Sudski tumač i prevodilac za norveški jezik

Jedan od nordijskih jezika koji pripada severnogermanskoj grupi jezika i ne bez razloga ga prati mišljenje da je prilično komplikovan za savladavanje, norveški se uglavnom govori samo na teritoriji Norveške. Dobro je poznat podatak da je vrlo mali procent ljudi u celom svetu koji mogu da se pohvale da su kvalifikovani za prevođenje sa i na norveški jezik, tako da je sasvim jasno zbog čega je prisutno upravo ovakvo mišljenje o ovom skandinavskom jeziku. Naravno, sve to pada u vodu ukoliko neko želi da ga savlada, jer ma kako kompleksan da je i ma koliko da je, barem za naše pojmove neobična njegova gramatika, činjenica je da se sve veći broj ljudi odlučuje da uči upravo norveški jezik. A jedan od osnovnih razloga za ovaj trend u svetu, a posebno u zemljama koje se smatraju siromašnijim u finansijskom smislu jeste i činjenica da je upravo Norveška jedna od takozvanih obećanih zemalja za mnoge ljude iz celog sveta, a prvenstveno zbog visokog životnog standarda, ali i zakona koji su prilično dobro regulisani za sve segmente života.

Upravo zato što se mnogi građani naše zemlje odlučuju da život nastave na teritoriji Norveške, ali i iz mnogih drugih razloga se u poslednje vreme vrlo često javlja potreba za uslugama koje pružaju prevodioci i sudski tumači za norveški jezik. A sama činjenica da Prevodilački centar Akademije Oxford već dugi niz godina u svom timu ima i ove stručnjake je sasvim dovoljna da svako kome je potrebno prevođenje dokumenata, odnosno bilo koje druge vrste materijala sa norveškog na srpski, te sa srpskog na ovaj jezik može da odahne, jer nema potrebe da gubi vreme tražeći ko će da mu overi prevedene dokumente, pošto kod nas mogu da dobiju usluge koje pruža i prevodilac i sudski tumač za norveški jezik.

Ova usluga se primarno odnosi na prevod dokumenata, jer je uloga lica ovlašćenih za overu, odnosno sudskih tumača vrlo bitna u tim situacijama, ako želite da vaš dokument bude validan, kako sa stanovišta prava, tako i u pogledu zakona, a što znači da možete da ga upotrebite u bilo kojoj situaciji, te da ga predate ma kojoj nadležnoj službi.

Na vaš zahtev ćemo prevesti sva dokumenta, kako ona lična, tako i poslovnu dokumentaciju, ali i sva dokumenta koja se odnose na segment obrazovanja, odnosno sve vrste ugovora, punomoćja, sudskih žalbi, presuda, sertifikata, licenci, ali i tekovine Evropske Unije, kao i sva pravna akta.

A posebno ističemo da kod nas možete dobiti i uslugu koja podrazumeva direktno prevođenje materijala sa norveškog na bilo koji od preko 40 stranih jezika, odnosno sa bilo kog stranog na norveški jezik. Prednost ove usluge je što se znatno štedi vreme, ali i novac jer se prevođenje odvija direktno sa jednog jezika na drugi. A kako su tu prevodioci i sudski tumači koji su specijalizovani za rad sa mnogim svetskim jezicima, to ćemo ovom prilikom nabrojati samo one najtraženije: nemački, engleski, italijanski, francuski, španski, ruski, portugalski, grčki, danski, arapski, hrvatski, švedski, japanski, češki, finski, slovački, bosanski, bugarski, albanski, mađarski, slovenački, persijski, korejski, ukrajinski, pakistanski, estonski, ali i znakovni, latinski, ali i još mnogo drugih jezika.

Stalni sudski tumači i prevodioci za Norveški jezik

 - Sudski tumači i prevodioci

Valentina K. (1975.)

Sudski tumač (danski) i prevodilac (švedski, norveški)

 - Sudski tumači i prevodioci

Tijana V. (1982.)

Sudski tumač
Potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), pasoš, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, odnosno krštenica, te lična karta, saobraćajna i vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, radna dozvola i umrlica, odnosno izvod iz matične knjige umrlih, samo su neka od ličnih dokumenata koja će na vaš zahtev obraditi prevodilac i sudski tumač za norveški jezik. U bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford, koje se sem u Beogradu, Jagodini, Novom Sadu, Ćurpiji i Nišu nalaze i u mnogim drugim, kako većim tako i manjim gradovima u Srbiji, ćete u vrlo kratkim rokovima dobiti profesionalno i maksimalno kvalitetno obrađene sve vrste poslovne dokumentacije, ali i ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama u različitim prilikama, kao što su: potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju i sve druge tipove saglasnosti, uverenja, potvrda i izjava.

Naši prevodioci i sudski tumači za norveški jezik će obraditi i sve vrste poslovnih odluka, rešenje o osnivanju privrednog subjekta, te bilanse uspeha i stanja, statut preduzeća, ali i finansijske i godišnje poslovne izveštaje, kao i osnivački akt preduzeća, revizorske izveštaje, fakture i sva druga dokumenta koja se odnose na poslovanje.

Sem dokumenata iz oblasti nauke i obrazovanja, prevodilac i sudski tumač za norveški jezik koji je angažovan na obradi dokumenata koja dostavite će prevesti, pa overiti i: nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima, prepise ocena, diplome i dodatke diplomi, potvrde o redovnom školovanju, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, ali i naučne patente i rezultate naučnih istraživanja.

Takođe, sa norveškog na srpski li bilo koji strani jezik ili sa srpskog, odnosno nekog drugog jezika na norveški prevodimo i građevinske projekte, kao i građevinsku dokumentaciju, ali i tehničku, medicinsku i dokumentaciju za tender. Pored specifikacija farmaceutskih proizvoda i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, prevodimo i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za rukovanje, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, lekarske nalaze, kao i deklaracije proizvoda ma koje vrste.

Kada se uzme u obzir podatak da postupak overe uključuje i segment u kome sudski tumač za norveški jezik vrši upoređivanje originalnih dokumenata sa onima koja su prevedena, to je svako kome su potrebni prevodi dokumenata u ovoj kombinaciji jezika dužan da na uvid dostavi originale. Baš iz tog razloga je način dostave materijala u ovom slučaju različit u odnosu na one situacije kada se za prevedene sadržaje ne zahteva izvršenje overe pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača.

A u praksi, to znači da ako ne želite, odnosno ako vam iz bilo kog razloga ne odgovara da nam dokumenta na prevođenje dostavite lično, uvek se možete odlučiti za opciju slanja, koju možete izvršiti na dva načina, odnosno slanjem preko kurirske službe ili, preporučeno putem “Pošte Srbije” i to na adresu poslovnice Akademije Oxford koja je u vašem gradu, to jest one koja je najbliža vašem mestu stanovanja.

Nakon što prevodioci i sudski tumači za norveški jezik završe obrađivanje dokumenata koje klijenti dostave, oni ih mogu preuzeti lično ili mogu da traže da im ih pošaljemo na određenu adresu, što ćemo mi svakako uraditi, ali ćemo za izvršenje ove usluge angažovati kurirsku službu sa kojom imamo dugogodišnju saradnju. A to zapravo znači da se cena ove usluge obračunava u skladu sa važećim cenovnikom te službe, kao i da se naplaćuje direktno od klijenata i to prilikom preuzimanja pošiljke.

U proceduri slanja dokumenata postoji samo jedan izuzetak kada je dozvoljeno da se najpre dostave skenirana dokumenta na mejl, te da se nakon toga dostave i originali na uvid i to na bilo koji od opisanih načina. Reč je o onim prilikama kada su klijentima neophodni prevodi dokumenata u posebno kratkom roku, a najčešće govorimo o roku od jednog do par dana, tako da je ova olakšica uvedena upravo zato da bi se ispoštovao zahtev klijenata, te im se omogućilo da prevedene sadržaje dobiju u navedenom roku. Jedino na taj način će prevodioci i sudski tumači za norveški jezik moći da ispune vaše zahteve, te vam na dogovoren način dostave obrađene dokumente.Prevođenje sa norveškog i na norveški jezik

Prevođenje sa norveškog i na norveški jezik koje spada među redovne usluge koje svim zainteresovanim strankama pruža Prevodilački centar Akademije Oxford se vrši i na naš jezik, odnosno sa njega, ali i sa i na preko čak 40 jezika za koje su specijalizovani prevodioci i sudski tumači koji su u našem timu.

Upravo po tome smo ispred svih, jer smo jedna od retkih institucija koja pruža uslugu direktnog prevoda sa norveškog na ma koji strani jezik ili sa nekog stranog jezika na norveški. A podrazumeva se da će svaki prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev prevesti i sve sadržaje sa norveškog na srpski jezik, odnosno sa srpskog na norveški jezik.

Usluge prevoda dokumenata su sigurno najčešće zahtevane od strane klijenata, mada će naši stručnjaci obraditi apsolutno bilo koju vrstu materijala, kako onih za koje se zahteva overa sudskog tumača, tako i onih koji se samo prevode, te za koje nije potrebno izvršiti overu.

A sa norveškog i na norveški jezik prevodimo sve vrste reklamnih sadržaja, počev od vizit kartica i plakata, preko reklamnih letaka, flajera i kataloga, pa do PR tekstova i sadržaja brošura. Takođe prevodimo i tekstove bilo koje sadržine i složenosti, kako one koji su namenjeni javnom prezentovanju, tako i one tekstualne sadržaje koji su posebno namenjeni prezentovanju stručnoj javnosti. Teme koje obrađuju naši prevodioci i sudski tumači kada je u pitanju prevođenje tekstova su mnoge, pa ih nećemo ovom prilikom sve pomenuti, već samo one za koje se najčešće i zahtevaju prevodi koji uključuju norveški jezik: sociologija, nauka, ekologija i zaštita životne sredine, politika, obrazovanje, medicina, informacione tehnologije, filozofija, ekonomija, komunikologija, turizam, pravo, građevinska industrija, bankarstvo, psihologija, finansije, sve grane prirodnih i društvenih nauka, ali i mnoge druge oblasti koje ovom prilikom nismo naveli.

Na vaš zahtev, sa norveškog i na norveški jezik prevodimo i sve vrste audio i video zapisa, kako reklamne poruke i informativne, zabavne, dečije i obrazovne emisije, tako i serije, ali i dokumentarne, animirane, crtane i igrane filmove svih žanrova. A uz njihovo prevođenje sa norveškog i na norveški jezik u bilo kojoj kombinaciji jezika, vršimo i uslugu titlovanja, te sinhronizacije. Prevodimo i sadržaje ilustrovanih, dečijih i stručnih časopisa, te novinske članke, ali i sve vrste knjiga, počev od knjiga proze i romana, preko beleristike, pa do poetskih dela i udžbenika.

Svaki prevodilac i sudski tumač koji je član tima Akademije Oxford će na zahtev klijenata da obradi i diplomske, seminarske, kao i naučne radove, te rezultate naučnih istraživanja i naučne patente, odnosno tekstove i dokumenta koji su vezani za oblast nauke i obrazovanja. Sa norveškog i na norveški jezik prevodimo i sve vrste softverskih aplikacija i programa, te sadržaje web prodavnica i kataloga, kako proizvoda, tako i usluga, bez obzira koliko su kompleksni i obimni. Takođe, sa norveškog i na norveški jezik prevodimo i web sajtove i to uz pažljivu primenu svih pravila dobre optimizacije prevedenih sadržaja za internet pretragu. Upravo zahvaljujući primeni pravila SEO (Search Engine Optimisation) možemo da se pohvalimo činjenicom da su svi web sajtovi koje su obradili naši stručnjaci vrlo brzo došli u sam vrh pretrage, gde se i danas nalaze.

Redaktura prevedenih materijala je još jedna usluga koju vrše profesionalni lektori i korektori na vaš zahtev. Ova usluga je isključivo namenjena onim sadržajima koji su već prevedeni na nekom drugom mestu, a čijim kvalitetom obrade niste u potpunosti zadovoljni.

U slučaju da organizujete bilo koju vrstu događaja na međunarodnom nivou, te vam je potrebna usluga usmenog prevođenja sa norveškog i na norveški jezik, Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima stručnjake koji su posebno osposobljeni za pružanje usluga konsekutivnog, simultanog i prevođenja uz pomoć šapata. A ukoliko ste sigurni da vam je potrebno baš simultano prevođenje, možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najpovoljnijim uslovima.

Kada su u pitanju prevodi dokumenata, sa norveškog i na norveški jezik prevodimo i overavamo sva lična, odnosno poslovna dokumenta, te građevinsku, medicinsku, tendersku i tehničku dokumentaciju. Pored dokumenata o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, obrađujemo i lekarske nalaze, ali i uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinske projekte, deklaracije proizvoda i sve vrste sadržaja koji se tiču oblasti farmacije, medicine i građevinske industrije.

Statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, bilansi stanja, finansijski poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, bilansi uspeha, revizorski izveštaji, poslovne odluke, fakture, godišnji izveštaji, licence i sertifikati, te sve druge vrste poslovnih dokumenata takođe prevodimo sa norveškog i na norveški jezik. Takođe prevodimo i overavamo pečatom sudskog tumača i sve vrste pravnih akata, sudska rešenja, presude i žalbe, kao i tekovine Evropske Unije, punomoćja i mnoga druga dokumenta koja se odnose na oblast prava i zakona.

Prema zahtevima i potrebama klijenata, takođe prevodimo i dokumenta koja se podnose nadležnim službama a vezana su za oblast obrazovanja, kao što su: svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, prepisi ocena, diplome i dodaci diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, te ostala dokumenta koja spdaju u pomenutu oblast. A sa norveškog i na norveški jezik prevodimo i potvrdu o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i potvrdu o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o redovnim primanjima, ali i sva ostala dokumenta koja se u mnogim situcijama podnose nadležnim institucijama.

Prevodi dokumenata sa norveškog i na norveški jezik su specifični u tom smislu što je najpre neophodno da bude izvšena i njihova overa pečatom ovlašćenog sudskog tumača, kako bi preveden dokument bio tretiran kao pravno i zakonski važeći. Kako uobičajen postupak overe prevedenih dokumenata podrazumeva i da se ona prvo upoređuju sa originalima, svaki klijent je obavezan da na uvid sudskom tumaču dostavi i originalna dokumenta.

Iako mnogi smatraju da je usluga prevod dokumenata, te njihove overe od strane ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača dovoljna da bi se smatralo da je on važeći sa pravne tačke gledišta, postoji još jedna vrlo bitna vrsta overe koja se primenjuje samo za određena dokumenta, a čak i tada može da se razlikuje princip overavanja haškim Apostille pečatom. Pa tako, za pojedina dokumenta treba prvo izvršiti prevod, pa overu sudskog tumača, a tek na kraju i overu haškim pečatom, a za neka druga dokumenta postupak ide u suprotnom pravcu, to jest kreće od overe Apostille pečatom, a tek onda se vrši prevođenje i samog dokumenta i haškog pečata, da bi se na kraju tako preveden dokument i overio pečatom sudskog tumača. Imajte na umu i to da su za overu ove vrste isključivo nadležni pravosudni i sudski organi naše zemlje, pa je neophodno da se klijenti najpre raspitaju i o tome da li je za dokument koji žele da dobiju preveden sa norveškog i na norveški jezik potrebno izvršiti i overu haškim Apostille pečatom, a ako jeste potrebno moraju da se raspitaju i u kojoj formi, kako bi znali da li donose dokument najpre našim stručnjacima ili prvo idu u sud koji je nadležan za ovu vrstu overe.

Što se tiče načina slanja materijala, on zavisi od toga da li je za njih potrebno izvršiti i overu sudskih tumača ili ne, što znači da sve sadržaje na koje se ne stavlja pečat sudskog tumača možete poslati na naš mejl, a i mi vama sve takve materijale koji su prevedeni sa norveškog i na norveški jezik takođe možemo da dostavimo na isti način. A za sve ostale vrste sadržaja važi pravilo da ih možete poslati preko kurirske službe ili “Pošte Srbije”, preporučeno, odnosno možete da ih donesete i lično uzevši u obzir da je neophodno da dostavite i originale na uvid.

Nakon što naši prevodioci i sudski tumači obrade dostavljena dokumenta imate mogućnost da ih lično preuzmete u najbližoj poslovnici Akademije Oxford, ali ih možemo i poslati na vašu adresu, o čemu se stara kurirska služba sa kojom imamo saradnju. Samim tim što se angažuju naši spoljni saradnici za izvršenje ove usluge, ona se naplaćuje prema njihovom cenovniku prilikom preuzimanja.

Kada se dogodi da su vam prevodi dokumenata sa norveškog i na norveški jezik potrebni u vrlo kratkim rokovima nudimo vam mogućnost da ih prvo pošaljete skenirana na naš mejl, a onda i dostavite originale na uvid i to na bilo koji od propisanih načina, uz uslov da vodite računa o roku za izradu prevoda koji ste naveli.

Prevod sa srpskog na norveški jezik

Već smo verovatno svi imali prilike da čujemo da je Norveška obećana zemlja za lekare, inženjere, ali i sve one ljude koji imaju potrebne kvalifikacije da se u njoj zaposle, te da je dobro poznata kao jedna od najboljih kada je životni standard u pitanju. Upravo zato se i zahtevaju prevodi sa srpskog na norveški jezik i to u većini slučajeva dokumenata, mada nam se klijenti obraćaju i sa zahtevom za prevođenje mnogih drugih materijala u ovoj jezičkoj kombinaciji. Podrazumeva se da će naši prevodioci i sudski tumači obraditi i sve druge vrste sadržaja sa srpskog na norveški jezik, a ne samo dokumenta.

Kada su u pitanju prevodi dokumenata, svaki klijent će u okviru Akademije Oxford i to bilo koje od preko 20 poslovnica koliko ih za sada imamo u celoj zemlji, dobiti njihovu celokupnu obradu, a u smislu da će uz prevod sa srpskog jezika na norveški dobiti i dokumenta koja su overena od strane ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača. Da bi bilo sve znatno jasnije, odnosno da biste razumeli zbog čega je ova vrsta overe toliko važna, naglasićemo i da preveden dokument nije validan sa pravne tačke gledišta, te da ako pokušate tako obrađen materijal da predate bilo kojoj nadležnoj službi, sasvim sigurno neće biti prihvaćen. A razlog za to jeste što pečat sudskog tumača na prevedenom dokumentu potvrđuje da je on veran originalu, što znači da može da se preda bilo kojoj nadležnoj službi, odnosno da se koristi u različitim prilikama.

Mada je za pojedina dokumenta sasvim dovoljno da prevodilac i sudski tumač izvrše prevod, odnosno overu, postoje i ona dokumenta za koje se zahteva overa haškim Apostille pečatom. Ova overa je u direktnoj nadležnosti pravosudnih organa Republike Srbije, te kao takva ne može da bude izvršena u našim poslovnicama, ali klijent sa svoje strane treba da učini sve da dobije adekvatne informacije o njoj, kako bi proces obrade dokumenata uprostio. Pod tim mislimo da je najbolje da se u nadležnom sudu u svom gradu klijent raspita o tome da li je potrebna overa Apostille pečatom i za onaj dokument za koji mu je potreban prevod sa srpskog na norveški jezik, te da dobije informaciju o vidu overe haškim pečatom. To znači da je neophodno da se raspitaju da li se prvo vrši overa Apostille pečatom, pa se onda prevodi dokument, ali i sam haški pečat, te se vrši overa pečatom sudskog tumača. Pored te vrste overe, postoji i ona koja ide regularnim tokom, odnosno prvo se dokumenta prevodi sa srpskog jezika na norveški, pa ih overava sudski tumač, a onda se overavaju i haškim Apostille pečatim. Sasvim je jasno da će svako ko na vreme dobije proverenu informaciju o ovoj vrsti overe maksimalno pojednostaviti čitav proces, te uštedeti ne samo svoje vreme, već u velikoj meri i novac.

Pojam overe dokumenta podrazumeva da sudski tumač, koji je ovlašćen za određeni jezik od strane državnih institucija naše zemlje na preveden dokument stavlja svoj zvaničan pečat, čime potvrđuje njegovu istovetnost sa originalima, što ustvari znači da se takav dokument može predali bilo kojoj državnoj instituciji u svakoj situaciji u kojoj je to potrebno. A pre nego što overi preveden dokument, sudski tumač mora i da ga uporedi sa originalom, ne bi li na taj način utvrdio da između njih ne postoji nikakva razlika. Samo iz tog razloga je svaki klijent dužan da prilikom slanja materijala ove vrste na prevod u svakom slučaju dostavi i originale na uvid.

Zato se i način dostave dokumenata na prevod sa srpskog jezika na norveški razlikuje u odnosu na dostavu onih sadržaja za koje se ne vrši overa kao što su recimo, tekstovi, udžbenici, časopisi i drugi. A dokumenta možete da donesete lično u svaku od poslovnica Akademije Oxford u bilo kom gradu, te ih možete poslati preko “Pošte Srbije” i to preporučenom pošiljkom, odnosno preko kurirske službe, dok sve ostale sadržaje jednostavno šaljete na mejl.

Obrađene sadržaje za koje se ne stavlja pečat sudskog tumača vam takođe možemo poslati na mejl, ako želite, a inače prevedena i overena dokumenta možemo da pošaljemo na vašu adresu kurirskom službom, odnosno možete da odlučite da ih preuzmete i lično u našoj najbližoj poslovnici. Usluga slanja na adresu se naplaćuje nezavisno od osnovne usluge i to prema ceni kurirske službe koja je dužna da vam ih dostavi.

Jedino u onim slučajevima kada se zahteva prevod dokumenata u naročito kratkom roku klijenti mogu da ih prvo pošalju na mejl, a da originale dostave naknadno na uvid, stim što je neizostavno važno da se drže zadatog roka, kako bi naši prevodioci i sudski tumači mogli da ispoštuju njihov zahtev za hitnim prevodom.

Prevođenje sa srpskog na norveški
Prevođenje sa norveškog na srpski

Potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih (krštenica), saobraćajna dozvola, lična karta, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), vozačka dozvola, pasoš, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih (umrlica), radna dozvola i mnoga druga lična dokumenta ćemo na vaš zahtev da prevedemo sa srpskog na norveški jezik i overimo pečatom sudskog tumača. A obrađujemo i sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u mnogim situacijama, poput: potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o neosuđivanosti, potvrde o redovnim primanjima, potvrde o stanju računa u banci, saglasnosti o zastupanju, potvrde o stalnom zaposlenju, uverenja o nekažnjavanju, kao i sve ostale potvrde, uverenja, saglasnosti i izjave koje ovom prilikom nismo pomenuli.

Sa srpskog jezika na norveški prevodimo i sva dokumenta iz oblasti poslovanja, a sem rešenja o osnivanju pravnih lica i osnivačkog akta preduzeća, obrađujemo i: bilanse uspeha, godišnje psolovne izveštaje, statute preduzeća, revizorske izveštaje, poslovne odluke, fakture, bilanse stanja, finansijske poslovne izveštaje, sve vrste poslovnih i sudskih ugovora, kao i tekovine Evropske Unije, sudske žalbe, rešenja i presude, te licence, punomoćja i sertifikate, odnosno sva druga dokumenta koja se odnose na oblast prava i zakona.

Takođe, prevodimo i tehničku, građevinsku, medicinsku i dokumentaciju za tendere, odnosno sa srpskog na norveški jezik između ostalog prevodimo i: uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i građevinske projekte i deklaracije proizvoda svih vrsta, kao i sva dokumenta i ostale sadržaje koji su povezani sa oblastima medicine, farmacije i građevinske industrije.

Prevodilački centar Akademije Oxford svojim klijentima nudi i mogućnost prevoda dokumenata iz oblasti obrazovanja sa srpskog jezika na norveški, koje zatim overavaju ovlašćeni sudski tumači kako bi mogli da se predaju bilo kojoj nadležnoj instituciji. Pored prevoda svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, te diplome i dodatka diplomi, prevodimo i prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, ali i nastavne planove i programe fakulteta i potvrde o redovnom školovanju.

Ukoliko imate potrebu da dobijete prevod naučnih, odnosno seminarskih ili diplomskih radova, znajte da će naši prevodioci i sudski tumači i ovu uslugu izvršiti po najboljim uslovima, kako u pogledu brzine i kvaliteta izrade, tako i sa stanovišta cena. A sa srpskog na norveški jezik prevodimo i naučne patente, rezultate naučnih istraživanja, te sva druga dokumenta iz oblasti nauke. Pored toga prevodimo i udžbenike i knjige, odnosno književna dela svih žanrova, kako poetska i prozna, tako i beletristiku i romane.

Na vaš zahtev prevodimo i sadržaje stručnih, ali i dečijih i ilustrovanih časopisa, te novinske članke, odnosno tekstualne sadržaje svih vrsta, tematike, složenosti i dužine. Samim tim što su naši prevodioci i sudski tumači upoznati sa gotovo svim temama, to možemo da vam ponudimo prevod tekstova sa srpskog na norveški jezik čija tema je vezana za oblast marketinga, ekonomije, prava, psihologije, politike i komunikologije, a prevodimo i one tekstove koji obrađuju temu iz ma koje od ovih oblasti: finansije, ekologija i zaštita životne sredine, menadžment, bankarstvo, filozofija, građevinska industrija, obrazovanje, farmacija, turizam, informacione tehnologije, sociologija, medicina, nauka, kao i sve grane društvenih i prirodnih nauka.

Sem svega pomenutog, sa srpskog jezika na norveški prevodimo i web sadržaje poput sajtova, softvera, online kataloga i prodavnica, ali i sve vrste materijala koji se tiču oblasti marketinga (PR tekstovi, brošure, katalozi, flajeri, plakati i drugi).

Kako se sve navedene usluge odnose na prevod u pisanom obliku, to sa ponosom ističemo da kod nas možete da angažujete i one stručnjake čija specijalnost je usmeno prevođenje sa srpskog na norveški jezik. To znači da ako organizujete neki događaj možete da dobijete i konsekutivno i simultano, kao i prevođenje pomoću šapata, tako da će bilo koja vrsta događaja biti obezbeđena adekvatnom vrstom usmenog prevoda, budući da je svaka od navedenih namenjena za određeni titlovanja događaja. Pored toga, na zahtev klijenata kojima je isključivo potrebna usluga simultanog prevođenja u ovoj jezičkoj kombinaciji, po najboljim uslovima na tržištu vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Dobro je poznato i to da nam se klijenti često obraćaju sa zahtevom za redakturom sadržaja koje je neko već preveo sa našeg na norveški jezik, ali je to učinio nestručno, te klijenta doveo u neprijatnu situaciju. Upravo zato su tu naši lektori i korektori, jer kada oni završe svoj deo posla, sa sigurnošću tvrdimo da će svaki klijent biti potpuno zadovoljan.

Prevođenje uverenja o državljanstvu sa srpskog na norveški jezik

Bilo da želite da se iselite za stalno u Norvešku ili samo idete na određeni vremenski period da radite u ovoj skandinavskoj zemlji, gotovo sigurno će vam biti potreban i prevod uverenja o državljanstvu sa srpskog na norveški jezik. A da bi ova dokument mogli i da koristite u praksi, neophodno je da bude overen pečatom sudskog tumača, što je takođe usluga koji vam nudi Prevodilački centar Akademije Oxford na preko 20 lokacija u Srbiji. Međutim, svako kome je potrebno prevođenje ma kog dokumenta u ovoj kombinaciji jezika mora da zna i da se u pojedinim slučajevima zahteva posebna vrsta overe poznata kao haški Apostille pečat, o kojoj sve informacije možete da dobijete u okviru suda koji je za nju nadležan. Svakako je dobro da se raspitate da li je Apostille pečat potrebno staviti i na dokument koji želite da naši prevodioci i sudski tumači obrade, jer ćete tako znatno uštedeti i novac i vreme, budući da se haški pečat na pojedina dokumenta stavlja tek nakon prevoda i overe sudskog tumača, a na neka druga dokumenta se prvo stavlja Apostille, pa se onda prevodi i taj pečat i ceo dokument, a onda ga i overava sudski tumač.

Što se tiče prevoda i overe za koju je zadužen prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford, trebalo bi da znate da morate da nam na uvid dostavite i originale, jer sudski tumač mora da ispoštuje zakonom propisanu proceduru koja navodi da se najpre izvrši upoređivanje originalnih i prevedenih dokumenata, pa tek kada se utvrdi da su istovetni, vrši se i overa prevoda. Stavljanjem svog zvaničnog pečata na onaj dokument koji je preveden sa srpskog na norveški jezik on mu daje kategoriju validnog dokumenta u pravnom smislu, to jest njime potvrđuje da je veran originalnom.

A naši prevodioci i sudski tumači osim uverenja o državljanstvu će obraditi i: venčani list, odnosno izvod iz matične knjige venčanih, potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu, pasoš, vozačku dozvolu, ličnu kartu, ali i izvod iz matične knjige rođenih, to jest krštenicu i izvod iz matične knjige umrlih, kao i saobraćajnu dozvolu i dozvolu za boravak, ali i sva nepomenuta lična dokumenta.

Takođe, sa srpskog na norveški jezik prevodimo i sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama u različitim prilikama, poput: potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o neosuđivanosti, saglasnosti za zastupanje, potvrde o stanju računa u banci, potvrde o redovnim primanjima, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o stalnom zaposlenju i svih ostalih vrsta potvrda, saglasnosti, izjava i uverenja.

Prevodi poslovnih dokumenata sa srpskog na norveški jezik

Prevođenje dokumenata iz poslovne sfere sa srpskog jezika na norveški predstavljaju vrlo čest zahtev zbog koga nam se obraćaju klijenti. I ovde, kao i kod ličnih i svih drugih vrsta dokumenata, odnosno dokumentacije je vrlo važno da klijent zna dve stvari. Prva se odnosi na to da ima obavezu da prilikom slanja materijala na prevod dostavi i originale, ali samo na uvid, jer sudski tumač mora da izvrši njihovo upoređivanje sa prevodima, pre nego što stavi svoj pečat na prevod i time potvrdi da je veran originalu. A druga važna stvar se odnosi na overu haškim Apostille pečatom, koja spada u nadležnost pravosudnih organa naše zemlje, te se zahteva za tačno određena dokumenta i za određene zemlje, odnosno jezike. O ovoj vrsti overe jje klijent dužan da se raspita, kako bi izbegao mogučnost da uzaludno utroši i svoje vreme i svoj novac. Iako sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford nemaju obavezu da poznaju propise o overi haškim pečatom, budite sigurni da će na svaki način gledati da vam olakšaju dobijanje ovih informacija.

Kod nas možete dobiti prevod ovlašćenja, sertifikata i licenci, ali i: rešenja o osnivanju pravnog lica, osnivačkog akta preduzeća, faktura, bilansa uspeha i stanja, godišnjih poslovnih izveštaja, revizorskih i finansijskih izveštaja, te statuta preduzeća, poslovnih odluka, kao i svih vrsta poslovnih ugovora. A sa srpskog na norveški jezik prevodimo i sudske presude, žalbe i rešenja, tekovine Evropske unije, to jest sve sadržaje koji se odnose na oblast sudstva i prava.

Na zahtev klijenata prevodimo i sva ona dokumenta koja su vezana za obrazovanje, kao što su: nastavni planovi i programi fakulteta, diploma i dodatak diplomi, potvrda o redovnom školovanju, uverenje o položenim ispitima, prepis ocena, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole i mnoga druga dokumenta ove vrste.

Vodite računa samo o dostavi dokumenata koja želite da prevodilac i sudski tumač obrade u skladu sa vašim zahtevima, jer je neophodno da na uvid dostavite i originale. Upravo iz tog razloga se dokumenta šalju preko kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naše najbliže poslovnice ili ih klijenti dostavljaju lično.

A po završetku njihove obrade ih, takođe mogu preuzeti lično ili tražiti da im ih pošaljemo na određenu adresu, što je usluga koja se dodatno naplaćuje, budući da nije uračunata u osnovnu cenu, već se naplaćuje prema važećem cenovniku kurirske službe koja je dužna da ih dostavi.

Samo ukoliko klijent iznese zahtev da prevod dokumenata sa srpskog na norveški jezik dobije u posebno kratkom roku, može da ih prvo pošalje skenirana na mejl, a odmah zatim i da na uvid sudskom tumaču dostavi i original, stim da obrati posebnu pažnju na rok koji je naveo za izradu prevoda.

Prevodi brošura i kataloga sa srpskog jezika na norveški

Osnovni cilj prevođenja svih materijala koji se tiču oblasti marketinga jeste prenošenje reklamne poruke, koja je u mnogima od njih vrlo vešto skrivena. Baš zato se i njihovi prevodi poveravaju stručnjacima, jer je to jedini mogući način da se ovakvi materijali prevedu na pravi način, te da na ciljanom jeziku približe određeni proizvod ili uslugu potencijalnim kupcima, odnosno korisnicima usluge koja se na taj način reklamira, a kojima je taj jezik i maternji, to jest spadaju u njegove aktivne korisnike.

Pored brošura i kataloga, sa srpskog na norveški jezik prevodimo i PR tekstove, reklamne flajere i letke, vizit kartice i plakate, kao i sve druge vrste reklamnih materijala koje ovom prilikom nismo naveli.

A sa srpskog na norveški jezik prevodimo i video, ali i audio materijale svih vrsta, počev od zabavnih, informativnih, obrazovnih i dečijih emisija, preko reklamnih poruka i serija, pa do igranih filmova svih žanrova, odnosno crtanih, animiranih i dokumentarnih filmova. Kao posebnu pogodnost u ovom slučaju izdvajamo uslugu sinhronizacije i titlovanja prevedenih audio i video materijala, koju takođe na vaš zahtev vrše članovi tima Akademije Oxford, to jest profesionalni titleri i grupa iskusnih umetnika čija specijalnost je sinhronizacija svih sadržaja koji su prevedeni sa našeg na norveški jezik.

Uz to, prevodimo i dečije i ilustrovane, ali i zabavne časopise, ali i članke iz novina, te sve vrste knjiga, počev od udžbenika, preko dela proze i poezije, pa do romana i beletristike.

Kod nas možete da dobijete i web sajt koji je profesionalno prevede sa srpskog na norveški jezik, ali i prevedene softvere, to jest sve aplikacije i programe koje želite. Takođe, u ovoj jezičkoj kombianciji prevodimo i sadržaje online prodavnica, odnosno kataloga, bez obzira na njihovu obimnost i složenost. Samim tim što prevodilac i sudski tumač koji vrše prevod ovakvih sadržaja imaju bogato iskustvo, ali i visok nivo znanja, to nemate razloga za brigu, jer će se web sadržaji koje oni prevedu vrlo brzo naći među prvim rezultatima pretrage, uzevši u obzir da oni posebno pažljivo implementiraju sva pravila SEO (Search Engine Optimisation) u prevod ovakvih sadržaja, čime im obezbeđuju da ih internet pretraživač prepozna kao originalne i samim tim i bolje kotira, te zbog toga sa ponosom navodimo da klijent od prevođenja ovih sadržaja koje vrše stručnjaci Akademije Oxford dobija višestruku korist.

Konsekutivno i simultano prevođenje sa srpskog na norveški jezik

Pored klasično prevođenja koje podrazumeva prevod u pisanom obliku, Prevodilački centar Akademije Oxford svim zainteresovanim strankama nudi i uslugu usmenog prevođenja sa srpskog jezika na norveški. A prevodioci i sudski tumači koji su zaduženi za njeno izvršenje su specijalizovani ne samo za konsekutivno i simultano, već i za prevođenje pomoću šapata. Upravo iz tog razloga slobodno možemo reći da će naši stručnjaci odgovoriti zahtevima ma kog događaja, uzevši u obzir da se bilo koja od pomenutih vrsta usmenog prevoda primenjuje samo na određene vrste događaja.

Takođe, na vaš zahtev vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po najpristupačnijim uslovima na tržištu cele zemlje. Sa ciljem da u potpunosti zadovoljimo zahteve događaja koji organizujete i za koji vam je potrebno usmeno prevođenje sa srpskog jezika na norveški, odnosno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje uvek naglašavamo da klijenti treba da nam najpre dostave sve podatke o događaju, kao što je recimo broj učesnika, osnovne smernice o organizaciji, te koliko će da traje, ali i da dobijemo podatke o prostoru u kome će biti održan, jer ćemo jedino na osnovu tih informacija moći da vam pripremimo najbolju ponudu, kako za uslugu tako i za opremu.

A sa srpskog jezika na norveški prevodimo i dokumentaciju za tender, te medicinsku, tehničku i građevinsku dokumentaciju. Sudski tumači i prevodioci će obraditi i uputstva za rukovanje, lekarske nalaze, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda, kao i svu ostalu dokumentaciju i druge sadržaje koji se odnose na ove oblasti.

Takođe, prevodimo i naučne radove i rezultate naučnih istraživanja, ali i naučne patente, diplomske i seminarske radove. U skladu sa zahtevima klijenata prevodimo i sve vrste tekstualnih sadržaja, različite tematike, složenosti i dužine. Uzevši u obzir da je broj tema za koje su naši stručnjaci specijalizovani, pomenućemo samo neke oblasti za koje smo specijalizovani kada su u pitanju prevodi tekstualnih sadržaja sa srpskog jezika na norveški: psihologija, marketing, medicna, ekonomija, turizam, građevinska industrija, komunikologija, nauka, filozofija, prava, politika, informacione tehnologije, bankarstvo, menadžment, ekologija i zaštita životne sredine, finansije, obrazovanje, farmacija, kao i sve grane kako prirodnih, tako i društvenih nauka.

Na vap zahtev ćemo izvršiti i profesionalnu redakturu materijala koji su već prevedeni, ali kojima niste zadovoljni. Odgovornost za ovu uslugu preuzimaju iskusni korektori i lektori koji su u našem timu, a budući da oni iza sebe imaju sasvim dovoljnu količinu materijala koje su obradili, to možete biti sigurni da će i onaj koji vi dostavite obraditi na maksimalno profesionalan i nadasve kvlitetan način.

Prevodi sa norveškog na srpski jezik

Prevodilački centar Akademije Oxford svakome ko ima potrebu za obradom dokumenata sa norveškog na srpski jezik nudi ovu uslugu po najpovoljnijim uslovima. Naravno, prevodioci i sudski tumači koji su u našem timu će na vaš zahtev da obrade i tekstualne sadržaje, ali i web sajtove, te sadržaje časopisa, kao i književna dela, udžbenike, audio i video, te sve druge vrste materijale i to u optimalnim rokovima, a po cenama koje su sigurno među najpovoljnijim, ako ne i najpovoljnije na tržištu cele zemlje.. Trebalo bi da vam je jasno da je sve nabrojano samo manji deo izuzetne ponude usluga koje prižaju naši stručnjaci koji su usmereni na rad sa ovim nordijskim jezikom.

Ali, da krenemo mi od prevoda dokumenata, uzevši u obzir da je upravo to zahtev koji nam najčešće upućuju brojni klijenti. Najpre moramo da kažemo da kod nas dobijate njihovu kompletnu obradu, to jest uz prevod, vršimo i uslugu overe za koju je zaduženo lice koje je ovlašćeno kao sudski tumač od strane nadležnih institucija Republike Srbije. Na taj način upravo sudski tumač svojim pečatom stavlja preveden dokument u rang onih koji se smatraju zakonski validnim. A kako je za overu prevedenih dokumenata sasvim jasno određena zakonska procedura, to on prvo poredi originalan dokument sa prevedenim i onda stavlja pečaat na prevod, te je vrlo važno da klijenti imaju na umu da moraju da dostave i originale na uvid.

Druga stvar koja je vrlo bitna kada je prevođenje dokumenata sa norveškog na srpski jezik u pitanju jeste da se za određena dokumenta, uz prevod i overu sudskog tumača zahteva i overa haškim pečatom, koji je još poznat i kao Apostille pečat. Ova vrsta overe je u direktnoj nadležnosti zvaničnih sudskih, odnosno pravosudnih organa naše zemlje, tako da može da bude izvršena samo u sudu koji je za nju nadležan, a obavezu da se raspita o tome na koji način se ona vrši, odnosno da li je uopšte potrebna za određeni dokument ima klijent. To naravno ni u kom slučaju ne znači da prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford neće učiniti sve da vam olakšaju proces dobijanja ove informacije. Što se tiče načina overe Apostille pečatom, dobro je da znate da se ona razlikuje u zavisnosti od toga koja vrsta dokumenata je u pitanju. Pa tako, za neka se vrši prvo prevod i overa sudskog tumača, a onda i overa ovim pečatom, a za neka se prvo radi overa u sudu, pa se takav dokument dostavlja nama najpre na prevod, stim što se u tom slučaju prevodi i Apostille pečat. A po završetku prevođenja, sudski tumač overava svojim pečatom takav dokument.

Prevođenje sa norveškog na srpski
Prevođenje sa srpskog na norveški

Sve materijale nam možete dostaviti na više načina, to jest onako kako vama najviše odgovora. Imajte na umu da je slanje sadržaja na mejl dozvoljeno samo za one koji ne zahtevaju overu, odnosno za prevode dokumenata po hitnom postupku, kada je potrebno maksimalno ubrzati proces prevođenja i overe. Ali, čak i u tim slučajevima imate obavezu da na propisan način dostavite i originale na uvid, što možete učiniti naknadno, ali uz poštovanje roka za izradu, koji je u ovom slučaju vrlo kratak. Inače, ako ne dostavite dokumenta lično na prevod i to u jednu od preko 20 naših poslovnica, možete da ih pošaljete ili preko kurirske službe ili preko “Pošte Srbije” i to preporučenom pošiljkom. A sa druge strane, mi vama prevedena i overena dokumenta dostavljamo na adresu ako želite ili ih preuzimate lično i to u onoj poslovnici koja vam je najbliža, odnosno u onoj koja se nalazi u vašem gradu. Dostava prevedenih sadržaja na kućnu adresu se naplaćuje direktno od klijenata, a prema ceni kurirske službe koja je zadužena da izvrši ovu uslugu, budući da njena cena nije uračunata u osnovnu cenu prevoda, odnosno overe. One materijale za koje nije potrebno angažovati sudskog tumača vam možemo poslati na mejl, nakon što ih naši prevodioci i sudski tumači obrade u skladu sa vašim zahtevima.

Sa norveškog na srpski jezik prevodimo između ostalog i: krštenicu, venčani list i umrlicu, to jest izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, ličnu kartu, vozačku i saobraćajnu dozvolu, pasoš, uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu, radnu i dozvolu za boravak, kao i: fakture, poslovne odluke i ugovore, rešenje o osnivanju pravnog subjekta, statut preduzeća, bilanse stanja i uspeha, osnivački akt preduzeća, te sve vrste poslovnih izveštaja, kako godišnje i finansijske, tako i revizorske, odnosno ostala lična i poslovna dokumenta.

Takođe, prevodimo i sve vrste dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama u mnogim situacijama, kao što su: uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, ali i druge vrste izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda. Prevodimo i tekovine Evropske Unije, sertifikate, punomoćja, licence, presude o razvodu braka i sve druge presude, sudska rešenja, žalbe i tužbe, kao i sva druga dokumenta koja spadaju u domen prava.

A u slučaju potrebe, sa norveškog na srpski jezik prevodimo i građevinske projekte, odnosno građevinsku, tendersku, medicinsku i tehničku dokumentaciju, te sem laboratorisjkih ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracija proizvoda i upustava za rukovanje prevodimo i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i lekarske nalaze, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i sva ostala dokumenta i druge sadržaje iz oblasti građevinske industrije, te medicine i farmacije.

Prevodimo i diplomske, seminarske i naučne radove, odnosno naučne patente i rezultate naučnih istraživanja, ali i sva dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja. Pod tim najpre mislimo na prevod diplome i dodatka diplomi sa norveškog na srpski jezik, odnosno na prevođenje uverenja o položenim ispitima, nastavnih planova i programa fakulteta, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisa ocena, potvrda o redovnom školovanju o sva druga dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a isključivo se odnose na segment obrazovanja.

Pored toga, sa norveškog na srpski jezik prevodimo i web sajtove, softverske programe i aplikacije, te web prodavnice i kataloge, odnosno sve vrste materijala iz oblasti informacionih tehnologija. Posebno napominjemo da je jedan od osnovnih razloga zbog čega su i dalje sajtovi koje su obrađivali naši stručnjaci u vrhu pretrage taj što se svaki prevodilac i sudski tumač tokom procesa prevođenja ovakvih materijala strogo pridržava svih pravila dobre optimizacije sadržaja za web, odnosno SEO (Search Engine Optimisation).

Uz sve što smo pomenuli, reći ćemo još i to da kod nas možete da angažujete i one stručnjake koji su posebno osposoljeni za usmeno prevođenje sa norveškog na srpski jezik, odnosno oni koji će na vaš zahtev da izvrše i simultano i konsekutivno, ali čak i takovano prevođenje uz pomoć šapata. A ako ima potrebe, odnosno ako ste sigurni da je baš simultano prevođenje potrebno izvršiti u ovkiru događaja koji organizujete, nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po neverovatno dobrim uslovima u svakom smislu.

Prema vašim zahtevima i željama, možemo da izvršimo i lektorisanje, odnosno korekturu materijala koji su već prevedeni negde drugo, ali koji nisu zadovoljili određeni nivo kvaliteta. Za uslugu redakture su zaduženi lektori i korektori koji su isto u našem timu.

Prevodimo i sadržaje stručnih, ali i ilustrovanih i dečijih časopisa, kao i novinske članke, odnosno dela književnosti poput romana, pesama, proze i beletristike, te udžbenike. Sve vrste reklamnih materijala takođe prevodimo sa norveškog na srpski jezik, a sem sadržaja kataloga, odnosno brošura, prevodimo i vizit kartice, PR tekstove, reklamne letke i flajere, te plakate i vizot kartice.

Audio i video materijali, odnosno njihovo prevođenje sa norveškog na srpski jezik zahteva strpljenje, koje ne manjka našim stručnjacima, ali i izuzetno visoku profesionalnu svest, budući da uz prevod, kod nas možete da dobijete i njihovo titlovanje i sinhronizaciju. To se odnosi na reklamne poruke, serije, te sve vrste emisija (informativne, zabavne, dečije, obrazovne), odnosno na animirane, igrane, dokumentarne i crtane fimove.

Prevođenje dokumenata sa norveškog jezika na srpski

Ukoliko kažemo da sa norveškog na srpski jezik prevodimo i overavamo sva dokumenta, iako to može zvučati pretenciozno, činjenica je da smo rekli samo istinu. A ako nam ne verujete, pokušaćemo da nabrojimo makar deo dokumenata za koje vam omogućujemo prevode u ovoj kombianciji jezika, odnosno overu pečatom zvaničnog sudskog tumača: potvrda o prebivalištu, lična karta, izvod iz matične knjige venčanih, rođenih i umrlih, to jest venčani list, krštenica i umrlica, uverenje o državljanstvu, radna dozvola, vozačka i saobraćajna dozvola, dozvola za boravak, pasoš, te sve vrste izjava, potvrda, uverenja i saglasnosti (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o redovnim primanjima i druge).

A sa norveškog na srpski jezik prevodimo i: lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, građevinske projekte, deklaracije proizvoda svih vrsta, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, odnosno medicinsku, tehničku, tendersku i građevinsku dokumentaciju.

Svakako treba pomenuti i prevođenje: statuta preduzeća, rešenja o osnivanju preduzeća, godišnjih izveštaja, faktura, bilansa stanja i uspeha, sertifikata, osnivačkog akta preduzeća, finansijskih izveštaja, revizorskih izveštaja, ali i svih drugih vrsta poslovnih odluka i ugovora.

Posebno naglašavamo i to da svako kome je potrebno prevođenje bilo kog od navedenih dokumenata može u ma kojoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford da dobije uslugu njihovog prevoda, ali i overe prevoda i to od strane ovlašćenih sudskih tumača, čime dobija dokument koji je sa pravne tačke gledišta apsolutno važeći. A kako je potrebno i da dostavite originale na uvid, jer sudski tumač mora da ih uporedi sa originalima pre nego što izvrši overu, morate imati na umu da se način dostave donekle razlikuje u odnosu na dostavu onih sadržaja za koji se ne vrši overa. Osim lične dostave u našu poslovnicu, imate mogućnost slanja materijala i to preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno angažovanjem bilo koje kuriske službe da ih dostavi na našu adresu. Tako isto i mi vama možemo da pošaljemo prevedene i overene dokumente na adresu, ali se ta usluga naplaćuje nezavisno od prevoda i overe, a u skladu sa cenovnikom službe koja vrši isporuku. Naravno, u slučaju da vam ne odgovara ovaj način preuzimanja, možete jednostavno da prošetate do naše poslovnice koja vam je najbliža, te da obrađena dokumenta preuzmete lično.

Kako nam je cilj da maksimalno ispoštujemo sve vaše zahteve, te da vam proces prevođenja bilo kojih dokumenata sa norveškog na srpski jezik olakšamo, ne možemo a da ne pomenemo overu haškim Apostille pečatom. Za slučaj da niste upućeni, ova vrsta overe nije u našoj, već u nadležnosti državnih pravosudnih organa, što znači da je u slučaju potrebe, možete izvršiti u sudu koji je za to nadležan. Upravo stoga i napominjemo da je najjednostavnije da se najpre raspitate da li se ona zahteva i za vaše dokumente, pa ako dobijete potvrdan odgovo u nadležnom sudu, setite se da pitate i u kojoj formi. Moda vas ovo malo zbunjuje, ali je zapravo vrlo jednostavno: overa Apostille pečatom se zahteva samo za određena dokumenta, a i tada se razlikuje, pa za pojedina proces overe podrazumeva prvo prevođenje i overu sudskog tumača, pa tek onda i stavljanje haškog pečata, a sa druge strane je onaj vid overe po kome se na dokument prvo stavlja Apostille pečat, pa se onda prevodi i pečat, ali i sadržina dokumenta, a tek onda overava i to pečatom zvaničnog sudskog tumača.

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa norveškog na srpski jezik

Prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata sa norveškog na srpski jezik prevode i sva dokumenta iz oblasti obrazovanja, odnosno nastavne planove i programe fakulteta, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, diplomu i dodatak diplomi, potvrdu o redovnom školovanju, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, te sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a imaju veze sa obrazovanjem.

Sa norveškog na srpski jezik prevodimo i seminarske i diplomske radove, a u slučaju potrebe prevodimo i naučne radove, rezultate naučnih istraživanja i naučne patente, kao i sva dokumenta iz oblasti nauke.

Ne zaboravite da će naši prevodioci i sudski tumači prevesti i članke iz novina, ali i sadržaje ilustrovanih, stručnih i dečijih časopisa. Kod nas svako kome je potrebno dobija prevođenje književnih dela, poput proze, poezije, romana, beletristike i drugih. A sa norveškog na srpski jezik prevodimo i tekstove iz apsolutno svih oblasti, bez obzira da li su namenjeni prezentovanju za javnost ili za uže krugove stručnjaka. Osim onih čija tema je vezana za ekonomiju, politiku i pravo, prevodimo i sve tekstualne sadržaje čija tema ima veze sa bilo kojom od navedenih oblasti: finansije, medicina, turizam, filozofija, bankarstvo, marketing, informacione tehnologije, ekologija i zaštita životne sredine, komunikologija, psihologija, farmacija, menadžment, građevinska industrija, sociologija, te mnoge druge grane prirodnih i društvenih nauka. A kako je ovde reč o sadržajima za koje se ne vrši overa, to ih možete poslati skenirane na naš mejl, te eventuačno zahtevati da i mi vama pošaljemo prevedene tekstove na istovetan način.

Prevođenje softvera sa norveškog jezika na srpski

Ma koju aplikaciju ili softverski program da želite da dobijete preveden sa norveškog na srpski jezik, naši prevodioci i sudski tumači će obraditi i dostaviti vam preveden materijal onako kako ste se dogovorili. Sem toga, kod nas možete dobiti i prevod web sajtova, kao i sadržine online prodavnica, odnosno kataloga.

Međutim, postavlja se pitanje šta to Prevodilački centar Akademije Oxford izdvaja u odnosu na druge, osim visokog kvaliteta usluga koje pruža, brzine i cene usluga prevoda IT sadržaja? A stvar je zapravo vrlo prosta i leži u činjenici da prevodilac i sudski tumač koji prevode neki sajt, na primer sa norveškog na srpski jezik, naročito vode računa da u sam proces sa puno pažnje implementiraju sva pravila koja nameće dobra optimizacija sadržaja za pretraživače, odnosno pridržava se pravila SEO (Search Engine Optimisation). Baš zato se i danan danas neki od sajtova koje smo prevodili i danas nalaze i dalje u samom vrhu pretrage.

A sa norveškog na srpski jezik prevodimo i sve vrste video, odnosno audio materijala. Pod tim mislimo pre svega na crtane, te animirane, dokumentarne i igrane filmove, ma kog žanra da su. Takođe, prevodimo i serije, ali i zabavne, informativne, dečije i obrazovne emisije, kao i reklamne poruke i sve to po vrlo povoljnim uslovima, kako sa stanovišta kvaliteta, odnosno brzine izrade, tako i u pogledu cene usluge. Često sa neskrivenim ponosom ističemo i podatak da smo jedna od retkih, a vrlo verovatno i jedina institucija u Srbiji koja uz prevođenje audio i video materijala sa norveškog na srpski jezik svim zainteresovanim klijentima nudi i uslugu njihove sinhronizacije, odnosno titlovanja.

Na taj način smo svim našim klijentima pružili priliku da na jednom mestu i po vrlo povoljnim uslovima dobiju video, odnosno audio sadržaje koji su kompletno obrađeni i kao takvi odmah spremni za plasiranje na bilo kom mediju (televizija, radio, internet), odnosno u bioskopu, to jest gde god klijent želi može da ga plasira i sigurno će biti oduševljen kvalitetom usluge sinhronizacije, odnosno titlovanja.

A sa norveškog na srpski jezik prevodimo i sve one materijale koji su vezani za oblast marketinga, poput kataloga proizvoda i usluga, letaka i flajera, plakata, vizit kartica, PR tekstova, brošura i mnogih drugih.

Konsekutivno i simultano prevođenje sa norveškog na srpski jezik

Kako se zna da Prevodilački centar Akademije Oxford vodi računa o zahtevima svakog klijenta ponaosob, to ne čudi što u spisku redovnih usluga koje nudimo postoji i konsekutivno i simultano prevođenje sa norveškog jezika na srpski. A ako tome dodate i informaciju da na zahtev klijenata vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, sasvim je jasno da kod nas zaista za ma koju vrstu događaja da vam je potreban prevod u ovoj kombinaciji jezika, možete biti sigurni da će naši prevodioci i sudski tumači učiniti sve da vam pruže profesionalnu i kvalitetnu uslugu, i to ne samo da ispune vaša očekivanja kao organizatora nekog događaja, već i da maksimalno ispoštuju zahteve samog događaja, te da svoju uslugu u potpunosti koriguju prema tom događaju.

Sem za simultano i konsekutivno prevođenje sa norveškog jezika na srpski, u našem timu su i prevodioci i sudski tumači koji su uskospecijalizovani za prevođenje uz pomoć šapata.

Da bismo mogli da za vas načinimo najbolju moguću ponudu kada je u pitanju usmeno prevođenje sa norveškog jezika na srpski, odnosno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje morate da nam dostavite važeće informacije o prostoru u kome će on biti održan, te o ukupnom broju učesnika, ali i o tome koliko će da traje, kao i da nas uputite u sve potrebne detalje koji se tiču organizacije.

Ne zaboravite da su u našem timu ne samo prevodioci i sudski tumači, već i eksperti čija specijalnost je redaktura sadržaja koji su već prevedi negde drugde. Samim tim što sudski tumači i prevodioci u našem timu iza sebe ima visok nivo iskustva je garant da će usluga koju pružaju biti urađena maksimalno profesionalno.

Prevod sa norveškog na druge jezike


Prevodilac za norveški jezik

Prevodilac za norveški jezik

Ukoliko Vam je isključivo potrebna usluga prevođenja, na našoj Akademiji Vam je dostupan i prevodilac za norveški jezik

Vidi više o prevodiocu za norveški jezik >>>

Kurs norveškog jezika

Škola norveškog jezika

S druge strane, ukoliko želite da naučite norveški jezik, dovoljno je da se prijavite za kurs norveškog jezika koji je dostupan na našoj Akademiji. Kursevi su namenjeni svim uzrastima i može se pohađati grupno, individualno i online.

Vidi više o kursu norveškog jezika >>>


Sudski tumač za norveški jezik - Akademija Oxford
Sudski tumač za norveški jezik
Prevodilac za norveški jezik

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na norveški jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje