Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za poljski jezik

Neizostavno je važno da se naglasi da je jedina nadležna institucija, koja ima pravo na teritoriji Republike Srbije da raspiše konkurs za sudske tumače upravo Ministarstvo pravde. Međutim, isto tako se mora istaći da ne postoji tačan vremenski period, odnosno datum kada se taj konkurs mora raspisati, budući da isključivo onda kada se javi manjak ovih stručnjaka, navedeno ministarstvo ima obavezu to da učini.

Svakako je potrebno da zainteresovana lica ispune sve uslove konkursa, a među njima se nalazi i obaveza pohađanja specijalizovane nastave, koju u našoj zemlji organizuje Obrazovni centar Akademije Oxford. U pitanju je stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za poljski jezik, a po završetku će polaznik da stekne potvrdu o pohađanju, što je u potpunosti validan dokument koji treba da bude dodat ostaloj dokumentaciji, a kada kandidat bude odgovarao na raspisani konkurs.

Važno je da zainteresovani znaju da se nastava organizuje cele godine u svakom predstavništvu pomenute institucije, a da je obavezan svaki zainteresovani da se prijavi za njeno praćenje, pa da posle toga dostavi neophodnu dokumentaciju i dođe lično u odabranu poslovnicu, a kako bi pristupio zvaničnom upisivanju.


Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za poljski jezik

Inače se prijava može izvršiti ili preko telefona ili elektronskim putem, a podrazumeva se da ko god tako želi može i lično da dođe u prostorije određene poslovnice, te da zvanično ovlašćenom licu pruži sve neophodne informacije, a što se odnosi kako na ime i prezime kandidata, tako i na datum njegovog rođenja, te na kontakt informacije.

Navedena institucija u ponudi ima, sa jedne strane online i klasičnu edukaciju, a sa druge grupnu i individualnu, pa je zato i naglašeno da svaki prijavljeni ima obavezu da se odluči na koji način će časove da prati.

Kada je u pitanju online obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za poljski jezik, istaknuto je da se nastava organizuje preko namenskog softvera, a da njega mora svaki polaznik pojedinačno da instalira na svoj računar, koji je svakako obavezan da koristi tom prilikom. Uzevši u obzir da je dostupna i tehnička podrška u okviru konkretne institucije i to u apsolutno svakoj njenoj poslovnici, to znači da polaznici koji ne uspeju da instaliraju taj program sa uspehom, treba svakako da zatraže pomoć ovih stručnjaka.

TESTOVI


Svi oni kandidati, kojima više odgovara tradicionalan način sprovođenja edukacije će dolaziti u predstavništvo ove institucije i predavanja pratiti u namenskim prostorijama.

Predviđeno je, takođe da se i klasična i online edukacija organizuju ili za samo jednu osobu, to jest kroz individualnu nastavu ili za više njih, a tačnije između četvoro i osmoro, a kada se sprovodi grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za poljski jezik.

Ne samo da je drugačiji broj polaznika, već je različit i princip sprovođenja nastave, pa tako osoba koja se odluči za prvu varijantu, treba samostalno da definiše kako joj odgovara časove da pohađa, te da usaglasi i termine održavanja i dinamiku, odnosno datum početka sa predstavnikom konkretne poslovnice i sa onom osobom, koja će voditi individualnu nastavu.Princip koji se poštuje kada se grupna edukacija održava, podrazumeva da svaki prijavljeni ima obavezu da se pridržava pravila o načinu sprovođenja, koja u tom slučaju definiše organizator. Ali da bi uopšte grupna edukacija mogla da bude održana, zahteva se nastanak same grupe u konkretnoj poslovnici, bez obzira da li je u pitanju online ili klasična nastava. Zapravo se pod tim misli na prijavljivanje minimalnog broja članova, jer tek posle toga organizator sme da definiše datum početka grupne nastave, odnosno dinamiku i termine u kojima će časovi da budu organizovani. Sve to će pojedinačni polaznici morati da prihvate, jer nije dopušteno da se bilo koja odluka koordinatora za nastavu promeni.

Neophodno je da svi prijavljeni znaju i to da osoba koja želi da se prijavi na konkurs, takođe mora da poljski jezik odlično poznaje, ali to ne znači da ima obavezu da priloži diplomu Filološkog fakulteta. Tačnije, potrebno je da priloži važeći dokaz o tome u kojoj meri poznaje radni jezik, ali u slučaju da je to nemoguće, kandidat će svakako morati da polaže specijalizovani ispit.

Podrazumeva se, isto tako da svaki prijavljeni srpski jezik odlično poznaje, a nakon što bude postao sudski prevodilac za poljski jezik, njegova će obaveza biti da navedene usluge u svakom trenutku pruži nadležnim državnim institucijama, s tim što ima dozvolu i da bilo kom fizičkom licu, odnosno svakom pravnom, te usluge takođe pruža u skladu sa pravilima.

Neophodno je, takođe da nakon dobijanja Rešenja o postavljenju za sudskog tumača, kandidat položi zakletvu i to u okviru nadležne institucije, jer je njegova obaveza da maksimalno poštuje podatke svojih klijenata i da pravilno čuva poslovnu tajnu.

Obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za poljski jezik - program i plan

Uzevši u obzir da svako ko odluči navedenu edukaciju da pohađa želi da sazna i na koji način može da postane sudski tumač za poljski jezik, to znači i da će početak ove edukacije primarno biti usmeren na uslove konkursa. Naime, predavači će objasniti na samom početku edukacije zbog čega ne postoji tačan datum kada Ministarstvo pravde raspisuje konkurs i u kom trenutku se to može dogoditi. Zatim će specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za poljski jezik posvetiti značajnu pažnju uslovima koji su navedeni u tom konkursu, tako da će polaznici saznati šta je sve potrebno da ispune, a kako bi stekli ovo zvanje.

Budući da nakon što pojedinci dobiju Rešenje o postavljenju za sudskog tumača, imaju obavezu da polažu zvaničnu zakletvu i to u okviru specijalizovanih državnih institucija, to će se polaznicima objasniti i šta podrazumeva čuvanje poslovne tajne, te će im profesori ukratko predstaviti i sam čin polaganja zakletve.

Određeno je nastavnim programom da posle toga edukacija bude usmerena na detaljno upoznavanje prisutnih sa svim onim poslovima, koje sudski prevodilac za poljski jezik ima obavezu da obavi. A posebna pažnja će biti usmerena na overu brojnih dokumenata i na pravilnu implementaciju terminologije iz oblasti prava, jer je to praktično govoreći osnov njihovog rada.

Učestvovaće prisutni i u pažljivo osmišljenim vežbama, a kako bi usavršili sva teorijska znanja, te kako bi nakon pohađanja edukacije i sticanja ovog zvanja bili u potpunosti osposobljeni da vrše overu bilo kog dokumenta, odnosno dokumentacije.

Generalno se postupak overe primenjuje kako za dokumenta, za koja su prevodi sa poljskog jezika na srpski urađeni, tako i za one sadržaje koji su prevedeni u suprotnom smeru, to jest sa našeg jezika na poljski. Uz to, sudski tumači za ovaj jezik u pojedinim situacijama imaju obavezu da obrađuju i ona dokumenta, koja su vezana za prevod sa poljskog jezika na nemački ili sa poljskog na engleski jezik, to jest na bilo koji drugi strani jezik ili sa tog jezika na poljski, tako da će polaznici imati priliku da nauče i po kom principu funkcioniše obrada takvih dokumenata.

Isto tako će se specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za poljski jezik dotaći i one situacije kada klijenti na obradu dostave već prevedena dokumenta, ali u kojima postoje određeni propusti, pa će tada prisutni naučiti šta je potrebno da učine kako bi takva dokumenta bila u skladu sa pravilima obrađena.

Biće reči i o konsekutivnom, odnosno prevodu uz pomoć šapata, a kada je uključen i pomenuti jezik u bilo kojoj varijanti, budući da sudski tumači za poljski jezik bivaju angažovani u praksi i za izvršenje tih usluga. Međutim, neophodno je naglasiti da ova institucija u ponudi ima i namensku edukaciju, a koja je primarno usmerena upravo na savladavanje veštine usmenog prevođenja vezano za poljski jezik, pa će to svakako biti predočeno polaznicima.

U skladu sa programom koji se poštuje kada se organizuje ova edukacija, predviđeno je da kandidatima budu prezentovana i različita dokumenta u kojima su načinjene određene greške, a kako bi oni stekli dovoljno znanja da te greške ne čine u praksi.

Na koji način se popunjava Dnevnik stranaka i poslova, zatim kako se generalno vodi evidencija svih onih usluga koje ova lica pružaju, će takođe svaki polaznik naučiti, a prisutnima će biti objašnjeno i zašto je važno da se poštuje pravilo o jedinstvenoj tarifi za naplatu pomenutih usluga.

Uzevši u obzir da svaki klijent, koji želi da dobije overu ma kog dokumenta ima obavezu i da priloži originalne sadržaje na uvid i to upravo sudskom tumaču, podrazumeva se da će kandidati imati priliku da saznaju i zbog čega se to zahteva, te zašto je naročito bitno da se to pravilo u potpunosti poštuje.

Na teritoriji naše zemlje je validan zakon, koji podrazumeva i nadoveru za tačno određena dokumenta, a ona uključuje stavljanje čuvenog Apostille, odnosno Haškog pečata. Međutim, mora se napomenuti da ovi stručnjaci nemaju potrebna ovlašćenja, kako bi tu overu vršili, ali će svakako specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za poljski jezik da im omogući sva potrebna znanja vezano za taj tip overe, jer će im to značiti tokom obavljanja posla. Saznaće, naime u okviru kojih državnih institucija se Haški pečat može jedino staviti, zatim u skladu sa kojim pravilima se ta vrsta overe vrši, te na koja dokumenta se Apostille pečat obavezno mora staviti.

Kao zvaničan organizator, Obrazovni centar Akademije Oxford će po završetku edukacije izdati potvrdu o pohađanju svakom polazniku pojedinačno. A budući da je to jedan od vrlo važnih uslova konkurisanja, to znači da će on svakako taj dokument i morati da priloži, kada bude zvanično objavljen konkurs.

Isto tako je važno naglasiti da se kurs i obuka poljskog jezika nalazi u ponudi ove institucije, a predviđeno je da svaki pojedinac koji ima potrebu da poboljša znanje tog jezika, pohađa ovu edukaciju, čime će sasvim sigurno doprineti i boljem plasiranju na konkursu za sticanje navedenog zvanja.

Gde i u kojim terminima se kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za poljski jezik organizuje?

Potrebno je da se prvo svaki pojedinačni polaznik izjasni da li želi nastavu da pohađa u grupi ili individualno, a da bi mogao da dobije precizne informacije o tome u kojim terminima se edukacija sprovodi. Uz to se očekuje i da on navede da li će nastavu pohađati online ili prema klasičnom principu.

Za najviše osmoro ljudi, a najmanje četvoro se organizuje grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za poljski jezik. Princip je takav da institucija organizatora, to jest ovlašćeno lice u poslovnici u kojoj bude ispunjen osnovni zahtev, određuje kada nastava počinje, ali i u kojim terminima se časovi održavaju, te u skladu sa kakvom tačno dinamikom. Potrebno je da se minimalan broj lica prvo prijavi, a da bi mogla da bude kreirana grupa od četvoro ljudi najmanje. Apsolutno sve što organizator bude definisao se mora ispoštovati od strane prijavljenih, jer se ne vrši promena ni termina, ali ni dinamike održavanja, kao ni datuma početka kod grupnog tipa edukacije.

Samo jedna osoba treba da pohađa individualnu nastavu, a primenjuje se potpuno drugačiji način organizacije nego kod grupne. Zapravo, svaki polaznik koji odluči tako časove da pohađa ima obavezu da sa nadležnim profesorom, a uz asistenciju koordinatora za nastavu, precizira kog datuma bi trebalo individualna edukacija da počne, odnosno u kojim terminima će se časovi odvijati i skladu sa kakvom tačno će to biti dinamikom.

Zahteva se da svako koga interesuje klasični kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za poljski jezik dolazi u onu poslovicu Obrazovnog centra Akademije Oxford, u kojoj se bude upisao, a kako bi tamo predavanjima i prisustvovao.

Neophodno je da svako ko se opredeli časove da prati online koristi svoj računar, tako da ih praktično rečeno može pratiti odakle god mu odgovara, a ako na toj lokaciji ima vezu sa internetom. Dužan je polaznik i da instalira program koji je predviđen za praćenje predavanja, a koordinator za nastavu određenog predstavništva ove institucije će ga obavestiti o svim detaljima. Napominjemo da informatički stručnjaci stoje na raspolaganju svima, koji tokom postupka instalacije budu imali nekih poteškoća.

Na koji način se sprovodi obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za poljski jezik?

Svakom će pojedinačnom kandidatu biti predočeno pravilo da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost za klasičnu opciju praćenja nastave, odnosno online, a da je predviđeno za obe da se organizuju u formi grupne ili individualne edukacije. Upravo zahvaljujući toj činjenici se i očekuje da svaki kandidat koji bude vršio prijavu, izabere lično kako će pratiti ovu edukaciju.

Naglašavamo da se online kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za poljski jezik sa bilo koje lokacije može pohađati, uzevši u obzir da u tom slučaju za praćenje predavanja polaznik ima obavezu da koristi sopstveni računar. Svakako će morati, u skladu sa pravilima na njega i da prethodno instalira softver, čije korišćenje će mu i omogućiti da bez ikakvih poteškoća pohađa časove na taj način. Naravno da IT stručnjaci, koji su članovi tima svake poslovnice ove institucije mogu da izađu u susret zahtevima onih pojedinaca, koji ne budu samostalno mogli taj program da instaliraju.

Očekuje se od svakoga ko se opredeli na tradicionalan način da prati nastavu, da u tačno određeno vreme bude prisutan u prostorijama i to onog predstavništva institucije organizatora, u kome prethodnu bude izvršio i zvaničan upis.

Odmah posle donošenja odluke o tome da li će časove pohađati online ili na klasičan način, polaznik je dužan da se opredeli i između opcije praćenja nastave u grupi i sasvim samostalno.

Prisustvo većeg broja polaznika je osnovna karakteristika grupne edukacije, a definisano je da u jednoj grupi učešće uzima između najmanje 4 i najviše 8 kandidata. A kako je od strane organizatora precizno definisan broj polaznika, tako je i predviđeno da prvo bude formirana grupa, što iziskuje prijavljivanje minimalnog broja članova, pa se posle toga pristupa i definisanju načina organizacije te vrste nastave. Tom prilikom samo zvanično ovlašćeni predstavnik one poslovnice u kojoj je i kreirana grupa, određuje na koji način će polaznici pohađati predavanja, a u smislu da definiše kako tačan datum početka, tako i termine sprovođenja časova, s tim da je u okviru ove institucije prethodno svakako definisana dinamika, prema kojoj se ta vrsta nastave organizuje. Vrlo je važno da svaki kandidat koji želi tako da prati časove prihvati sve navedeno, te da bude obavešten da čak iako uputi zahtev za izmenom bilo kog segmenta, on ne sme biti uzet u obzir.

Mnogo jednostavniji je način na koji se organizuje individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za poljski jezik. Naime, svakom pojedincu je u tom slučaju dopušteno da se usaglasi oko načina sprovođenja časova sa predavačem, koji je direktno nadležan za vođenje individualne edukacije, ali tom dogovoru mora prisustvovati i ovlašćeni koordinator za nastavu odabranog predstavništva pomenute institucije.

Koliko treba da traje kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za poljski jezik?

Nastavnim programom prema kome se organizuje, sa jedne strane grupna, a sa druge individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za poljski jezik je obuhvaćen različit broj časova, što direktno dovodi do toga da individualna, odnosno grupna nastava imaju različito trajanje.

Tačnije, edukacija kojoj će prisustvovati između četvoro i osmoro kandidata će ukupno 8 meseci trajati, a u tom slučaju je 192 školska časa zastupljeno u nastavnom fondu. Uzevši u obzir da institucija organizatora ima obavezu da precizira kako će se ta nastava odvijati, pa da samim tim određuje i kakvom će dinamikom predavanja da budu organizovana, predviđeno je da to bude na dnevnom nivou po 3 školska časa, to jest po 135mm predavanja, a da u navedenom periodu polaznici imaju predavanja 2 puta tokom jedne sedmice.

Značajno je manji nastavni fond koji podrazumeva individualni kurs i obuka za sudskog tumača prevodilac za poljski jezik, pa nastava traje duplo manje nego grupna, to jest ukupno 4 meseca. Neophodno je naglasiti da u navedenom periodu polaznik mora da se usaglasi sa predavačem, kao i sa predstavnikom konkretne poslovnice oko toga, kako će 80 školskih časova nastavnog programa biti raspoređeno, s tim što bi trebalo tokom jednog dana da ima predavanja koja će trajati ukupno 90 minuta, što je ustvari po 2 školska časa na dnevnom nivou.

Koliko košta stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za poljski jezik?

U ponudi institucije organizatora su dve mogućnosti za praćenje nastave, a koje uključuju individualnu i grupnu edukaciju, te se svakako i njihov ukupni nastavni fond razlikuje, što dovodi do značajne razlike i u ceni.

Nastava koju će pohađati veći broj polaznika, tačnije od 4 do 8 njih, košta ukupno 800 evra. Inače, grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za poljski jezik se svakako može platiti i u osam mesečnih rata, a u tom slučaju svaki kandidat izdvaja po 100 evra na mesečnom nivou.

Naglašeno je da se svi iznosi iskazuju u evrima, ali Zakon o deviznom poslovanju koji je validan na teritoriji Republike Srbije, navodi obavezu njihovog obračuna u dinarskoj protivvrednosti, što ova institucija čini prema kursu koji je važeći na dan uplate, nevezano za to da li se plaćanje vrši na rate ili iz jednog dela.

Suma koju je potrebno izdvojiti kada se pohađa individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za poljski jezik jeste 1.300 evra, a podrazumeva se da i ona može biti plaćena u nekoliko rata. S obzirom na to da ova edukacija traje ukupno četiri meseca, organizator je predvideo da se konkretni iznos podeli na 4 dela, pa po 325 eura svakog meseca treba da plati kandidat, koji se opredeli za tu opciju.


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za poljski jezik u ostalim gradovima Srbije:


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca | Akademija Oxford
POSLOVI
Poslovi sudski tumač za poljski jezik
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje