Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za ruski jezik

Osnovni zahtev koji će biti u obavezi da ispuni apsolutno svako, ko je zainteresovan da postane sudski prevodilac za ruski jezik se odnosi na nivo poznavanja jezika, mada postoje i mnogi drugi koji će biti navedeni u zvaničnom konkurs u, objavljenom od strane Ministarstva pravde Republike Srbije.

Dakle, najvažnije je da kandidati osim naročito visokog znanja ruskog jezika, koji se u ovom slučaju smatra radnim, odlično poznaju i maternji jezik, tačnije srpski.

Pohađanjem stručne edukacije, koja se u toku cele godine organizuje širom naše zemlje, oni takođe ispunjavaju još jedan bitan uslov za konkurisanje.


Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za ruski jezik

Svakako je specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za ruski jezik osmišljena kako bi upravo ovim kandidatima olakšala, te da bi im bilo omogućeno nakon sticanja potvrde o pohađanju te edukacije, da upotpune svoju konkursnu dokumentaciju.

Iako je svaki zainteresovani dužan da poznaje radni jezik na visokom nivou, nigde kao uslov nije navedeno da on mora da poseduje diplomu Filološkog fakulteta na konkretnom smeru, već je potrebno da ili donese validnu potvrdu, kao važeći dokaz da poznaje ruski jezik na zahtevanom nivou, odnosno biće obavezan da tokom specijalizovanog ispita pokaže u kojoj meri zaista poznaje radni jezik.

Nakon što budu stekli pomenuto zvanje, kandidati dobijaju od strane nadležnog ministarstva Rešenje o postavljenju za sudskog tumača, a zatim su obavezni da pristupe polaganju zvanične zakletve, kako bi se na taj način obavezali da će sve one informacije, koje im budu bile dostupne, čuvati u strogoj tajnosti.

TESTOVI


Bitno je naročito napomenuti da svako ko postane sudski tumač za ruski jezik ima obavezu da ispoštuje svaki poziv nadležnog suda, te je neophodno da se odazove i ukoliko želi neka druga državna institucija da ga angažuje. Jasno je da ovo lice ima apsolutno pravo da usluge za koje se specijalizuje, to jest overu dokumenata različite vrste, pruža kome god je potrebno, odnosno kako fizičkim, tako i pravnim licima.

Već pomenuta edukacija se organizuje u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford, a kako ta institucija posluje na brojnim lokacijama u zemlji, slobodno možemo da kažemo i da je apsolutno svakom stanovniku Srbije na raspolaganju stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za ruski jezik.

Neophodno je da se svako ko pomenute uslove može da ispuni, a želi da se pripremi dobro za konkurs, izvrši najpre prijavu, što može da učini u apsolutno bilo koje vreme, ukoliko se bude opredelio za varijantu elektronskog prijavljivanja. U tom slučaju će u konkretnoj poruci navesti kako svoje ime i prezime, tako i datum rođenja i, naravno broj telefona, te će je poslati na mejl adresu onog predstavništva institucije organizatora, koje mu je najbliže. Uz to ima mogućnost da navedene informacije pruži i službeniku konkretne poslovnice preko telefona ili da, jednostavno dođe i lično izvrši prijavljivanje.Biće obavešten svaki prijavljeni o dokumentima, koja je neophodno da priloži zarad upisa, pa mora znati da se upisivanje vrši uvek uz obavezno prisustvovanje kandidata.

Isto tako je bitno da svako, ko odluči konkretnu edukaciju da pohađa zna da ima pravo izbora između mogućnosti da časove pohađa prema tradicionalnom principu ili preko interneta, te da se sprovodi i individualna i grupna nastava, što važi za oba tipa edukacije. Jednostavnije govoreći, u trenutku upisa se svaki kandidat opredeljuje između navedenih mogućnosti.

U prostorijama određene poslovnice se organizuje edukacija u skladu sa klasičnim principom, pa treba polaznici u dogovoreno vreme da dođu, kako bi časovima prisustvovali.

Kada je u pitanju online obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za ruski jezik, to podrazumeva da nastava može da bude pražena sa bilo kog mesta, uz osnovni uslov da postoji dobra konekcija sa internetom. Kako se ta vrsta edukacije sprovodi preko namenskog softvera, odnosno uz korišćenje tačno određene vrste programa, to znači da će zainteresovani kandidati samostalno njega i instalirati. Po potrebi je dostupna i usluga tehničke podrške i to u okviru svakog predstavništva institucije organizatora.

Posle donošenja odluke o mestu na kome će pohađati nastavu, svaki prijavljeni će bi obavezan da se opredeli između mogućnosti časove da prati u grupi ili potpuno samostalno.

Rad u grupi podrazumeva prisustvo od najmanje 4, pa do najviše 8 kandidata, kao i precizno određenu dinamiku i termine, a što definiše ovlašćeno lice u jednoj od poslovnica institucije organizatora. Naime, kao jedini zahtev za početak ove vrste edukacije je navedeno formiranje grupe, to jest zvanično prijavljivanje minimum četvoro kandidata u jednom predstavništvu. Kada se to bude dogodilo, koordinator za nastavu ima obavezu prvenstveno da kreira grupu zvanično, a zatim i da odluči kog datuma će nastava da počne, pa da prijavljene obavesti na tačno određen način. Apsolutno sve što organizator bude u tom slučaju definisao će morati da se poštouje od strane kandidata, budući da se zahtevi za promenama ne ispunjavaju.

Izuzetno je fleksibilan način na koji se organizuje individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za ruski jezik. Radi se o tome da svaki prijavljeni zajedno sa nadležnim predavačem i sa ovlašćenim licem konkretne poslovnice, treba da se usaglasi oko načina organizacije. Podrazumeva se da će oni zajedno precizirati prvenstveno tačan datum početka, a posle toga odrediti i termine, kao i dinamiku koja mora biti poštovana prilikom sprovođenja časova.

Stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za ruski jezik - program nastave

Programom je definisano ne samo da polaznici treba da steknu znanja vezano za dužnosti ovog lica, već isto tako da se upoznaju i sa samim postupkom konkurisanja.

Svakako će specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za ruski jezik u početnom delu omogućiti prisutnima da se upoznaju sa najčešće korišćeni pravnim terminima i njihovom pravilnom upotrebom, a kada se overava dokument za koji je prevod sa ruskog jezika na srpski urađen. Sve to će se primenjivati i kada se obrađuje neka dokumentacija, koja se prevodi sa srpskog jezika na ruski ili je, pak reč o dokumentima za koja je izvršen prevod sa ruskog jezika na engleski, na primer ili na neki drugi strani jezik, ali i sa tog stranog jezika na ruski.

Pedviđeno je da polaznici pohađaju kako predavanja, tako i da uzmu učešće u vežbama, koje su takođe uvrštene u ovu edukaciju. Na taj način će oni sva znanja, koja se odnose na postupak overe dokumenata, a koja su im svakako prezentovana u toku teorijskog dela, moći da primene u praksi. Podrazumeva se da će im profesori govoriti, a uz pomoć brojnih primera i pokazati na koji način se mogu izbeći potencijalne greške tokom postupka overe.

Biće govora i o pravilima koja se neizostavno moraju ispoštovati, kada se dostavljaju sadržaji na prevod. Naime, zakonom je regulisano da originalna dokumenta klijent ima obavezu da dostavi, ako zahteva uslugu overe, pa će upravo biti objašnjeno svakom polazniku zbog čega je to naročito važno.

Sama činjenica da sudski prevodilac za ruski jezik ne poseduje ovlašćenja za izvršenje overe takozvanim Apostille pečatom, a koji je isto tako poznat i kao Haški, ne umanjuje njegovu važnost. Iz tog razloga će specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za ruski jezik naročitu pažnju obratiti na ovu vrstu overe, te će prisutni imati priliku da nauče u okviru kojih službi se jedino sme staviti Haški pečat, zatim koja dokumenta i po kom principu se overavaju na taj način.

Budući da je administracija naročito važna, to podrazumeva da će svaki kandidat naučiti ne samo kako se uopšteno mora voditi evidencija, već i šta sadrži sve Dnevnik stranaka i poslova, te na koji način se on mora u skladu sa pravilima voditi.

Kratko će se profesori osvrnuti i na tarifiranje usluga, koje pružaju sudski prevodioci za ruski jezik, te će prisutnima biti objašnjeno i na koji način se formiraju cene za konkretne usluge.

U pojedinim slučajevima ovaj stručnjak ima obavezu da izvrši i usmeni prevod sa ruskog jezika na srpski, ali i u ma kojoj drugoj kombinaciji koja podrazumeva ruski jezik, pa će profesori objasniti osnovna pravila vezano za šapatno i konsekutivno prevođenje sa srpskog jezika na ruski i u drugim varijantama. Svakako se mora napomenuti da postoji i specijalizovana edukacija, a koju takođe organizuje Obrazovni centar Akademije Oxford i koja zainteresovanima omogućuje da steknu znanja vezano, upravo za usmeni prevod sa ruskog jezika na ostale i u drugim varijantama.

Takođe će profesori vrlo detaljno da objasne polaznicima zbog čega Ministarstvo pravde konkurs ne objavljuje u tačno definisanim rokovima, a predviđeno je da specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za ruski jezik omogući prisutnima da se upoznaju i sa brojnim uslovima koji, neizostavno moraju biti ispunjeni ukoliko neko želi da zvanje sudski tumač za ruski jezik zvanično stekne. Uputiće ih i u postupak polaganja zakletve, a koji je obavezan nakon zvaničnog sticanja Rešenja o postavljenju za sudskog tumača za određeni jezik.

Potrebno je napomenuti da je otvorena mogućnost da zainteresovana lica nivo poznavanja pomenutog jezika usavrše, a ukoliko smatraju da je potrebno, budući da se i obuka i kurs ruskog jezika nalazi u ponudi ove institucije.

Svaki kandidat će dobiti potvrdu o pohađanju ove edukacije, te je potrebno da taj dokument prilože kada se budu javljali na konkurs za sticanje pomenutog zvanja.

Gde se organizuje stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za ruski jezik i u kojim terminima?

Samo od odabira prijavljenog kandidata zavisi mesto, ali i termini u kojima se održava specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za ruski jezik. Jednostavnije govoreći, potrebno je da svaki prijavljeni lično izabere da li će predavanja pohađati preko interneta ili u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, te treba da se opredeli i između opcija praćenja časova u okviru grupne ili individualne nastave.

Napominjemo da se u poslovnicama ove institucije organizuje nastava u skladu sa takozvanim tradicionalnim principom, tako da polaznici jednostavno u određenim terminima treba da budu prisutni.

Zahteva se od svakoga koga interesuje online obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za ruski jezik ne samo da obezbedi kompjuter, preko koga će pratiti časove u tom slučaju, nego i da namenski program na njega instalira. Iako se ne radi o komplikovanom procesu, može se dogoditi da kandidat ima određenih problema tokom procesa instalacije, a u tom slučaju mu je tim za tehničku podršku svakog predstavništva institucije organizatora na raspolaganju.

Što se tiče termina održavanja, njih u slučaju grupne edukacije određuje ovlašćeno lice organizatora i to isključivo one poslovnice, u kojoj bude bio ostvaren uslov za početak te vrste nastave, odnosno u kojoj bude bila napravljena grupa od najmanje 4 kandidata. A pored termina, on će definisati i datum početka edukacije u grupi, a svakako će odrediti precizno i kakvom dinamikom će predavanja da budu sprovedena. O svemu tome će na predviđen način obavestiti prijavljene, a oni moraju biti informisani da nemaju pravo nikakve izmene da zahtevaju, prosto zato što to ne dozvoljava princip organizacije.

Mnogo je fleksibilniji način na koji se sprovodi individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za ruski jezik i tom prilikom nastavi prisustvuje isključivo jedan polaznik. Njegovi zahtevi vezano za datum početka, trajanje i dinamiku će biti maksimalno ispoštovani, budući da o svemu tome treba da se usaglasi sa nadležnim profesorom i sa predstavnikom konkretne poslovnice institucije organizatora.

Na koji način se sprovodi kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za ruski jezik?

Svaki će prijavljeni izabrati da li mu odgovara fleksibilan pristup organizacije, koji podrazumeva individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za ruski jezik ili će se, ipak opredeliti za rad u grupi, a što podrazumeva i znatno strožija pravila.

Dakle, samo jedna osoba će pristupati individualnoj nastavi, a zahvaljujući slobodnom principu organizacije, biće dozvoljeno da odluči i to zajedno sa profesorom i sa koordinatorom za nastavu određene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, kako će se predavanja odvijati. Tačnije, svi oni će definisati kog datuma će časovi početi, a posle toga i odrediti u kojim terminima i prema kakvoj dinamici će biti održani.

Kao što smo pomenuli, edukacija koja je namenjena da je prati veći broj polaznika (od četvoro do osmoro) podrazumeva prilično stroga pravila, jer isključivo predstavnik određene poslovnice definiše kako će se časovi odvijati. Potrebno je da grupa od najmanjeg broja polaznika bude kreirana, a odmah posle toga ovlašćeno lice organizatora precizira kog datuma će početi i kakvom dinamikom, odnosno u kojim terminima će se predavanja odvijati. Svaki prijavljeni dobija potrebna obaveštenja, a ako mu bilo šta od navedenog ne bude odgovaralo, te možda iznese zahtev za izmenama, mora imati na umu da to neće moći da bude izvršeno, pošto se radi o takvom načinu sprovođenja nastave.

Kako individualna, tako i grupna edukacija mogu da budu pohađane na dva načina, pa je neophodno da se polaznici odluče da li će predavanjima pristupati preko interneta ili direktno u predstavništvu navedene institucije.

Kada je u pitanju online kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za ruski jezik, podrazumeva se da polaznik nastavu ima pravo da prati sa različitih lokacija, budući da to čini uz korišćenje svog kompjutera. A prethodno na njega mora instalirati poseban tip programa, s tim da je tim za stručnu tehničku podršku dostupan u svakoj poslovnici ove institucije, tako da onaj polaznik koji ne bude mogao sa uspehom konkretni softver da instalira, ima mogućnost da od njih zahteva pomoć.

Naglašavamo da je dostupna i opcija praćenja nastave u prostorijama poslovnice organizatora, a kada se ona sprovodi prema klasičnom principu.

Koliko je predviđeno da obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za ruski jezik traje?

Ukupan nastavni fond za individualnu, odnosno grupnu edukaciju se razlikuje, što dovodi do toga da je različito i njihovo trajanje.

Tako, recimo ukupno 8 meseci traje grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za ruski jezik. A s obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford, to jest ovlašćeni predstavnik poslovnice u kojoj glavni uslov za početak te vrste edukacije bude bio ispunjen (formirana grupa od minimalnog broja kandidata) definiše kako će se nastava odvijati, podrazumeva se da on određuje i kakvom će dinamikom biti 192 školska časa programa raspoređeno. Iz tog razloga napominjemo da je predviđeno pohađanje nastave 2 puta tokom jedne nedelje, a na dnevnom nivou polaznici bi trebalo da imaju predavanja u trajanju od po tri školska časa (135 minuta).

Manji je nastavni fond, koji obuhvata individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za ruski jezik i uključuje 80 školskih časova. A budući da je organizator predvideo da individualna edukacija mora trajati četiri meseca, te da je najbolje kandidati na dnevnom nivou da imaju predavanja u trajanju od po dva školska časa, to znači da će se oni sa svojim profesorom i sa predstavnikom konkretne poslovnice, dogovoriti oko toga kakvom dinamikom će oni biti raspoređeni.

Specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za ruski jezik - cena

Kako je nastavnim programom obuhvaćen različit fond časova za grupnu, odnosno za individualnu edukaciju, to je sasvim za očekivati da se i njihova ukupna cena razlikuje.

Potrebno je da svako koga zanima grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za ruski jezik izdvoji 800 evra, a pomenuti iznos će naravno biti obračunat u dinarima, budući da tako navodi Zakon o deviznom poslovanju Republike Srbije.

Ukoliko neko želi da plaćanje izvrši u ratama, biće potrebno da to učini svakoga od 8 meseci, koliko traje nastava, tako da jedna mesečna rata iznosi 100 evra, takođe obračunato u dinarima i to prema aktuelnom kursu na dan uplate.

Isto tako je omogućeno i onim kandidatima, koji se opredele za drugu opciju, da plaćanje izvrše u ratama, a budući da individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za ruski jezik košta 1.300 evra i traje 4 meseca, to znači da će oni plaćati po 325 evra svakog meseca, te će i navedeni iznos da bude obračunat u domaćoj valuti.


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za ruski jezik u ostalim gradovima Srbije:


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca | Akademija Oxford
POSLOVI
Poslovi sudski tumač za ruski jezik
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje