Sudski tumač i prevodilac za makedonski jezik

Vrlo često se može čuti da se makedonski jezik smatra jednim od dijalekata bugarskog, ali je ipak činjenica da je ovaj jezik zvaničan na teritoriji Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, te da je kao takav i zvanično priznat kao službeni jezik. Njime se služi oko 5 miliona ljudi, kako pokazuju zvanični podaci, a skoro svi govornici ovog jezika žive na teritoriji BJRM - a.

Bez obzira da li su vam potrebni prevodi ličnih ili poslovnih dokumenata sa makedonskog na srpski ili, pak sa našeg jezika na makedonski možete biti sigurni da će prevodioci i sudski tumači za makedonski jezik koji su članovi našeg tima izvršiti ovu uslugu u najkraćem mogućem roku i uz maksimalno poštovanje vaših zahteva, a po povoljnim cenama.

Jedan od osnovnih imperativa koga se pridržava Prevodilački centar Akademije Oxford jeste i ispunjenje zahteva klijenata, uz maksimalnu efikasnost i kvalitet usluge, ali i najpovoljnije cene. Upravo iz tog razloga smo među usluge koje svakodnevno pružamo svim zainteresovanim klijentima uvrstili i direktno prevođenje sa makedonskog na neki strani jezik, odnosno sa stranog jezika na makedonski. A ako znate da su u našem timu prevodioci i sudski tumači za makedonski jezik, ali i stručnjaci specijalizovani za rad na preko 40 stranih jezika, uključujući i srpski, biće vam mnogo jasnije da je usluga koju pružamo jedinstvena na tržištu.

Kod nas možete dobiti prevode svih sadržaja sa makedonskog na korejski, estonski, persijski, znakovni, ali i romski i pakistanski, a ove usluge spadaju u red onih koje ćete teško gde još moći da dobijete. Pored ovih jezika, u našem timu su i stručnjaci za: italijanski, španski, nemački, engleski, portugalski, grčki, ruski, holandski, turski, mađarski, norveški, arapski, kineski, danski, češki, japanski, ukrajinski, finski, bugarski, hrvatski, švedski, slovenački, bosanski i mnoge druge jezike koji se koriste širom sveta.

Svemu ovome treba dodati i podatak da su u timu Akademije Oxford i prevodioci i sudski tumači za makedonski jezik, što znači da svaki klijent kome je potreban prevod nekog dokumenta ili bilo koje vrste dokumentacije (tenderska, medicinska, tehnička) može dobiti i prevod, ali i overu tako prevedenog dokumenta, te u velikoj meri uštedeti ne samo novac, već i trud i vreme. Jedino što posebno naglašavamo, jeste da je neophodno da nam klijenti dostave i originalna dokumenta na uvid, jer je to deo uobičajene, zakonom propisane procedure. Reč je o tome da sudski tumač mora da uporedi prevod i original, kako bi utvrdio njihovu istovetnost, pre nego što overi prevedena dokumenta. Jedino dokument koji je obrađen na ovakav način može da se koristi u praksi kao i svaki drugi originalan dokument, jer je sa stanovišta prava i zakona potpuno ispravan.

Preporuka je da svako kome je potreban prevod dokumenata sa makedonskog ili na makedonski jezik najpre u nadležnom sudu pokuša da dobije informaciju o overi Apostille pečatom. Najkraće rečeno, u pitanju je posebna vrsta overe koja ne isključuje i overu sudskog tumača, ali postoje dokumenta za koja se zahteva i Apostille pečat. A kako su za to nadležni pravosudni organi, to sudski tumač i prevodilac za makedonski jezik nisu u obavezi da znaju za koji dokument je potreban, a za koji ne ovaj pečat, stim što će vam u svakom slučaju pomoći ukoliko je to potrebno. Ovaj podatak je važan da biste uštedeli svoje vreme i novac, jer postoje određena dokumenta kod kojih je uz overu ovim pečatom potrebno izvršiti i njegov prevod, tako da ćete znatno skratiti čitav postupak ukoliko posedujete validnu informaciju.

Prema vašim zahtevima, obrađujemo sva lična i poslovna dokumenta, poput: uverenja o državljanstvu, radne dozvole, izvoda iz matične knjige rođenih, lične karte, vozačke dozvole, potvrde o prebivalištu, pasoša, izvoda iz matične knjige venčanih, saobraćajne dozvole, dozvole za boravak, izvoda iz matične knjige umrlih i sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u mnogim situacija: saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom radnom odnosu i sve ostale izjave, potvrde, saglasnosti i uverenja.

A prevodilac i sudski tumač za makedonski jezik će na zahtev klijenata prevesti i overiti i sve vrste sudskih presuda i rešenja, ali i tekovine Evropske Unije, te sertifikate, licence, ugovore, punomoćja, te sva pravna akta.

U skladu sa vašim zahtevima i potrebama, obrađujemo i sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a vezana su za oblast obrazovanja. Pored diplome i dodatka diplomi i svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, naš prevodilac i sudski tumač za makedonski jezik će prevesti i overiti i: nastavne planove i programe fakulteta, prepise ocena, potvrde o redovnom školovanju, uverenja o položenim ispitima i ostala slična dokumenta.

Prevodimo i građevinske projekte, naučne patente, ali medicinsku i tehničku, te dokumentaciju za tender. Pored lekarskih nalaza, laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka i dokumentacije o medicinskim proizvodima, prevodioci i sudski tumači za makedonski jezik Akademije Oxford će na zahtev klijenata po najpovoljnijim uslovima, kako sa stanovišta kvaliteta i brzine izrade, tako i u pogledu cene obraditi i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, kao i sve ostale materijale koji se tiču farmacije, nauke, građevinske industrije i medicine.Prevođenje sa makedonskog i na makedonski jezik

Kada su u pitanju prevodi sa makedonskog i na makedonski jezik koje vrše stručnjaci Akademije Oxford slobodno možemo reći da prevodimo sve materijale i to ne samo sa makedonskog na srpski i obrnuto, već i sa ovog jezika na preko 40 svetskih jezika, ali i sa bilo kog svetskog jezika na makedonski.

Pored prevoda dokumenata i svih vrsta dokumentacije, prevodioci i sudski tumači za makedonski jezik će na vaš zahtev prevesti i tekstualne sadržaje, ma kako složeni i dugi oni bili, te nevezano za to da li obrađuju temu iz oblasti politike, turizma ili filozofije. Budući da je spisak tema za koje smo specijalizovani zaista dugačak, kada je u pitanju prevođenje tekstova sa makedonskog i na makedonski jezik pomenućemo samo pojedine oblasti: ekonomija, psihologija, bankarstvo, marketing, sociologija, ekologija i zaštita životne sredine, komunikologija, informacione tehnologije, građevinska industrija, menadžment, nauka, obrazovanje, farmacija, medicina i sve ostale grane, kako prirodnih tako i društvenih nauka.

Sem tekstova, sa makedonskog i na makedonski jezik prevodimo i softverske aplikacije i programe, online kataloge i prodavnice, ali i web sajtove i to uz stalnu podršku brojnih IT stručnjaka koji su takođe u timu Akademije Oxford.

A sudski tumač i prevodilac za makedonski jezik će, shodno vašim zahtevima na najbolji mogući način obraditi i sve materijale koji su vezani za oblast marketinga, poput vizit kartica, letaka, kataloga, PR tekstova, ali i brošura i plakata. Takođe, sa makedonskog i na makedonski jezik prevodimo i književna dela, ali i časopise i članke iz novina.

Uz mnoge usluge koje se odnose na prevod u pisanom obliku, u prilici smo da vam ponudimo i simultano, konsekutivno i prevođenje pomoću šapata sa makedonskog i na makedonski jezik, a shodno vašim zahtevima i potrebama događaja koji organizujete, vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najboljim uslovima.

Kako su u našem timu, ne samo prevodioci i sudski tumači za makedonski jezik, ali i mnoge druge jezike, već i titleri i stručnjaci zaduženi za sinhronizaciju, to kod nas uz prevod video i audio materijala možete da dobijete i uslugu profesionalne sinhronizacije i titlovanja. Na taj način će reklamna poruka, serija, emisija ili filmsko ostvarenje (crtani, dokumentarni, animirani, igrani film) uz prevod sa makedonskog i na makedonski jezik imati i finalnu obradu, tako da ćete moći gotovo odmah da ih plasirate na bilo kom mediju ili u bioskopu.

I uz sve pomenute usluge, posebno naglašavamo da svim klijentima koji već imaju sadržaje koji su prevedeni sa ili na ovaj jezik, ali nisu ispunjeni svi zahtevi kvalitetnog prevoda, mogu dobiti kod nas i uslugu redakture, za koju su zaduženi korektori i lektori, koji su isto u našem timu. Sasvim smo sigurni da ćetee obrađenim materijalom biti zadovoljni, jer se naši stručnjaci pridržavaju svih pravila svoje struke i obrađuju materijale tako da vam ponude najbolji mogući prevod, ma kakav on bio prvobitno.

Materijale na prevod nam možete poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem kurirske službe na adresu naše poslovnice koja vam je najbliža, a možete ih i doneli lično. U slučaju da imate potrebu za izrazito kratkim rokom izrade prevoda i overe dokumenata možete nam prvo dostaviti skenirana dokumenta na meil, a zatim i originalna na jedan od pomenutih načina. Podrazumeva se da je postupak mnogo manje kompleksan ukoliko su vam potrebni prevodi materijala za koje se ne zahteva overa, jer ih u tom slučaju, jednostavno možete poslati skenirana na meil.

Što se dostave prevedenih sadržaja tiče, u slučaju da je to moguće, možemo da ih pošaljemo na meil, ali samo onda kada je reč o materijalima za koje nije potrebna usluga overe sudskog tumača. Inače, prevedene materijale možete da preuzmete lično ili vam ih možemo poslati na adresu koju navedete. Ukoliko se odlučite za dostavu na adresu, napominjemo da za tu uslugu angažujemo kurirsku službu sa kojom ostvarujemo uspešnu saradnju, a da se usluga naplaćuje prema njihovom važećem cenovniku i da nije uračunata u regularnu cenu prevoda i overe.

Prevodilački centar Akademije Oxford ima poslovnice u skoro svim većim, ali i brojnim manjim gradovima u zemlji, tako da su sve pomenute usluge svima vrlo lako dostupne! Kontaktirajte već danas najbližu poslovnicu kako biste se sa našim predstavnikom dogovorili oko prevođenja materijala sa makedonskog i na makedonski jezik!

Prevod sa srpskog jezika na makedonski

Ukoliko su klijentima neophodni direktni prevodi sa srpskog jezika na makedonski za bilo koji lični dokument, oni će u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford da dobiju ne samo ovu uslugu, nego i njihovo overavanje koje će izvršiti zvanično ovlašćeni sudski tumači.

Pored toga što prevodilac i sudski tumač mogu da obrade pasoš i uverenje o državljanstvu, zatim ličnu kartu, vozačku dozvolu i potvrdu o prebivalištu, oni takođe prevode i izvod iz matične knjige rođenih, odnosno venčanih i umrlih, ali i dozvolu za boravak, saobraćajnu i radnu dozvolu, kao i sva ostala dokumenta koja sada nismo pomenuli, a smatraju se ličnim. Takođe u navedenoj kombinaciji jezika obrađujemo i sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama kada se to od klijenata zahteva, te vršimo prevođenje sa srpskog jezika na makedonski za različite tipove izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda (uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja i o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju i mnoga druga dokumenta ovog tipa).

Pored ostalog, prevodimo i dokumenta koja ulaze u sastav različitih tipova dokumentacija, a prevodioci i sudski tumači ce da obrade i dokumenta koja čine ne samo građevinsku i poslovnu, nego i medicinsku i tendersku, ali i ona koja čine tehničku dokumentaciju (lekarski nalazi, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, poslovni izveštaji, osnivački akti preduzeća, specifikacije farmaceutskih proizvoda, poslovne odluke, deklaracije proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, fakture, građevinski projekti i mnogobrojna druga dokumenta koja su deo navedenih tipova dokumentacija).

Prevođenje sa srpskog na makedonski
Prevođenje sa makedonskog na srpski

Kada su klijentima potrebni prevodi sa srpskog jezika na makedonski za različite tipove pravnih akata, mogu isto tako da ih dobiju u jednoj od mnogobrojnih poslovnica Akademije Oxford u Srbiji. A prevodioci i sudski tumači će osim punomoćja za zastupanje i različitih vrsta ugovora, da prevedu i tekovine Evropske Unije, ali i različite tipove sertifikata, sudskih presuda, žalbi i odluka, odnosno sve vrste licenci, ali i sudskih tužbi i rešenja i ostala dokumenta koja su vezana bilo za oblast prava, bilo za oblast sudstva.

Isto tako, naši stručnjaci mogu da urade i prevod diplome i dodatka diplomi, te uverenja o položenim ispitima, kao i rezultata naučnih istraživanja, ali i svedočanstava završenih razreda osnovnih i srednjih škola, odnosno nastavnih planova i programa fakulteta, potvrda o redovnom školovanju, kao i svih vrsta radova (diplomski, seminarski i naučni), a prevode i naučne patente i sva ostala dokumenta koja su vezana za pomenute oblasti.

Naravno, sve što smo ovom prilikom naveli predstavlja samo deo celokupne ponude dokumenata za koja vam nudimo prevod sa srpskog jezika na makedonski, ali i overu pečatom zvaničnog sudskog tumača. Tako ćete dobiti u optimalnom roku dokumenta koja su potpuno obrađena i kao takva mogu da budu korišćena kad god postoji potreba za tim, te se mogu predati bilo kojoj državnoj službi.

Najvažnije je da nam prilikom dostavljanja sadržaja na prevod svakako dostavite i originale na uvid, a očekuje se i da će te pre toga da dobijete sve podatke u nadležnim institucijama koji se odnose na potrebu za overavanjem haškim ili Apostille pečatom. Moramo da napomenemo da prevodioci i sudski tumači ne mogu da vam pruže ovu uslugu, jer nisu za nju nadležni, već vi treba da samostalno odnesete konkretan dokument u službu pri osnovnom sudu u vašem gradu koja je zadužena za stavljanje ovog pečata. Takođe je izuzetno bitno da tom prilikom saznate i da li se Apostille pečat stavlja pre ili posle obrade tog dokumenta od strane naših stručnjaka, jer će od toga i zavisiti kojim tokom ide njegova obrada.

Uz mogućnost da dokumenta donesete lično u jednu od naših poslovnica, te da ih pošaljete preko kurirske službe, nudimo vam i mogućnost da izvršite dostavljanje preporučenom poštanskom pošiljkom. A preuzimanje prevedenih sadržaja može da bude izvršeno u okviru jedne od naših poslovnica (lično) ili isporukom na adresu koju klijent navede, ali je ta usluga dodatna i naplaćuje se prema ceni koja važi u konkretnoj kurirskoj službi. Plaćanje ove usluge ćete izvršiti kada budete preuzimali pošiljku i to u kuriru direktno.

Sa druge strane su svi ostali sadržaji koje takođe mogu da obrade prevodioci i sudski tumači, a koji ne podrazumevaju dostavljanje originala na uvid, pa njih možete i da pošaljete na prevod, ali i da primite nakon što naši stručnjaci završe njihovu obradu elektronskim putem, to jest preko mejla.

Ako želite da nam dokumenta na prevod sa srpskog jezika na makedonski pošaljete preko mejla, to je dozvoljeno samo onda kada zahtevate direktno prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji u kratkom roku, ali i tada morate da izvršite poštovanje procesa dostavljanja originala na uvid i da to učinite naknadno.

Kada je to potrebno, sudski tumač i prevodilac obrađuju i udžbenike u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a mogu da vam ponude i prevod sa srpskog jezika na makedonski za bilo koje delo književnosti, odnosno za različite vrste tekstualnih sadržaja, kao i za članke iz novina, te časopise. Sem tekstova koji obrađuju temu iz oblasti turizma, nauke, ekonomije, medicine i obrazovanja, oni vrše i obradu tekstova iz oblasti politike, ekologije i zaštite životne sredine, ali i menadžmenta i bankarstva, odnosno građevinske industrije, te informacionih tehnologija, marketinga i mnogih drugih grana, kako društvenih, isto tako i prirodnih nauka koje ovom prilikom nismo pomenuli. Slobodno možemo da kažemo da će prevodioci i sudski tumači da obrade tekstualne sadržaje bilo koje tematike, složenosti, namene i dužine.

A oni će takođe, kada vam je to potrebno da pruže i uslugu usmenog prevoda u pomenutoj kombinaciji jezika, te na osnovu informacija koje nam dostavite o samom događaju da izvrše prevođenje uz pomoć šapata, simultano ili konsekutivno prevođenje. Neophodno je danas informišete ne samo o prostoru u kome će događaj biti održan, već i o broju učesnika, trajanju, ali i o svim ostalim detaljima koji se tiču njegove organizacije, kako bi stručni tim Prevodilačkog centra Akademije Oxford u skladu sa njima pripremio odgovarajuću ponudu u kojoj, po potrebi može da se nađe i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Sem toga, obrađujemo i sve sadržaje iz oblasti marketinga (PR tekstovi, plakati, katalozi, flajeri, vizit karte, brošure i ostalo), ali i sve one koji se isključivo odnose na internet (softveri, online katalozi, sajtovi, web prodavnice i ostalo). Naglašavamo i da klijente kojima su potrebni direktni prevodi sa srpskog jezika na makedonski za serije, odnosno filmove, emisije, reklamne poruke i ostale video, ali i audio materijale, u našim poslovnicama očekuje i dodatna usluga, koja se odnosi na njihovo sinhronizovanje i titlovanje.

Uz usluge koje su vezane za prevođenje sa srpskog jezika na makedonski bilo u pisanom, bilo u usmenom obliku, zahvaljujući činjenici da naš tim čine i profesionalni lektor i korektor, klijentima omogućujemo i redakturu materijala koji su prevedeni u ovoj kombinaciji, ali nedovoljno kvalitetno i profesionalno.

Prevodi web sadržaja sa srpskog na makedonski jezik

Kada dođete u situaciju da vam je potrebno direktno prevođenje svih materijala iz oblasti interneta sa našeg jezika na makedonski, ovu uslugu možete da dobijete u bilo kojoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford. A prevodioci i sudski tumači koji su deo ove institucije će na vaš zahtev da prevedu online prodavnice i softvere, odnosno bilo koju aplikaciju, web kataloge i mnoge druge internet sadržaje. Moramo da naglasimo i da tokom njihove obrade, naši stručnjaci primenjuju i SEO pravila (Search Engine Optimisation), a što znači da se tako prevedeni web sadržaji vrlo brzo mogu naći među prvim rezultatima internet pretrage. A samim tim ćete vi, kao vlasnik web sajta i prodavnica, odnosno kataloga, biti u velikoj prednosti, jer ćete praktično dobiti i njihov prevod sa srpskog jezika na makedonski i optimizaciju sadržaja.

Prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i sve vrste časopisa, odnosno da urade direktno prevođenje sa srpskog jezika na makedonski za književna dela, poput poetskih i proznih, ali i dela beletristike, romana i ostalih, a mogu da prevedu i udžbenike, novinske članke i ostale sadržaje.

Takođe u onim situacijama kada organizujete događaj za koji vam je potreban usmeni prevod sa srpskog jezika na makedonski, na raspolaganju su vam naši stručnjaci, koji mogu da izvrše i konsekutivni i prevod uz pomoć šapata, ali i simultano prevođenje u navedenoj kombinaciji jezika. A to znači da će bilo koja vrsta događaja koji organizujete podrazumevati različitu vrstu usmenog prevoda, pa je zato vrlo važno da nam dostavite sve podatke o tom događaju, kako bismo mogli da pripremimo ponudu. Budući da nudimo zainteresovanim klijentima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, to svakome kome odgovara upravo ta vrsta usluge, nudimo po povoljnim cenama da dobije najkvalitetniju opremu.

Prevođenje tekovina Evropske Unije sa srpskog jezika na makedonski

Osim toga što prevodilac i sudski tumači u okviru svake od preko 20 poslovnica Akademije Oxford na zahtev klijenata mogu da izvrše i direktan prevod tekovina Evropske Unije sa srpskog na makedonski jezik, oni će dobiti i uslugu overavanja prevoda. Ovu overu radi ovlašćeni sudski tumač, koji je član tima i na taj način prevedenom dokumentu daje važeći pravni status, budući da se validnim dokumentom smatra samo onaj koji je preveden i overen pečatom sudskog tumača. Na taj način klijenti štede svoj novac sigurno, ali i vreme, jer ne moraju da traže ovlašćenog sudskog tumača koji će po završetku prevođenja da uradi overu.

Sem tekovina Evropske Unije, naši stručnjaci obrađuju i sve vrste ugovora, ali i punomoćje za zastupanje, odnosno različite tipove licenci i sertifikata. Takođe prevode i presude o razvodu braka, kao i sve ostale vrste sudskih presuda, odnosno žalbi i tužbi, te obrađuju i sudske odluke i rešenja. A pored pravnih akata, oni prevode i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, to jest sve tipove uverenja i potvrda, odnosno saglasnosti i izjava (potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja i o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i ostale).

Naravno, sva lična dokumenta, kao što su krštenica, potvrda o prebivalištu, pasoš i uverenje o državljanstvu, te lična karta, ali i izvod iz matične knjige umrlih i venčanih, odnosno različite tipove dozvola (vozačka, radna, saobraćajna, dozvola za boravak i druge), prevodilac i sudski tumač takođe će da obrade kada to zahtevaju klijenti. Sva ona dokumenta koja ulaze u sastav dokumentacije za tendere, kao i građevinske i tehničke dokumentacije, najpre prevodimo u navedenoj kombinaciji jezika, a zatim vršimo i njihovu overu.

Takođe i lekarske nalaze, kao i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostalu medicinsku dokumentaciju obrađujemo na zahtev naših klijenata. A prevodi sa srpskog na makedonski jezik uključuju i poslovnu dokumentaciju, te sudski tumač i prevodilac mogu da obrade različite vrste poslovnih izveštaja (godišnji, revizorski i finansijski), ali i fakture i rešenja o osnivanju pravnih lica, odnosno poslovne odluke, statute preduzeća, te osnivačke akte preduzeća i sva nepomenuta dokumenta koja se tiču poslovanja konkretnog pravnog lica.

Rezultate naučnih istraživanja ćemo, kada je to zahtev klijenata takođe da prevedemo u ovoj kombinaciji jezika, ali i naučne patente, a ako je potrebno i naučne radove i mnoga druga dokumenta i ostale sadržaje koji su vezani za oblast nauke. Isto tako, sudski tumači i prevodioci rade prevod sa našeg jezika na makedonski za uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, diplome i dodatke diplomi, ali i za prepise ocena, svedočanstva o završnim razredima osnovnih i srednjih škola, a prevode i diplomske i seminarske radove, kao i ostala nepomenuta dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja.

Da bismo mogli da ispunimo vaša očekivanja i ponudimo vam kompletnu obradu bilo kog tipa dokumenta, morate da i vi u potpunosti ispoštujete pravilo koje je vezano za slanje dokumenata za koja su vam potrebni prevodi sa srpskog na makedonski jezik, što znači da morate da nam dostavite originale na uvid. Uz to je i vrlo je važno da ne zaboravite da se raspitate o Apostille pečatu, koji se stavlja samo na ona dokumenta koja propisuje zakona, a i na njih se stavlja u različitim trenucima obrade, to jest nakon što prevodilac i sudski tumač završe svoj posao ili pre nego što ga počnu. Pa je zato i bitno da posedujete ovu informaciju, jer će vam u velikoj meri pomoći da ne gubite vreme.

Prevod političkih tekstova sa srpskog na makedonski jezik

Sve one tekstove čija tema je vezana za oblast politike možemo sa našeg jezika u optimalnom roku da prevedemo na makedonski, bez obzira da li su u pitanju sadržaji koji se smatraju stručnim ili je reč o popularnim tekstovima.

A sam toga, prevodilac i sudski tumač koji su deo tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford vrše i prevođenje sa srpskog jezika na makedonski za tekstove iz oblasti finansija i ekonomije, odnosno prava i bankarstva, ali i turizma, nauke, farmacije, obrazovanja i medicine. Oni će, naravno da prevedu i tekstove koji se tiču marketinga, psihologije, menadžmenta i filozofije, ali i sociologije i građevinske industrije, odnosno ekologije i zaštite životne sredine, informacionih tehnologija, te komunikologije, kao i mnogobrojnih naučnih disciplina koje sada nismo pomenuli. A jedina obaveza koju imaju klijenti kojima su potrebni prevodi sa srpskog jezika na makedonski za bilo koju vrstu tekstova, jeste da ih pošalju preko mejla i da očekuju da će vrlo brzo na isti način dobiti prevedene sadržaje.

Naši prevodioci i sudski tumači takođe su spremni da prevedu u navedenoj jezičkoj kombinaciji i sve sadržaje koji su vezani za reklamiranje i to kako usluga i proizvoda, tako i konkretne kompanije. Mogu da prevedu i reklamne kataloge i brošure, odnosno PR tekstove, a ako je to potrebno klijentima, naši stručnjaci vrše na najbrži mogući način i po sigurno vrlo povoljnim cenama i prevod u ovoj kombinaciji jezika za reklamne plakate, flajere i letke, odnosno za vizit kartice. Tokom obrade ovakvih materijala, oni se rukovode pravilima marketinga sa kojima su dobro upoznati i znaju da se reklamna poruka u originalnim sadržajima vrlo vešto otkriva, pa će učiniti sve da je prilagode duhu makedonskog jezika, a sa ciljem da potencijalnim kupcima određenog proizvoda koji se reklamira, to jest korisnicima usluge kojima je ovo maternji jezik, omoguće da se upoznaju sa njima i počnu da ih kupuju, to jest koriste.

A stručnjaci Akademije Oxford mogu, u skladu sa potrebama i zahtevima klijenata da urade i prevod sa srpskog jezika na makedonski za serije, reklamne poruke i sve tipove emisija (obrazovne, informativne, dečije, zabavne i ostale), ali i za različite vrste i žanrove filmova (dokumentarni, crtani, animirani, igrani i drugi). Uzevši u obzir da članovi našeg tima nisu samo sudski tumači i prevodioci, već i titleri, kao i oni stručnjaci koji su zaduženi za sinhronizovanje prevedenih materijala, to znači da ćemo klijentima omogućiti da dobiju i ove usluge ako to žele.

Pored pomenutih stručnjaka, u našem timu su i korektor i lektor, tako da vam možemo ponuditi i uslugu redakture, koja se primenjuje na sve one materijale koji su prevedeni u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali prevod nije urađen prema pravilima prevodilačke struke, odnosno postoje greške u prevodu, koje će naši stručnjaci u optimalnom roku da isprave i to u skladu sa pravilima koja nalaže makedonski jezik, to jest prevodilačka struka.

Prevodi sa makedonskog na srpski jezik

Samim tim što su neki od članova tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford i prevodioci i sudski tumači za makedonski jezik, to spadamo u jednu od retkih institucija u našoj zemlji koja klijentima omogućuje prevođenje sa makedonskog jezika na srpski. Uz to moramo da dodamo i da su naši stručnjaci mahom izvorni govornici makedonskog jezika, a što je naročito važno za usmeni prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Oni su u mogućnosti da izvrše i simultano i prevođenje uz pomoć šapata, ali i konsekutivno prevođenje sa makedonskog jezika na srpski. A da bi ova usluga bila izvršena na najbolji mogući način, odnosno da bi bila u potpunosti prilagođena zahtevima događaja koji klijent organizuje, to moramo imati sve potrebne informacije o događaju. Prvenstveno to podrazumeva najpre da nas obaveste o njegovom trajanju i očekivanom broju učesnika, te da nam daju podatke o prostoru u kome bi događaj trebalo da bude održan, kako bismo mogli da odlučimo koja od navedenih usluga je najbolja u tom slučaju. Kada budemo izrađivali ponudu u skladu sa zahtevima događaja, u nju možemo da uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po cenama kojima će klijenti sigurno biti zadovoljni.

Isto tako smo specijalizovani i za lekturu i korekturu onih sadržaja za koje je neko pokušao da izradi prevod sa makedonskog jezika na srpski, ali to nije uradio profesionalno, pa su se potkrale mnogobrojne greške koje profesionalni lektor i korektor iz našeg tima mogu da isprave u skladu sa pravilima koja važe u okviru prevodilačke struke, kako bi klijenti dobili kvalitetno obrađene materijale bilo koje vrste.

U sklopu usluge koje se odnosi na prevod sa makedonskog jezika na srpski za sve vrste serija i emisija, odnosno za reklamne poruke i filmove različitih vrsta, nudimo i njihovo sinhronizovanje, kao i uslugu titlovanja tako prevedenih materijala. Upravo zahvaljujući tome, klijenti će vrlo brzo dobiti informativne i dečije, ali i zabavne televizijske i radijske emisije, zatim animirane i igrane, te dokumentarne, crtane i druge vrste filmova, ali i sve ostale tipove video i audio materijala, koje će biti u prilici odmah po završetku obrade od strane naših stručnjaka i da plasiraju i to kako u bioskopu i na televiziji, tako i na radiju i internetu, odnosno gde god žele.

Prevođenje sa makedonskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na makedonski

Prevodilac i sudski tumač mogu na zahtev klijenata da izvrše i prevođenje sa makedonskog jezika na srpski i za sve vrste književnih dela, kao i za udžbenike. A ako je potrebno, obradiće i stručne, kao i popularne tekstualne sadržaje, zatim članke iz novina, kao i različite tipove časopisa.

Prevođenje tekstova podrazumeva obradu apsolutno bilo koje tematike, te možemo da izvršimo prevod ne samo turističkih, marketinških i naučnih tekstova, već i onih koji spadaju u oblast građevinske industrije, menadžmenta i farmacije, odnosno komunikologije i informacionih tehnologija, ali i one koji se tiču bankarstva, finansija i ekonomije, te psihologije, ekologije i zaštite životne sredine, kao i filozofije i sociologije, odnosno svih onih tekstuačnih sadržaja koji su vezani za ma koju granu društvenih i prirodnih nauka koje ovom prilikom nismo pomenuli.

Pored svega toga, sudski tumači i prevodioci vrše i obradu sadržaja koji su vezani za oblast marketinga, bilo da treba da se kroz te materijalee reklamira poslovanje konkretne kompanije ili određena usluga, odnosno proizvod. A to se prvenstveno odnosi na prevođenje sa makedonskog jezika na srpski za reklamne plakate, flajere i letke, odnosno brušure, PR tekstove i kataloge, ali i ostale slične sadržaje. Kada klijent i imaju potrebu za tim, radimo i prevod u ovoj kombinaciji jezika za vizit kartice i to u najkraćem mogućem roku i po sasvim povoljnim cenama.

Sadržaje koji se tiču oblasti interneta, poput online prodavnica, sajtova i web kataloga, ali i softverskih programa i aplikacija svih vrsta, takođe prevodimo u ovoj kombinaciji i to uz adekvatnu primenu svih SEO pravila (Search Engine Optimisation). A njihova primena ima za cilj bolje kotiranje prevedenih materijala u okviru pretrage na internetu, čime se postiže vrlo pozitivan efekat na poslovanje njihovih vlasnika.

Poseban segment kojim se bave prevodioci i sudski tumači u Akademiji Oxford se odnosi na prevod sa makedonskog jezika na srpski za različite tipove dokumenata i dokumentacija, budući da klijentima omogućujemo i njihovu overu pečatom sudskog tumača. A to znači da oni dobijaju kompletnu obradu bilo kog tipa dokumenata, kao i da, praktično odmah po završetku mogu da ih predaju svakoj nadležnoj službi, jer su oni u potpunosti zakonski važeći.

Iako su najčešći zahtevi vezani za prevođenje sa makedonskog jezika na srpski za pasoše, radne i dozvole za boravak, odnosno lične karte, naši stručnjaci obrađuju i mnoga druga lična dokumenta, poput izvoda iz matičnih knjiga i to kako rođenih i venčanih, tako i umrlih, zatim vozačku i saobraćajnu dozvolu, te potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu i ostala dokumenta iz ove grupe. Oni, naravno obrađuju i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, to jest bilo koju vrstu uverenja, saglasnosti, potvrda i izjava (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci i ostala).

Ako su klijentima potrebni prevodi sa makedonskog jezika na srpski za diplome i dodatke diplomi, mogu da očekuju da će sudski tumač i prevodilac da izvrše njihovu obradu u optimalnom roku. A to se isto odnosi i na obrađivanje rezultata naučnih istraživanja i svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, te nastavnih planova i programa fakulteta i prepisa ocena, kao i uverenja o položenim ispitima, naučnih patenata i ostalih dokumenata koja se tiču oblasti obrazovanja i nauke.

Naravno, ako postoji potreba za tim, možemo da prevedemo i sve vrste radova, počev od seminarskih, preko diplomskih do naučnih radova, ma kako da su oni kompleksni. Isto tako, prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata vrše i prevođenje sa makedonskog jezika na srpski za sva ona dokumenta koja su vezana za oblast prava, poput različitih tipova ugovora i punomoćja za zastupanje, ali i presuda o razvodu braka, kao i mnogih drugih tipova sudskih presuda, ali i odluka, žalbi, rešenja i tužbi. Ako je potrebno, prevodimo i tekovine Evropske Unije, te različite tipove sertifikata i licenci, ali i građevinske projekte, kao i lekarske nalaze, odnosno uputstva za rukovanje, te specifikacije farmaceutskih proizvoda i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, deklaracije proizvoda i mnoga druga dokumenta koja se svrstavaju kako u građevinsku i medicinsku, tako isto i u dokumentaciju za tendere, odnosno tehničku i građevinsku dokumentaciju, takođe na zahtev obrađujemo u ovoj kombinaciji jezika.

A uz sve što smo pomenuli, sudski tumači i prevodioci, kada je to potrebno našim klijentima rade i prevod sa makedonskog jezika na srpski za fakture i sve tipove poslovnih izveštaja, odnosno odluka, a prevode i statute i osnivačke akte preduzeća, odnosno rešenja o osnivanju pravnih lica i sva ostala dokumenta koja su vezana za poslovanje pravnog subjekta.

Kako klijente kod nas očekuje i usluga overe prevedenih dokumenata, to je vrlo važno da oni poznaju čitav proces njihove obrade, kako bi mi bilo jasno zbog čega je važno da dostave originalne materijale na uvid, odnosno da se prethodno raspitaju o potrebi za stavljanje Apostille pečata. Naime, sudski tumač pre nego što izvrši overu prevedenog dokumenta stavljanjem svog pečata na njega, mora da uporedi original i prevod, jer je dobro poznata činjenica da se overava samo onaj dokument koji je preveden i čija sadržina je ista kao i u originalnom. A što se tiče Apostille, odnosno pečata koji nosi naziv i haški, morate znati da za njega naši stručnjaci nisu nadležni, a on se zahteva samo za pojedina dokumenta. Uzevši u obzir da se haški pečat na neka dokumenta stavlja pre nego što ga obrade prevodioci i sudski tumači, a na neka tek kada oni završe svoj deo posla, preporučuje se da klijent samostalno u ovlašćenim državnim institucijama koje rade u sklopu osnovnih sudova Republike Srbije dobije sve potrebne informacije u vezi sa ovom vrstom overe za ona dokumenta za koja su mu potrebni prevodi sa makedonskog jezika na srpski i da na taj način izbegnu nepotrebno gubljenje vremena i novca.

Kako klijenti moraju da izvrše dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, to znači da nemaju mogućnost da ih pošalju na mejl, a što je dozvoljeno u svim ostalim situacijama, to jest čak i za dokumenta je dozvoljeno, ali samo onda kada zahtevaju hitno prevođenje sa makedonskog jezika na srpski, stim da moraju posle toga da dostave originale na uvid. A to mogu da učine na nekoliko načina, te da ih donesu lično u jednu od poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford ili da ih pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom, kao i da zaduže bilo koju kurirsku službu da ih dostavi na našu adresu. Kada prevodilac i sudski tumač budu završili obrađivanje dostavljenih sadržaja, oni mogu prevode klijentima da pošalju na adresu preko kurirske službe, odnosno na mejl, ali ovaj način slanja važi samo za one sadržaje za koje se ne vrši overa. Uz sve pomenute načine, klijentima je na raspolaganju i lično preuzimanje prevedenih sadržaja u prostorijama najbliže poslovnice Akademije Oxford. U slučaju da se odluče za dostavljanje prevoda na kućnu adresu, plaćanje ove usluge klijenti vrše samostalno kada budu preuzimali pošiljku, a cenu ove usluge određuje kurirska služba koja je zadužena da izvrši dostavljanje.

Prevod pasoša i lične karte sa makedonskog jezika na srpski

Svi klijenti kojima je potrebno prevođenje pasoša i lične karte sa makedonskog na srpski jezik, u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford dobijaju i ovu, ali i uslugu koje se odnosi na overu prevoda i koju vrši ovlašćeni sudski tumač. A to, zapravo znači da će oni na jednom mestu da dobiju kompletnu obradu pomenutih dokumenata, te da će moći tako prevedene pasoše i lične karte i da predaju svakoj nadležnoj instituciji kojoj je potrebno.

Naši stručnjaci prevode i sva ostala lična dokumenta, poput izvoda iz matične knjige umrlih, rođenih i venčanih, odnosno saobraćajnu i vozačku dozvolu, ali i potvrdu o prebivalištu i dozvolu za boravak, odnosno uverenje o državljanstvu, radnu dozvolu i druga dokumenta koja pripadaju ovoj grupi. A prevodioci i sudski tumači obrađuju i dokumenta koja su vezana za oblast prava (punomoćje za zastupanje, sertifikati, sudske presude, ugovori, sudske tužbe i žalbe, licence, tekovine Evropske Unije, sudske odluke i rešenja i ostala), ali isto tako ona dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije (specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i ostala).

Takođe, vršimo i prevođenje sa makedonskog na srpski jezik za dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a što se odnosi na prevod različitih tipova izjava i uverenja, odnosno saglasnosti i potvrda (potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i druge). A kada je potrebno, obrađujemo i ona dokumenta koja su vezana kako za oblast obrazovanja, tako i za oblast nauke, kao što su: nastavni planovi i programi fakulteta, naučni radovi, prepisi ocena, diploma i dodatak diplomi, rezultati naučnih istraživanja, diplomski radovi, uverenje o položenim ispitima, seminarski radovi, naučni patenti, potvrda o redovnom školovanju i sva ostala dokumenta iz ove grupe.

Dokumentaciju za tendere, kao i poslovnu, ali i građevinsku, odnosno tehničku dokumentaciju, te sva ona dokumenta koja ulaze u njihov sastav, takođe možemo na zahtev klijenata da obradimo, odnosno da uradimo prvo njihov prevod sa makedonskog na srpski jezik, a zatim i overu pečatom sudskog tumača. A osim građevinskih projekata, uputstava za rukovanje i deklaracija proizvoda, te laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, sudski tumač i prevodilac obrađuju i fakture, osnivački akt i statut preduzeća, ali i rešenja o osnivanju pravnih lica, revizorske, finansijske, godišnje i ostale izveštaje.

Klijenti kojima su potrebni prevodi sa makedonskog na srpski jezik za bilo koju vrstu dokumenata ili dokumentacije, imaju obavezu da se u nadležnim službama raspitaju o tome da li postoji potreba za overavanjem haškim (Apostille) pečatom za njihova dokumenta, kao i da prilikom slanja sadržaja na prevod dostave na uvid originale.

Prevođenje online kataloga sa makedonskog na srpski jezik

Prevodioci i sudski tumači koji se angažuju da urade prevod web kataloga sa makedonskog jezika na srpski u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford će tom prilikom primeniti i pravila SEO (Search Engine Optimisation). A samim tim što će izvršiti optimizovanje prevedenih materijala za internet pretraživače, oni će prevedenim materijalima i da omoguće da maksimalno poboljšaju svoje mesto u globalnoj pretrazi, što će se vrlo pozitivno odraziti na poslovanje njihovih vlasnika. Naravno, prevode i sve druge sadržaje koji su vezani za oblast interneta, a osim web sajtova, obrađuju i softverske programe i aplikacije, ali i online prodavnice i druge slične materijale.

U timu našeg prevodilačkog centra su i lektori i korektori, čija dužnost je da klijentima ponude redakturu materijala za koje već postoji urađen prevod sa makedonskog jezika na srpski. A oni će tom prilikom da izmene sve što je potrebno u tako obrađenim sadržajima, kako bi ih prilagodili duhu ciljanog jezika, što je ovde srpski.

Prevodioci i sudski tumači mogu klijentima da ponude i direktno prevođenje sa makedonskog jezika na srpski za video, ali i audio materijale, a što se najpre odnosi na različite vrste i žanrove filmova, odnosno reklamne poruke, serije i emisije. A budući da su članovi našeg tima i oni stručnjaci koji su usmereni na pružanje usluga sinhronizovanja i titlovanja obrađenih video i audio sadržaja, to će klijenti biti u mogućnosti da dobiju i ovu uslugu, a samim tim i potpuno obrađene materijale, koji mogu da budu prikazani gde god žele.

Uz sve usluge koje se odnose na prevođenje sa makedonskog jezika na srpski u pisanoj formi, sudski tumač i prevodilac mogu da pruže i uslugu usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika. Moramo da naglasimo da su oni specijalizovani za sve tipove usmenog prevoda (konsekutivno, šapatno i simultano), tako da isključivo od informacija koje nam daju klijenti o konkretnom događaju zavisi koji tip prevod ćemo uvrstiti u ponudu. Inače, u ponudi za usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika može da se nađe i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali samo onda kada je to u skladu sa zahtevima samog događaja, odnosno sa vrstom prevoda koja se tom prilikom primenjuje.

Prevod ilustrovanih i stručnih časopisa sa makedonskog jezika na srpski

Kako ilustrovane, tako i stručne časopise, ali i novinske članke obrađujemo u ovoj kombinaciji jezika. A pored toga, prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata mogu da urade i prevod sa makedonskog jezika na srpski za sve vrste književnih dela, ali i za udžbenike.

Oni će da obrade i tekstualne sadržaje i to kako one stručne, tako i sve one koji se smatraju popularnim. A njihova tema može da se odnosi zaista na bilo koju oblast, budući da su naši stručnjaci visokokvalifikovani i spremni da pruže prevod u navedenoj kombinaciji jezika za tekstove apsolutno bilo koje tematike. Uz prevođenje sa makedonskog na srpski jezik za tekstove iz oblasti turizma, psihologije, sociologije i filozofije, oni obrađuju i tekstove iz oblasti građevinske industrije, nauke i komunikologije, ali i obrazovanja, farmacije i menadžmenta, kao i one koji se tiču bilo koje teme iz oblasti finansija, bankarstva i ekonomije, te politike i prava, odnosno sve one tekstove koji su vezani za mnoge druge oblasti koje nismo ovom prilikom pomenuli, a koje spadaju u domen prirodnih i društvenih nauka.

Sve one materijale koji su namenjeni reklamiranju određene kompanije, to jest usluga i proizvoda, takođe prevodimo u ovoj jezičkoj kombinaciji. A osim što će prevodilac i sudski tumači da urade prevod sa makedonskog na srpski jezik za reklamne letke, odnosno za plakate i brošure, oni će na zahtev klijenata da prevedu i kataloge, ali i PR tekstove, odnosno i vizit kartice kada je to potrebno. Naglašavamo i to da su naši stručnjaci upoznati sa marketinškim pravilima koja će maksimalno primeniti prilikom obrade ovih sadržaja, tako da će obu reklamnu poruku koja se nalazi u originalnim materijalima da usklade sa duhom srpskog jezika, jer je to najbolji način da se potencijalnim kupcima proizvoda, to jest korisnicima usluge koja se tim putem reklamira, omogući i da se upoznaju sa sadržajem marketinških materijala.

Prevod sa makedonskog na druge jezike


Prevodilac za makedonski jezik

Prevodilac za makedonski jezik

Ukoliko Vam je isključivo potrebna usluga prevođenja, na našoj Akademiji Vam je dostupan i prevodilac za makedonski jezik

Vidi više o prevodiocu za makedonski jezik >>>


Kurs makedonskog jezika

Škola makedonskog jezika

S druge strane, ukoliko želite da naučite makedonski jezik, dovoljno je da se prijavite za kurs makedonskog jezika koji je dostupan na našoj Akademiji. Kursevi su namenjeni svim uzrastima i može se pohađati grupno, individualno i online.

Vidi više o kursu makedonskog jezika >>>


Sudski tumač za makedonski jezik - Akademija Oxford
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje