Sudski tumač i prevodilac za poljski jezik

Poljski jezik se ubraja u zapadnoslovenske jezike i kao takav deo je velike indoevropske porodice. Danas poljskim jezikom govori nešto više od 240 miliona ljudi, a od tog broja njih čak oko 200 miliona se služi ovim jezikom kao maternjim. No, bez obzira na to vrlo je česta potreba za prevođenjem mnogih sadržaja sa poljskog i na poljski jezik u različitim kombinacijama jezika. Pod tim najpre mislimo na zahteve koji se odnose na prevod sa poljskog na srpski, te sa našeg jezika na poljski.

A kako je sada već sasvim dobro poznato da Prevodilački centar Akademije Oxford ide korak ispred svih, to smo jedna od retkih, ako ne čak i jedina institucija koja u svojoj bogatoj ponudi usluga ima i onu koja podrazumeva direktno prevođenje sa poljskog na neki strani jezik, te sa određenog jezika na poljski. U skladu sa potrebama tržišta, u našem timu su i prevodioci i sudski tumači za poljski jezik, ali i oni stručnjaci koji su zaduženi za prevod sa i na: francuski, nemački, engleski, portugalski, španski i italijanski jezik, kao one jezike koji se najčešće zahtevaju u praksi. Međutim, to je tek početak dugog spiska stručnjaka koji se nalaze u našem timu, tako da u bilo kojoj od preko 20 naših poslovnica u zemlji možete dobiti i usluge prevoda sa, ali i na: mađarski, bugarski, albanski, hrvatski, slovenački, makedonski, turski, albanski, bosanski, ruski, holandski, grčki, ukrajinski, ali i sve skandinavske jezike, poput danskog, norveškog, švedskog i finskog. Takođe, vršimo i prevod sa i na japanski, kineski i korejski, ali i estonski, hebrejski, arapski, latinski, te pakistanski, persijski, pa čak i romski i znakovni i mnoge druge jezike.

Usluga koju pruža svaki naš prevodilac i sudski tumač za poljski jezik uz prevod uključuje i overu prevedenih dokumenata, tako da dobijate kompletnu obradu materijala, kako biste mogli da ih nesmetano koristite u komunikaciji sa bilo kojom nadležnom službom.

Prevod dokumenata sa poljskog i na poljski jezik u bilo kojoj kombinaciji jezika je tek jedna u nizu usluga koje pružamo, a pored prevoda uverenja o državljanstvu, pasoša, lične karte i izvoda iz matične knjige rođenih, prevodimo i: potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, radnu dozvolu, saobraćajnu i vozačku dozvolu, ali i izvod iz matične knjige umrlih i dozvolu za boravak, te sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim službama vrlo često, kao što su: potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom radnom odnosu, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, te sve ostale vrste potvrda, saglasnosti, izjava i uverenja.
Takođe, prema vašim zahtevima prevodimo i sve vrste ugovora, faktura, ali i: statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, bilanse stanja, godišnje poslovne izveštaje, osnivački akt preduzeća, bilanse uspeha, sve vrste sertifikata i licenci, kao i sudskih presuda i rešenja, te ostalih pravnih akata.

A naši sudski tumači i prevodioci za poljski jezik obrađuju i naučne patente, građevinske projekte i svu vrstu dokumentacije, počev od medicinske, preko tehničke, do dokumentacije za tender. Tako da na vaš zahtev prevode između ostalog i: specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i laboratorijska merenja tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje i deklaracije proizvoda bilo koje vrste, odnosno sva ostala dokumenta koja su vezana za oblast građevinske industrije, nauke, medicine i farmacije.

Jedna smo od retkih institucija koja sa poljskog i na poljski jezik prevodi i tekovine Evropske Unije, a u skladu sa vašim zahtevima će bilo koji sudski tumač i prevodilac za poljski jezik obraditi i: prepise ocena, potvrde o redovnom školovanju, diplome i dodatke diplomi, kao i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, te sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a tiču se obrazovanja.

Imajte na umu da je procedura overe prevedenih dokumenata propisana zakonom, tako da podrazumeva da ovlašćeno lice, a u ovom slučaju sudski tumač najpre poredi originale i prevode dokumenata, kako bi utvrdio da li među njima postoje odstupanja, odnosno da bi se uverio da je prevod veran originalu. Posle toga on pristupa overi pregledanog dokumenta, te stavljanjem pečata ovlašćenog sudskog tumača potvrđuje da je prevod veran originalnom dokumentu i da se može koristiti u praksi kao zakonski važeći dokument. Samo je važno da klijenti budu upoznati sa ovom procedurom, kako bi blagovremeno dostavili i originale na uvid.

Za pojedine dokumente se zahteva i specifična vrsta overe, koja je u nadležnosti sudskih organa Republike Srbije, a reč je o haškom Apostille pečatu. Da ne bi bilo zabune, ova overa se vrši uz overu sudskog tumača, a napominjemo da klijent treba da se u nadležnoj instituciji svakako raspita da li je i za dokument koji on želi da bude preveden potrebna ova vrsta overa. Ukoliko vas zanima zbog čega je ovo važno, trebalo bi da znate da se u određenim slučajevima zahteva ne samo overa Apostille pečatom, već i njegov prevod, te overa od strane sudskog tumača, pa je to i najbolji način da ne gubite vreme bespotrebno. A kako nijedan sudski tumač i prevodilac za poljski jezik nema obavezu da poseduje informacije o ovoj vrsti overe, budući da to nije u njihovoj nadležnosti, to klijent treba da dobije važeću informaciju u nadležnoj instituciji, odnosno sudu. Međutim, kako je nama cilj da svaki klijent koji nam se obrati bude zadovoljan pruženom uslugom, to će naši stručnjaci učiniti sve da vam daju pravu informaciju o ovoj vrsti overe, odnosno da vas upute gde je možete dobiti.Prevođenje sa poljskog i na poljski jezik

Prevodilački centar Akademije Oxford vodi računa o zahtevima svojih klijenata kada je u pitanju prevođenje sa poljskog i na poljski jezik, pa slobodno možemo reći da obrađujemo sve vrste materijala, ma kako oni bili kompleksni i obimni.

A pored prevoda svih dokumenata, odnosno dokumentacije naši stručnjaci prevode i sve vrste tekstova različite tematike. Počev od onih čija tema je vezana za oblast psihologije, ekonomije, turizma i prava, preko onih koji se odnose na oblast ekologije i zaštite životne sredine, te filozofije, marketinga i informacionih tehnologija, pa do tekstova vezanih za oblast finansija, bankarstva, menadžmenta i komunikologije, odnosno bilo koje druge grane društvenih i prirodnih nauka.

Uz tekstove, sa poljskog i na poljski jezik prevodimo i književna dela: poeziju, beletristiku, prozu i romane, ali i dečije, ilustrovane i stručne časopise, zatim članke iz novina, pa čak i udžbenike. Takođe, prevodimo i sadržaje web prodavnica i online kataloga, kao i softverske programe i aplikacije, ali i web sajtove. U okviru prevoda sajtova, prevodioci i sudski tumači za poljski jezik posebno vode računa o implementaciji pravila SEO (Search Engine Optimisation) kako bi vlasnicima sajta pružili mogućnost da njihov sadržaj bude prepoznat kao originalan, te da se vremenom poboljša njegova pozicija u okviru pretraživača.

Prema vašim zahtevima, sa poljskog i na poljski jezik prevodimo i diplomske i seminarske radove, ali i rezultate naučnih istraživanja i naučne radove, ma kako oni bilo kompleksni. Takođe, prevodimo i kataloge proizvoda ili usluga, brošure, PR tekstove, flajere, ali i plakate, letke i vizit kartice, te ostale materijale iz oblasti reklamiranja i to sa izuzetno visokim stepenom uspešnosti, budući da svaki naš prevodilac i sudski tumač za poljski jezik iza sebe ima sasvim dovoljno iskustva, što im pruža mogućnost da maksimalno prilagode prevod reklamne poruke i time klijente na ciljanom jeziku na najbolji mogući način upoznaju sa određenim proizvodima ili uslugama koje se reklamiraju.

Sama činjenica da su u našem timu i mnogi drugi stručnjaci nas je dovela u mogućnost da klijentima ponudimo niz dodatnih usluga, među kojima se posebno izdvaja sinhronizacija i titlovanje svih video i audio materijala koji su prevedeni sa poljskog i na poljski jezik. Upravo zato nam se često obraćaju klijenti kojima je potrebno prevođenje reklamnih poruka, igranih, dokumentarnih, crtanih i animiranih filmova, ali i serija, te zabavnih, naučnih i dečijih emisija, jer kod nas dobijaju kompletnu uslugu, nakon koje je njihov audio, odnosno video materijal spreman za dalju upotrebu, te se nesmetano može plasirati u bioskopima ili na radiju, televiziji, odnosno bilo kom mediju.

Takođe, shodno potrebama klijenata, vršimo i uslugu lekture, odnosno korekture svih materijala koji su već prevedeni sa poljskog i na poljski jezik, ali za koje nisu zaslužni naši stručnjaci, budući da nakon njihovog rada nije potrebna usluga redakture, jer oni svoj posao obavljaju profesionalno, kvalitetno i uz poštovanje svih pravila prevodilačke struke. Kako lektori i korektori koji su članovi tima Akademije Oxford imaju sasvim dovoljno iskustva u poslovima redakture prevedenih sadržaja, možete biti sigurni da će i materijal koji dostavite zadovoljiti visok stepen kvaliteta koji je jedan od imperativa našeg poslovanja.

Materijale koje je potrebno da prevedemo sa poljskog i na poljski jezik nam dostavljate onako kako vama najviše odgovara, što podrazumeva ličnu dostavu u bilo koju od naših poslovnica ili slanje preporučeno poštanskom pošiljkom, odnosno dostavu preko kurirske službe na adresu naše poslovnice koja vam je najbliža. Naravno, uvek postoji mogućnost da nam dostavite materijale na meil, ali samo ukoliko za njih nije potrebna i overa, jer je u tom slučaju neophodno da nam dostavite i originalna dokumenta na uvid. No, kako je nama cilj da izađemo u susret svim vašim zahtevima, to vam nudimo mogućnost slanja i dokumenata za koje je potrebna overa na meil, ali samo ako su vam prevodi neophodni u izuzetno kratkom roku. Mada i tada imate obavezu da originale dostavite na neki od načina, ali naknadno, naravno uz poštovanje roka koji ste naveli za izradu. Ova mogućnost je uverena samo radi ubrzavanja čitave procedure, te poštovanja vaših zahteva, jer je to najbolji način da ispoštujemo rok za izradu prevoda koji navedete.

Kada dostavite dokumenta, trebali bi i da naglasite da li želite da vam urađene prevode pošaljemo na meil, što je moguće samo ukoliko nije reč o materijalima za koje je potrebna overa ili ćete ih preuzeti lično. Svakako postoji opcija slanja prevedenih sadržaja na određenu adresu, ali to spada u red dodatnih usluga, za čije izvršenje Prevodilački centar Akademije Oxford angažuje kurirsku službu, tako da se usluga naplaćuje od klijenata prema njihovom važećem cenovniku i to sasvim odvojeno od usluge prevođenja, odnosno overe.

U slučaju da postoji bilo kakva nejasnoća koja se odnosi na prevođenje sa poljskog i na poljski jezik, slobodno nas kontaktirajte! Mi smo tu zbog vas!

Prevod sa srpskog jezika na poljski jezik

Ukoliko su klijentima potrebni prevodi sa srpskog jezika na poljski za dokumenta, odnosno sve vrste dokumentacija, mogu očekivati da njihovu kompletnu obradu dobiju u prostorijama bilo koje poslovnice Akademije Oxford. A to znači da će oni dobiti i prevod u ovoj kombinaciji jezika, kao i overu prevedenih dokumenata, koju su dužni da izvrše ovlašćeni sudski tumači, takođe članovi našeg tima. Samo tako obrađen dokument može da se sa zakonske i pravne tačke gledišta posmatra kao validan i koristi u praksi.

Pored toga što će prevodioci i sudski tumači da izvrše prevođenje sa srpskog jezika na poljski za ličnu kartu, radnu i dozvolu za boravak, oni će da obrade i uverenje o državljanstvu, pasoš i saobraćajnu dozvolu, kao i potvrdu o prebivalištu, ali i vozačku dozvolu i mnoga druga dokumenta koja se svrstavaju u ličnu dokumentaciju. A prevode i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, to je bilo koju vrstu saglasnosti, potvrda, uverenja i izjava (potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i druga), kao i sve vrste pravnih akata, kako sudske odluke i presude, tako i žalbe, rešenja i tužbe, ali i tekovine Evropske Unije, sertifikate i punomoćja za zastupanje, a i licence i ugovore će takođe prevodioci i sudski tumači najpre da prevedu u ovoj jezičkoj kombinaciji, a potom i overe pečatom sudskog tumača.

Vršimo i prevod sa srpskog jezika na poljski i za sva ona dokumenta koja čine različite vrste dokumentacija, poput tehničke, građevinske, medicinske, tenderske i poslovne. Naši stručnjaci, između ostalog mogu da prevedu i: građevinske projekte, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, fakture, poslovne izveštaje, osnivačke akte preduzeća, rešenja o osnivanju preduzeća, bilanse stanja i mnoga druga dokumenta koja nismo naveli, a koja ulaze u sastav pomenutih vrsta dokumentacija.

Prevođenje sa srpskog na poljski
Prevođenje sa poljskog na srpski

Nastavne planove i programe fakulteta, kao i diplomske i seminarske radove, odnosno diplome i dodatake diplomi, prepise ocena, te svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i uverenja o položenim ispitima, isto tako prevodimo u ovoj jezičkoj kombinaciji. A sem za sve što smo pomenuli ovom prilikom, prevodioci i sudski tumači će da izvrše prevod sa srpskog jezika na poljski i za naučne patente, odnosno radove, kao i za rezultate naučnih istraživanja, ali i za mnoga druga dokumenta koja su vezana za oblast nauke.

Najvažnije za prevođenje sa srpskog jezika na poljski za bilo koji dokument jeste da klijent najpre potraži u osnovnom sudu podatke o potrebi za stavljanjem Apostille pečata na dokumenta. Inače, ovaj pečat koji se još naziva i haški se stavlja samo na ona dokumenta koja određuje zakon, a u zavisnosti od vrste dokumenta zavisi i da li se on stavlja na početku ili tek kada prevodioci i sudski tumači završe svoj posao vezan za konkretan dokumen. Kada klijent dobije sve ove informacije, on ćee u potpunosti biti obavešten kako treba da teče obrada konkretne dokumentacije, to jest gde prvo treba da odnese konkretan dokument.

Isto tako je vrlo važno da prilikom slanja materijala na prevod sa srpskog jezika na poljski klijent pošalje i originale, koje koristi sudski tumač prilikom overavanja. Samo u slučaju da su vam prevodi sa srpskog jezika na poljski za bilo koji dokument potrebni vrlo brzo, možete prvo skenirana dokumenta da pošaljete na naš mejl, a da zatim dostavite na uvid i originalne sadržaje, kako biste na taj način omogućili da prevodioci i sudski tumači što pre započnu njihovo prevođenje sa srpskog jezika na poljski i time ispune vaša očekivanja za hitnim prevodom. A u svim ostalim slučajevima dokumenta klijent može da donese lično ili pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom, kao i preko kurirske službe.

Prevedena i overena dokumenta mogu da budu isporučena na kućnu adresu klijenta i to preko kurirske službe, ali je to usluga koja nije uračunata u cenu i naplaćuje se odvojeno od prevođenja, a klijent vrši plaćanje prilikom preuzimanja pošiljke i po ceni koju navodi kurirska služba. Takođe, prevedena i overena dokumenta mogu da preuzmu i lično u najbližoj poslovnici Akademije Oxford.

Uz prevođenje sa srpskog jezika na poljski za bilo koji dokument, sudski tumač i prevodilac nude obradu i mnogih drugih sadržaja. Tako će, recimo prevesti sve vrste internet materijala, počev od sajtova, preko online prodavnica, odnosno kataloga pa do softvera, ali i različite vrste tekstova, kako popularnih, tako i onih koji su namenjeni javnom plasiraju. A obrađujemo i članke iz novina, te sadržinu ilustrovanih, dečijih i stručnih časopisa, kao i udžbenike.

Sve vrste reklamnih materijala, ali i književna dela, takođe prevodilac i sudski tumač u optimalnom vremenskom roku mogu da prevedu u navedenoj kombinaciji jezika. A klijentima nudimo mogućnost kompletnog obrađivanja video i audio sadržaja, što se odnosi na prevođenje sa srpskog jezika na poljski kako za filmove i različite vrste emisija, tako i za reklamne poruke i serije. A nudimo klijentima nudimo i sinhronizovanje ili titlovanje prevedenih sadržaja.

Svim onim klijentima koji već imaju prevedene sadržaje bilo koje vrste, ali smatraju da nisu usklađeni sa pravilima kvaliteta prevodilačke struke, nudimo uslugu redakture materijala, što će izvršiti stručni lektori i korektori i na maksimalno profesionalan način prilagoditi prevedene sadržaje dugu poljskog jezika.

Pored svih usluga koje smo pomenuli, a koje se odnose na prevod u pisanom obliku u ovoj kombinaciji jezika, prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford mogu da izvrše i usmeno prevođenje sa srpskog jezika na poljski. Oni će na osnovu informacija koje dobiju od klijenata prilagoditi i vrstu prevoda, budući da su specijalizovani i za simultano i za konsekutivno, kao i za prevod uz pomoć šapata. U okviru ove ponude, klijentima kojima to odgovara, nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

A sve pomenute sadržaje koji ne zahtevaju overu, klijenti mogu na prevod da dostave i preko mejla, te po završetku njihove obrade na isti način možemo i mi njima da pošaljemo prevedene materijale, ukoliko im taj način slanja u potpunosti odgovara.

Prevod reklamnih flajera sa srpskog na poljski jezik

Uz prevođenje reklamnih flajera sa srpskog jezika na poljski, sudski tumači i prevodioci u svakoj poslovnici Akademije Oxford klijentima mogu da ponude i obradu svih ostalih sadržaja koji su vezani za oblast marketinga, bilo da se preko njih reklamira poslovanje određene kompanije ili neki proizvod, odnosno usluga. Tako će oni izvršiti i prevođenje reklamnih letaka, ali i kataloga, odnosno plakata i vizit kartica, te PR tekstova, brošura i ostalih sličnih sadržaja.

Takođe, prevodilac i sudski tumač mogu da budu angažovani od strane klijenata i za usmeno prevođenje sa srpskog jezika na poljski. A samim tim što su oni podjednako dobro specijalizovani za različite tipove usmenog prevoda, odnosno za prevođenje uz pomoć šapata i za simultano, ali i konsekutivno prevođenje, oni će o vrsti prevoda koja će biti primenjena za konkretan događaj odlučiti tek nakon što klijenti dostave sve relevantne informacije o njemu. Pod tim se podrazumeva najpre podatak o samoj koncepciji organizacije konkretnog događaja, a zatim i o broju učesnika, njegovom trajanju, odnosno o samom prostoru u kome će taj događaj biti održan. Tokom izrade ponude, klijentima možemo da omogućimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po cenama koje su posebno pristupačne.

Lektori i korektori koji su članovi tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford klijentima omogućuju i izvršenje redakture materijala koji su nekvalitetno prevedeni u ovoj kombinaciji jezika. A tom prilikom naši stručnjaci će izvršiti sve potrebne izmene kako bi prevedeni sadržaji bili maksimalno kvalitetno prilagođeni poljskom jeziku.

Uz sve što smo pomenuli, sudski tumači i prevodioci mogu klijentima da ponude i direktan prevod sa srpskog jezika na poljski za sve one sadržaje koji su vezani za oblast interneta. Iako klijenti od nas najčešće zahtevaju obradu web sajtova, možemo da im ponudimo i prevođenje online kataloga, ali i softverskih, kako programa, tako i aplikacija, odnosno web prodavnica i mnogih drugih sličnih sadržaja koji su vezani za oblast interneta. Kako su naši stručnjaci specijalizovani za pružanje usluga profesionalnog prevoda pomenutih sadržaja, to znači da će oni voditi računa i o primeni pravila SEO (Search Engine Optimisation). Samim tim što će klijentima omogućiti dobro optimizovan prevod, on će biti i mnogo bolje pozicioniran na web pregledaču, što će se maksimalno pozitivno odraziti i na poslovanje kompanije koja je vlasnik tog sajta ili drugih web sadržaja za koje se zahteva prevod.

Prevođenje političkih tekstova sa srpskog jezika na poljski

Političke tekstove, kako one koji će biti javno prezentovani, tako i one koji su namenjeni isključivo prezentovanju užem krugu ljudi, će stručnjaci Akademije Oxford prevesti sa našeg jezika na poljski. Oni, isto tako mogu da obrade i tekstualne sadržaje bez obzira koja im je tematika, a pod tim se prvenstveno misli na one koji obrađuju psihološke, sociološke ili filozofske teme, odnosno naučne, ekonomske, medicinske ili, pak teme koje se tiču oblasti građevinske industrije, menadžmenta i turizma, odnosno komunikologije, informacionih tehnologija i marketinga, ali i mnogih drugih naučnih disciplina.

Pored tekstova, prevodilac i sudski tumač vrše i prevod sa srpskog jezika na poljski i za udžbenike, bez obzira koliko je njihov sadržaj kompleksan, ali i književna dela. A osim dela proze i poezije, možemo klijentima da ponudimo i direktan prevod sa srpskog na poljski jezik i za beletristiku i romane, ali i za sadržinu različitih vrsta časopisa. Pored svega toga, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i članke iz novina, ali i mnoge druge tekstualne sadržaje.

Što se tiče obrade audio i video materijala, klijentima nudimo ne samo njihov prevod sa srpskog na poljski jezik, nego i sinhronizovanje ili titlovanje. A osim što će prevodilac i sudski tumač da obrade reklamne poruke i serije, oni će takođe da izvrše i prevod sa srpskog na poljski jezik za igrane i animirane, ali i crtane, dokumentarne i filmove drugih žanrova, kao i zabavne, dečije, te obrazovne, informativne i mnoge druge emisije, bez obzira da li će one biti emitovane na televiziji ili radiju.

Prevodi tekovina Evropske Unije sa srpskog jezika na poljski

Klijenti kojima je potrebno prevođenje tekovina Evropske Unije sa srpskog jezika na poljski, u okviru Akademije Oxford mogu da očekuju i izvršenje njihove overe i to pečatom zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača. A kada prevod poseduje i ovaj pečat, on automatski važi za pravno validan dokument, što dalje znači da može da se koristi u svakoj prilici kada se to zahteva.

Osim toga, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i punomoćja za zastupanje, ali i različite vrste sudskih akata i to ne samo presuda i rešenja, već i odluka, odnosno žalbi i tužbi. A oni će takođe da obrade i različite vrste sertifikata, ugovora i licenci, ali i mnoga druga pravna akta. Klijentima nudimo i prevođenje sa srpskog na poljski jezik i za sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, što zapravo podrazumeva obradu izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda i to bilo koje vrste. Tako će oni, recimo da obrade potvrdu o slobodnom bračnom stanju i uverenje o neosuđivanosti, ali i saglasnost za zastupanje, kao i potvrdu o visini primanja i o stanju računa u banci, odnosno uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o stalnom zaposlenju i ostala dokumenta iz ove grupe.

Prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata mogu da obrade i apsolutno bilo koji dokument koji je vezan za oblast obrazovanja ili nauke, što na prvom mestu podrazumeva prevođenje sa srpskog na poljski jezik za diplome i dodatke diplomi i za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, a mogu da obrade i rezultate naučnih istraživanja, prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, odnosno nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o položenim ispitima. A ako se to zahteva, mogu da prevedu i naučne patente, odnosno radove, kao i seminarske i diplomske radove.

Sva lična dokumenta, počev od lične karte, uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, preko pasoša, venčanog lista i vozačke dozvole, ali i izvoda iz matične knjige umrlih, te dozvole za boravak, odnosno radne i saobraćajne dozvole, ali i mnogih drugih sličnih dokumenata, ćemo takođe, kada je to potrebno da obradimo u ovoj jezičkoj kombinaciji.

Uz sve što smo naveli, prevodilac i sudski tumač obrađuju i apsolutno bilo koji dokument koji ulazi u sastav građevinske, tenderske i tehničke dokumentacije. Pod tim se na prvom mestu podrazumeva prevođenje sa srpskog na poljski jezik za građevinske projekte, ali i deklaracije proizvoda, odnosno laboratorijske analize termičkih uzoraka, uputstva za rukovanje i ostala dokumenta iz ove grupe. Medicinsku dokumentaciju, počev od lekarskih nalaza, preko dokumentacije o medicinskim proizvodima, pa do specifikacija farmaceutskih proizvoda i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, će takođe sudski tumač i prevodilac najpre da prevedu u ovoj kombinaciji jezika, a zatim i da overe pečatom sudskog tumača.

Ne zaboravite da nam dostavite originalna dokumenta na uvid prilikom slanja materijala na prevod, kako bi procedura overe mogla da bude ispoštovana, kao i da se prethodno u nadležnim službama raspitate o tome da li je neophodno izvršiti i overavanje Apostille, odnosno haškim pečatom za konkretna dokumenta.

Prevodi sa poljskog na srpski jezik

Prevodi sa poljskog na srpski jezik koje klijenti mogu da dobiju u jednoj od preko 20 poslovnica, koliko ih u ovom trenutku ima Prevodilački centar Akademije Oxford se odnose kako na obradu sadržaja u pisanom obliku, tako i na uslugu usmenog prevođenja.

Moramo napomenuti da su prevodilac i sudski tumač podjednako upućeni i na konsekutivno i na simultano, ali mogu i da izvrše prevođenje uz pomoć šapata sa poljskog na srpski jezik. Tako da će oni u skladu sa podacima o samom događaju koji klijent organizuje i za koji zahteva ovu uslugu odlučiti koji tačno tip prevoda će biti primenjen tom prilikom, a ako to odgovara vrsti prevoda možemo i ponuditi iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po vrlo povoljnim uslovima.

Sve zainteresovane klijente kod nas očekuju i mnogobrojne dodatne usluge, a tu se prvenstveno misli na overu prevedenih dokumenata pečatom sudskog tumača, kao i na uslugu sinhronizovanja i titlovanja, a kada su u pitanju prevodi sa poljskog jezika na srpski za reklamne poruke, serije, emisije i filmove različitih žanrova.

Moramo napomenuti i to da su prevodioci i sudski tumači spremni da na zahtev klijenata izvrše profesionalni prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji za softvere i web sajtove, odnosno online prodavnice i kataloge, kao i za mnoge sadržaje koji su vezani za oblast interneta. A sem njih, oni prevode i književna dela poput beletristike i romana, odnosno poetskih i proznih dela, ali i tekstualne materijale bilo koje tematike. Tako će oni izvršiti prevod sa poljskog jezika na srpski i za političke, filozofske i ekonomske, odnosno psihološke i medicinske tekstove, ali i za one koji se tiču građevinske industrije, farmacije i bankarstva, te komunikologije, odnosno informacionih tehnologija, ekologije i zaštite životne sredine, turizma, sociologije i još mnogih nepomenutih grana što prirodnih, što društvenih nauka.

Prevođenje sa poljskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na poljski

Osim tekstova bilo koje tematike, prevodilac i sudski tumač obrađuju i novinske članke, ali i sadržinu bilo koje vrste časopisa, kao i sve one materijale vezane za reklamiranje usluga, proizvoda ili, jednostavno poslovanja određene kompanije (PR tekstovi, flajeri, katalozi, plakati, brošure i ostalo).

Prevođenje sa poljskog jezika na srpski uključuje i obradu svih vrsta dokumenata i to klijenti kod nas dobijaju i njihov prevod i njihovu overu, koju će da izvrše sudski tumači. Pečat sudskog tumača na dokumentu koji je preveden potvrđuje zapravo da je njegova sadržina potpuno ista kao i u originalnom dokumentu, a što dalje znači da klijent ima pravo da ga koristi u praksi, kao i svaki drugi dokument koji je zakonski i pravno važeći.

Nudimo vam obradu potvrde o prebivalištu, pasoša, radne dozvole i lične karte, kao i uverenja o državljanstvu, dozvole za boravak, ali i vozačke i saobraćajne, kao i svih ostalih dokumenata koja se svrstavaju među lična. A pored njih, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i diplome i dodatke diplomi, zatim rezultate naučnih istraživanja, potvrde o redovnom školovanju, ali i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima, odnosno nastavne planove i programe fakulteta, te naučne patente. Ako je to potrebno, prevešćemo i diplomske radove, odnosno naučne i seminarske, kao i mnoga druga dokumenta koja sada nismo pomenuli, a vezana su za oblast obrazovanja ili nauke.

Isto tako, sva pravna akta počev od različitih vrsta kako sertifikata i ugovora, tako i licenci, preko tekovina Evropske Unije, odnosno punomoćja za zastupanje, pa do svih vrsta sudskih rešenja, žalbi, odluka, presuda i tužbi, takođe sudski tumači i prevodioci obrađuju na vaš zahtev. Moramo pomenuti i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, to jest izjave, potvrde, uverenja i saglasnosti svih vrsta koje ćemo takođe, kada je to potrebno klijentima prevesti i overiti pečatom ovlašćenog lica.

Takođe prevodilac i sudski tumač će pored saglasnosti za zastupanje i uverenja o neosuđivanosti, to jest uverenja o nekažnjavanju, prevesti i potvrde o slobodnom bračnom stanju i o redovnim primanjima, zatim potvrde o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju i mnoga druga slična dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama. Građevinske projekte, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno deklaracije proizvoda i uputstva za rukovanje, ali i mnoga druga dokumenta koja čine ne samo građevinsku i tehničku, već i tendersku dokumentaciju isto možemo da obradimo u navedenoj jezičkoj kombinaciji, kao i sva dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju (uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i drugi).

Svaki klijent kome je potreban prevod sa poljskog jezika na srpski za bilo koji dokument mora biti upoznat sa načinom njegove obrade, kako bi ispoštovao sve što se od njega zahteva. A to na prvom mestu znači da on mora pre nego što dokument dostavi nama na obradu da dobije i sve validne informacije o stavljanju haškog (Apostille) pečata na ta dokumenta, kao i da izvrši dostavljanje originalnih sadržaja na uvid prilikom slanja materijala koje želi da dobije prevedene. Što se tiče Apostille pečata, podatke o njemu klijent može da dobije u osnovnom sudu, odnosno u službi koja funkcioniše pri njemu, a nadležna je za overu haškim pečatom. Vrlo je važno da sazna ne samo da li je ovaj pečat obavezan za dokumenta za koja zahteva prevod sa poljskog jezika na srpski, nego i da sazna da li se on stavlja pre nego što prevodilac i sudski tumač počnu sa njegovom obradom ili posle toga.

Slanje materijala na prevod se razlikuje u zavisnosti od toga da li su u pitanju ostali sadržaji ili dokumenta, jer kod ostalih sadržaja nije potrebno dostaviti originale, budući da se ne vrši overa, tako da klijenti njih mogu da ih pošalju skenirane preko mejla. A dokumenta dostavljaju lično u jednu od naših poslovnica, te imaju mogućnosti i da ih pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom ili da zaduže kurirsku službu da izvrši njihovo dostavljanje na adresu naše poslovnice. Preuzimanje obrađenih sadržaja takođe se razlikuje u zavisnosti od toga koji tip materijala je u pitanju, pa ako nije reč o dokumentima, klijenti mogu da ih dobiju prevedene i preko mejla, a dokumenta mogu da dobiju isporukom na adresu ili da ih preuzmu lično. Ukoliko se odluče za dostavljanje prevedenih dokumenata na adresu, moraju znati da je to usluga koja nije uračunata u osnovnu cenu njihove obrade i da se naplaćuje direktno od klijenta, a cena zavisi od kurirske službe.

Mogućnost da pošalju dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa poljskog jezika na srpski preko mejla imaju samo oni klijenti kojima su potrebni prevodi u kratkom roku. Upravo tako će oni omogućiti da prevodioci i sudski tumači počnu što pre sa obrađivanjem konkretnih dokumenata, a posle toga u svakom slučaju treba da dostave i originalne sadržaje na uvid, ali se preporučuje da to bude onaj način koji je najbrži.

Prevod vozačke dozvole sa poljskog jezika na srpski

Kada je u pitanju prevođenje vozačke dozvole sa poljskog na srpski jezik, svaki klijent koji ima potrebu za tim mora znati da ga u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje kompletna obrada ovog dokumenta, a što uz prevod uključuje i overavanje i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Baš na taj način se svim zainteresovanim klijentima omogućuje da dobiju dokument koji je obrađen u skladu sa slovom zakona, odnosno koji može da bude korišćen u svakoj situaciji kao i bilo koji drugi pravno i zakonski validan dokument.

Naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i druge vrste dozvola, kako saobraćajnu, tako i dozvolu za boravak, ali i radnu, te mnoga druga lična dokumenta. Upravo tako će oni, osim pasoša i lične karte, prevesti i izvode iz matičnih knjiga i to ne samo rođenih i venčanih, već i umrlih, ali i uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu i mnoga druga dokumenta koja se smatraju ličnim. A prevode i dokumenta koja se predaju nadležnim službama, odnosno uverenje o nekažnjavanju, ali i ono o neosuđivanosti, zatim saglasnost za zastupanje, te sve vrste potvrda, poput potvrde o visini primanja i o slobodnom bračnom stanju, kao i o stalnom zaposlenju i o stanju računa u banci, te mnoge druge vrste uverenja, saglasnosti, potvrda i izjava.

Sudski tumači i prevodioci će na zahtev klijenata da izvrše i prevod sa poljskog na srpski jezik za punomoćje za zastupanje i za sve vrste sertifikata i ugovora, kao i za tekovine Evropske Unije i licence, ali i presude o razvodu braka, kao i sve ostale vrste i to ne samo sudskih presuda, nego i žalbi, odluka, rešenja i tužbi. Kada je to neophodno našim klijentima, možemo da uradimo i direktno prevođenje sa poljskog na srpski jezik i za poslovnu dokumentaciju, ali i za sva ona dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja ili nauke. Jednostavnije rečeno, prevodilac i sudski tumač će da obrade sve vrste poslovnih odluka i izveštaja, odnosno osnivački akt preduzeća, zatim bilanse uspeha i stanja, statute preduzeća, kao i svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, prepise ocena, rezultate naučnih istraživanja, odnosno nastavne planove i programe fakulteta, diplome i dodatke diplomi, te uverenja o položenim ispitima i ostala dokumenta iz ove grupe.

Ako je to potrebno, prevodimo i naučne radove, kao i naučne patente, ali i diplomske, te seminarske radove. A sudski tumači i prevodioci klijentima nude i obradu svih vrsta dokumentacije, pa će oni tako na zahtev prevesti i medicinsku i tendersku, ali i tehničku, odnosno građevinsku dokumentaciju, to jest sva ona dokumenta koja ulaze u njihov sastav. A to podrazumeva ne samo obradu lekarskih nalaza i građevinskih projekata, nego i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te deklaracija proizvoda, ali i dokumentacije o medicinskim proizvodima i ostalih sličnih dokumenata.

Posebno napominjemo da klijenti kojima su potrebni prevodi sa poljskog na srpski jezik za ma koju vrstu dokumenata moraju ispoštovati slanje originala na uvid i proveriti sve što je vezano za stavljanje Apostille pečata na konkretna dokumenta.

Prevođenje ekonomskih tekstova sa poljskog na srpski jezik

Prevodi sa poljskog jezika na srpski uključuju i obradu tekstova čija tema je vezana za oblast ekonomije. Isto tako, prevodilac i sudski tumač će da prevedu i tekstove čija je tema je vezana za oblast građevinske industrije i politike, ali i informacionih tehnologija i komunikologije, odnosno menadžmenta, bankarstva i psihologije, kao i sociologije, filozofije i mnogih drugih naučnih disciplina. Velika je prednost kod obrade ovakvih sadržaja, što klijenti mogu i da dostave materijale na prevod, ali i da dobiju prevedene tekstove preko mejla, čime će maksimalno da uštede ne samo svoje vreme i trud, nego i novac.

Takođe, sudski tumači i prevodioci će da izvrše i prevođenje sa poljskog jezika na srpski za internet sajtove, kao i za mnoge druge sadržaje koji su vezani za oblast interneta, a što podrazumeva obradu online kataloga, kao i web prodavnica, ali i softvera, tako da će da obrade bilo koju aplikaciju ili program. Oni će prilikom obrađivanja ovakvih sadržaja naročito da povedu računa i o optimizovanju prevoda za web pregledače, čime će im pružiti mogućnost da se nađu na još boljoj poziciji u okviru globalne pretrage, a što će sasvim sigurno imati izuzetno pozitivan efekat i na poslovanje vlasnika internet prodavnice, sajta, kataloga ili bilo kog drugog internet sadržaj.

Kada je u pitanju usmeno prevođenje sa poljskog jezika na srpski, prevodioci i sudski tumači mogu na zahtev klijenata da primene ne samo simultano prevođenje, koje se najčešće zahteva, već i konsekutivni, ali i prevod uz pomoć šapata. Samim tim što su oni usmereni na primenu sve tri vrste usmenog prevoda, to znači da klijenti moraju da nam dostave sve potrebne podatke o samom događaju za koji se ova usluga zahteva i na osnovu toga će naš stručni tim da pripremi odgovarajuću ponudu u koju može da uvrsti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevod PR tekstova sa poljskog na srpski jezik

Kako su PR tekstovi sve zastupljeniji kao način reklamiranja usluga, proizvoda ili kompanije, to se i sve češće zahteva njihovo prevođenje sa poljskog jezika na srpski.

A prevodioci i sudski tumači klijentima omogućuju i obradu mnogih drugih vrsta marketinških materijala, što se primarno odnosi na kataloge i brošure, odnosno vizit kartice i druge slične materijale. Pored toga, oni mogu da obrade i književna dela i to kako beletristiku i prozu, isto tako i poeziju, ali i romane, a klijentima omogućuju i prevod sa poljskog jezika na srpski za udžbenike.

Prevodilac i sudski tumači ce da obrade i članke iz novina, kao i bilo koju vrstu časopisa, a zainteresovanim klijentima možemo da ponudimo i uslugu koja podrazumeva redakturu loše prevedenih sadržaja bilo koje vrste. Ona se poverava profesionalnim lektorima i korektorima koji su isto tako članovi tima Akademije Oxford koji će maksimalno prilagoditi prevedene materijale duhu, ali i pravilima srpskog jezika i na taj način klijentima omogućiti da u relativno kratkom roku dobiju kvalitetno obrađene sadržaje, bez obzira da li su u pitanju dokumenta ili knjige, odnosno bilo koji drugi sadržaj.

A uz prevođenje sa poljskog jezika na srpski, kada su u pitanju audio i video sadržaji, svi zainteresovani klijenti mogu da dobiju i uslugu sinhronizovanja, kao i njihovo titlovanje, bez obzira da li su u pitanju serije i reklamne poruke ili različite vrste emisija (informativne, obrazovne, dečije, zabavne i druge), ili pak filmovi različitih žanrova i vrsta (dokumentarni, crtani, igrani, animirani i drugi).

Prevod sa poljskog na druge jezike


Prevodilac za poljski jezik

Prevodilac za poljski jezik

Ukoliko Vam je isključivo potrebna usluga prevođenja, na našoj Akademiji Vam je dostupan i prevodilac za poljski jezik

Vidi više o prevodiocu za poljski jezik >>>

Kurs poljskog jezika

Škola poljskog jezika

S druge strane, ukoliko želite da naučite poljski jezik, dovoljno je da se prijavite za kurs poljskog jezika koji je dostupan na našoj Akademiji. Kursevi su namenjeni svim uzrastima i može se pohađati grupno, individualno i online.

Vidi više o kursu poljskog jezika >>>


Sudski tumač za poljski jezik - Akademija Oxford
Sudski tumač za poljski jezik
Prevodilac za poljski jezik

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na poljski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje