Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za persijski jezik

S obzirom na to da se u okviru konkursa za sudske tumače, koji na teritoriji naše zemlje raspisuje jedino Ministarstvo pravde nalaze različiti uslovi, neophodno je da svaki polaznik njih u potpunosti ispuni, kako bi njegova dokumentacija bila uzeta u obzir.

Sasvim je jasno da je osnovni zahtev vezan za poznavanje radnog jezika, tako da se očekuje od svakoga ko želi da se prijavi na taj konkurs i da obavezno priloži dokaz o posebno visokom nivou poznavanja persijskog jezika. Istaknuto je da osoba koja tom prilikom ne može da obezbedi adekvatnu potvrdu o znanju tog jezika, ima obavezu da na propisan način polaže ispit provere znanja, te da pruži relevantan dokaz o tome. Svakako se podrazumeva da kandidat, koji želi da postane sudski prevodilac za persijski jezik, treba da poznaje odlično i maternji jezik, a u ovom slučaju se misli na srpski.

Inače, navedeno ministarstvo ovaj konkurs ne raspisuje nikad u tačno određeno vreme, uzevši u obzir da je prisutan princip, koji podrazumeva da se on objavljuje tek nakon što se u nekom gradu pojavi potreba za ovim stručnjacima. Iz tog razloga, ni u kom slučaju nije moguće navesti čak ni period tokom godine, kada se zainteresovani može javiti na ovaj konkurs.


Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za persijski jezik

Ono što moraju znati svi zainteresovani, jeste da nakon dobijanja Rešenja o postavljenju za sudskog tumača za persijski jezik, svaki kandidat ima obavezu da položi zakletvu. Podrazumeva se da će na taj način on da se obaveže da će čuvati poslovnu tajnu na propisan način, odnosno da će naročito voditi računa o onim informacijama, koje će mu tokom rada biti dostupne.

Takođe se mora napomenuti da sudski tumač za persijski jezik ima apsolutno pravo da svoje usluge vrši na zahtev bilo kog fizičkog lica, te se naravno podrazumeva da će ih po potrebi pružiti i bilo kom pravnom licu međutim, ono što je najvažnije jeste da on uvek mora da ispuni zahtev brojnih nadležnih institucija Republike Srbije, a prvenstveno suda.

Uz već pomenuti uslov koji se odnosi na nivo poznavanja radnog jezika, važno je da zainteresovani ostvare i sve ostale zahteve koji će biti navedeni u aktuelnom konkursu. Jedan od njih uključuje i obavezu dostavljanja potvrde o pohađanju ove edukacije, tako da će svaki polaznik po njenom završetku od strane nadležnog lica u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford imati priliku taj dokument da dobije i naravno, da ga doda uz ostala, a kada se na konkurs bude prijavljivao.

TESTOVI


Posebno je važno naglasiti da se od svakoga, ko odluči da pohađa ovu specijalizovanu edukaciju zahteva da se prijavi i to na jedan od dostupnih načina, a svakako je obavezan da nakon toga izvrši i upis.

Najednostavnije je da osnovne informacije, kao što su njegovo ime i prezime, zatim datum rođenja i broj telefona, koji je potreban zbog daljeg kontakta, dostavi na mejl, a što može učiniti u svakom trenutku. Svakako su omogućene i opcije vršenja prijave putem telefona izabrane poslovnice organizatora, kao i lično.

Da bi postupak upisa mogao u skladu sa važećim pravilima da bude izvršen, biće obavezan svaki pojedinac da u predstavništvo u kome se prijavio, lično dođe, te da sa sobom tom prilikom ponese i svu potrebnu dokumentaciju, s tim da će neposredno pre toga ovlašćeno lice organizatora da ga obavesti o svim dokumentima koja mora da priloži.Već prilikom prijave, a sasvim sigurno tokom upisa, svaki pojedinac ima dužnost i da kordinatoru kaže kako želi nastavu da pohađa. Radi se o tome da je dostupna kako grupna, tako i individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za persijski jezik, te da je u skladu sa pravilima predviđeno da se svaka od njih može pohađati ili online ili na uobičajen, to jest klasičan način.

Od svakog kandidata pojedinačno se zahteva da u prethodno određenim terminima, a u zavisnosti od toga da li će nastavu pratiti u grupi ili individualno, prisustvuje predavanjima direktno u predstavništvu navedene institucije, ukoliko se odluči da nastavu prati na tradicionalan način.

S obzirom na to da se online nastava pohađa preko kompjutera, koji svaki pojedinac mora da obezbedi, to podrazumeva da polaznik ima pravo predavanjima da prisustvuje odakle god mu to odgovara, uz uslov da na konkretnoj lokaciji ima internet konekciju. Takođe se ističe da se online kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za persijski jezik odvija preko tačno određenog programa, a koji polaznik treba samostalno da instalira na taj računar. Naglašavamo da su IT stručnjaci zaposleni u svakom predstavništvu navedene institucije, te da je pružanje usluge tehničke podrške njihova specijalnost, tako da svako ko se ne bude dobro snašao tokom postupka instalacije, ima apsolutno pravo da ih kontaktira, kako bi kroz celokupan postupak što jednostavnije prošao.

Čime se obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za persijski jezik bavi?

Uz predstavljanje dužnosti, koje sudski prevodilac za persijski jezik ima, ovo edukacija će se dotaći i teme koja se odnosi na sticanje tog zvanja.

Određeno je da se kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za persijski jezik najpre osvrne na sam postupak obrade dokumenata, a kako bi polaznici mogli da upoznaju svaki korak, koji će u praksi primenjivati. Primarno će profesori prezentovati različite termine iz oblasti prava, te objasniti prisutnima kako se oni u praksi pravilno upotrebljavaju.

Budući da je uz teorijski deo, tokom ove edukacije zastupljena i praksa i to u vidu specijalno osmišljenih vežbi, kandidatima će biti omogućeno da na najjednostavniji način nauče sve to, tako da će biti osposobljeni i da nakon dobijanja zvanja sudski tumač za persijski jezik, sve poslove obavljaju maksimalno profesionalno i samostalno.

Naročito detaljno će profesori objasniti na koji način se pristupa obradi dokumenata, a ukoliko su u pitanju prevodi sa persijskog jezika na srpski ili ako se radi prevod sa srpskog jezika na persijski. Uzevši u obzir da ovi stručnjaci neretko obrađuju i dokumenta, koja su prevedena u mnogim drugim kombinacijama, to podrazumeva da će oni objasniti prisutnima i kako se pristupa obradi kada se radi prevod sa persijskog jezika na engleski, te prevod sa persijskog na francuski jezik ili na neki drugi strani jezik. Sem toga će im do detalja prezentovati i po kom principu funkcioniše obrada dokumenata, a ako se vrši direktno prevođenje sa nemačkog jezika na persijski ili sa turskog na persijski jezik, to jest sa različitih stranih jezika na ovaj.

U skladu sa nastavnim programom, koji se poštuje kada se sprovodi specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za persijski jezik biće, takođe obrađena i tema koja se odnosi na važnost poštovanja dostavljanja originalnih dokumenata na uvid ovom stručnjaku. Ali će isto tako prisutni saznati i kako se postupa u situaciji, kada neko zahteva obradu dokumenata koja su prevedena, ali to nije učinjeno stručno.

Svakako će polaznici dobiti i potrebne informacije i to najpre teorijski, a posle i tokom vežbi, po kom principu se mora voditi evidencija usluga i na koji način će se one naplaćivati, s tim da će takođe saznati i koje sve podatke uključuje Dnevnik stranaka i poslova, odnosno na koji način se on mora popunjavati.

Uzevši u obzir da sudski tumači za persijski jezik imaju obavezu u određenim slučajevima i da pruže uslugu usmenog prevoda i to potpuno svejedno u kojoj kombinaciji, to znači da će profesori objasniti prisutnima kako se vrši usluga prevoda uz pomoć šapata ili konsekutivnog. Naravno da će im reći i da se u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford sprovodi nastava, tokom koje je zainteresovanima omogućeno da se specijalizuju upravo za usmeno prevođenje sa persijskog jezika na srpski ili na neki drugi jezik, ali i u drugačijim varijantama.

Predviđeno je da se svako ko bude pohađao ovu edukaciju upozna i sa postupkom overe Apostille pečatom. Zapravo, pomenuti stručnjaci nemaju nadležnost za stavljanje takozvanog Haškog pečata, kako se on još naziva, ali će im specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za persijski jezik omogućiti da saznaju sve o tom tipu overe. Inače, brojni klijenti nisu detaljno upoznati sa postupkom overe tim pečatom, pa upravo informacije o tome traže od sudskih tumača. Upravo zato će polaznici, pored ostalog saznati i u okviru kojih specijalizovanih institucija se taj pečat može staviti, te za koja dokumenta je on obavezan i na koji tačno način se konkretna vrsta overe mora izvršiti.

Budući da se radi o naročito odgovornom poslu, vrlo je važno da se broj grešaka i propusta u radu svede na minimum. Iz tog razloga će polaznici imati priliku i da na osnovu primera uvide koje su to greške, koje se najčešće javljaju, a posebno će im biti ukazano i na postupak obrade različitih dokumenata na pravilan način, a kako bi se propusti u najvećoj mogućoj meri izbegli.

Prisutni će biti informisani i o ostalim edukacijama, koje ove situacije organizuje, a posebno će profesori ukazati na to da se specijalizovani kurs i obuka persijskog jezika, takođe nalazi u ponudi. Svako ko bude imao želju za tim, će moći tu edukaciju da pohađa, budući da će mu to biti od koristi i prilikom konkurisanja za dobijanje zvanja sudski prevodilac za persijski jezik.

Određeno je da drugi deo edukacije bude usmeren na informisanje prisutnih o samom postupku konkurisanja. Zapravo će u tom delu, stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za persijski jezik omogućiti kandidatima da dobiju sve relevantne informacije, počev od uslova konkursa, preko razloga zbog koga se ne može reći kada se on objavljuje, pa do dobijanja Rešenja o postavljenju za sudskog tumača za persijski jezik i polaganja zakletve.

Podrazumeva se da će svako od njih steći i potvrdu o pohađanju konkretne edukacije, a što je svakako dokument koji bi trebalo da uz ostala dodati, kako bi pojedinac adekvatno na zahteve aktuelnog konkursa i odgovorio.

Specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za persijski jezik - vreme i mesto organizacije

Apsolutno svako ko bude izvršio prijavu, automatski ima obavezu i da izabere između nekoliko ponuđenih opcija, pa će shodno tome i dobiti informacije kako o mestu na kome se održava specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za persijski jezik, tako i o terminima, odnosno uopšteno o organizaciji.

Da pojednostavimo, omogućeno je praćenje nastave kako online, tako i u skladu sa klasičnim principom, s tim da se obe pomenute vrste edukacije mogu pohađati ili u okviru individualne ili grupne, a o čemu će naravno odluku doneti svaki polaznik pojedinačno.

Bitno je naglasiti da u dogovoreno vreme, u izabranoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, treba da bude prisutan svaki pojedinac, koji se za tradicionalan vid edukacije bude odlučio.

Nasuprot tome, online kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za persijski jezik se može pohađati sa različitih lokacija, odnosno sa onog mesta na kome polaznikov računar ima vezu sa internetom. Neophodno je napomenuti da će on, takođe morati i da pristupi instaliranju posebne vrste softvera, a pomoć profesionalaca tom prilikom će svakom polazniku svakako biti na raspolaganju, ukoliko za tim bude imao potrebu.

Aktuelnim pravilnikom se predviđa pohađanje nastave u grupi ili individualno, što važi i za online edukaciju i za onu koja podrazumeva tradicionalni princip.

Kada se organizuje individualna nastava, tom prilikom se očekuje i da prijavljeni precizno definiše sa nadležnim profesorom, te sa predstavnikom konkretne poslovnice, koji je uopšteno ovlašćen za organizaciju nastave, po kom principu će se časovi održavati. Jednostavnije govoreći, neophodno je da oni odrede na prvom mestu kog datuma će početi individualna edukacija, a potom je važno da se usaglase oko dinamike i termina, u kojima će taj kandidat predavanja da pohađa.

Ne samo da se razlikuje broj osoba koje uzimaju učešće u okviru grupne edukacije, već je posve drugačiji način sprovođenja nastave. Budući da između 4 i 8 polaznika maksimalno imaju pravo da tada nastavu pohađaju, podrazumeva se da grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za persijski jezik može da počne tek nakon što se minimalan broj zainteresovanih u određenoj poslovnici bude prijavio. A nedugo nakon što se grupa od najmanje četiri kandidata formira, ovlašćeno lice tog predstavništva određuje kako datum početka, tako isto precizira i termine u kojima će članovi konkretne grupe da pohađaju predavanja. Međutim, mora se napomenuti da dinamika u skladu sa kojom se časovi tada odvijaju, biva prethodno definisana i tih pravila se moraju pridržavati kako zaposleni u svakom predstavništvu, tako i prijavljeni. Uzevši u obzir da se radi o pravilima koja su naročito stroga, to se i podrazumeva da sve ono što se u okviru institucije organizatora bude definisalo, a vezano za princip sprovođenja nastave u grupi, mora biti ispoštovano od strane svakog polaznika.

Po kom principu se obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za persijski jezik organizuje?

Generalno govoreći, organizator nastoji da ovu edukaciju prilagodi potrebama svakog pojedinačnog polaznika, tako da je u ponudi klasični i online kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za persijski jezik, a definisano je da se te dve vrste edukacije mogu pohađati i u okviru grupne i individualne.

Na više od, za sada 20 lokacija, to jest u gradovima u kojima Obrazovni centar Akademije Oxford posluje, se organizuje nastava na tradicionalan način. U tom slučaju se zahteva od svakog zainteresovanog, da u tačno određenim terminima predavanjima prisustvuje i to u konkretnom predstavništvu pomenute institucije.

Od svakog pojedinca, kome više odgovara da nastavu pohađa online se očekuje da koristi svoj kompjuter i da na njega, a prema važećim pravilima instalira softver, da bi imao mogućnost predavanjima da prisustvuje bez ikakvih smetnji. Ističemo da u svakoj poslovnici pomenute institucije funkcioniše i tim za pružanje tehničke podrške, tako da će biti omogućena adekvatna pomoć svima, koji proces instaliranja ne budu mogli da izvrše pravilno.

Odmah nakon što bude izabrao na kom mestu će nastavu pohađati, prijavljeni je u obavezi da se opredeli između individualne i grupne edukacije, a što važi i za jednu i za drugu vrstu nastave.

Različita su pravila po kojima se sprovodi, sa jedne strane grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za persijski jezik, a sa druge individualna nastava, kao što je različit i broj osoba koje tada časovima treba da prisustvuju. Tačnije, u jednoj grupi pravo učešća ima najmanje 4, a najviše osmoro ljudi sme tada da bude prisutno, s tim da samo jedan polaznik ima pravo da pristupi individualnoj edukaciji.

Shodno važećem pravilniku institucije organizatora, precizno je određeno na koji način će članovi jedne grupe da prisustvuju predavanjima. Zapravo se za svako predstavništvo primenjuje isto pravilo, koje se odnosi na dinamiku održavanja časova, a ovlašćena lica pojedinačnih poslovnica definišu termine njihovog održavanja i datum početka grupne edukacije. Jedini uslov koji mora da bude ostvaren, kako bi moglo da se pristupi definisanju svega toga, jeste prijava minimalnog broja polaznika, odnosno njih četvoro. Svakako se radi o posebno strogim pravilima, te je obavezan svaki pojedinac da ih se pridržava, jer se nijedan zahtev za promenom ne prihvata.

Koliko traje stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za persijski jezik?

Predviđeno je da upola kraće traje individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za persijski jezik, u odnosu na nastavu koja se odvija za grupu polaznika.

Radi se, ustvari o tome da individualna edukacija traje četiri meseca, a grupna osam, s tim što je bitno različit i ukupan nastavni fond, koji podrazumeva jedna i druga vrsta obuke.

Način organizacije individualne edukacije je specifičan u tom smislu, što pravila nalažu da se pojedinačni polaznici o svim detaljima, pa samim tim i o dinamici sprovođenja, svakako moraju dogovoriti sa nadležnim licem u određenom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, odnosno sa osobom koja će tu vrstu edukacije i da vodi. Kako je 80 školskih časova u programu, te je predviđeno da 4 meseca individualna edukacija traje, a na dnevnom nivou polaznik treba da ima po dva školska časa, to jest po 90 minuta nastave, to će se on dogovoriti sa pomenutim licima na koji način će ukupno 40 dvočasa biti raspoređeni.

Prema programu u skladu sa čijim pravilima se organizuje grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za persijski jezik, ukupno 192 školska časa se raspoređuje na 8 meseci. Preciznije rečeno, u tom periodu će kandidati prisustvovati nastavi dva puta tokom jedne sedmice, a na dnevnom nivou će imati po tri školska časa, što je zapravo po 135 minuta nastave tokom jednog dana.

Specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za persijski jezik - koja je cena?

Na osnovu svih pravila, koja su navedena u Zakonu o deviznom poslovanju, a koji je važeći na teritoriji Republike Srbije, svi iznosi koji su istaknuti u stranoj valuti, svakako moraju da budu obračunati u dinarima. Takođe, prema tim smernicama se navodi i da se uzima kurs za evro, koji je aktuelan na dan kada kandidat vrši plaćanje ili jedne rate ili celokupnog iznosa, koji je predviđen.

Za praćenje nastave, namenjene većem broju polaznika je potrebno da pojedinac izdvoji ukupno 800 evra. Inače, grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za persijski jezik, se po želji polaznika može platiti i na rate. Zapravo je dozvoljeno navedenu sumu podeliti na 8 delova, tako da svakog meseca za vreme trajanja grupne nastave, pojedinac ima obavezu da plaća iznos od po 100 evra, obračunato u dinarima.

Nešto je više potrebno izdvojiti u slučaju da polaznik želi časove da pohađa samostalno, jer individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za persijski jezik košta 1 300 evra. Podrazumeva se da svako ima pravo i da na ukupno 4 rate podeli taj iznos, pa bi po 325 evra trebalo svakog meseca da plaća, dok individualna edukacija traje.


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za persisjski jezik u ostalim gradovima Srbije:


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca | Akademija Oxford
POSLOVI
Poslovi sudski tumač za persijski jezik
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje