille pečata, pa je zato najbolje prvo izvršiti proveru.

Pored lične karte, pasoša, izvoda iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, te uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu, na vaš zahtev obrađujemo i: dozvolu za boravak, vozačku i saobraćajnu, ali i radnu dozvolu, te sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u određenim situacijama, kao što su: potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, ali i potvrda o slobodnom bračnom stanju i mnoga druga uverenja, saglasnosti, potvrde i izjave. Takođe, prevodilac i sudski tumač za mađarski jezik će shodno vašim zahtevima obraditi i sva poslovna dokumenta, a sem rešenja o osnivanju privrednog lica, osnivačkog akta i statuta preduzeća, prevodimo i overavamo i bilanske stanja i uspeha, fakture, revizorske i godišnje izveštaje i ostala dokumenta iz poslovne sfere.

Na zahtev klijenata, sudski tumač i prevodilac za mađarski jezik će u najkraćem roku prevesti i overiti i: lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i sva sudska rešenja, presude, punomoćja, ugovore, te sertifikate i licence, to jest ostala nepomenuta pravna akta.

Posebno ističemo da smo jedna od retkih institucija koja u skladu sa potrebama klijenata pruža uslugu prevoda za tekovine Evropske Unije, a uz to prevodioci i sudski tumači za mađarski jezik Akademije Oxford će u relativno kratkom roku kompletno obraditi i sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a usko su vezana za obrazovanje, kao što su recimo svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, diploma i dodatak diplomi, ali i prepisi ocena, potvrde o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, te uverenja o položenim ispitima i slična.Prevođenje sa mađarskog i na mađarski jezik

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši usluge prevoda sa mađarskog i na mađarski jezik za sve dokumente, ali i ostale sadržaje. Da budemo malo precizniji - sve što želite da prevedemo sa mađarskog na bilo koji od 40 jezika i sa nekog od svetskih jezika na mađarski, naši prevodioci i sudski tumači će izvršiti u relativno kratkom roku i po najpovoljnijim uslovima.

Osim dokumenata, prevodimo i tekstualne sadržaje svih vrsta, bez obzira na kompleksnost i dužinu, ali i web sajtove, softvere (aplikacije i programe), online prodavnice i kataloge. Takođe, po želji klijenata sa mađarskog i na mađarski jezik prevodimo i književna dela, počev od beletristike i proze, preko poezije do romana, ali i udžbenike i stručne, kao i ilustrovane časopise, te članke iz novina.

U slučaju potrebe, prevodilac i sudski tumač za mađarski jezik će prevesti i reklamne materijale bilo koje vrste (flajeri, PR tekstovi, katalozi, plakati, vizit kartice), ali i naučne, diplomske i seminarske radove, te rezultate naučnih istraživanja, kao i sve ostale sadržaje koji se odnose na oblast nauke i obrazovanja.

U okviru standardnih usluga koje pružamo, kada su u pitanju prevodi sa mađarskog i na mađarski jezik posebno se izdvaja usluga kompletne obrade video i audio materijala, koja podrazumeva uz prevođenje i uslugu profesionalnog titlovanja, odnosno sinhronizacije tako prevedenih sadržaja, koji su praktično gledano odmah spremni za dalju upotrebu.

Takođe, u našem timu je i prevodilac i sudski tumač za mađarski jezik koji su posebno usavršili sve vrste usmenog prevođenja sa mađarskog i na mađarski jezik, a pored simultanog i konsekutivnog, možete angažovati i one stručnjake koji su specijalizovani za prevođenje pomoću šapata. U skladu sa zahtevima događaja koji organizujete, po najpovoljnijim uslovima vam nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije.

Imajte na umu, da tim Akademije Oxford, uz prevodioce i sudske tumače za mađarski jezik i mnoge druge jezike, čine i profesionalni korektori i lektori koji će na vaš zahtev izvršiti redakturu svih onih materijala koje je za vas već neko preveo, a kojima ipak niste u potpunosti zadovoljni. Naši stručnjaci svoj posao obavljaju uz maksimalno poštovanje i zahteva klijenata, ali i pravila struke, tako da ćete nakon njihove obrade već prevedenih sadržaja sasvim sigurno biti i više nego zadovoljni.

Prevod sa srpskog jezika na mađarski jezik

Kada je u pitanju prevođenje sa srpskog jezika na mađarski, budući da tim Prevodilački centar Akademije Oxford čine i prevodioci i sudski tumači, klijentima na prvom mestu nudimo kompletnu obradu dokumenata u pomenutoj kombinaciji jezika.

Obrađujemo i mnoge druge sadržaje, a pod tim prvenstveno mislimo na knjige i udžbenike, odnosno tekstove različite dužine, složenosti i sadržine, a možemo da obradimo i web sajtove, odnosno sve ostale vrste internet materijala, kao i članke iz novina, te materijale iz oblasti marketinga (katalozi, PR tekstovi, flajeri, brošure, plakati, vizit karte i druge). A prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i usmeno prevođenje sa srpskog jezika na mađarski, te na osnovu smernica koje dobijamo od klijenata o samom događaju možemo primeniti bilo koji tip usmenog prevoda (konsekutivno, simultano, šapatno), a zainteresovanim klijentima možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Takođe, sa srpskog jezika na mađarski vršimo i prevod za igrane filmove, odnosno crtane, dokumentarne, animirane i sve druge vrste i žanrove filmova, kao i za reklamne poruke i različite vrste emisija, bilo one koje treba da se emituju na televiziji, bilo one koje su namenjene televizijskom emitovanju, odnosno za serije. A uz njihov prevod sa srpskog jezika na mađarski, možemo na zahtev klijenata da izvršimo i njihovo sinhronizovanje, kao i titlovanje.

Klijente koji već poseduju prevedene sadržaje u navedenoj kombinaciji jezika, ali su u pitanju prevodi lošeg kvaliteta, u našim poslovnicama očekuje usluga redakture za koju su zaduženi profesionalni lektori i korektori. Prevođenje sa srpskog jezika na mađarski za bilo koji tip dokumenata uključuje i postupak njihovog overavanja, što je usluga koju će da izvrše ovlašćeni sudski tumači. Tako će oni vrlo brzo dobiti prevedena dokumenta koja su spremna za korišćenje, jer su sa stanovišta prava, odnosno zakona u potpunosti validna, upravo uahvaljujući pečatu sudskog tumača.

Uz obradu pasoša i potvrde o prebivalištu, odnosno uverenja o državljanstvu, lične karte i krštenice, te izvoda iz matične knjige venčanih i umrlih, ali i svih ostalih ličnih dokumenata, sudski tumači i prevodioci vrše prevod sa srpskog jezika na mađarski i za poslovnu dokumentaciju, kao i za ona dokumenta koja čine građevinsku, medicinsku, tendersku i tehničku dokumentaciju.

Na zahtev klijenata prevodimo i ona dokumenta koja su usko vezana kako za oblast obrazovanja, isto tako i za oblast nauke, odnosno dva pravna akta, ali i različite vrste uverenja, potvrda, saglasnosti i izjava, to jest sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama ćemo isto tako obraditi u pomenutoj jezičkoj kombinaciji.

Bez obzira koja vrsta dokumenata da je u pitanju za koju zahtevate prevođenje sa srpskog jezika na mađarski, morate znati da je vrlo važno da nam prilikom slanja sadržaja na prevod priložite i originale na uvid, tako da imate mogućnost ili da ih lično donesete ili da ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno putem kurirske službe, a sve pomenute sadržaje koji se ne overavaju, klijenti mogu da nam pošalju na prevod i preko mejla i isto tako da ih dobiju po završetku obrade. Dostavljanje prevedenih dokumenata je moguće preko kurirske službe na adresu ili klijenti mogu da ih lično preuzmu u prostorijama poslovnice Akademije Oxford ili koja se nalazi u njihovom gradu ili koja im je najbliža. Kod dostavljanja pošiljke na adresu je neophodno izvršiti plaćanje prilikom preuzimanja, jer ta usluga nije uračunata u cenu prevođenja i overavanja dokumenata.

A za prevod sa srpskog jezika na mađarski za dokumenata je izuzetno bitno da klijenti sami dobiju u nadležnom sudu sve neophodne informacije u vezi sa stavljanjem haškog (Apostille) pečata na konkretna dokumenta, jer ovu vrstu overe ne vrše neši prevodioci i sudski tumači. Ukoliko klijent sazna da je Apostille pečat obavezan i za dokumenta za koja zahteva prevođenje sa srpskog jezika na mađarski, dužan je da sazna i to da li se ovaj pečat stavlja kada prevodilac i sudski tumač završe obradu konkretnog dokumenta ili na samom početku procesa obrade, uzevši u obzir da upravo od toga zavisi gde prvo treba da nosi konkretan dokument.

Prevođenje sa srpskog na mađarski
Prevođenje sa mađarskog na srpski

Prevodi web sajtova sa srpskog na mađarski jezik

Prevođenje internet sajtova sa srpskog jezika na mađarski koje će po vašem zahtevu da izvrše sudski tumači i prevodioci, podrazumeva i njihovo optimizovanje za web pretragu. Tako će se oni relativno brzo naći na još boljem mestu u okviru pretraživača. A osim sajtova, naši stručnjaci obrađuju i ostale sadržaje iz oblasti interneta, kao što su web katalozi, zatim softveri, ali i online prodavnice.

Možemo da vam ponudimo i uslugu redakture, koja se primenjuje na sadržaje koji su već prevedeni u ovoj kombinaciji jezika, ali nisu dobri. Kada je to potrebno, naši prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše i usmeni prevod sa srpskog jezika na mađarski, te u sklopu ove usluge da vam ponude i odlične uslove za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. A da bi smo mogli da prilagodimo ponudu događaju koji organizujete, budući da su naši stručnjaci podjednako dobro usmereni i na simultano i na konsekutivno, kao i na prevođenje uz pomoć šapata sa srpskog jezika na mađarski, morate da nas obavestite o svim detaljima vezano za organizaciju događaja.

Ako su vam potrebni prevodi sa srpskog jezika na mađarski za reklamne materijale, prevodilac i sudski tumač će u optimalnom roku obraditi i kataloge i brošure, ali i flajere i reklamne letke, te PR tekstove, pa i vizit kartice kada imate potrebu za tim.

Prevođenje ličnih dokumenata sa srpskog jezika na mađarski

Uverenje o državljanstvu, pasoš i vozačku dozvolu, odnosno ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih, te potvrdu o prebivalištu, ali i radnu dozvolu, zatim izvod iz matične knjige umrlih i venčanih, odnosno saobraćajnu, kao i dozvolu za boravak ćemo prevesti sa našeg jezika na mađarski. A u sklopu ove usluge klijente očekuje prvo prevođenje ličnih dokumenata sa srpskog na mađarski jezik, a zatim i njihova overa koju vrše ovlašćeni sudski tumači.

U našem timu su i prevodioci i sudski tumači, pa iz tog razloga nudimo kompletnu obradu ne samo ličnih, nego i mnogih drugih vrsta dokumenata, a na prvom mestu onih koja se često predaju nadležnim službama, to jest saglasnosti, uverenja, izjava i potvrda (saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja i o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i druge).

Sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata vrše prevođenje sa srpskog na mađarski jezik i za dokumenta koja čine poslovnu, odnosno tendersku i građevinsku, ali i medicinsku dokumentaciju, te za sva dokumenta koja se smatraju pravnim aktima. Oni mogu da prevedu, između ostalog lekarske nalaze, uputstva za rukovanje i specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i sve vrste poslovnih izveštaja, odnosno odluka, zatim bilanse uspeha, rešenja o osnivanju pravnih lica, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te građevinske projekte i ostala dokumenta koja ulaze u sastav svih pomenutih vrsta dokumentacija.

Presude o razvodu braka, ali i ostale vrste ne samo sudskih presuda, već i odluka i rešenja, te žalbi i tužbi ćemo obraditi na vaš zahtev, a možemo da izvršimo prevod sa srpskog na mađarski i za tekovine Evropske Unije i sve vrste sertifikata, odnosno licenci, zatim za punomoćje za zastupanje, ugovore i ostala pravna akta.

Prevod tekstova iz oblasti politike sa srpskog na mađarski jezik

Političke tekstove, ali i one čija je tema vezana za oblast ekonomije, bankarstva, prava i finansija, možemo da obradimo u ovoj kombinaciji. A na vaš zahtev ćemo da izvršimo i prevođenje sa srpskog jezika na mađarski za popularne, ali i stručne tekstove koji se odnose na bilo koju temu iz oblasti nauke, farmacije, građevinske industrije, te komunikologije, obrazovanja, medicine i menadžmenta, ali i turizma i marketinga, odnosno ekologije i zaštite životne sredine, građevinske industrije i ostalih naučnih disciplina.

Ako su vam potrebni prevodi sa srpskog jezika na mađarski za romane, odnosno beletristiku, ali i druge vrste književnih dela i udžbenike, sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford vam stoje na raspolaganju. Oni će da prevedu i stručne, ali i dečije, odnosno ilustrovane i druge vrste časopisa, kao i novinske članke, te na vaš zahtev mogu da obrade i sve tipove video i audio sadržaja. A pod tim se mislimo na prevođenje sa srpskog jezika na mađarski najpre za filmove i serije, ali i za sve vrste reklamnih poruka i emisija. Dodatna usluga u ovom slučaju se odnosi na njihovo titlovanje, to jest sinhronizovanje koje će izvršiti stručni saradnici u našem timu.

Prevodi sa mađarskog na srpski jezik

Najverovatnije zbog fizičke blizine dve zemlje i zato što mnoge firme iz Mađarske sarađuju sa našim kompanijama, klijenti nam se vrlo često obraćaju sa zahtevom za prevođenjem sa mađarskog na srpski jezik za poslovna dokumenta, a to se mahom odnosi na fakture, poslovne odluke, rešenja o osnivanju pravnih lica, odnosno osnivački akt preduzeće, a prevodioci sudski tumači u našem timu obrađuju i svu ostalu poslovnu dokumentaciju.

Naravno, oni su uvek spremni da izvrše prevođenje sa mađarskog na srpski jezik i za mnoga druga dokumenta, a pored ostalog obrađuju ličnu, tendersku, građevinsku i medicinsku dokumentaciju, to jest sva ona dokumenta koja ulaze u njihov sastav (pasoš, lična karta, saobraćajna dozvola, lekarski nalazi, potvrda o prebivalištu, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda, radna dozvola, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i ostala slična dokumenta).

A pored svega toga, oni mogu da prevedu i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, što podrazumeva različite vrste saglasnosti i izjava, odnosno uverenja i potvrda. Takođe na zahtev klijenata vršimo prevod sa mađarskog jezika na srpski i za diplome i dodatke diplomi, odnosno sva ostala dokumenta koja su u vezi sa obrazovanjem, poput nastavnih planova i programa fakulteta, prepisa ocena, svedočanstava završenih razreda osnovnih i srednjih škola, odnosno uverenja o položenim ispitima. Prevodimo i dokumenta koja se tiču nauke (naučni radovi, rezultati naučnih istraživanja, naučni patenti i drugo), ali i sva dokumenta koja su vezana za oblast prava i sudstva, poput punomoćja za zastupanje i različitih vrsta sertifikata i ugovora, tekovina Evropskih Unije, te svih vrsta sudskih odluka, žalbi, presuda, tužbi i rešenja, ali i sva nepomenuta pravna akta će isto tako prevodioci i sudski tumači obraditi u ovoj jezičkoj kombinaciji.

Prevođenje sa mađarskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na mađarski

Svaki klijent kome je potreban prevod sa mađarskog jezika na srpski za poslovnu ili bilo koju drugu dokumentaciju mora na uvid da dostavi originalna dokumenta, kao i da se pre dostavljanja raspita da li je overavanje Apostille pečatom, odnosno haškim neophodno i za dokumenta za koja su mu potrebni prevodi sa mađarskog jezika na srpski. Ukoliko dobije informaciju da je haški pečat obavezan i za njegova dokumenta, on mora i da se raspita da li se ova overa vrši po završetku obrade konkretnog dokumenta od strane naših stručnjaka ili pre toga, kako bi znao gde treba prvo da nosi dokument.

Osim slanja preko kurirske pošte, klijenti kojima su potrebni prevodi dokumenata mogu i da ih donesu lično ili pošalje preko “Pošte Srbije”, ali samo preporučenom pošiljkom, uzevši u obzir da se šalju originali. Ostale sadržaje koje takođe obrađuju prevodilac i sudski tumač i za koje se ne zahteva overa, klijenti mogu da pošalju preko mejla, a ako im tako odgovara na isti način mogu i da ih dobiju prevedene. Što se tiče dostavljanja dokumenata po završetku prevoda, klijenti imaju mogućnost da ih lično preuzmu ili da im budu poslata na određenu adresu preko kurirske službe, ali je to usluga koja se dodatno naplaćuje.

Mogućnost da pošalju dokumenta na mejl imaju samo klijenti kojima su njihovi prevodi sa mađarskog jezika na srpski potrebni u kratkom roku, stim da nakon toga moraju da dostave i originale na uvid.

A sem dokumenata, stručnjaci Akademije Oxford obrađuju i internet sajtove, odnosno sve ostale sadržaje koji su vezani za oblast interneta, kao i tekstualne materijale, bilo da su u pitanju popularni ili naučni, kao i književna dela i udžbenike. Kada je to potrebno klijentima, možemo da izvršimo i redakturu materijala, ako oni poseduju njihov prevod koji nije dovoljno kvalitetno urađen. U mogućnosti smo i da im ponudimo usmeno prevođenje sa mađarskog jezika na srpski, a naši sudski tumači i prevodioci su osposobljeni za sve vrste usmenog prevoda, te će u zavisnosti od vrste samog događaja primeniti konsekutivno i simultano ili šapatno prevođenje. Klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje poslednje generacije i to po cenama koje su među najpovoljnijima.

Obrađujemo i članke iz novina, ali i sadržinu različitih vrsta časopisa, kao i sve materijale koji su namenjeni reklamiranju usluga, proizvoda ili poslovanja određene kompanije. Na zahtev klijenata vršimo i kompletnu obradu serija i filmova, odnosno reklamnih poruka svih vrsta i radijskih i televizijskih emisija, a što podrazumeva najpre njihov prevod sa mađarskog na srpski jezik, a zatim i titlovanje ili sinhronizovanje.

Prevod vozačke dozvole sa mađarskog jezika na srpski

Možemo da izvršimo i prevođenje vozačke dozvole sa mađarskog na srpski jezik, ali i radne i dozvole za boravak, te saobraćajne, pa da nakon toga stavimo pečat sudskog tumača na prevod i time vam omogućimo da dobijete preveden dokument koji je sa pravne tačke gledišta potpuno važeći.

Prevodimo i ostala dokumenta koja se smatraju ličnim (krštenica, potvrda o prebivalištu, lična karta, uverenje o državljanstvu, umrlica, pasoš venčani list i ostala), ali i ona dokumenta koje se podnose nadležnim institucijama kada god se to zahteva, a što podrazumeva prevođenje sa mađarskog na srpski jezik za apsolutno bilo koju vrstu potvrda, izjava, uverenja i saglasnosti (uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja i o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju i slična dokumenta).

Kada su u pitanju prevodi sa mađarskog na srpski jezik, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i građevinske projekte, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te lekarske nalaze, deklaracije proizvoda, ali i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i poslovne odluke, ugovore i izveštaje, zatim statute preduzeća, bilanse stanja, kao i uspeha i ostala dokumenta koja čine medicinsku, poslovnu i građevinsku, kao i tendersku i tehničku dokumentaciju.

Na vaš zahtev vršimo kompletnu obradu za sva pravna akta, kao i za ona dokumenta koja su vezana za oblast nauke ili obrazovanja. Prevodilac i sudski tumač mogu, kada je to potrebno da urade prevod sa mađarskog na srpski jezik i za tekovine Evropske Unije, različite tipove sertifikata, kao i licenci, te za sudske žalbe i odluke, odnosno rešenja i tužbe.

Prevodimo i potvrde o redovnom školovanju, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, te uverenja o položenim ispitima, diplome i dodatka diplomi, kao i prepise ocena, rezultate naučnih istraživanja, odnosno nastavne planove i programe fakulteta, a ako to zahtevaju klijenti možemo da izvršimo i prevođenje sa mađarskog na srpski jezik za sve vrste radova, kako za diplomske i seminarske, tako i za naučne.

Prevođenje PR tekstova sa mađarskog na srpski jezik

Prevodi PR tekstova sa mađarskog jezika na srpski podrazumevaju da će prevodilac i sudski tumač u toku njihove obrade poruku koja se nalazi u originalima na primeren način prilagoditi duhu srpskog jezika, kako bi svim onim potencijalnim klijentima kojima je srpski jezik maternji omogućili da se upoznaju sa onim što se reklamira preko ovakvih tekstova, a što ima za cilj da ti ljudi počnu da kupuju određene proizvode, te da koriste usluge koje se tim putem reklamiraju. Oni će naravno prevesti i sve ostale sadržaje iz oblasti marketinga, pa osim kataloga i brošura, obrađuju i vizit kartice, reklamne letke i flajere, kao i plakate i druge slične materijale.

Usmeni prevod sa mađarskog jezika na srpski koji mogu da izvrše prevodilac i sudski tumač po zahtevu klijenata se odnosi na primenu svih vrsta ove usluge, odnosno simultanog, šapatnog i konsekutivnog prevoda, pa će na osnovu informacija koje nam date o događaju za koji se i zahteva ova usluga stručnjaci u našem timu prilagoditi tip usmenog prevoda koji u potpunosti odgovara njegovim zahtevima. A ako se primenjuje ta vrsta usluge, klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Svaki klijent koji već ima materijale prevedene u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali su u pitanju prevodi sa mađarskog jezika na srpski lošeg kvaliteta, može u našim poslovnicama da dobije njihovu lekturu i korekturu.

Prevodi romana sa mađarskog jezika na srpski

Ma koliko da je obiman roman za koji vam je potreban prevod sa mađarskog na srpski jezik vi nemate apsolutno nikakvog razloga za zabrinutost, jer su prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford u potpunosti kvalifikovani da obrade i najsloženije romane, ali i prozna i poetska dela, kao i beletristiku.

Oni će takođe da urade prevod u ovoj kombinaciji i za novinske članke, ali i za udžbenike, odnosno za sve vrste časopisa, test za naučne i popularne tekstove. Tema tekstualnih sadržaja za koje su vam potrebni prevodi sa mađarskog na srpski jezik može da bude i neuobičajena, a može da se odnosi ne samo na oblast psihologije, nauke i sociologije, odnosno politike, bankarstva i filozofije, nego i na oblast građevinske industrije, turizma i komunikologije, te marketinga i informacionih tehnologija, ali i mnogih drugih grana društvenih ili prirodnih nauka.

Prevodi sa mađarskog na srpski jezik koje pružaju prevodilac i sudski tumač zainteresovanim klijentima se odnose i na obradu reklamnih poruka, zatim serija, ali i filmskih ostvarenja bilo kog žanra, odnosno zabavnih i informativnih, te obrazovnih i mnogih drugih vrsta emisija i to kako onih koje su namenjene radijskom, tako i onih koje treba da budu emitovane na televiziji. A u okviru ove usluge klijente očekuje i njihovo titlovanje, kao i usluga sinhronizovanja prevedenih video i audio sadržaja.

Prevod sa mađarskog na druge jezike


Prevodilac za mađarski jezik

Prevodilac za mađarski jezik

Ukoliko Vam je isključivo potrebna usluga prevođenja, na našoj Akademiji Vam je dostupan i prevodilac za mađarski jezik

Vidi više o prevodiocu za mađarski jezik >>>


Kurs mađarskog jezika

Škola mađarskog jezika

S druge strane, ukoliko želite da naučite mađarski jezik, dovoljno je da se prijavite za kurs mađarskog jezika koji je dostupan na našoj Akademiji. Kursevi su namenjeni svim uzrastima i može se pohađati grupno, individualno i online.

Vidi više o kursu mađarskog jezika >>>


Sudski tumač za mađarski jezik - Akademija Oxford
Sudski tumač za mađarski jezik
Prevodilac za mađarski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online madjarski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje