Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za norveški jezik

Budući da postoje brojni zahtevi za sva lica koja žele da zvanično steknu zvanje sudski prevodilac za norveški jezik, to je važno napomenuti da je upravo sa ciljem ispunjenja svih zahteva i kreirana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za norveški jezik, a koju u toku cele godine sprovodi Obrazovnii centar Akademije Oxford.

Naročito je važno napomenuti da se od svakog zainteresovanog očekuje da posle prijavljivanja, zvanično dostavi potrebnu dokumentaciju i u prostorije odabrane poslovnice dođe lično, jer se upis isključivo sprovodi uz njegovo prisustvo. Prijava može da bude izvršena kako elektronskim putem, kada se očekuje da kandidat na zvaničnu mejl adresu šalje svoje podatke (prezime, ime, broj telefona i datum rođenja), tako isto i preko telefona ili ličnim dolaskom, a u toku radnog vremena konkretnog predstavništva.

Moraju biti informisani svi koji žele navedenu edukaciju da pohađaju, da organizator nudi kako mogućnost praćenja časova online, tako i po uobičajenom principu, a da je predviđeno za oba tipa nastave da se organizuju ili za po jednu osobu ili za više njih.


Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za norveški jezik

Dakle, jasno je da svaki kandidat ima pravo izbora, a ukoliko se opredeli za tradicionalan pristup praćenja časova, on mora u dogovoreno vreme da bude prisutan u prostorijama izabrane poslovnice organizatora.

Svakako se online kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za norveški jezik organizuje uz korišćenje računara zainteresovanog kandidata, a on je može pratiti odakle god želi, uz uslov da ima vezu sa internetom na tom mestu. Neophodno je da poseban tip programa na taj uređaj instalira, a sva potrebna pomoć tom prilikom mu može biti pružena, budući da tim tehničke podrške postoji u svakom predstavništvu institucije koja i organizuje edukaciju.

Samo jedna osoba treba da pohađa individualnu nastavu, a način njene organizacije je takav da će kandidat imati apsolutno pravo da se sa predstavnikom organizatora, ali i sa nadležnim stručnjakom koji će voditi tu vrstu nastave, dogovori kako će se časovi odvijati. Preciznije govoreći, potrebno je da se oni usaglase najpre oko toga kog tačno datuma će individualna nastava početi, te svakako da preciziraju i dinamiku po koji će časovi da budu organizovani, odnosno termine.

TESTOVI


Drugačiji je način na koji se organizuje grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za norveški jezik , prvenstveno zato što koordinator za nastavu u određenom predstavništvu ove institucije definiše apsolutno sve što je vezano za sprovođenje te vrste nastave. Zapravo je neophodno da se prvo minimum četiri osobe upišu, jer će se tek tada kreirati jedna grupa, a pomenuto lice posle toga definiše kada nastava počinje, kojim tempom se sprovode predavanja i u kojim terminima. Sve te informacije zatim prosleđuje prijavljenima, a posebno se ističe da se promene ne vrše kod pomenute vrste edukacije, pa ako neki kandidat ne može da se uklopi u navedene termine recimo, bolje je da se opredeli za drugu varijantu praćenja nastave.

Potrebno je napomenuti da zvanje sudski tumač za norveški jezik može da stekne svako ko želi pod uslovom da odlično poznaje taj jezik i da poseduje relevantan dokaz o tome, a naročito je važno i da ima visok nivo znanja srpskog, kao svog maternjeg jezika. Da ne bi bilo zabune, nije navedeno kao zahtev da kandidati koji apliciraju na konkurs poseduju diplomu Filološkog fakulteta, već je neophodno da imaju akademsko zvanje i svakako, poznavanje konkretnog jezika na visokom nivou.

Na osnovu potreba za stručnjacima koji će se baviti ovim poslom, Ministarstvo pravde Republike Srbije će u određenom trenutku raspisati zvaničan konkurs i svakako navesti uslove, koje zainteresovani moraju ispuniti. A svi oni kandidati, koji budu uspešno prošli kroz testiranje, koje je predviđeno zakonom će steći Rešenje o postavljenju za sudskog tumača, a zatim i zvanično u okviru suda polagati zakletvu, tokom koje će se obavezati da će čuvati poslovnu tajnu i voditi računa o zaštiti podataka, koji će im biti dostupni.Pored toga što će imati mogućnost da uslugu overe pruži kako fizičkim licima, tako i brojnim pravnim licima, ovlašćeni sudski prevodilac za norveški jezik će, svakako biti u obavezi da odgovori na apsolutno svaki poziv suda ili nekog drugog nadležnog organa, kome su potrebne ove usluge.

Čime se bavi kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za norveški jezik?

Svakako je precizno određeno nastavnim programom da se specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za norveški jezik na samom početku usmeri na opisivanje posla onog lica, koje zvanično postane sudski prevodilac za norveški jezik. A tom prilikom će prisutni biti detaljno upoznati sa zaduženjima, koja će morati u praksi da obavljaju. Pored ostalog će naučiti koja se pravila moraju poštovati prilikom vođenja evidencije, a profesori će im objasniti i šta je to Dnevnik stranaka i poslova, te koji informacije se u njemu nalaze. Takođe će im naučiti i koja se pravila primenjuju kada se vrši naplata usluga sudskog tumača, to jest biće reči o pravilima tarifiranja, koja se svakako u radu moraju poštovati i to od strane svakog pojedinca.

Specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za norveški jezik će obuhvatiti i vežbe, a ne samo predavanja. Tokom njih će prisutni imati priliku da teorijska znanja, koja su im pre toga profesori prezentovali, primene u radu, a kako bi naučili na koji način se vrši overa različitih dokumenata. Sa tim u vezi se mora naglasiti i da će im profesori predstaviti brojne stručne termine, sa kojima će doći u dodir kada budu overavali dokumenta za koja su prethodno urađeni prevodi sa norveškog jezika na srpski ili za koja je izvršen prevod sa srpskog jezika na norveški, s tim što će biti govora i o overi dokumenata za koja je urađen prevod sa norveškog na neki strani jezik ili sa određenog jezika na norveški.

Naučiće svi prisutni i kako se mogu izbeći greške u radu, a tom prilikom će im profesori omogućiti brojne primere, kako bi lakše shvatili šta se smatra greškom i kako se postupa u slučaju da dođe do propusta u radu.

Uzevši u obzir da svako ko želi da angažuje ovo lice zarad overe nekog dokumenta, prema zakonu ima obavezu da dostavi njemu na uvid i originale, to se podrazumeva da će profesori objasniti svim polaznicima ove edukacije zbog čega je posebno važno da to pravilo bude u potpunosti ispoštovano.

Činjenica je da sudski tumač za norveški jezik zvanično nije ovlašćen za overu Apostille pečatom, drugačije nazvanog Haški, ali to svakako ne znači da sme da bude o njemu neinformisan. Iz tog razloga, specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za norveški jezik posvećuje pažnju i upoznavanju prisutnih sa tom vrstom overe, odnosno sa pravilima koja se na nju odnose. A svakako će polaznici saznati i u kojim slučajevima se haški pečat na dokumenta stavlja i koje su institucije nadležne za izvršenje pomenute vrste overe.

Profesori će se osvrnuti i na šapatni prevod sa norveškog jezika na nemački ili engleski, odnosno bilo koji drugi strani jezik, kao i u varijanti koja uključuje srpski, a takođe će im objasniti i po kom principu funkcioniše konsekutivno prevođenje sa srpskog jezika na nNorveški, ali i u svim ostalim kombinacijama koje su dostupne.

Prisutni će biti informisani i o tome kako se postupa u slučaju da klijent dostavi dokument, za koji je prevod u bilo kojoj varijanti jezika, a koja podrazumeva i norveški izvršen, te su primetne brojne greške.

Završetak pomenute edukacije će biti usmeren na prezentovanje postupka konkurisanja za zvanje sudski prevodilac za norveški jezik, a tada će polaznici saznati i šta se događa nakon sticanja Rešenja o postavljenju za sudskog tumača, te kako uopšteno izgleda polaganje zakletve.

Neophodno je naglasiti da će po uspešnom završetku ove edukacije, svaki polaznik dobiti i potvrdu o njenom pohađanju, što je zvaničan dokument, koji je potrebno uz ostalu dokumentaciju priložiti prilikom prijavljivanja na konkurs, koji će u određenom trenutku objaviti Ministarstvo pravde Republike Srbije.

Svi koji smatraju da je potrebno znanja ovog jezika da nadograde, treba da znaju da se obuka i kurs norveškog jezika takođe sprovodi u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford i to u svakom gradu u kome ta institucija zvanično posluje.

Gde se i u kojim terminima organizuje obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za norveški jezik?

Apsolutno sve informacije, koje se odnose ne samo na mesto održavanja pomenute edukacije, već i na termine u kojima se sprovodi, će biti dostupne zainteresovanima pošto se budu izjasnili da li će časove da pohađaju u prostorijama konkretne poslovnice organizatora ili online, to jest da li im više odgovara princip grupne ili individualne nastave.

Takozvani tradicionalni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za norveški jezik, podrazumeva uobičajen pristup, to jest održavanje časova u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford u kome se kandidat prijavi.

Druga varijanta koja je u ponudi, podrazumeva pristup predavanjima preko kompjutera svakog pojedinačnog kandidata, tako da on u principu nastavi može da pristupa sa različitih lokacija, pod uslovom da je tamo dostupna konekcija sa internetom. Svakako će biti obavezan pojedinac, koji se opredeli tako časove da prati, da na taj uređaj instalira, a neposredno pre početka nastave i specijalnu vrstu programa, te se podrazumeva da će mu ovlašćeni predstavnik organizatora pružiti sve potrebne podatke o tome. Uzevši u obzir da su brojni IT stručnjaci, takođe zaposleni u okviru ove institucije, to svaki pojedinac koji eventualno bude imao poteškoće tokom postupka instaliranja softvera, može njima da se obrati, kako bi mu pomogli da određeni problem reši i da postupak instalacije sprovede u skladu sa pravilima.

Polaznici se mogu opredeliti i za grupni, odnosno individualni vid edukacije, ali moraju znati da se svakako razlikuje broj polaznika kojima je dozvoljeno da pohađaju jednu, odnosno drugu vrstu nastave. Tako je organizator predvideo prisustvo najviše osmoro kandidata u sklopu jedne grupe, a za njeno formiranje je neophodno da ih se prijavi najmanje četvoro, dok individualnu nastavu svakako zainteresovani prati sasvim samostalno.

Dakle, grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za norveški jezik se sprovodi tako da odmah nakon nastanka jedne grupe, organizator definiše samostalno datum početka nastave, ali određuje i termine u kojima će časovi da budu sprovedeni, odnosno precizira kakvom će to biti dinamiku. Svi prijavljeni posle toga bivaju obavešteni o svemu, a naglasiće im se da se ne dozvoljavaju promene na njihov zahtev.

Budući da je individualna nastava primarno kreirana da bi pojedincima ispunila sve zahteve, ona se i organizuje tako da se polaznik sa ovlašćenim licem konkretnog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford i sa predavačem, usaglašava oko dinamike sprovođenja časova, zatim oko datuma početka i svakako, oko termina.

Kako se organizuje kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za norveški jezik?

U trenutku upisa je obavezan svaki kandidat da ovlašćenom predstavniku određene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford kaže da li želi nastavu da pohađa na klasičan način ili online, odnosno da li će predavanjima pristupati u okviru grupne ili individualne nastave.

Podrazumeva se da klasičan princip organizacije uključuje dolazak zainteresovanog polaznika u prostorije izabranog predstavništva, budući da se takozvana tradicionalna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za norveški jezik tu i organizuje.

Opcija koja je ponuđena kao druga, uključuje praćenje časova online, a iznet je zahtev da polaznik koji je za nju zainteresovan, obezbedi računar sa tačno definisanim komponentama i da predviđeni program za praćenje nastave, na njega instalira. Ovlašćeno lice one poslovnice organizatora, u kojoj se on upisao će detaljno da ga obavesti o tome, koji je program u pitanju i o postupku instalacije, a ako bude imao bilo kakvo pitanje, može se obratiti stručnjacima iz tima za tehničku podršku.

Pošto se opredeli između te dve varijante, prijavljeni će odlučiti i da li mu više odgovara princip koji podrazumeva grupna nastava ili onaj koji se primenjuje kada se organizuju predavanja za samo jednu osobu.

Precizno je definisano da ovlašćeno lice onog predstavništva pomenute institucije, u kome se ostvari uslov za kreiranje jedne grupe, a kada je neophodno minimalno 4 kandidata da se prijavi, određuje kako će se nastava organizovati. Preciznije rečeno, koordinator za nastavu odmah pošto bude bila napravljena grupa, će odlučiti kog tačno datuma bi trebalo grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za norveški jezik da počne, a onda će definisati i dinamiku po koji će časovi da se održavaju, te će naravno samostalno odrediti i termine. Svako ko se prijavio za praćenje te vrste edukacije, biva detaljno informisan kako će se ona odvijati, uz napomenu da se ne prihvataju promene, ako to neki kandidat možda bude tražio.

Naravno, ukoliko nekome ne bude odgovaralo da pohađa nastavu u grupi, može se odlučiti za individualni tip edukacije. Osnovni razlog zbog čega kandidati odlučuju časove da prate na taj način, jeste fleksibilnost koju individualna nastava sasvim sigurno nudi. Naime, profesor bi trebalo da se sa prijavljenim dogovori kako će se predavanja odvijati, a tom prilikom će biti prisutan i zvanični predstavnik odabrane poslovnice institucije organizatora. Pored toga što će se oni usaglasiti oko datuma početka edukacije, svakako je potrebno da preciziraju i dinamiku po kojoj će časovi da se organizuju, ali i da zajedno odrede u kojim će to terminima da bude.

Koliko će da traje obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za norveški jezik?

Informacije o tome koliko bi trebalo ukupno da traje konkretna edukacija, svaki prijavljeni dobija od strane ovlašćenog lica određene poslovnice tek pošto bude izvršio prijavu i upisao se, te naveo za koji tip nastave se odlučio.

Sve osobe kojima više odgovara princip prema kome se sprovodi grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za norveški jezik će imati obavezu da ukupno 8 meseci pohađaju nastavu. Kako se radi o specifičnom načinu organizacije, gde je predviđeno da predstavnik jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford definiše, pored ostalog i dinamiku održavanja, to podrazumeva da će nastavni fond od 192 školska časa u navedenom periodu biti raspoređen, tako da će polaznici imati na dnevnom nivou po 3 školska časa nastave i to 2 puta u toku jedne sedmice.

Sasvim je jasno da je predviđeno drugačije trajanje za onaj tip edukacije, koji će kandidati samostalno da pohađaju, tako da je nastavnim programom definisano da individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za norveški jezik treba da traje četiri meseca. Naime, ukupno je 80 školskih časova zastupljeno u važećem nastavnom programu, a neophodno je da u konkretnom periodu oni budu raspoređeni i to onako kako odgovara pojedinačnom polazniku i nadležnom profesoru, jer je način organizacije takav da se dozvoljava preciziranje dinamike i ostalih detalja između njih. Ipak, moramo naglasiti da je organizator predložio da kandidat koji se opredeli za individualni pristup, u toku jednog dana ima po 2 školska časa, a svakako je krajnja odluka o dinamici prepuštena polazniku, odnosno koordinatoru za nastavu i nadležnom predavaču.

Stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za norveški jezik - cena

Jasno je da cena mora biti različita, jer se i fond časova za individualnu, odnosno grupnu nastavu svakako razlikuje.

Organizator je definisao da individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za norveški jezik ukupno košta 1.300 evra. Konkretni iznos se u skladu sa pravilima Zakona o deviznom poslovanju, koji je aktuelan u našoj zemlji naplaćuje u dinarima, a obračunava se prema važećem kursu za navedenu valutu na dan uplate. Budući da edukacija traje ukupno četiri meseca, dozvoljeno je da ovaj iznos polaznik plati u ukupno 4 rate, pa će tada biti neophodno da na mesečnom nivou izdvaja po 325 eura, takođe obračunato u domaćoj valuti.

Kandidati koji su zainteresovani za drugu varijantu, treba da budu informisani o tome da grupni kurs i obuka košta 800 evra, te da se takođe taj iznos mora obračunati u dinarima, a prema kursu koji je važeći na sam dan uplate. Svakako, Obrazovni centar Akademije Oxford omogućuje i ovim licima da izvrše plaćanje na rate, a uzevši u obzir da nastava traje 8 meseci, to se podrazumeva da na osam rata može biti podeljen navedeni iznos, tako da 100 evra iznosi jedna mesečna rata, preračunato u dinarskoj protivvrednosti.


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za norveški jezik u ostalim gradovima Srbije:


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca tumača | Akademija Oxford
POSLOVI
Poslovi sudski tumač za norveški jezik
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje