Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za makedonski jezik

Budući da se radi o specifičnom konkursu, u okviru koga su zainteresovani u obavezi da ispune puno uslova, to podrazumeva da će svako ko bude pohađao ovu edukaciju, biti u mogućnosti da jedan od tih mnogobrojnih uslova i ostvari.

Svakako, postoje i oni koji su vezani za nivo poznavanja radnog jezika, a zahteva se da on bude izuzetno visok, te da kandidat o tome može da dostavi važeći dokument. Ni u kom slučaju nije navedeno da to mora biti diploma Filološkog fakulteta, ali je zato naglašeno da sudski prevodilac za makedonski jezik mora i svoj maternji, odnosno srpski jezik poznavati na istom takvom nivou. U slučaju da pojedinac ne obezbedi konkretni dokument, on se obavezuje da pristupi polaganju namenskog ispita, a koji će biti organizovan pred stručnom komisijom, kako bi na taj način uspeo da dokaže u kojoj meri zaista on poznaje ovaj jezik.

Pošto Ministarstvo pravde predstavlja jedinu državnu instituciju, kojoj je dozvoljeno navedeni konkurs da objavljuje, ono to čini onda kada postoji u praksi potreba i to u tačno određenim gradovima naše zemlje. Upravo zato i nije moguće navesti tačan datum ili, makr period kada će biti zvanično objavljen konkurs.


Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za makedonski jezik

Podrazumeva se da osoba, koja bude postala sudski tumač za makedonski jezik ima pravo one usluge za koje je specijalizovana, da pruža svim i pravnim i fizičkim licima na teritoriji naše zemlje, ali je prvenstveno obaveza tog stručnjaka da odgovara blagovremeno na zahteve suda i ostalih državnih službi, kojima su te usluge potrebne.

Apsolutno svaki kandidat, koji bude bio izabran na raspisanom konkursu će od strane ovog nadležnih dobiti Rešenje o postavljenju sudskog tumača za makedonski jezik i biće u obavezi da polaže zakletvu, to jest da se u skladu sa pravilima obaveže na zaštitu podataka i privatnosti svojih klijenata.

Ali, da se vratimo na ovu edukaciju, te da navedemo da se tokom cele godine sprovodi stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za makedonski jezik i to u gradovima u kojima institucija organizatora posluje. A uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford predstavništvo ima otvoreno kako na teritoriji Novog Sada i Beograda (i to na nekoliko opština), odnosno u Subotici, Mladenovcu, Nišu i Jagodini, ali i u Čačku, Kragujevcu, Ćupriji i drugim gradovima, to je i edukacija sasvim sigurno dostupna apsolutno svakome ko želi da je pohađa.

TESTOVI


Svakog radnog dana, a u vreme kada je poslovnica otvorena se može lično doći i prijaviti, s tim da je takođe dostupna i opcija prijavljivanja putem telefona ili elektronskei. Nophodno je da svaki zainteresovani pruži ovlašćenom predstavniku kako podatke o svom datumu rođenja, tako i ime i prezime, ali i obavezno broj telefona.

Podrazumeva se da će svako biti obavešten i o dokumentaciji, koju treba da priloži, a kako bi se upisao, te je istaknuto i da svaki prethodno prijavljeni kandidati ima obavezu da lično dođe u prostorije određene poslovnice, jer je to navedeno kao uslov za upis.

Takođe se zahteva od svakoga ko izvrši prijavu, odnosno zvanično se upiše, da izabere lično koji mu princip od ponuđenih najviše odgovara. Naime, dostupna je kako online obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za makedonski jezik, tako isto u i klasična nastava, a organizator je odredio da se i jedna i druga mogu pratiti ili u okviru grupne ili potpuno individualno.Za pohađanje časova online je iznet zahtev za obaveznim posedovanjem računara, a zainteresovani se isto tako obavezuju i da program, uz čiju primenu će pratiti časove, na svoj kompjuter prethodno i instaliraju. Napominjemo da ova institucija obezbeđuje profesionalnu tehničku podršku i to svakom onom polazniku, koji postupak instalacije ne bude mogao da izvrši u skladu sa pravilima.

Kada je u pitanju klasična edukacija, ona podrazumeva organizaciju predavanja u prostorijama poslovnica ove institucije.

A svakako je predviđeno da se oba tipa edukacije koja su pomenuta, mogu pohađati i u okviru individualne i kroz grupnu nastavu, te je jasno i da pojedinac odlučuje koji tip edukacije od tih mu više odgovara.

Nastava koju bi trebalo da pohađa samo jedna osoba podrazumeva i prilično slobodan princip organizacije. Tačnije, individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za makedonski jezik podrazumeva da je data dozvola svakome ko se opredeli tako časove da prati, da precizira kako sa nadležnim profesorom, tako i sa koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici, na koji način će se predavanja u tom slučaju odvijati. Zapravo bi oni svi zajedno trebalo da odrede kog tačno datuma će početi individualna nastava, odnosno u kojim terminima će polaznik časove da prati i kakvom dinamikom bi trebalo celokupan nastavni fond da bude raspoređen.

Potrebno je naglasiti da se ona edukacija, koju treba da prati više polaznika odvija sasvim drugačije i po mnogo strožijim pravilima. Važno je da grupa, koju čini najmanje 4 polaznika, u određenoj poslovnici bude napravljena, uzevši u obzir da se to smatra glavnim uslovom za početak te vrste edukacije. Koordinator za nastavu određenog predsedništva, brzo posle toga definiše kog datuma bi trebalo grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za makedonski jezik da počne, a potom definiše i sve ostale detalje, to jest tačne termine sprovođenja, ali i dinamiku. Kako se radi o vrlo strogim pravilima, to je posebno važno naglasiti da svaki član određene grupe ima dužnost da se njih pridržava. Naime, radi se o takvom načinu organizacije da zahtevi pojedinačnih polaznika za izmenama, ne smeju biti uzeti u obzir jer je to suprotno pravilniku.

Šta izučava kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za makedonski jezik?

Na osnovu plana i programa, prema čijim pravilima se i organizuje specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za makedonski jezik, određeno je da polaznici upoznaju i uslove za sticanje ovog zvanja, ali i sve obaveze koje to lice u praksi mora da ostvari, pa se praktično govoreći, nastava sastoji od dva segmenta.

U toku početnih časova će polaznici da saznaju zbog čega nije tačno određen period, kada Ministarstvo pravde objavljuje konkurs za sudske tumače za makedonski jezik, a zatim će im biti i pojašnjeno kada se tačno taj konkurs može raspisati. Takođe će biti govora i o uslovima, koje obavezno mora da ostvari svaki pojedinac, a ako želi da se prijavi, s tim da će sa njima prisutni biti upoznati vrlo detaljno.

Uz to će im predavači objasniti i šta se događa nakon što pojedincu bude izdato Rešenje o postavljenju za sudskog tumača. Budući da svako ko bude bio postavljen na ovo radno mesto ima dužnost i da položi zakletvu, a kako bi se obavezao da će poslovnu tajnu, odnosno informacije sa kojima će biti u dodiru čuvati, pa će i profesori prisutnima ukratko predstaviti sam postupak polaganja zakletve.

Posebno je važno da svaki polaznik zna i da nakon što bude bio završen ovaj kurs, njemu Obrazovni centar Akademije Oxford izdaje potvrdu o pohađanju, a upravo to jeste jedan od dokumenata, koji bi trebalo da priloži ako želi da odgovori na uslove konkursa.

Posle toga je predviđeno da se stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za makedonski jezik usmeri na sam rad ovih stručnjaka, tako da će u tom delu polaznicima biti objašnjeno kako funkcioniše postupak overe bilo koje dokumentacije ili dokumenta. Naglašavamo da sudski tumač za makedonski jezik ima obavezu da obrađuje kako ona dokumenta, za koja su prevodi sa makedonskog jezika na srpski urađeni, tako i ona koja treba da budu prevedena sa našeg jezika na konkretni jezik. Uz to, pojedini klijenti zahtevaju i njihove usluge, a kada se vrši prevod dokumenata sa makedonskog na engleski jezik, te sa makedonskog na francuski, nemački ili drugi strani jezik, ali i ako su u pitanju prevodi sa nemačkog jezika i makedonski, te sa različitih stranih jezika na njega. A upravo iz tog razloga, oni moraju biti upoznati sa postupkom obrade svih takvih dokumenata, te će im profesori objasniti i šta će biti potrebno da učine, ukoliko im se za izvršenje usluge overe obrati klijent, koji poseduje neprofesionalno obrađena dokumenta.

Naučiće prisutni i zbog čega se moraju originalna dokumenta dostaviti na uvid, a svakako će im biti objašnjeno vrlo precizno i kako se vodi Dnevnik stranaka i poslova, to jest po kakvom principu sudski tumač za makedonski jezik mora da vodi evidenciju pruženih usluga, ali i na koji način će ih naplatiti.

Aktuelni nastavni program podrazumeva da će stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za makedonski jezik posebnu pažnju obratiti i na upoznavanje prisutnih sa brojnim terminima iz oblasti prava, kao i sa njihovom pravilnom upotrebom u praksi, budući da će polaznici prisustvovati i specijalnim vežbama. Isto tako će im biti detaljno objašnjeno i koji se propusti često mogu desiti u radu, a predavači će ih naučiti i kako da ih na najbolji mogući način izbegnu, to jest kako moraju obrađivati dokumenta da se greške ne bi ni događale.

Predviđeno je da kandidatima bude objašnjeno i na koji način se vrši šapatno prevođenje sa makedonskog jezika na srpski, ali i u svim ostalim kombinacijama, te prema kojim pravilima se primenjuje konsekutivni prevod sa engleskog na makedonski jezik ili u nekoj drugoj varijanti jezika.

U toku završnog predavanja će profesori informisati sve zainteresovane o tome da se i stručni kurs i obuka makedonskog jezika organizuje u okviru ove specijalizovane institucije, pa ako budu želeli, imaju mogućnost i tu edukaciju da pohađaju, te da tako značajno unaprede svoja znanja.

Obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za makedonski jezik - vreme i mesto održavanja

Nakon što zainteresovani budu izvršili prijavu, to jest pošto se upišu, njihova je obaveza i da se opredele kako će ovu nastavu pohađati, budući da Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima kako grupnu i individualnu edukaciju, tako i klasičnu i online.

Preciznije govoreći, prijavljenima je na raspolaganju nekoliko opcija, a na osnovu njihovog odabira oni mogu da dobiju podatke o tome na kom mestu, odnosno u kojim terminima se sprovodi kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za makedonski jezik.

U okviru one poslovnice pomenute institucije, u kojoj postoji interesovanje, se sprovodi tradicionalni vid edukacije, to jest predavanja se u prostorijama tog predstavništva organizuju.

Pred sve one polaznike, koji žele nastavu da pohađaju online je stavljen zahtev da poseduju računar, a zatim i da namenski program na njega instaliraju. Naime, upravo uz taj program oni i mogu da pohađaju predavanja online, a biće im omogućena i pomoć IT stručnjaka, kako bi mogli pravilno da instaliraju konkretni softver.

Važno je napomenuti da se i klasična i online obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za makedonski jezik mogu organizovati dvojako, budući da svaki prijavljeni bira hoće li nastavu pohađati individualno ili u grupi.

Zainteresovani za individualnu edukaciju moraju znati da se svi njihovi zahtevi vezano kako za dinamiku i termine održavanja časova, tako i za datum početka, maksimalno poštuju, budući da on sve to samostalno određuje sa predavačem, te sa predstavnikom konkretne poslovnice.

Ali se zato pravila značajno razlikuju kada se edukacija organizuje za više polaznika, te je predviđeno da najmanje četvoro kandidata sme uzeti učešće tokom grupne edukacije, a da ih tom prilikom najviše može prisustvovati nastavi osmoro. Dakle, grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za makedonski jezik ne može početi onda kada to prijavljenima odgovara, već onda kada se prijavi dovoljno polaznika, to jest kada se kreira grupa od najmanje četvoro ljudi. Za ovu vrstu edukacije je specifično to što koordinator za nastavu jedini tada ima pravo da odredi kako će se ona sprovoditi, to jest mora da definiše tačan datum njenog početka, kao i dinamiku održavanja i svakako, termine. A sve to će morati da prihvati svaki član određene grupe, s obzirom na to da se ne smeju prihvatiti zahtevi polaznika za izmenama, jer pravila po kojima se grupni vid edukacije sprovodi, ne dozvoljavaju te promene.

Na koji način je organizovan kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za makedonski jezik?

Biće informisan svaki prijavljeni o principu organizacije, a na osnovu njegove odluke o tome da li želi nastavu da pohađa na tradicionalan način ili online, to jest da li mu više odgovara princip koji podrazumeva grupna ili individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za makedonski jezik.

U učionicama, koje se nalaze u okviru svake poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford se sprovodi edukacija na tradicionalan način, pa samim tim svako ko se opredeli tako časove da pohađa ima obavezu da predavanjima tu i prisustvuje.

Svakako je jasno da se online edukacija mora pohađati preko interneta, to jest da svako ko je za tu vrstu nastave zainteresovan neizostavno ima obavezu da u tom slučaju koristi sopstveni računar. Takođe je vrlo važno i da softver, preko koga će kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za makedonski jezik da bude praćen, upravo na svoj kompjuter i instalira, jer tako nalažu pravila. Uzevši u obzir da su u svakom predstavništvu pomenute institucije, pored ostalih zaposleni i stručnjaci čija specijalnost jeste pružanje tehničke podrške, to podrazumeva da se njima bez ikakve zadrške svaki polaznik, koji se ne snađe dobro tokom postupka instalacije, sme i obratiti.

Bitno je napomenuti da se kako online, tako i klasična edukacija mogu pratiti ili u formi grupne ili individualne nastave, tako da će svaki pojedinac morati da odabere koja od ponuđenih varijanti mu u datom trenutku najviše odgovara.

Napominjemo da je prisustvo većeg broja osoba osnovna karakteristika grupne nastave, a da je organizator predvideo da jednu grupu može da čini između 4 i 8 polaznika. Dakle, grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za makedonski jezik ne počinje sve do onog trenutka dok dovoljan broj zainteresovanih ne bude izvršio zvaničnu prijavu, pa tek kada se 4 kandidata minimum bude u određenoj poslovnici prijavilo i navelo da žele nastavu tako da pohađaju, grupa i može da bude kreirana. Važno je da kandidati znaju da su obavezni da se pridržavaju pravila vezano za sprovođenje ove edukacije, a njih isključivo ima dozvolu da definiše koordinator za nastavu predstavništva u kome se pomenuti uslov zvanično i ostvari. Tačnije, čak i ako neki pojedinac bude zahtevao da se promene, recimo termini održavanja grupne nastave, mora znati da ova institucija to ni u kom slučaju ne sme da dozvoli, pošto su pravila stroga.

Pored ostalig razloga i zato se organizuje individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za makedonski jezik, jer podrazumeva znatno slobodniji način organizacije. Najjednostavnije rečeno, pojedinac koji se opredeli za individualnu nastavu određuje kako sa profesorom, koji će je voditi, tako i sa zvaničnim predstavnikom konkretne poslovnice, kako će se ona odvijati. Neophodno je da oni definišu i termine održavanja, ali i brzinu kojom će se sprovoditi časovi, te naravno određuju i kog datuma će individualna nastava zvanično da počne.

Koliko bi trebalo da traje obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za makedonski jezik?

Sasvim je jasno da se princip organizacije individualne nastave, sa jedne strane, razlikuje u odnosu na grupnu, sa druge, a to povlači za sobom i drugačije trajanje, jer je i ukupan nastavni fond svakako kod tih tipova edukacija različite.

Ona vrsta nastava, koju će pohađati samo jedna osoba, treba da traje 4 meseca, s tim da individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za makedonski jezik podrazumeva 80 školskih časova, a koliko ih je uvršteno u zvanični nastavni fond. Princip prema kome se sprovodi ta vrsta edukacije je prilično fleksibilan, tako da treba svaki kandidat da između ostalog sa nadležnim licem u određenoj poslovnici i sa profesorom, precizira dinamiku održavanj. A tom prilikom je važno da se pridržavaju pravila, koje navodi organizator i koje podrazumeva da je optimalno, na dnevnom nivou da ima nastavu u trajanju od po 2 školska časa, to jest po 90 minuta, te će oni svakako odlučiti kojim tempom će se predavanja u tom slučaju odvijati.

Nastavni fond, koji uključuje grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za makedonski jezik jeste 192 školska časa. A pravilnikom je predviđeno da ta vrsta edukacije traje 8 meseci, te da polaznici predavanja imaju na sedmičnom nivou i to 2 puta, a u trajanju od po 135 minuta, što je zapravo na dnevnom nivou po tri školska časa.

Stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za makedonski jezik - koliko košta

Ukupna cena za individualnu, odnosno grupnu edukaciju je, naravno različita, a najpre zato što se ukupan nastavni fond za svaku od njih razlikuje.

Tako je predviđeno da grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za makedonski jezik košta 800 evra, a individualna 500 evra, više to jest 1.300 ukupno.

Vrlo je važno naglasiti da Obrazovni centar Akademije Oxford svakom zainteresovanom omogućuje da pomenute iznose plati u nekoliko rata. Međutim i broj rata se razlikuje, kao i ukupno trajanje konkretne edukacije, pa je predviđeno da grupna nastava može da bude plaćena u 8 mesečnih rata, to jest potrebno je da polaznik u vreme trajanja edukacije izdvaja na mesečnom nivou po 100 evra za jednu ratu.

Svakako je predviđeno da se i iznos, koji podrazumeva individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za makedonski jezik plaća na nekoliko rata. A s obzirom na to da njih može biti 4, jer toliko meseci i traje ta vrsta edukacije, iznos koji treba izdvojiti na mesečnom nivou u tom slučaju jeste 325 evra.

Naročito je važno da svi klijenti znaju, a bez obzira da li edukaciju plaćaju na rate ili celokupan iznos, da Zakon o deviznom poslovanju Republike Srbije, a koji se poštuje i u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford, navodi obavezu plaćanja u nacionalnoj valuti. Jednostavnije rečeno, na sam dan uplate će ovlašćeno lice i to u skladu sa važećim kursom za evro, obračunati navedeni iznos u dinarima.


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za makedonski jezik u ostalim gradovima Srbije:


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca | Akademija Oxford
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje