Sudski tumač i prevodilac za persijski jezik

Iako je primarno persijski službeni jezik na teritoriji Irana, njime se koriste i ljudi koji žive na prostoru Avganistana, ali i Uzbekistana i Tadžikistana. Prema sveobuhvatnoj podeli, pripada grupi indoevropskih jezika, a njime se koristi preko 100 miliona ljudi.

Samim tim što se persijski relativno retko u odnosu na mnoge druge jezike uči kao strani, u celom svetu, pa samim tim i u našoj zemlji je vrlo mali broj ljudi školovanih stručnjaka koji su specijalizovani za prevođenje materijala sa i na ovaj jezik. To naravno možda važi svugde, ali ne i kod nas, jer Prevodilački centar Akademije Oxford spada u možda jedinu instituciju u zemlji u čijem timu su ne samo prevodioci, već i sudski tumači za persijski jezik. A to znači da će svaki klijent koji ima potrebu za prevođenjem dokumenata sa ili na ovaj jezik dobiti njihovu celokupnu obradu, to jest i prevod i overu za koju je zadužen sudski tumač za persijski jezik.

Ako ste pomislili da je to sve što imamo da vam ponudimo od usluga kada su u pitanju prevodi sa ili na ovaj jezik, moramo priznati da niste u pravu. Naime, zahvaljujući činjenici da su u našem timu zaposleni stručnjaci koji su specijalizovani za rad sa preko 40 svetskih jezika, što naravno uključuje i srpki, te da je reč o pravim profesionalcima, koji neprekidno nadograđuju svoja znanja, to kod nas možete da dobijete i direktan prevod sa persijskog na sve te jezike, odnosno sa ma kog jezika koji imamo u ponudi na persijski. Uzevši u obzir da je izbor jezika zaista veliki, navešćemo samo pojedine: nemački, ruski, engleski, grčki, italijanski, francuski, portugalski, bugarski, španski, norveški, češki, rumunski, albanski, turski, mađarski, pakistanski, arapski, romski, korejski, ukrajinski, kineski, hrvatski, makedonski, japanski, znakovni, danski, holandski, ali i mnogi drugi.

Sudski tumač za persijski jezik obrađuje apsolutno sva prevedena dokumenta, a kada on stavi svoj pečat na prevod, automatski mu daje vrednost pred zakonom, što dalje znači da klijent ima pravo da tako preveden dokument preda bilo kojoj državnoj službi u određenoj zemlji, jer pečat sudskog tumača potvrđuje da je on veran originalu.
Kako je nama osnovni cilj da maksimalno pojednostavimo čitav proces, to svim klijentima uvek napominjemo da, iako je često sasvim dovoljno da se određeni dokument prevede i overi pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, ima i onih dokumenata kod kojih to nije dovoljno za dalje korišćenje. Reč je o onim situacijama kada zakon nalaže još jednu vrstu overe, koja podrazumeva stavljanje haškog Apostille pečata. Za nju su u našoj zemlji nadležni isključivo određeni sudski organi, tako da preporučujemo klijentima da se prvo raspitaju o tome da li se Apostille pečat zahteva i za ona dokumenta za koja je njima potreban prevod, ali i da pitaju da li se ovaj pečat stavlja na kraju ili na početku procesa njihove obrade. Da ne mislite pogrešno da naši prevodioci i sudski tumači za persijski jezik neće da vam daju informaciju o ovoj vrsti overe, već se radi o tome da ona ne spada u njihovu nadležnost, pa samim tim nisu ni obavezni da je poseduju, ali možete da budete sigurni da će vam dati informacije o državnim institucijama koje su nadležne za overu haškim pečatom, kako biste što lakše došli do potrebnih informacija. Da biste olakšali i sebi, ali i nama ovaj proces, važno je da saznate princip overe ovim pečatom za konkretan dokument, jer se najčešće Apostille pečat stavlja ili nakon obrade od strane naših stručnjaka ili pre. Ukoliko dobijete podatak da se za vaš dokument vrši prvo overa Apostille pečatom, trebalo bi da znate i to da prevodioci u takvoj stuaciji prevode i dokument i sadržinu pečata, a posle ga i overavaju sudski tumači za persijski jezik.

Uzevši u obzir da je i procedura prevoda i overe dokumenata za koju su zaduženi naši stručnjaci sasvim jasno određena zakonskim regulativama, to je svaki klijent obavezan da prilikom slanja materijala na prevod dostavi i originalna dokumenta na uvid. Ovo je vrlo važno, jer sudski tumač za persijski jezik koji je zadužen za overu prevedenog dokumenta mora da uporedi prevod sa originalom, ne bi li se uverio da među njima ne postoji odstupanje. Ukoliko se, pak dogodi da ima ma kakvog odstupanja između ova dva dokumenta, on ne sme da overi prevedene sadržaje, ali ima pravo da klijentu predloži izvršenje redakture takvog dokumenta. I ovu uslugu, možete da dobijete u okviru Akademije Oxford, tako da ćete u relativno kratkom roku imati lektorisan i korigovan dokument, koji je istovetan originalu, te se kao takav može nesmetano overiti.

Uz prevod i overu ličnih dokumenata, sudski tumač za persijski jezik overava i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, kao što su različite vrste uverenja, potvrda, saglasnosti i izjava (potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja i ostala dokumenta ovog tipa).

Takođe, prevodimo i sve vrste ugovora, licenci, sudskig presuda, tužbi, odluka i žalbi, kao i sertifikate, tekovine Evropske Unije i mnoga druga pravna akta. Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači za persijski jezik obraditi i sva poslovna dokumenta, počev od rešenja o osnivanju pravnog lica, te osnivačkog akta i statuta preduzeća, preko bilansa stanja i uspeha, faktura i poslovnih odluka, pa do svih vrsta izveštaja, kako godišnjih, tako i revizorskih i finansijskih.

A prevodimo i svu dokumentaciju, odnosno tehničku, tendersku, medicinsku i građevinsku, te građevinske projekte, deklaracije proizvoda različitih tipova, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda uputstva za rukovanje, lekarske nalaze i svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i ostala dokumenta i druge sadržaje koji se odnose na pomenute vrste dokumentacije.

Kod nas možete dobiti i prevod dokumenata koja se podnose nadležnim službama u skladu sa zahtevima, a odnose se na oblast nauke i obrazovanja. Prevodilac i sudski tumač za persijski jezik će na vaš zahtev da obrade: prepise ocena, diplomske i seminarske radove, rezultate naučnih istraživanja, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučne patente, kao i uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe, te diplome i dodatke diplomama, ali i potvrde o redovnom školovanju i naučne radove.Prevođenje sa persijskog i na persijski jezik

Osim što stručnjaci koji su zaposleni u Akademiji Oxford sa persijskog i na persijski jezik prevode sve vrste materijala u kombinaciji sa srpskim, oni to rade i za mnoge jezike sveta. Iako smo vas možda malo zbunili, uzevši u obzir da smo jedina instituacija koja nudi ovu uslugu u našoj zemlji, objašnjenje je vrlo jednostavno! Naime, u našem timu su prevodioci i sudski tumači koji osim što poseduju visoke kvalifikacije za jezik koji su specijalizovali, znaju još najmanje jedan strani jezik, te imaju mnoštvo afiniteta prema drugim jezicima, tako da svim klijentima kojima je to potrebno, uz uobičajenu uslugu koja podrazumeva prevođenje sadržaja sa persijskog na naš jezik, odnosno sa srpskog na persijski jezik, nudimo i prevođenje sa persijskog i na persijski jezik za preko 40 svetskih jezika. Francuski, nemački, engleski, ruski, italijanski, grčki i španski su samo neki od jezika za koje smo u mogućnosti da uradimo prevod, mada smo specijalizovani i za: finski, portugalski, holandski, arapski, korejski, danski, japanski, norveški, slovački, ali i bosanski, švedski, poljski, mađarski, turski, makedonski, hrvatski, albanski, rumunski, te kineski, slovenački, pa čak i latinski, znakovni, estonski, ukrajinski i romski jezik. Najjednostavnije bi bilo da kažemo da kod nas možete dobiti prevod koji uključuje persijski i bilo koji drugi strani jezik.

Međutim, tu nije kraj uslugama koje nudimo našim klijentima. Sama činjenica da su u našem timu ne samo prevodioci, već i sudski tumači, koji su zvanično ovlašćeni od strane državnih organa Republike Srbije za poslove overe prevedenih dokumenata sa persijskog i na persijski jezik, to ćete kod nas dobiti kompletnu profesionalnu uslugu obrade dokumenata svih vrsta, kako ličnih i poslovnih, tako i onih koji su vezani za oblast nauke i obrazovanja, te svih vrsta dokumentacije, odnosno bilo kog dokumenta koji je potrebno da bude preveden sa ili na ovaj jezik. A time ćete značajno uštedeti i svoje vreme, ali i novac, jer praktično gledano ne morate da tražite ovlašćeno lice koje će da izvrši overu prevedenih materijala, uzevši u obzir da to sve dobijate kod nas. Ukoliko vam nije jasno zbog čega se toliko insistira na ovoj vrsti overe, morate da imate na umu da samo preveden dokument nema nikakvu vrednost kada se posmatra sa stanovišta zakona, odnosno prava. Tačnije, ako pokušate da takav dokument predate bilo kojoj državnoj službi iz ma kog razloga, budite sigurni da će vam ga vratiti, uzevši u obzir da nije validan pred zakonom. Upravo pečat sudskog tumača, kojim se potvrđuje da je prevod veran originalu, jednom takvom dokumentu daje važnost pred zakonom.

Zato se i zahteva od klijenata da na uvid svakako dostave i originalna dokumenta, kako bi sudski tumač izvršio svoj deo posla uz maksimalno poštovanje zakonom određene procesude. Naime, on pre overe fizički upoređuje originalne dokumente sa prevedenim i tek pošto bude siguran da nema nikakve razlike, stavlja svoj pečat, odnosno overava prevod. A ukoliko se i dogodi da se javi razlika između ova dva dokumenta, sudski tumač ima obavezu ne samo da ne izvrši overu, već i da klijenta na odgovarajući način obavesti o tom propustu, te da mu preporuči uslugu koju takođe vrše naši zaposleni, a koja podrazumeva redakturu tako prevedenih dokumenata. Za ovu uslugu su zaduženi korektori, odnosno lektori koji iza sebe imaju sasvim dovoljno iskustva, da sa sigurnošću možemo da tvrdimo da će ovu uslugu izvršiti na profesionalan način i uz poštovanje svih pravila koja predviđa prevođenje ovakvih sadržaja.

Takođe, svaki klijenti kome su potrebni prevodi dokumenata sa persijskog i na persijski jezik mora da bude informisan i o overi haškim Apostille pečatom, koja se vrši samo u okviru nadležnih sudskih organa na teritoriji naše zemlje. Naravno, prevodilac i sudski tumač će im dati informacije koje imaju, kako bi im olakšali čitav proces, mada nisu u obavezi da to rade, jer je ova vrsta overe isključivo u nadležnosti određenog osnovnog suda. Prilikom dobijanja ovih informacija, važno je da klijent sazna prvo da li se i za njegova dokumenta zahteva ova vrsta overe, uzevši u obzir da se Apostille ne stavlja na sva dokumenta, te da se raspita na koji način se ova overa vrši, što podrazumeva da li se haški pečat stavlja prvo ili se, pak stavlja nakon obrade dokumenata od strane naših stručnjaka. Sve ovo je najpre važno zato što klijent po dobijanju ove informacije tačno zna da li prvo nosi dokumenta u Prevodilački centar Akademije Oxford ili u onaj sud koji je nadležan za overu Apostille pečatom. Uz to, klijent mora da zna i to da kada se haški pečat stavlja na početku procesa obrade dokumenata, tada se ne prevodi samo sadržina dokumenta, već i ovaj pečat, što u određenoj meri može da produži proces njegove obrade.

Pored toga što dokumenta za koja vam je potrebno prevođenje sa persijskog i na persijski jezik možete da donesete lično u jednu od naših poslovnica u zemlji, imate mogućnost dostave slanjem ili preko kurirske službe ili preko “Pošte Srbije”, preporučenom pošiljkom. One materijale za koje nije potrebno uraditi i overu možete da pošaljete na jedan od opisanih način ili na mejl, to apsolutno zavisi od vaše volje.

A kada prevodilac i sudski tumač završe sa obradom dostavljenih sadržaja možemo vam ih poslati elektronskim putem, to jest na mejl, te na određenu adresu ili ih možete preuzeti lično. Podrazumeva se da je opcija slanja na mejl dozvoljena samo za one sadržaje za koje se ne vrši overa.

Ako se odlučite za dostavu prevoda na adresu, znajte da se ta usluga naplaćuje odvojeno od osnovne, jer nije uračunata u cenu prevoda, odnosno overe dokumenata. Inače, plaćanje se vrši prema važećem cenovniku one kurirske službe koja vam dostavi pošiljku i to direktno kuriru.

Kada je u pitanju hitan prevod dokumenata, što podrazumeva prevođenje sa persijskog i na persijski jezik u kratkom roku, klijenti imaju mogućnost da samo tada pošalju na mejl skenirana dokumenta, a da originale dostave naknadno kako bi se ispoštovala procedura, a ujedno i postigao cilj, te im bilo omogućeno da prevod dobiju u zadatom roku.

Sa persijskog i na persijski jezik prevodimo medicinsku, tehničku, tendersku i građevinsku dokumentaciju, pa osim lekarskih nalaza, građevinskih projekata i dokumentacije o medicinskim proizvodima, prevodimo i: specifikacije farmaceutskih proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda raličitih vrsta, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i uputstva za rukovanje i sva ostala dokumenta koja se svrstavaju u pomenute tipove dokumentacija.

Takođe, prevodimo i dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, te sva lična i poslovna dokumenta. Na vaš zahtev sa persijskog i na persijski jezik, između ostalog prevodimo i: diplomu i dodatak diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, naučne, diplomske i seminarske radove, potvrde o redovnom školovanju, prepise ocena, rezultate naučnih istraživanja i naučne patente, te uverenja o položenim ispitima, kao i ličnu kartu, pasoš, potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, to jest krštenicu, venčani list i umrlicu, ali i sve vrste dozvola, počev od vozačke i saobraćajne, pa do radne i dozvole za boravak. Prevodimo i fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica, bilanse uspeha i stanja, poslovne odluke, osnivački akt i statut preduzeća, kao i sve vrste poslovnih izveštaja, kako godišnje, tako i finansijske, ali i revizorske.

Sve vrste uverenja, potvrda, izjava i saglasnosti će naši prevodioci i sudski tumači takođe da obrade na vaš zahtev, a sa persijskog i na persijski jezik prevodimo između ostalog i: potvrdu o redovnim primanjima, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrdu o stanju računa u banci, potvrdu o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o slobovnom bračnom stanju, kao i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u mnogim prilikama.

Osim toga, sa persijskog i na persijski jezik prevodimo i sve vrste ugovora, sudskih presuda, tužbi, žalbi, rešenja i odluka, kao i tekovine Evropske Unije, punomoćja i sva ostala pravna akta.

Kod nas ćete dobiti i profesionalan prevod web sajtova, ali i svih ostalih sadržaja koji se odnose na oblast informacionih tehnologija. Sem softvera, odnosno bilo kog programa ili aplikacije, sa persijskog i na persijski jezik prevodimo i sadržinu online prodavnica i kataloga. Takođe, obrađujemo i sadržinu ilustrovanih, stručnih, ali i dečijih časopisa, te novinske članke, ali i udžbenike i književna dela različitih žanrova, kako romane, tako i beletristiku, prozu i poeziju.

A sa persijskog i na persijski jezik prevodimo i reklamne sadržaje, kao što su plakati, flajeri i brošure, ali i PR tekstove, vizit kartice, letke i kataloge. Na vaš zahtev prevodilac i sudski tumač obrađuju i tekstove, bez obzira koja da im je tema, dužina i namena. Oni mogu da budu korišćeni i za javno plasiranje, ali i isključivo za krugove stručnjaka iz bilo koje od navedenih oblasti: turizam, ekologija i zaštita životne sredine, pravo, politika, medicina, ekonomija, marketing, bankarstvo, menadžment, informacione tehnologije, obrazovanje, farmacija, nauka, građevinska industrija i još mnogo drugih oblasti.

U okviru bilo koje od preko 20 poslovnica, koliko ih u ovom trenutku ima Prevodilački centar Akademije Oxford možete da dobijete i prevod bilo koje vrste audio, odnosno video materijala sa persijskog i na persijski jezik. Pod tim se podrazumeva da prevodimo serije i filmove svih žanrova, kako igrane, tako i animirane, crtane i dokumentarne, ali i dečije, obrazovne, zabavne i informativne emisije, te reklamne poruke. Ipak, to nije sve, jer uz uslugu prevoda, vršimo i titlovanje, odnosno sinhronizaciju svih vrsta video i audio sadržaja, tako da vrlo brzo dobijate materijale koje praktično gledano, možete da prikazujete i na internetu i u bioskopu, ali i na televiziji i bilo gde gde želite.

Pored prevoda svih vrsta sadržaja u pisanoj formi, naši prevodioci i sudski tumači vam nude i usmeno prevođenje sa persijskog i na persijski jezik i to ne samo simultano, koje je i najzsatupljenije, već i konsekutivno i prevođenje uz pomoć šapata, a vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po odličnim uslovima.

Prevod sa srpskog na persijski jezik

Kako nam klijenti najčešće upućuju zahtev za prevođenjem ličnih dokumenata sa persijskog jezika na srpski, to ćemo se najpre osvrnuti na ovu uslugu, uzevši u obzir da je reč o specifičnoj vrsti materijala, pa se i način njihove obrade razlikuje od, recimo prevođenja tekstova.

Razlog zbog koga je način obrade specifičan jeste što se za prevod dokumenata uvek zahteva i njihova overa pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, jer je to jedini način da preveden dokument postane i važeći pred zakonom. Jednostavno rečeno, kada preveden dokument poseduje ovaj pečat, to nekom službeniku predstavlja jasan znak da je u pitanju prevod koji je u potpunosti veran originalu. Sudski tumač prilikom postupka overe ne sme da stavi svoj pečat na preveden dokument sve dok ga u fizičkom smislu ne uporedi sa originalnim i ne uveri se lično u to da među njima nema ama baš nikakve razlike, pa se upravo zato od klijenata kojima je potrebno prevođenje dokumenata sa persijskog jezika na srpski i zahteva da dostave originale na uvid. Iako se to relativno retko događa, trebalo bi da znate da ako sudski tumač primeti prilikom ove provere utvrdi da između dokumenata postoje odstupanja, on ne sme da overi takav prevod, te je dužan da klijenta obavesti na adekvatan način o tome, kao i da mu predloži izvršenje usluge redakture, koju takođe može da dobije u okviru one poslovnice Akademije Oxford gde se vrši i obrada dokumenta. Uzevši u obzir da ovu uslugu rade lektori i korektori, koji osim visokih stručnih kvalifikacija imaju i sasvim dovoljno iskustva, to vam možemo garantovati da će obraditi sve sadržaje na maksimalno profesionalan način i u skladu sa pravilima koja podrazumeva prevođenje dokumenata.

Sada kada je jasna uloga sudskih tumača u procesu obrade dokumenata, te ako znate da Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i prevodioce i sudske tumače, potpuno je jasno i zbog čega su naši klijenti u velikoj prednosti. Samim tim što na jednom mestu dobijate i prevod sa persijskog jezika na srpski i overu prevedenih dokumenata, ne štedite samo svoje vreme, već i trud, ali i novac.

Ono što može da zakomplikuje čitavu proceduru obrade dokumenata nije u našoj nadležnosti, pa je to i osnovni razlog zbog čega se klijentima preporučuje da se raspitaju na vreme u nadležnim državnim institucijama. Radi se o tome da se za određena dokumenta pored prevoda i overe sudskog tumača zahteva i izvršenje overe haškim Apostille pečatom, koja se vrlo često karakteriše kao svojevrsna nadovera. A kako su za nju isključivo zaduženi osnovni sudovi u mnogim gradovima širom zemlje, to klijenti samo tamo mogu da dobiju i važeću informaciju o tome da li se i za njihov dokument ona zahteva, jer se haški pečat ne zahteva za sva dokumenta, te ako se zahteva, onda dobijaju informaciju i o tome da li se Apostille pečat stavlja na početku ili na kraju obrade. Pribavljanje ove informacije je od ključnog značaja, uzevši u obzir da od toga zavisi da li klijent dokument prvo nosi u sud ili u Prevodilački centar Akademije Oxford. Takođe, dobro je da znate i to da ukoliko se haški pečat stavlja prvo, onda se sa persijskog jezika na srpski prevodi i sadržina dokumenta, ali i samog Apostille pečata, pa to može u određenoj meri da produži trajanje njegove obrade.

Kada je u pitanju dostava dokumenata na prevod, imate nekoliko mogućnosti, koje takođe važe i za one sadržaje za koje nije potrebno izvršenje overe, stim što je kod njih najzastupljeniji način slanja ujedno i najlakši, jer se klijenti odlučuju i da ih pošalju na mejl, ali i da na isti način prime obrađene materijale. Inače, dokumenta možete da pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu jedne od preko 20 naših poslovnica, uzevši u obzir da ste u obavezi da priložite i originale na uvid. Takođe, možete da ih pošaljete i preko kurirske službe ili da ih lično donesete u onu našu poslovnicu koja se nalazi u vašem gradu, to jest u onu koja vam je najbliža.

Prevedena i overena dokumenta možete da preuzmete lično u našoj poslovnici, a možete i da zahtevate da vam budu dostavljena na adresu. U slučaju dostave dokumenata, potrebno je angažovanje kurirske službe, tako da se usluga plaća direktno kuriru prilikom preuzimanja i to prema njihovom važećem cenovniku.

Isključivo onda kada postoji potreba da klijent prevedene sadržaje dobije u jako kratkom roku, a kada su u pitanju prevodi dokumenata sa srpskog jezika na persijski, ima pravo da ih prvo pošalje na mejl, kako bi prevodioci i sudski tumači mogli što pre da počnu njihovu obradu. Međutim, i u ovakvim situacijama se poštuje propisana procedura, tako da originale dostavljaju nakon toga na uvid i to na onaj od pomenutih načina koji je ujedno i najbrži, kako bi se ispoštovao rok za izradu prevoda.

Prevođenje sa srpskog na persijski
Prevođenje sa persijskog na srpski

Od ličnih dokumenata, sa srpskog jezika na persijski pored ostalih prevodimo i: izvod iz matične knjige rođenih, odnosno krštenicu, ali i izvode iz matične knjige venčanih i umrlih, to jest venčani list i umrlicu, te ličnu kartu, vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, pasoš, radnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, dozvolu za boravak, saobraćajnu dozvolu, te sva ostala dokumenta koja se smatraju ličnim. Tu najpre mislim ona ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u različitim prilikama, kao što su: potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i sve ostale vrste izjava, potvrda, uverenja i saglasnosti.

Takođe, prevodimo i dokumenta koja se odnose na oblast nauke i obrazovanja, poput diplomskih, naučnih i seminarskih radova, te prepisa ocena, diploma i dodataka diplomi, a sa srpskog jezika na persijski prevodimo i: uverenje o položenim ispitima, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, rezultate naučnih istraživanja, potvrdu o redovnom školovanju, te naučne patente i mnoga druga dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a posebno se odnose na nauku i obrazovanje.

Od poslovnih dokumenata, prevodimo rešenje o osnivanju pravnog lica, bilanse stanja i uspeha, osnivački akt preduzeća, fakture, finansijske izveštaje, statut preduzeća, te revizorske i godišnje poslovne izveštaje, ali i sve vrste poslovnih odluka, ugovore, licence, tekovine Evropske Unije, punomoćja, sertifikate, kao i sve vrste sudskih presuda, odluka, žalbi, rešenja i tužbi, odnosno sva nenavedena pravna akta.

Ukoliko su vam potrebni prevodi ma koje vrste dokumentacije sa srpskog jezika na persijski, tu su prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford koji će na vaš zahtev da prevedu građevinsku, tendersku, tehničku, ali i medicinsku dokumentaciju. Tako ćete u optimalnom roku, osim lekarskih nalaza, uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te specifikacije farmaceutskih proizvoda, da dobijete i prevode: dokumentacije o medicinskim proizvodima, laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, ali i građevinskih projekata, uputstava za rukovanje i svih ostalih dokumenata koje ulaze u sastav pomenutih dokumentacija.

Iako je prevođenje dokumenata sa srpskog jezika na persijski jedna od najzastupljenijih usluga u praksi, naši prevodioci i sudski tumači su usmereni i na pružanje usluga usmenog prevoda u ovoj jezičkoj kombinaciji, a možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano pevođenje, ukoliko taj vid prevoda odgovara zahtevima događaja koji organizujete. Osim za simultano, naši stručnjaci su specijalizovani i za posebnu vrstu usmenog prevoda, poznatu kao prevođenje uz pomoć šapata, ali i za konsekutivno, a samo od koncepta organizacije samog događaja zavisi koja će od njih biti primenjivana.

Sa srpskog jezika na persijski prevodimo i tekstualne sadržaje različite namene, tematike, složenosti i dužine. Uz one tekstove koji će biti prezentovani javnosti, sa srpskog jezika na persijski prevodimo i one koji su namenjeni isključivo stručnjacima specijalizovanim za neku oblast, a budući da našim stručnjacima nijedna tema nije nepoznata, tekstovi se mogu odnositi na bilo koju od pomenutih oblasti: građevinska industrija, medicina, nauka, informacione tehnologije, farmacija, sociologija, finansije, obrazovanje, turizam, ekonomija, filozofija, marketing, pravo, bankarstvo, ekologija i zaštita životne sredine, politika, komunikologija, te sve ostale grane prirodnih i društvenih nauka.

Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford će obraditi i sve vrste materijala koji spadaju u oblast informacionih tehnologija, a osim sadržine online kataloga i web prodavnica, sa srpskog jezika na persijski prevodimo i sajtove, ali i softvere, te svaki program i aplikaciju koju zahtevaju naši klijenti. Posebno naglašavamo da se tokom procesa obrade ovakvih saržaja naši stručnajci u potpunosti pridržavaju pravila dobre optimizacije, koja sa puno pažnje implementiraju u svoj rad, kako bi prevedenim materijalima omogućili da postignu mnogo bolje pozicioniranje na internetu.

Književna dela svih vrsta, kako poeziju i prozu, tako i romane i beletristiku, takođe prevodimo sa srpskog jezika na persijski, ali i udžbenike, članke iz novina i časopise svih vrsta (ilustrovane, dečije, stručne i druge). Uz prevod audio i video materijala, vršimo i uslugu njihove sinhronizacije i titlovanja, kako bismo klijentima maksimalno uštedeli i vreme i novac, jer na taj način kod nas dobijaju kompletnu obradu informativnih, obrazovnih, dečijih i svih ostalih vrsta radio i televizijskih emisija, ali i filmova svih žanrova (animirani, dokumentarni, igrani, crtani i drugi), te reklamnih poruka i serija.

Prevođenje ličnih dokumenata sa srpskog na persijski jezik i overa sudskog tumača

Mada sa srpskog jezika na persijski prevodimo sve vrste dokumenata i dokumentacije, najčešći zahtev koji nam upućuju klijenti se odnosi na obradu ličnih dokumenata, odnosno: potvrde o prebivalištu, pasoša, lične karte, uverenja o državljanstvu, te izvoda iz matičnih knjiga, kako rođenih, tako i umrlih i venčanih (krštenica, umrlica, venčani list), radne dozvole i dozvole za boravak, ali i saobraćajne i vozačke dozvole. Takođe, često se zahtevaju i prevodi onih dokumenata koja se predaju nadležnim službama kada to situacija zahteva, a podrazumeva različite vrste potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava. Potvrda o redovnim primanjima, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju i o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, samo su neka od dokumenata koja će naši prevodioci i sudski tumači da obrade u skladu sa vašim zahtevima.

Takođe, prevodimo i sve vrste sudskih presuda, kako one o razvodu braka, tako i sve ostale, ali i sudske žalbe, rešenja, tužbe i odluke, te punomoćja za zastupanje, tekovine Evropske Unije, kao i sertifikate i licence, ali i mnoga druga pravna akta.

A sa srpskog jezika na persijski prevodimo i overavamo i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a vezana su za obrazovanje ili nauku. Uz prevode seminarskih, diplomskih i naučnih radova vam nudimo i obradu sledećih dokumenata: uverenje o položenim ispitima, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju, diplome i dodaci diplomi, prepisi ocena, rezultati naučnih istraživanja, naučni planovi i programi fakulteta, te naučni patenti i ostala dokumenta ove vrste.

Na vaš zahtev obrađujemo i medicinsku, ali i dokumentaciju za tender, te tehničku i građevinsku, a sa srpskog jezika na persijski prevodimo: građevinske projekte, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za rukovanje, specifikacije farmaceutskih prozvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te deklaracije proizvoda svih vrsta, kao i sva druga dokuemnta koja ulaze u sastav pomenutih tipova dokumentacije.

Naravno, prevodimo i ona dokumenta koja se odnose na poslovanje neke kompanije, a između ostalih i: statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorske izveštaje, osnivački akt preduzeća, godišnje izveštaje, bilanse stanja, poslovne odluke, finansijske izveštaje, fakture, bilanse uspeha i ostale poslovne dokumente.

Posebno je važno da svaki klijent koje me potrebno prevođenje dokumenata sa srpskog jezika na persijski zna da ga u našem timu očekuju i prevodilac i sudski tumač, te da će uz uslugu prevoda dokumenata dobiti i njihovu overu za koju je zadužen sudski tumač, tako da će, praktično gledano da dobije dokument koji može bez ikakvih smetnji da koristi u praksi. Samo u slučaju da se za određeni dokument zahteva i overa haškim Apostille pečatom klijent je obavezan da o tome potraži informacije u nadležnom sudu. Za ovu vrstu overe su zaduženi osnovni sudovi u različitim gradovima i mestima širom Srbije, pa je opšta preporuka da klijent najpe potraži ovu informaciju u okviru nadležnih institucija, jer sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford nisu dužni da znaju da li se za određeni dokument zahteva overa Apostille pečatom, kao ni u kojoj formi se ona vrši za konkretni dokument, jer oni nisu nadležni za tu vrstu overe. Zato klijent treba da proveri u sudu koji je nadležan i to prvo da li je uopšte potrebno da se njegov dokument overava haškim pečatom, a ako jeste potrebno, onda mora da pita i da li se Apostille pečat stavlja na početku ili na kraju procesa obrade. Da razjasnimo malo: najčešće se primenjuje overa haškim pečatom na kraju procesa, što podrazumeva da klijent dokument koji obrade naši prevodioci i sudski tumači nosi u nadležni sud kako bi se stavio i Apostille pečat na njega. Ipak, postoji i drugačija vrsta overe, kada se haški pečat stavlja na početku, a onda se sa srpskog jezika na persijski prevodi i pečat i sadržina tog dokumenta, pa se tek na kraju taj dokument i overava pečatom sudskog tumača.

Prilikom postupka overe, sudski tumač mora da ima i originalan dokument, jer zakonom propisana procedura predviđa da on mora da uporedi prevod sa originalom, pa tek kada precizno ustanovi da nema nikakve razlike među njima, on na prevod stavlja svoj pečat, čime zapravo potvrđuje da je isti kao i original, te se u tom smislu može i predati bilo kojoj državnoj službi, jer je reč o zakonski priznatom dokumentu. Ako, pak sudski tumač utvrdi da ipak postoji razlika između ova dva dokumenta, osim što takav dokument ne overava, on mora i klijenta da obavesti o onome što je uočio, te da mu predloži uslugu redakture, koju vrše lektori i korektori Akademije Oxford i to u optimalnom roku, nakon čega se prevod zvanično može overiti pečatom sudskog tumača.

Uzevši u obzir da klijenti moraju da dostave i originalna dokumenta na uvid, proces slanja se donekle razlikuje u odnosu na slanje ostalih sadržaja, kada se ne zahteva dostava originala, jer tada se materijali jednostano mogu razmenjivati putem mejla. A dokumenta možete da pošaljete preko kurirske službe, odnosno “Pošte Srbije”, ali preporučeno, te imate mogućnost da nam ih donesete lično. Sa druge strane, prevedena i overena dokumenta preuzimate ili lično ili ih šaljemo na vašu adresu. Međutim, ova usluga nije uračunata u cenu obrade dokumenata, te se i naplaćuje nezavisno od nje i to direktno od klijenata, koji plaća kuriru prilikom preuzimanja dokumenata.

Slanje skeniranih dokumenata na mejl je moguće izvršiti samo onda kada klijenti zahtevaju hitan prevod, to jest kada su im prevodi dokumenata sa srpskog jezika na persijski potrebni u posebno kratkom roku. Ipak, i tada su dužni da ispoštuju proceduru u potpunosti i da originale dostave na jedan od navedenih načina, ali uz poštovanje roka koji je zadat za izradu prevoda, tako da je najbolje da izaberu onaj način koji je i najbrži.

Prevodi reklamnih flajera i letaka sa srpskog na persijski jezik

Prevodi reklamnih letaka i flajera sa srpskog jezika na persijski samo su deo sveobuhvatne usluge koja podrazumeva prevođenje marketinških sadržaja u ovoj jezičkoj kombinaciji. Uz njih, prevodimo i PR tekstove, ali i kataloge, brošure, plakate i vizit kartice, odnosno sve one sadržaje koji imaju za cilj reklamiranje određenih usluga ili proizvoda.

Samim tim što je reč o posebnoj vrsti materijala, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford im posvećuju naročitu pažnju, jer ovde nije cilj prosto prevođenje sa srpskog jezika na persijski, već prilagođavanje reklamne poruke koju oni sadrže duhu ciljanog jezika, tako da oni na najbolji mogući način oblikuju tu poruku u skladu sa pravilima persijskog jezika, kako bi određeni proizvod ili uslugu koja se tim putem reklamira, približili ljudima kojima je to maternji jezik.

Pažljivo primenjujući sva pravila dobre optimizacije internet sadržaja, odnosno uz pažljivu primenu svih pravila SEO (Search Engine Optimisation) naši prevodioci i sudski tumači sa srpskog jezika na persijski prevode web sajtove, online prodavnice i kataloge, kao i softverske programe i aplikacije koji su potrebni našim klijentima. Primenom pomenutih pravila oni omogućuju da se prevedeni sadržaji mnogo bolje kotiraju u okviru pretraživača na internetu, što će se pozitivno odraziti i na poslovanje vlasnika sajta, jer će mnogo veći broj klijenata lakše moći da dođe do informacija o njihovom poslovanju.

Prevodi serija sa srpskog jezika na persijski

Uz prevode serija, sa srpskog na persijski jezik će svaki prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford da obradi i ostale vrste video, ali i audio sadržaja, te prema vašem zahtevu možemo da izvršimo i njihovu finalnu obradu, koja uključuje uslugu profesionalne sinhronizacije i titlovanja. Možemo da prevedemo apsolutno sve vrste audio i video materijala, a klijenti nam se mahom obraćaju sa zahtevom za prevodima reklamnih poruka i informativnih emisija, ali i igranih filmova, mada sa srpskog na persijski jezik prevodimo i: zabavne, dečije i obrazovne emisije, ali i crtane filmove, te animirane i dokumentarne, to jest sve one sadržaje koje zahtevaju naši klijenti.

Takođe, svim zainteresovanim klijentima pružamo i uslugu simultanog, konsekutivnog i prevođenja pomoću šapata sa srpskog na persijski jezik. Naši sudski tumači i prevodioci dugi niz godina obavljaju usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika i iza sebe imaju sasvim dovoljno iskustva da će i za najzahtevniji događaj izvršiti ovu uslugu maksimalno profesionalno i kvalitetno, tako da ćete i vi kao organizator događaja, ali i svi učesnici sigurno biti i više nego zadovoljni.

Vrlo je važno da nam na vreme dostavite sve potrebne informacije koje se odnose na njegovu organizaciju kako bismo pripremili odgovarajuću ponudu. Imajte na umu da je primarno da nas obavestite o samom toku događaja, te da nam date informacije o prostoru u kome treba da bude održan, broju učesnika, predviđenom trajanju i sličnim detaljima, kako bismo ponudu mogli da prilagodimo tim smernicama.

Prevodi knjiga sa srpskog na persijski jezik

Sa srpskog jezika na persijski prevodimo sve vrste knjiga i to kako književna dela, tako i udžbenike. Prevodilac i sudski tumač će na vaš zahtev da izvrše prevod romana i proznih dela, ali i beletristike i dela poezije.

A ukoliko postoji potreba, prevodimo i članke iz novina, ma kako oni bilo kompleksni, te sadržinu svih vrsta časopisa. Bez obzira da li su u pitanju ilustrovani ili stručni časopisi, možete biti sigurni da će ih naši stručnjaci obraditi na najbolji mogući način, a sa srpskog jezika na persijski prevodimo i bilo koju drugu vrstu časopisa.

Takođe, na vaš zahtev obrađujemo i različite tekstualne sadržaje, kako one koji su namenjeni prezentovanju za uže krugove stručnih lica u okviru pojedinih oblasti, tako i one koji će biti prikazani široj javnoj publici. Uzevši u obzir da su naši sudski tumači i prevodioci na prvom mestu profesionalci, to možete biti sasvim sigurni da će se lako snaći bez obzira koja je tema tekstova, jer im niti jedna oblast nije nepoznanica, tako da će na vaš zahtev prevesti tekstove čija tema se tiče ma koje od pomenutih oblasti: marketing, nauka, ekonomija, medicina, komunikologija, finansije, informacione tehnologije, farmacija, psihologija, bankarstvo, filozofija, menadžment, sve grane prirodnih nauka, pravo, politika, građevinska industrija, ekologija i zaštita životne sredine, bilo koja grana društvenih nauka, turizam i mnoge druge oblasti.

Prevodi sa persijskog na srpski jezik

Prevodioci i sudski tumači koji su članovi tima Akademije Oxford će na zahtev klijenata da obrade sve vrste dokumenata, te osim što će da ih prevedu sa persijskog jezika na srpski, oni će da izvrše i njihovu overu pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, čime će klijentima u velikoj meri da olakšaju čitav proces, te im omoguće da po najpovoljnijim uslovima i u relativno kratkom roku dobiju dokument koji mogu bez ikakvih prepreka da predaju ma kojoj nadležnoj državnoj instituciji. Samo u slučaju da se za određeni dokument, uz našu uslugu zahteva i overa haškim Apostille pečatom, proces obrade dokumenata može da traje duže, a što prvenstveno zavisi od toga da li se haški pečat stavlja na počeku ili na kraju obrade. Naime, ukoliko se prvo dokument overava Apostille pečatom, tada se sa persijskog jezika na srpski prevodi i dokument i sadržina ovog pečata, što utiče na produženje procesa rada naših stručnjaka.

Uzevši u obzir da su za overu haškim pečatom nadležni osnovni sudovi širom Srbije, te da prevodilac i sudski tumač nemaju obavezu da ih informišu o ovoj vrsti overe, klijent je dužan da potraži ove informacije u okviru nadležnih institucija. Ono što će naši stručnjaci svakako učiniti, jeste da pomognu klijentima da pronađu nadležni sud koji im je najbliži, kako bi dobili sve potrebne informacije. A to bi značilo da prvo treba da se raspitaju da li se uopšte za njihov dokument zahteva ova vrsta overe, jer je dobro poznato da se haški pečat ne stavlja na sva dokumenta. Ukoliko jeste potrebna i ova vrsta overe, onda se mora saznati i po kom principu se vrši za taj dokument, odnosno da li se stavlja prvo Apostille pečat, pa takav dokument obrađuju naši stručnjaci ili se, pak dokument prvo nosi u Prevodilački centar Akademije Oxford kako bi ga naši prevodioci i sudski tumači preveli sa persijskog jezika na srpski, pa overili, nakon čega ga klijent nosi u sud na overu haškim pečatom.

Sa persijskog jezika na srpski prevodimo sva lična dokumenta, a na prvom mestu su lična karta, uverenje o državljanstvu, te izvodi iz matičnih knjiga venčanih, umrlih i rođenih, odnosno venčani list, umrlica i krštenica. Na vaš zahtev prevodimo i vozačku i saobraćajnu dozvolu, te potvrdu o prebivalištu, dozvolu za boravak, pasoš, radnu dozvola i sva druga dokumenta ove vrste. Pored toga, obrađujemo i sva dokumenta koja su vezana za poslovanje bilo kompanije bilo preduzetnika, kao što su: poslovne odluke i ugovori, bilansi stanja, fakture, finansijski izveštaji, godišnji izveštaji, statut preduzeća, osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, bilansi uspeha i ostala dokumenta iz poslovne sfere.

Sve vrste dokumentacije, takođe prevodimo sa persijskog jezika na srpski i overavamo pečatom sudskog tumača, a sem medicinske, prevodimo i tehničku, građevinsku i dokumentaciju za tendere, te u relativno kratkom roku obrađujemo: građevinske projekte, specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda bilo koje vrste, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, kao i sva ostala dokumenta i sadržaje koji se odnose na oblast medicine, farmacije i građevinske industrije.

Prevođenje sa persijskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na persijski

U skladu sa vašim zahtevima ćemo obraditi i sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a tiču se oblasti nauke i obrazovanja, kao sto su: rezultati naučnih istraživanja, nastavni planovi i programi fakulteta, prepisi ocena, diplomski radovi, diplome i dodaci diplomi, naučni patenti i radovi, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, diplomski radovi i ostala dokumenta ove vrste.

A sa persijskog jezika na srpski prevodimo i tekovine Evropske Unije, licence, sve vrste ugovora, punomoćja za zastupanje, sudske presude, tužbe, odluke, žalbe i rešenja, sertifikate, te sva ostala pravna akta.

Ne treba zaboraviti ni ona dokumenta koja se često zahtevaju od strane nadležnih službi, kao što su potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, potvrda o redovnim primanjima, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju i sve ostale vrste potvrda, izjava, uverenja i saglasnosti.

Kod prevođenja dokumenata je vrlo važno da bude u potpunosti ispoštovan postupak koji je određen zakonom, a koji podrazumeva da sudski tumač pre overe prevedenog dokumenta mora da ga uporedi sa originalnim, jer se isključivo overavaju ona dokumenta među kojima ne postoji apsolutno nikakva razlika. Samo ukoliko je reč o takvim dokumentima, on sme da stavi svoj pečat na prevod i time potvrdi da on jeste istovetan originalnom. A ako se desi da postoji razlika između njih, prvo obaveštava vlasnika dokumenta, te mu ujedno preporučuje izvršenje usluge redakture. Nju klijenti takođe mogu dobiti kod nas, a izvršiće je visokokvalifikovani korektori i lektori koji su isto u našem timu.

Sama činjenica da su klijenti u obavezi da dostave originalna dokumenta na uvid znači i da se način njihovoh slanja razlikuje u odnosu na sadržaje za koje se ne vrši overa i koji se mogu poslati elektronskim putem, dok se dokumenta na mejl šalju samo u slučaju hitnog prevoda. Naravno, čak i situacijama kada klijenti zahtevaju prevod sa persijskog jezika na srpski u kratkom roku, oni moraju naknadno da dostave na uvid originale. Osim što imaju mogućnost da ih donesu lično u bilo koju našu poslovnicu, a imaju prilično veliki izbor, jer se one nalaze na preko 20 lokacija širom Srbije, mogu da ih pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom ili da angažuju kurirsku službu da izvrši dostavu.

Obrađena dokumenta možemo da vam pošaljemo na adresu koju navedete prilikom njihove dostave ili ih možete preuzeti lično, dok one sadržaje koji se samo prevode, možemo da vam pošaljemo i na mejl, čime ćemo u velikoj meri pojednostaviti ovaj proces. Dostavu dokumenata na adresu vrši kurirska služba sa kojom Prevodilački centar Akademije Oxford ostvaruje dugogodišnju saradnju, te se ona naplaćuje direktno od klijenta po njihovom važeećem cenovniku, jer nije uračunata u cenu prevoda i overe dokumenata.

Uz dokumenta, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i sve ostale sadržaje, a na prvom mestu članke iz novina, te stručne, ilustrovane, dečije i sve ostale vrste časopisa. Na vaš zahtev ćemo prevesti i udžbenike, a sa persijskog jezika na srpski prevodimo i književna dela, kako poezije i proze, tako i romane i beletristiku, ali i tekstualne sadržaje, bez obzira na njihovu složenost, tematiku, namenu i dužinu. Ekologija i zaštita životne sredine, komunikologija, građevinska industrija, medicina, farmacija, obrazovanje, nauka, politika, ekonomija, pravo, te finansije, bankarstvo, informacione tehnologije, sociologija, turizam, psihologija, menadžment i marketing, tek su neke od oblasti na koje može da se odnosi tema ovih tekstova.

Shodno vašim zahtevima, prevodimo i softvere, odnosno programe i aplikacije koji su vam potrebni, te sajtove, online kataloge i prodavnice, a sa persijskog jezika na srpski prevodimo i brošure, kataloge usluga i proizvoda, te sve ostale vrste reklamnih materijala, kako plakate i flajere, tako i PR tekstove, letke i vizit karte.

Vršimo i uslugu usmenog prevođenja, koja podrazumeva konsekutivno, šapatno i simultano prevođenje sa persijskog jezika na srpski. U zavisnosti od vrste događaja i njegove organizacije zavisiće i koji od pomenutih tipova usmenog prevoda će biti primenjen. A osim ove usluge, na zahtev klijenata ćemo izvršiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po pristupačnim uslovima.

Sve vrste audio i video sadržaja ćemo isto tako prevesti sa persijskog jezika na srpski, ukoliko je to potrebno našim klijentima. A uz ovu uslugu ćemo izvršiti i sinhronizaciju ili titlovanje svih serija, reklamnih poruka, animiranih, crtanih, igranih i dokumentarnih filmova, ali i zabavnih, obrazovnih, informativnih i dečijih emisija.

Prevodi medicinske dokumentacije sa persijskog jezika na srpski

Prevodi medicinske dokumentacije sa persijskog na srpski jezik predstavljaju samo manji deo usluga koje pružamo u ovoj kombinaciji jezika, jer naši prevodioci i sudski tumač obrađuju i tehničku, tendersku i građevinsku dokumentaciju, ali i sve vrste dokumenata.

Osim specfikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracija proizvoda, lekarskih nalaza i građevinskih projekata, na vaš zahtev prevodimo i overavamo i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, ali i svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te sva ostala dokumenta koja čine pomenute tipove dokumentacije.

Prevodimo i dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja, kao što su diplome i dodaci diplomi, naučni radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, prepisi ocena, diplomski i seminarski radovi, uverenja o položenim ispitima, rezultati naučnih istraživanja, potvrde o redovnom školovanju, naučni patenti i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole. Kod nas možete dobiti i prevod tekovina Evropske Unije, a prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford će na vaš zahtev obraditi i sve vrste punomoćja i ugovora, licence, sertifikate, ali i presude o razvodu braka, kao i ostale sudske presude, te tužbe, odluke, žalbe i rešenja, to jest sva pravna akta.

Sa persijskog na srpski jezik prevodimo i lična i poslovna dokumenta, a neka od onih koja ćemo obraditi na vaš zahtev su: uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih (krštenica, umrlica i venčani list), dozvola za boravak, lična karta, radna dozvola, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, kao i fakture, rešenja o osnivanju pravnog lica, bilanse uspeha i stanja, finansijske izveštaje, ali i godišnje i revizorske izveštaje, te osnivački akt i statut preduzeća i mnoga druga dokumenta koja se smatraju ličnim, odnosno poslovnim, a koja ovom prilikom nismo pomenuli.

Prevodilac i sudski tumač će obraditi i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama u mnogim situacijama, kao što su različite vrste potvrda, saglasnosti, uverenja i izjava (uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stanju računa u banci i o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju i ostala).

Prevod dela poezije i proze sa persijskog na srpski jezik

Kada se ukaže potreba za tim, naši prevodioci i sudski tumači će sa persijskog jezika na srpski da prevedu i poetska, ali i prozna dela, te beletristiku i romane, a u prilici smo da vam ponudimo i prevođenje udžbenika. Takođe, u istoj kombinaciji jezika prevodimo i ilustrovane, stručne, ali i dečije i sve ostale vrste časopisa, te članke iz novina, kao i tekstualne materijale različite tematike i namene.

Ma kako bili složeni i dugački, naši stručnjaci će sa persijskog jezika na srpski prevesti i tekstove čija tema je vezana za oblast nauke, obrazovanja, marketinga, menadžmenta i psihologije, ali i one koji obrađuju temu iz oblasti sociologije, filozofije, medicine, građevinske industrije, turizma, kao i ekologije i zaštite životne sredine i informacionih tehnologija. A sve pomenuto je tek delić oblasti na koje može da se odnosi najihova tema, jer naši prevodioci i sudski tumači obrađuju zaista sve vrste tekstova i zahvaljujući njihovom obrazovanju i iskustvu sa sigurnošću možemo da kažemo da im nijedna tema nije strana.

Takođe, možemo da se pohvalimo i činjenicom da smo jedina institucija u zemlji koja nudi uslugu usmenog prevoda sa persijskog jezika na srpski. Tu su prevodilac i sudski tumač zaduženi za simultano, ali i oni čija specijalnost je prevođenje uz pomoć šapata, odnosno konsekutivno. U slučaju kada se za određeni događaj zahteva baš takva vrsta usmenog prevoda, nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim cenama.

Prevođenje internet sadržaja sa persijskog na srpski jezik

Mada se najveći broj zahteva koje dobijamo od klijenata odnosi na prevođenje web sajtova sa persijskog jezika na srpski, mi vam nudimo i prevođenje softvera (aplikacije i prorgami), ali i web kataloga i prodavnica.

Uspešnost prevođenja web sajtova koju vrše naši stručnjaci se ogleda prvenstveno u činjenici da oni primenjuju pravila SEO (Search Engine Optimisation) tokom procesa njihove obrade, što je izuzetno važno za pozicioniranje sajta u okviru polje pretrage, te ćete vrlo brzo uočiti zbog čega je implementacija ovih pravila važna, uzevši u obzir da će pozicija vašeg sajta prilikom pretrage biti mnogo bolja.

Takođe, sa persijskog jezika na srpski prevodimo i sve sadržaje koji se odnose na marketing, kako plakate, letke i flajere, tako i vizit karte, ali i PR tekstove, te brošure i kataloge usluga i proizvoda.

Zahvaljujući činjenici da su u našem timu titleri, te grupa profesionalaca zaduženih za sinhronizaciju, to uz prevod video i audio materijala sa persijskog jezika na srpski svim zainteresovanim klijentima možemo da ponudimo i njihovu finalnu obradu. Sem informativnih emisija i igranih filmova, prevodimo i serije, reklamne poruke, ali i zabavne, obrazovne i dečije emisije, te dokuemntarne, crtane i animirane filmove.

Prevod sa persijskog na druge jezike


Prevodilac za persijski jezik

Prevodilac za persijski jezik

Ukoliko Vam je isključivo potrebna usluga prevođenja, na našoj Akademiji Vam je dostupan i prevodilac za persijski jezik

Vidi više o prevodiocu za persijski jezik >>>


Sudski tumač za persijski jezik - Akademija Oxford
Sudski tumač za persijski jezik
Prevodilac za persijski jezik

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na persijski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje