Sudski tumač i prevodilac za ruski jezik

Prema statistikama, na visokom četvrtom mestu u svetu po rasprostranjenosti se nalazi ruski jezik. Podaci pokazuju da se njime koristi skoro 4,5 miliona ljudi, a najveći broj govornika je prisutan na teritoriji Ruske Federacije u kojoj je i zvaničan jezik. Ruskim se govori u mnogim državama koje su nekada bile članice Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika, te na području Kanade, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke i Izraela. Zahvaljujući popualarnosti Rusije, u svetu je postao trend da ne samo da se uči ovaj jezik kao strani, već i sve veći broj ljudi iz mnogih zemalja teži da se zaposli na području ove, ekonomski izuzetno uspešne zemlje, ali je i veliki broj kompanija iz celog sveta koje ostvaruju saradnju sa ruskim kompanijama.

Baš iz tog razloga je primetna i sve veća potreba za prevođenjem sa ruskog i na ruski jezik, kako ličnih i poslovnih dokumenata, te tenderske, građevinske i medicinske dokumentacije, tako i svih drugih sadržaja, poput članaka iz novina, knjiga i udžbenika, ali i svih ostalih sadržaja.

Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i prevodioce i sudske tumače koji su specijalizovani za rad na ruskom jeziku, ali i stručnjake čija oblast delovanja je usmerena na obradu materijala na drugim jezicima koji se koriste širom sveta. A ako znate da je reč o preko 40 svetskih jezika, biće vam sasvim jasno zbog čega se klijenti obraćaju upravo nama!

Reč je zapravo o tome, da smo jedna o retkih institucija koja, osim klasičnog načina prevođenja sa ruskog jezika na srpski i sa našeg jezika na ruski, vrši i uslugu prevoda i obrade materijala sa ruskog jezika direktno na odabrani strani jezik, odnosno sa ma kog stranog jezika na ruski. Pod tim mislimo najpre na nemački, engleski, francuski, portugalski, italijanski i španski, koji spadaju u red jezika za koje se i najčešće zahtevaju prevodi. Osim toga, u našoj ponudi ćete naći i direktan prevod sa ruskog na: norveški, švedski, finski, danski, grčki, ukrajinski, bugarski, mađarski, turski, makedonski, rumunski, hrvatski, slovenački, bosanski, češki, poljski, slovački, ali i romski, latinski, znakovni, te japanski, kineski, korejski, estonski i mnoge druge jezike. Naravno, istu ovu uslugu možete dobiti i u suprotnom pravcu, odnosno sa odabranog stranog jezika na ruski.

Prevodilac i sudski tumač za ruski jezik će na zahtev klijenata izvršiti kompletnu obradu dokumenata, te uz prevod uraditi i njegovu overu. Prednosti koje vam nudi ova usluga su brojne, a na prvom mestu podrazumevaju uštedu vašeg vremena, a samim tim i novca, jer nemate potrebu da tražite ovlašćenog sudskog tumača, uzevši u obzir da se oni nalaze u našem timu. Jedino što jeste vaša obaveza je poštovanje načina dostave materijala, te dobijanje adekvatnih informacija koje se odnose na overu haškim Apostille pečatom. Ovde se radi o posebnoj vrsti overe, koja se tretira kao nadovera, jer ne isključuje overu sudskog tumača za odabrani jezik, već je podrazumeva. A kako overa Apostille pečatom ne spada u nadležnost ovlašćenih sudskih tumača, to oni nisu u obavezi ni da poseduju informacije, ali budite uvereni da će sa vama podeliti sve ono što znaju u vezi sa ovom vrstom overe, te da će vas uputiti na instituciju koja je nadležna da pruža informacije o overi Apostille pečatom. Ono što je bitno da znate pre nego što pokušate da dobijete ovu informaciju jeste sam postupak, koji može da se razlikuje u zavisnosti od toga koja se dokumenta prevode, te da postoje i ona dokumenta za koja se ne zahteva overa Apostille pečatom, odnosno kada je sasvim dovoljna overa sudskog tumača. Upravo zato, prilikom kontaktiranja sa nadležnim sudskim organima koji su za nju nadležni, najpre treba da pitate da li je potrebno izvršiti je za dokument za koji je vama potreban prevod, a onda i da dobijete informaciju koji tip overe je potrebno izvršiti, budući da je za pojedina dokumenta potrebno prvo uraditi prevod i overu sudskog tumača, a onda i overu Apostille pečatom, a opet u nekim drugim situacijama se prvo vrši overa haškim pečatom, a onda se tako overen dokument dostavlja našim stručnjacima na obradu, jer se tada ne prevodi samo sadržaj dokumenta, već i sam Apostille pečat, koji se potom i overava od strane ovlašćenih sudskih tumača. Upravo zato što se čitav proces overe dokumenata ovim pečatom može razlikovati u zavisnosti od toga koji je dokument u pitanju, neophodno je da klijent na vreme dobije tačnu informaciju, jer je to najbolji način ne samo da uštedi svoj trud i vreme, već u velikoj meri i novac.

Postupak slanja dokumenata na obradu se razlikuje u odnosu na slanje onih sadržaja za koje se ne zahteva overa sudskog tumača, jer takve sadržaje jednostavno možete da dostavite i u elektronskoj formi, odnosno na naš mejl. A budući da se za prevođenje dokumenata zahteva slanje originala, koje ste obavezni da dostavite na uvid sudskom tumaču, oni se mogu slati preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, odnosno lično u jednu od preko 20 poslovnica Akademije Oxford u bilo kom gradu u Srbiji. Izuzetno, ako se radi o prevodu koji je potrebno izvršiti u vrlo kratkom roku, klijenti imaju mogućnost slanja dokumenata na mejl, ali imaju obavezu da ih naknadno dostave na jedan od navedenih načina i to u što kraćem roku.

Razlog za dostavu originala na uvid leži u zakonom propisanoj proceduri, koja podrazumeva da sudski tumač za ruski jezik pre stavljanja svog pečata na preveden dokument mora da izvrši njegovo upoređivanje sa originalom.

Nakon što naši prevodioci i sudski tumači za ruski jezik završe obradu vaših dokumenata, možete da ih preuzmete lično ili možemo da vam ih pošaljemo na željenu adresu. Kako u tom slučaju dostavu vrši kurirska služba, to se ova usluga i naplaćuje prema njihovom važećem cenovniku i nije uračunata u osnovnu cenu obrade materijala. Podrazumeva se da prevode svih onih sadržaja za koje nije potrebno izvršiti overu možemo da vam pošaljem i na mejl.
Prevodioci i sudski tumači za ruski jezik, pored ličnih i poslovnih dokumenata obrađuju i dokumentaciju za tendere, te građevinsku i medicinsku dokumentaciju. A sem prevoda lekarskih nalaza, obrađujemo i specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te deklaracije proizvoda, ali i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i uputstva za rukovanje.

Izvod iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih, odnosno krštenica, umrlica i venčani list su tek neka od ličnih dokumenata koja će sudski tumači i prevodioci za ruski jezik pri Akademiji Oxford obraditi na vaš zahtev. Takođe, prevodimo i ličnu kartu, pasoš, uverenje o državljanstvu, te potvrdu o prebivalištu i sve vrste dozvola, poput vozačke i saobraćajne, dozvole za boravak, radne dozvole i drugih.

Na zahtev klijenata, prevodimo i sve vrste dokumenata iz poslovne sfere, poput rešenja o osnivanju pravnog lica, osnivačkog akta i statuta preduzeća, kao i bilanse stanja i uspeha, fakture, godišnje i revizorske izveštaje, sve vrste poslovnih ugovora i odluka, te ostala dokumenta koja se odnose na poslovanje neke kompanije.

U slučaju da želite da vaš web sajt bude profesionalno preveden sa ili na ruski jezik ne postoji bolje rešenje nego da za taj posao angažujete naše stručnjake, uzevši u obzir da je u pitanju specifična vrsta prevoda. To najpre kažemo zato, što prevodilac i sudski tumač za ruski jezik posebnu pažnju obraćaju na primenu svih SEO pravila (Search Engine Optimisation), kako bi sadržinu vašeg sajta učinili što bolje pozicioniranom na globalnoj mreži. Na taj način ćete imati višestruku korist, jer ćete osim prevoda dobiti i odlično kotiran internet sajt.

Uz to, prevodioci i sudski tumači za ruski jezik će obraditi i tekstualne sadržaje različite tematike, tako da prevodimo tekstove čija tema je vezana za neku od sledećih oblasti: ekonomija, marketing, sociologija, finansije, pravo, filozofija, nauka, medicina, psihologija, bankarstvo, informacione tehnologije, menadžment, ekologija i zaštita životne sredine, turizam, obrazovanje, komunikologija, farmacija, građevinska industrija, kao i bilo koja grana društvenih i prirodnih nauka.

Pored svega navedenog, sudski tumač i prevodilac za ruski jezik obrađuju i sva dokumenta iz oblasti obrazovanja, kao što su diplome i dodaci diplomi, potvrda o redovnom školovanju, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i nastavne planove i programe fakulteta, uverenje o položenim ispitima, te prepise ocena i sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a tiču se oblasti obrazovanja.

Prevodimo i rezultate naučnih istraživanja, naučne radove, ali i diplomske i seminarske radove, te sve vrste pravnih akata, poput presuda o razvodu braka, žalbi, tužbi sudskih odluka, presuda i rešenja, pa čak i tekovine Evropske Unije.

Sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a spadaju u red ličnih će naši prevodioci i sudski tumači za ruski jezik takođe obraditi u najkraćem mogućem roku. Pod tim najpre mislimo na ona dokumenta koja se najčešće zahtevaju, poput: uverenja o neosuđivanosti, potvrde o redovnim primanjima, potvrde o stanju računa u banci, saglasnosti za zastupanje, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o slobodnom bračnom stanju, potvrde o stalnom zaposlenju i sve ostale vrste izjava, uverenja, sagalsnosti i potvrda.

Mnoge knjige koje su napisane na ruskom jeziku su ugledale svetlo dana u našoj zemlji zahvaljujući radu naših stručnjaka, a oni sem beletristike, prevode i romane, prozna i poetska dela, i to u svakoj jezičkoj kombinaciji koja uključuje i ruski jezik. Sem toga, prevodimo i ilustrovane, dečije, ali i naučne i druge specijalizovane časopise, a prevodioci i sudski tumači za ruski jezik obrađuju i sve vrste reklamnih materijala (flajeri, plakati, brošure, katalozi, PR tekstovi i drugi).

U skladu sa zahtevima klijenata, vršimo i usmeno prevođenje sa ruskog na bilo koji od jezika iz naše ponude, odnosno sa jednog od jezika na ruski. Sem za konsekutivno, naši prevodioci i sudski tumači za ruski jezik su specijalizovani i za simultano, ali i za prevođenje uz pomoć šapata. Vršimo i redakturu svih onih materijala koji su već prevedeni, ali u kojima nisu ispoštovane smernice profesionalnog prevoda. Za izvršenje ove usluge su zaduženi visokostručni lektori i korektori koji su članovi tima Akademije Oxford.

Kao posebno zanimljivu uslugu, budući da je trenutno u ponudi ima samo kod nas, izdvajamo kompletnu obadu svih vrsta audio i video sadržaja. Pod tim mislimo na prevođenje igranih, animiranih, crtanih i dokumentarnih filmova, te serija, različitih vrsta emisija i radio reklame, uz dodatak usluga njihovog titlovanja i sinhronizacije.Prevođenje sa ruskog i na ruski jezik

Usluga za koju su specijalizovani prevodioci i sudski tumači za ruski jezik pri Akademiji Oxford podrazumeva ne samo prevođenje sa ruskog na naš jezik i sa srpskog na ruski, već i uslugu prevoda sa ruskog i na ruski jezik koja podrazumeva i jedan od preko 40 svetskih jezika za koje smo specijalizovani. Kada je ponuda jezika u pitanju, posebno naglašavamo da osim prevoda sa ruskog na engleski, francuski, nemački, italijanski, španski i portugalski, koji spadaju među one jezike za koje se najčešće i zahteva prevođenje sa i na ruski, kod nas možete dobiti uslugu onih stručnjaka koji su specijalizovani za rad sa sledećim jezicima: slovački, korejski, grčki, poljski, hrvatski, kineski, makedonski, češki, mađarski, norveški, bugarski, japanski, ukrajinski, švedski, turski, holandski, albanski, danski, slovenački, bosanski, finski, ali i estonski, znakovni, latinski, romski i još mnogo drugih jezika kojima se služe ljudi u svetu.

Samim tim što je sudski tumač i prevodilac za ruski jezik osoba kojoj je ovaj jezik maternji, možemo slobodno da kažemo da je u pitanju znanje vrhunskog kvaliteta.

Sa ruskog i na ruski jezik prevodimo svu vrstu dokumenata, kako lična i poslovna, tako i dokumentciju za tender, građevinsku i medicinsku dokumentaciju. Osim lekarskih nalaza i specifikacija farmaceutskih proizvoda, prevodimo i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i svu ostalu medicinsku dokumentaciju, kao i upustva za rukovanje i deklaracije proizvoda svih vrsta. Na vaš zahtev prevodimo i bilanse stanja i uspeha, rešenja o osnivanju pravnih lica, te sve vrste poslovnih odluka i ugovora, kao i revizorske i godišnje izveštaje, odnosno sva ona dokumenta koja spadaju u domen poslovnih. A prevodimo i ličnu kartu i pasoš, te potvrdu o prebivalištu i uverenje o državljanstvu, ali i radnu, saobraćajnu i vozačku dozvolu, kao i sve vrste izvoda iz matičnih knjiga, i rođenih i venčanih i umrlih, odnosno krštenicu, venčani list i umrlicu.

Na zahtev klijenata, sa ruskog i na ruski jezik prevodimo i sve sudske odluke, žalbe, tužbe i sudska rešenja, kao i tekovine Evropske Unije i sva druga pravna akta. Obrađujemo i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama u različitim prilikama, odnosno sve vrste uverenja, povrda, izjava i saglasnosti, kao što su recimo: potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti.

Osim toga, prevodimo i overavamo i uverenje o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, kao i diplomu i dodatak diplomi, te svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, prepise ocena, zatim potvrdu o redovnom školovanju, kao i sva druga dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a koja se isključivo odnose na oblast obrazovanja.

Uz uslugu prevoda svih navedenih dokumenta sa ruskog i na ruski jezik, a zahvaljujući činjenici da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, svim zainteresovanim klijentima nudimo i uslugu overe svih prevedenih dokumenata. Pod tim podrazumevamo da će klijenti u relativno kratkom roku dobiti kompletno obrađen dokument koji mogu odmah da koriste. Jedina stvar koja može da produži čitav proces prevođenja dokumenata sa ruskog i na ruski jezik i njihove overe, nije u našoj nadležnosti, a odnosi se na overu haškim Apostille pečatom. Za ovu vrstu overe su nadležni određeni sudski organi Republike Srbije i klijentima se savetuje da najpre dobiju informaciju o tome da li je uopšte potrebna ova vrsta overe za dokument koji žele da prevedemo sa ruskog i na ruski jezik, pa tek onda kada dobiju potvrdan odgovor treba da pitaju i koji tip overe Apostille pečatom potreban. To kažemo zato što se za određena dokumenta zahteva prvo izvršiti prevođenje i overu sudskog tumača, pa onda tako obrađen dokument i overiti haškim pečatom, dok za druga dokumenta obrada ide u suprotonom smeru, pa se prvo overava Apostille pečatom, a onda se prevodi i dokument i taj pečat, pa se tek onda vrši i njegova overa od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača.

Kod prevođenja dokumenata sa ruskog i na ruski jezik je vrlo bitno i da klijenti maksimalno ispoštuju pravila o slanju materijala na prevod, jer je neophodno da tom prilikom dostave i originale na uvid, uzevši u obzir da je to uobičajen uslov koji je propisan važećim zakonom. Razlog za ovaj postupak treba tražiti u činjenici da je ovlašćeni sudski tumač dužan da pre stavljanja svog zvaničnog pečata fizički uporedi sadržaj originalnog dokumenta sa prevedenim, pa tek nakon što se uveri da su poptpuno isti, može da izvrši overu prevoda. Upravo zato se i dokumenta na prevod dostavljaju ili lično u jednu od poslovnica Akademije Oxford, odnosno šalju preporučenom pošiljkom preko “Pošte Srbije” ili kurirskom službom direktno u odabranu poslovnicu. Sve ostale sadržaje za koje se ne zahteva overa možete da nam dostavite na prevod elektronskim putem, to jest na naš mejl.

A sa ruskog i na ruski jezik prevodimo i sve vrste tekstualnih materijala, počev od onih čija tema je vezana za politiku, bankarstvo, prava, ekonomiju i finansije, preko onih koji obrađuju bilo koju temu iz medicine, farmacije, ekologije i zaštite životne sredine, odnosno građevinske industrije i informacionih tehnologija, pa do onih čija tema se tiče psihologije, filozofije i sociologije, kao i sve tekstove koji se odnose na oblast marketinga, menadžmenta i komunikologije, te ostalih grana društvenih, odnosno prirodnih nauka.

Na vaš zahtev prevodimo i web sajtove i to maksimalno profesionalno, što primarno znači da posebnu pažnju obraćamo na implementaciju pravila SEO (Search Engine Optimisation), čime vam pružamo mogućnost da uz prevod sajta sa ruskog i na ruski jezik dobijete i odlično optimizovan sadržaj za pretraživače, što u praksi znači da će se on u relativno kratkom roku naći u samom vrhu pretrage, te ćete imati višestruku korist i od toga. Prevodimo i sadržaje knjiga i udžbenika, kako poetskih i proznih, tako i beletristiku i romane, ali i ilustrovane, dečije, naučne i popularne časopise.

U zavisnosti od vaših potreba, možemo da vam ponudimo i prevođenje svih vrsta audio i video materijala, a sa ruskog i na ruski jezik prevodimo serije, zabavne, naučne, informativne i dečije emisije, kao i radio reklame i dokumentarne, igrane, animirane i crtane filmove. Osim prevoda, na vaš zahtev ćemo izvršiti i njihovu sinhronizaciju i titlovanje, tako da ćete dobiti potpuno profesionalno obrađen sadržaj koji možete odmah da plasirate na bilo kom mediju.

Prevodimo i naučne, diplomske i seminarske radove, te rezultate naučnih istraživanja i naučne patente, ali i sve vrste materijala koji se odnose na oblast marketinga, poput reklamnih letaka i flajera, kataloga proizvoda ili usluga, PR tekstova, brošura i drugih.

Takođe, vršimo i redakturu svih onih sadržaja koji su neprofesionalno prevedeni sa ruskog i na ruski jezik. Zahvaljujući činjenici da su lektori i korektori čija je ovo specijalnost izuzetno iskusni, možete očekivati da ćete u najkraćem mogućem roku dobiti materijale koji će u potpunosti zadovoljiti sve smernice kvaliteta i profesionalnosti prevoda.

Uz uslugu prevoda u pisanoj formi, sa ruskog i na ruski jezik u svim kombinacijama jezika vršimo i usmeno prevođenje, a nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Pored simultanog, vršimo i konsekutivno i prevođenje pomoću šapata.

Prevod sa srpskog na ruski jezik

Prevodilački centar Akademije Oxford okuplja sve vodeće stručnjake u zemlji koji su specijalizovani za prevođenje sa srpskog jezika na ruski. A pod tim ne mislimo samo na prevodioce, već i na sudske tumače, čime smo svim onim klijentima kojima su potrebni prevodi dokumenata, maksimalno olakšali čitav proces, jer kod nas dobijaju prevod i overu dokumenata, za koju su zaduženi upravo sudski tumači. Dobro je poznato da dokument koji je samo preveden nema pravnu i zakonsku vrednost, te je neophodno da bude overen i pečatom sudskog tumača, kojim se potvrđuje da je prevod veran originalu. Jedino takav dokument može da se koristi u praksi, osim u onim situacijama kada se zahteva i overa haškim Apostille pečatom. Budući da za overu ovim pečatom nisu zaduženi sudski tumači, to klijenti treba samostalno da se raspitaju u nadležnom sudu da li je potrebno izvršiti overu Apostille pečatom za određeni dokument, te da li se haški pečat stavlja na početku ili na kraju, kako bi znali odakle počinje čitav proces. Naime, haški pečat se stavlja samo na pojedina dokumenta, a uglavnom se stavlja nakon što ga prevedu i overe naši stručnjaci, mada postoje i oni slučajevi kada se prvo dokument overava haškim pečatom, a onda se prevodi. Međutim, ovaj proces može da traje malo duže nego prethodno navedeni, uzevši u obzir da se u tom slučaju sa srpskog jezika na ruski prevodi i dokument i Apostille pečat, a onda se i overava pečatom sudskog tumača.

Prevodioci i sudski tumači će na vaš zahtev da obrade dokumenta bilo koje vrste, kako ona koja spadaju u lična, tako i ona koja se tiču poslovanja određenog privrednog subjekta, ali i različite vrste dokumentacije, te sva pravna akta.

Dozvola za boravak, radna dozvola, saobraćajna i vozačka dozvola, te potvrda o prebivalištu, pasoš, lična karta, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, umrlih i rođenih, odnosno venčani list, umrlica i krštenica, samo su neka od ličnih dokumenata za koja ćemo da uradimo prevod sa srpskog jezika na ruski i overu sudskog tumača, a u skladu sa vašim zahtevima. Takođe, obrađujemo i sve vrste poslovnih izveštaja, odnosno fianansijske, godišnje i revizorske, te poslovne ugovore i odluke, bilanse stanja i uspeha, kao i osnivački akt preduzeća, fakture, statut preduzeća, ali i rešenje o osnivanju pravnog lica, te presude o razvodu braka, odnosno sve ostale vrste sudskih presuda, odluka, tužbi žalbi i rešenja. A sa srpskog jezika na ruski prevodimo i tekovine Evropske Unije, sertifikate, licence i ostala pravna akta, kao i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama u mnogim situacijama: potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o redovnim primanjima, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, te uverenje o neosuđivanosti, ali i sve ostale vrste potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava.

Celokupnu medicinsku, tehničku i građevinsku, kao i dokumentaciju za tender takođe obrađujemo na zahtev klijenata. Sem građevinskih projekata i laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, kod nas možete da dobijete prevod sa srpskog jezika na ruski sledećih dokumenata: uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarskih nalaza, uputstava za rukovanje, deklaracija proizvoda, te dokumentacije o medicinskim proizvodima, odnosno svih ostalih dokumenata koji ulaze u sastav pomenutih vrsta dokumenatcija.

Prevođenje sa srpskog na ruski
Prevođenje sa ruskog na srpski

Prevodi dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke, isto spadaju u domen našeg rada, a prevodilac i sudski tumač, pored ostalih obrađuju i: uverenja o položenim ispitima, naučne radove, potvrde o redovnom školovanju, diplomske i seminarske radove, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, rezultate naučnih istraživanja, nastavne planove i programe fakulteta, naučne patente, prepise ocena, diplome i dodatke diplomi, kao i sva nepomenuta dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a vezana su za oblast nauke, odnosno obrazovanja.

Uzevši u obzir da je proces obrade dokumenata za koja su vam potrebni prevodi sa srpskog jezika na ruski precizno definisan, to se od klijenata zahteva da prilože i originale na uvid, jer sudski tumač treba da izvrši njihovo upoređivanje sa prevodima, ne bi li se uverio da se ne javljaju odstupanja. Ako ipak utvrdi da se prevodi i originali razlikuju, on klijentu preporučuje uslugu redakture prevedenih materijala, koju takođe vrše lektori i korektori Akademije Oxford, nakon čega se dokument nesmetano može overiti.

Baš zato što je potrebno dostaviti i originale na uvid, proces slanja dokumenata se u određenoj meri razlikuje u odnosu na one sadržaje za koje se ne zahteva overa, jer klijenti tada imaju mogućnost slanja na mejl, čime se proces njihovog prevođenja sa srpskog jezika na ruski u velikoj meri ubrzava, uzevši u obzir da i mi njima prevedene materijale možemo da pošaljemo na isti način.

Dakle, dokumenta za koja vam je potrebno prevođenje sa srpskog jezika na ruski možete da donesete lično i to u jednu od naših brojnih poslovnica, a kako ih Prevodilački centar Akademije Oxford u Srbiji ima preko 20, to vam neće biti teško da pronađete onu koja vam je najbliža. Takođe, možete i da ih pošaljete preko kurirske službe ili preporučeno, putem “Pošte Srbije”. Mi vama prevedena, te pečatom ovlašćenog sudskog tumača overena dokumenta možemo da pošaljemo na određenu adresu, ali cena ove usluge se ne uračunava u cenu osnovne usluge, već se naplaćuje direktno od klijenta prema cenovniku kurirske službe koja vam i dostavlja pošiljku. A imate i mogućnost da prevedena dokumenta preuzmete direktno u našoj poslovnici koja se nalazi u vašem gradu, to jest u onoj koja vam je najbliža.

Sem dokumenata, kod nas možete dobiti i prevod različitih vrsta tekstova, ma kako njihova sadržina bila kompleksna, odnosno koliko god da su obimni. Što se tema tekstova, ona se može odnositi zaista na bilo koju oblast, jer su naši prevodioci i sudski tumači sigurni ne samo u svoja profesionalna znanja, već i u ona koja spadaju u opšte obrazovanje. Filozofija, marketing, finansije, sociologija, građevinska industrija, pravo, sve grane prirodnih nauka, ekonomija, turizam, psihologija, bankarstvo, menadžment, društvene nauke, ekologija i zaštita životne sredine, građevinska industrija, obrazovanje, medicina, informacione tehnologije, nauka, komunikologija i farmacija su samo pojedine oblasti na koje može da se odnosi tema ovih sadržaja.

Prevodimo i različite audio i video sadržaje, te vršimo njihovo titlovanje i sinhronizaciju, a prema zahtevima klijenata. Osim igranih, animiranih, dokumentarnih i crtanih filmova, kod nas vas očekuju i prevodi sa srpskog jezika na ruski reklamnih poruka, ali i serija, te informativnih, zabavnih, dečijih i ostalih vrsta emisija. Takođe, prevodimo i web sajtove, ali i ostale sadržaje koji su vezani za oblast informacionih tehnologija, poput internet prodavnica i online kataloga, odnosno softvere, te svaku aplikaciju i program koji zahtevaju naši klijenti. Ovde je vrlo važno naglasiti da prevodilac i sudski tumač koji su zaduženi za ovaj segment prevođenja itekako vode računa o pravilima SEO (Search Engine Optimisation), koja stručno implementiraju u svoj rad, obezbeđujući na taj način prevedenim materijalima mnogo bolju poziciju na pretraživačima.

Pored svega što smo pomenuli, radimo i prevod sa srpskog jezika na ruski za knjige svih vrsta, kako za udžbenike, tako i za književna dela proze i poezije, a na vaš zahtev prevodimo i romane i beletristiku, ali i članke iz novina i različite tipove časopisa (stručne, ilustrovane, dečije i druge). Sve vrste sadržaja koji su vezani za oblast marektinga ćemo u najkraćem mogućem roku obraditi u skladu sa svim pravilima ove struke, te na najbolji mogući način preneti i prilagoditi ciljanom jeziku marketinšku prouku koju oni sadrže. Uz PR tekstove, brošure i kataloge usluga, odnosno proizvoda, kod nas dobijate i prevod sa srpskog jezika na ruski za reklamne letke i flajere, te plakate i vizit kartice.

Usmeno prevođenje sa srpskog jezika na ruski takođe spada u red usluga koje pružamo našim klijentima, bez obzira da li im je potrebno simultano, konsekutivno ili prevođenje uz pomoć šapata. A na vaš zahtev vršimo po najpovoljnijim uslovima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevodi uverenja o državljanstvu sa srpskog na ruski jezik i overa sudskog tumača

Kako je prevođenje uverenja o državljanstvu sa srpskog jezika na ruski jedan od najčešćih zahteva koji dobijaju prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford to smo ovaj dokument posebno izdvojili, mada obrađujemo i sva ostala lična dokumenta. A pod tim ne mislimo samo na pasoš i ličnu kartu, već i na potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih, odnosno krštenicu, radnu dozvolu, te vozačku dozvolu, ali i umrlicu i venčani list, to jest izvod iz matične knjige umrlih i venčanih, te dozvolu za boravak i saobraćajnu dozvolu, kao i sva ostala dokumenta koja ovom prilikom nismo naveli, a spadaju u lična.

Sa srpskog jezika na ruski prevodimo i tekovine Evropske Unije, licence, punomoćja, presude o razvodu braka, te sve ostale tipove sudskih presuda, odnosno žalbi, tužbi, odluka i rešenja, sertifikate i sva druga pravna akta. Takođe, prevodimo i dokumenta koja su vezana za poslovanje kako preduzetnika tako i kompanije, tako da prevodilac i sudski tumač pored ostalih obrađuju i: poslovne odluke i ugovore, bilanse uspeha i stanja, osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnih lica, te sve vrste poslovnih izveštaja, kako godišnje, tako i finansijske i revizorske, ali i statute preduzeća i ostala dokumenta ove vrste.

Sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, poput izjava, saglasnosti, potvrda i uverenja ćemo takođe da prevedemo u skladu sa vašim zahtevima, te da ih overimo pečatom zvaničnog sudskog tumača. Potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o redovnim primanjima, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, samo su neka od dokumenata iz ove grupe koja će da obrade prevodilac i sudski tumač prema vašim zahtevima.

Pomenuta dokumenta ćemo najpre prevesti, a onda i overiti pečatom sudskog tumača, te ćete u relativno kratkom roku dobiti dokument koji možete da koristite, budući da sudski tumač svojim pečatom potvrđuje da je on istovetan kao i original. Jedino što može da utiče na buduće korišćenje dokumenta koji obrade naši prevodioci i sudski tumači jeste haški Apostille pečat, za koji su nadležni osnovni sudovi širom Srbije. Reč je o tome da se ovaj pečat stavlja samo na određena dokumenta i to direktno u sudu ili pre ili pošto naši stručnjaci završe svoj posao. Zapravo, zato se i preporučuje da klijenti provere u okviru nadležnih institucija da li je i za njihov dokument potrebna ova vrsta overe, te da pitaju po kom principu se vrši za taj dokument, jer će tako znatno da uštede i vreme i novac, pošto će im biti sasvim jasno da li dokument prvo donose nama ili ga nose u sud. Uz to, dobro je da znate i da proces kada se prvo stavlja Apostille pečat može malo duže da traje nego kada se haški pečat stavlja na kraju obrade, jer se tada prevode i dokument i Apostille pečat.

Dokumenta za koja želite da dobijete prevod sa srpskog jezika na ruski nam donosite lično u bilo koju od naših poslovnica ili šaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno putem kurirske službe. Obrađena dokumenta dobijate ili na kućnu adresu ili ih preuzimate lično u našoj poslovnici. Za uslugu dostave na adresu se angažuje kurirska služba, te klijenti direktno vrše plaćanje kuriru prilikom isporuke, a prema važećem cenovniku kurirske službe. Komunikacija između vas i stručnog tima Akademije Oxford za sva ona dokumenta za koja se ne radi overa može da se odvija i elektronskim putem, tako da nam ih možete poslati na mejl, a na isti način možete da dobijete i prevedene sadržaje.

Prevodi reklamnih materijala sa srpskog na ruski jezik

Prevođenje reklamnih materijala sa srpskog na ruski jezik je još jedna u nizu usluga koje pružamo svim zainteresovanim klijentima. Osim prevoda PR tekstova kod nas možete dobiti i prevod brošura, kataloga, flajera, letakata, plakata i vizit kartica. Samim tim što se radi o posebnoj vrsti materijala naši prevodioci i sudski tumači ulazu sva potrebna znanja i veštine kako bi na najbolji mogući način preneli reklamnu poruku koju oni sadrže. Upravo zahvaljujući tome što se trude da reklamnu poruku prilagode ciljanom jeziku, šta je u ovom slučaju ruski oni ispunjavaju osnovni cilj prevođenja reklamnih materijala. To znači da govornici ruskog jezika na najbolji mogući način uspevaju da se upoznaju sa određenim proizvodom ili uslugom.

Naši prevodioci i sudski tumači će na vaš zahtev obraditi i sve vrste sadržaja koji su vezani za oblast informacionih tehnologija. A to znači da osim web sajtova, sa srpskog na ruski jezik prevode i sve vrste programa i aplikacija koji su vam potrebni, kao i sadržinu internet kataloga usluga i proizvoda i online prodavnica. Samim tim što prevodilac i sudski tumač tokom procesa obrade ovakvih vrsta materijala vode računa o primeni pravila dobre optimizacije, tako prevedeni internet sadržaji se vrlo brzo nađu u samom vrhu pretrage. A koliko je SEO (Search Engine Optimisation) bitna u procesu prevođenja sa srpskog na ruski jezik ovakvih sadržaja jasno govori i podatak da su svi internet sajtovi koje su preveli naši stručnjaci i dalje među prvima u pretraživačima.

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke sa srpskog jezika na ruski

U okviru bilo koje poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford koje se u Srbiji nalaze na preko 20 lokacija možete dobiti prevod sa srpskog na ruski jezik svih onih dokumenata koja se podnose nadležnim službama, a koja su vezana za oblast obrazovanja odnosno nauke. Pod tim mislimo najpre na prevođenje diplome i dodatka diplomi, te svedočanstava završenih razreda osnovnih i srednjih škola, mada naš prevodilac i sudski tumač obrađuju i ostala dokumenta iz pomenutih oblasti kao što su: prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, ali i naučne radove i naučne patente, te rezultate naučnih istraživanja, seminarske i diplomske radove.

Osim ovih dokumenata naši prevodioci i sudski tumači sa srpskog na ruski jezik prevode i sve vrste dokumentacija. To se odnosi najpre na medicinsku dokumentaciju koja je ujedno i najtraženija kada je u pitanju prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, a na zahtev klijenata obrađujemo i dokumentaciju za tendere te tehničku i građevinsku dokumentaciju. Laboratorijske analize tehničkih uzoraka, specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstva za rukovanje te građevinski projekti i deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda i uputstva za rukovanje, samo su neka od dokumenata koja obrađujemo na vaš zahtev.

Samim tim što je reč o zvaničnim dokumentima klijenti koji nama prepuste njihovu obradu su u velikoj prednosti, jer u relativno kratkom roku dobijaju dokument koji je ne samo preveden sa srpskog na ruski jezik već i overen pečatom zvaničnog sudskog tumača. A to znači da je taj dokument veran originalu, pa se kao takav može koristiti u bilo kojoj situaciji kao i originalan dokument.

Ako se uzme u obzir podatak da je procedura prevođenja i overe dokumenata jasno određena važećim zakonskim aktima biće vam mnogo jasnije i zbog čega ste dužni da nam dostavite originalna dokumenta na uvid. Naime, sudski tumač pre nego što se stavi pečat na dokument koji je preveden sa srpskog na ruski jezik mora lično da se uveri da između originala i prevoda ne postoji nikakva razlika. Tek kada se uveri da su u pitanju istovetna dokumenta on stavlja svoj pečat na prevod i time ga praktično rečeno proglašava vernim originalu. Samo u slučaju da se za određeni dokument zahteva i specifična vrsta overe koja je poznata kao haški Apostille pečat, proces prevođenja dokumenata sa srpskog na ruski može imati drugačiji tok. Preciznije rečeno, klijent kome su potrebni prevodi u ovoj jezičkoj kombinaciji treba da izvrši proveru u nadležnom sudu o ovoj vrsti overe za njegova dokumenta pre nego što počne njihovo prevođenje. Stvar je u tome da za overu haškim pečatom nisu nadležni prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford, već osnovni sudovi koji se nalaze širom Srbije. Zato je potrebno da klijent najpre samostalno potraži ove informacije, kako ne bi bez potrebe trošio ni svoje vreme ni svoj novac, jer se overa haškim pečatom najčešće vrši na dva načina, a u zavisnosti od toga koja vrsta dokumenata se prevodi sa srpskog na ruski jezik. Osim što se haški pečat stavlja nakon obrade naših stručnjaka, postoji i druga opcija koja podrazumeva da se dokument prvo overava Apostille pečatom, zatim se sa srpskog na ruski jezik prevodi i dokument i haški pečat i na kraju se takav dokument overava od strane sudskog tumača.

Kako je potrebno da nam dostavite originalna dokumenta na uvid, možete ih poslati preporučeno preko “Pošte Srbije” ili preko kurirske službe, a možete i da ih donesete lično u jednu od naših poslovnica. A kada prevodilac i sudski tumač završe svoj posao, obrađena dokumenta možete da preuzmete lično ili pak da zahtevate da vam ih pošaljemo na određenu adresu. Ovu uslugu će izvršiti kurirska služba i naplatiti je direktno od klijenta prilikom dostave prema ceni koja je navedena u važećem cenovniku.

Usmeno prevođenje sa srpskog na ruski jezik

U nizu usluga koje nas izdvajaju u odnosu na slične institucije svakako je i usmeno prevođenje sa srpskog jezika na ruski. Prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford će na vaš zahtev izvršiti ne samo simultano prevođenje koje je i najčešće u upotrebi, već i konsekutivno kao i posebnu vrstu usmenog prevoda koja je poznata kao prevođenje uz pomoć šapata. U skladu sa potrebama naših klijenata, a po najpristupačnijim uslovima vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Ukoliko organizujete neki događaj za koji vam je potrebno usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika ne oklevajte da kontaktirate našu najbližu poslovnicu. A da bismo izradili ponudu potrebno je da nam dostavite sve relevantne informacije o događaju koji organizujete, odnosno da nas obavestite o tome koliko učesnika se očekuje, koliko će trajati, te gde će se održati. Na osnovu dobijenih informacija ćemo pripremiti najbolju moguću ponudu koja će u potpunosti odgovoriti na zahteve događaja, te će svi učesnici biti maksimalno zadovoljni, a i vi kao organizator.

Osim ove usluge Prevodilački centar Akademije Oxford je naročito poznat po prevođenju različitih vrsta video i audio materijala, uzevši u obzir da ova usluga uključuje i njihovo titlovanje i sinhronizaciju. Tako klijent u relativno kratkom roku dobija kompletno obrađene serije i reklamne poruke, a sa srpskog jezika na ruski prevodimo i informativne, obrazovne i dečije emisije, te igrane, dokumentarne, crtane i animirane filmove.

Prevodi tekstova iz oblasti politike sa srpskog jezika na ruski

U slučaju da su vam potrebni prevodi tekstova iz oblasti politike sa srpskog na ruski jezik ne postoji bolji način da ih dobijete nego da ovaj posao prepustite prevodiocima i sudskim tumačima Akademije Oxford. Osim visokih profesionalnih kvalifikacija koje neosporno poseduju oni imaju i sasvim dovoljno iskustva u prevođenju ovakvih sadržaja tako da će u optimalnom roku i na najbolji mogući način prevesti ne samo tekstove iz oblasti politike, već i one koji se odnose na ma koju od pomenutih oblasti: nauka, medicina, filozofija, farmacija, obrazovanje, građevinska industrija, turizam, komunikologija, finansije, politika, politika, ekologija i zaštita životne sredine, bankarstvo, sociologija, informacione tehnologije, psihologij, menadžment, informacione tehnologije, marketing, kao i sve ostale grane prirodnih i društvenih nauka koje nismo pomenuli.

Naši prevodioci i sudski tumači ce sa srpskog jezika na ruski prevesti i književna dela poput beletristike, romana, proze i poezije, ali i udžbenike, članke iz novina i sadržinu različitih vrsta časopisa, kako ilustrovanih i dečijih, tako i stručnih i ostalih.

Prevodi sa ruskog na srpski jezik

Jedna od takođe vrlo zastupljenih usluga u okviru Akademije Oxford jeste i prevođenje sa ruskog jezika na srpski. Ukoliko postoji potreba za prevodima bilo koje vrste dokumenata u ovoj kombinaciji jezika ne oklevajte da kontaktirate jednu od preko 20 naših poslovnica.

Takođe je vrlo važno da napomenemo i to da su u našem timu ne samo prevodioci, već i sudski tumači, čime svaki klijent kome su potrebni prevodi dokumenata sa ruskog jezika na srpski dobija kompletnu uslugu, koja podrazumeva ne samo po njihovo prevođenje već i overu od strane ovlašćenog sudskog tumača, tako da upravo na taj način klijenti štede ne samo svoje vreme već i novac, jer u našoj poslovnici dobijaju kompletno obrađen dokument koji praktično mogu odmah da koriste. Ipak da sve nije baš tako kao što izgleda jasno pokazuje i podatak da postoje i ona dokumenta kod kojih se osim prevoda i overe sudskog tumača zahteva još i overa haškim Apostille pečatom. A za overu ovim pečatom su nadležni osnovni sudovi širom Srbije, pa se savetuje klijentima da najpre u nadležnom sudu u njihovom gradu potraže informacije da li se overa haškim pečatom zahteva i za njihov dokument, te ako dobiju potvrdan odgovor moraju da pitaju i da li se Apostille pečat stavlja na samom početku obrade dokumenta ili na njegovom kraju. Da ne bi bilo zabune trebalo bi da znate i to da se haški pečat ne zahteva za sva dokumenta, a za ona za koje se zahteva se stavlja nakon prevoda i overe od strane sudskog tumača ili se, pak prvo stavlja Apostille pečat, pa se onda prevode i dokument i pečat, a na kraju takav dokument overava sudski tumači svojim pečatom. Upravo iz tog razloga je važno da klijenti saznaju na vreme da li se i po kom principu zahteva overa haškim pečatom za dokument koji žele da dobiju preveden sa ruskog jezika na srpski. Uz to procedura prevoda i overe dokumenata podrazumeva da sudski tumač mora da uporedi preveden dokument sa originalom, jer je neophodno da se uveri da među njima ne postoji razlika.Tek tada on ima pravo da overi preveden dokument, jer on svojim pečatom potvrđuje da je prevod isti kao i originaln, tako da može da se preda bilo kojoj nadležnoj službi. A da bi sudski tumač mogao da izvrši upoređivanje dokumenata, klijent mora da dostavi originale na uvid. To znači da može da ih pošalje preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno da ih lično donese u jednu od poslovnica Akademije Oxford koje se nalaze u mnogim gradovima širom zemlje.

Sve ostale materijale za koje se ne vrši overa klijenti mogu da dostave putem mejla, a na isti način mogu da dobiju obrađene sadržaje. Što se dostave prevedenih i overenih dokumenata tiče, klijenti mogu da ih preuzmu lično ili da ih dobiju na adresu koju navedu. Za dostavu dokumenata na adresu se angažuje kurirska služba tako da se ova usluga naplaćuje prema njihovom važećem cenovniku i to direktno od klijenta prilikom preuzimanja.

Od dokumenata prevodimo ne samo lična i poslovna, već i sve vrste dokumentacije poput građevinske, tehničke, medicinske i tenderske, ali i dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, kao i sve vrste potvrda, izjava, uverenja i saglasnosti. Naši prevodioci i sudski tumači će na zahtev klijenata obraditi, pored ostalih i: uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu, ličnu kartu, pasoš, vozačku i saobraćajnu dozvolu, te radnu dozvolu, ali i dozvolu za boravak i sve vrste izvoda iz matičnih knjiga, kako rođenih, tako i venčanih i umrlih, to jest krštenicu venčani list i umrlicu.

Sva ona dokumenta koja se tiču poslovanja pravnog subjekta, a za koja su vam potrebni prevodi sa ruskog jezika na srpski ćemo takođe obraditi u kratkom roku. To se odnosi najpre na rešenje o osnivanju pravnog lica, bilanse uspeha i stanja, te fakture, poslovne odluke i sve vrste poslovnih izveštaja, poput revizorskih, finansijskih i godišnjih, a prevodimo i statute preduzeća, odnosno sva ostala dokumenta koja spadaju u domen poslovanja.

Prevođenje sa ruskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na ruski

Na vaš zahtev sa ruskog jezika na srpski ćemo prevesti i tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka, sve tipove sertifikata i licenci, kao i ugovore, odnosno sudske odluke, presude, rešenja, tužbe i žalbe, te ostala nenavedena pravna akta.

Što se tiče dokumenata koja se predaju u različitim situacijama i njih ćemo prevesti i overiti na vaš zahtev a to se najpre odnosi na: potvrdu o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrdu o stalnom zaposlenju, potvrdu o visini primanja, kao i sve ostale vrste potvrda, saglasnosti, uverenja i izjava.

I dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja i nauke će naš prevodilac i sudski tumač takođe prevesti sa ruskog na naš jezik. Sem naučnih radova, te seminarskih i diplomskih, prevodimo i: prepise ocena, nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, te diplome i dodatke diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, kao i mnoga druga dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u različitim prilikama, a tiču se ove dve oblasti.

Sem navedenog, sa ruskog jezika na srpski prevodimo i građevinske projekte, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te deklaracije proizvoda, lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda i uputstva za rukovanje, ali i sva ostala dokumenta koja se tiču tehničke, građevinske, medicinske i tenderske dokumentacije.

Sem dokumenata prevodimo i sve ostale vrste sadržaja, a naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za usmeno prevođenje sa ruskog jezika na srpski. Pored simultanog i konsekutivnog prevođenja vršimo i prevođenje uz pomoć šapata, a nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ukoliko se za određeni događaj zahteva upravo ova vrsta prevoda. Kod nas možete da dobijete i uslugu redakture sadržaja koje je već neko prevodio, ali nije to uradio u skladu sa pravilima struke. Lektori i korektori koji su u našem timu zaduženi za pružanje ove usluge imaju sasvim dovoljno iskustva tako da će savesno i relativno brzo izvršiti lekturu i korekturu svih dostavljenih sadržaja. Sa ruskog jezika na srpski prevodimo i web sajtove, softver (aplikacije i programe), ali i sadržinu online kataloga i web prodavnica. Osnovni razlog naše uspešnosti u prevođenju materijala iz oblasti informacionih tehnologija leži u činjenici da sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford posebnu pažnju obraćaju na primenu pravila dobre optimizacije prevedenih sadržaja, a to znači da tokom procesa obrade pomenutih materijala implementiraju sva SEO pravila (Search Engine Optimisation), kako bi prevedeni sadržaji imali što bolju poziciju u okviru internet pretraživača.

Takođe prevodimo i knjige i udžbenike, te sve vrste književnih dela, počev od poezije i proze preko romana i beletristikem a obrađujemo i članke iz novina, kao i sadržinu svih vrsta časopisa (ilustrovani, dečiji, stručni i ostali).

Posebno smo ponosni na uslugu koja se odnosi na prevođenje audio, odnosno video materijala, jer spadamo u jednu od retkih institucija u zemlji koje mogu da se pohvale kompletnom obradom reklamnih poruka, informativnih, zabavnih, dečijih i svih ostalih vrsta emisija, te serija, ali i animiranih, dokumentarnih, crtanih, igranih i ostalih vrsta filmova. Praktično gledano to znači da klijent na jednom mestu i u relativno kratkom roku dobija kompletno obrađeni audio i video materijal koji može da plasira na svim medijima.

Takođe kod nas možete da dobijete i prevođenje svih vrsta materijala koji su vezani za oblast marketinga, a sa ruskog jezika na srpski pored ostalog prevodimo reklamne letke i flajere, PR tekstove, brošure, plakate, te kataloge, bilo usluga bilo proizvoda. Takođe u slučaju potrebe prevodimo i različite vrste tekstualnih sadržaja bez obzira da li je reč o onima koji će biti plasirani užem krugu stručnjaka ili se, pak radi o tekstovima koji su namenjeni prezentovanju za javnost. Kako prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford koji su angažovani na obradi ovakvih materijala imaju sasvim dovoljno iskustva, ali i bogato opšte znanje to sa sigurnošću možemo reći da se tema ovih tekstova može odnositi na bilo koju oblas. Ekologija i zaštita životne sredine, filozofija, medicina, nauka, obrazovanje, ekonomija, politika, sociologija, pravo, bankarstvo, informacione tehnologije, finansije, medicina, građevinska industrija, komunikologija, marketing, menadžment, te sve grane društvenih i prirodnih nauka samo su neke od oblasti za koje može da bude vezana njihova tema.

Prevodi dokumenata iz oblasti nauke i obrazovanja sa ruskog jezika na srpski

Prevođenje dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke sa ruskog na srpski jezik se odnosi ne samo na diplomu i dodatak diplomi, te svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, već i na naučne radove, rezultate naučnih istraživanja, uverenja o položenim ispitima, ali i naučne patente, potvrde o redovnom školovanju, prepise ocena, te nastavne planove i programe fakulteta, odnosno na sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a tiču se oblasti nauke i obrazovanja.

Takođe, prevodioci i sudski tumači u ovoj kombinaciji jezika obrađuju i medicinsku, tehničku, tendersku i građevinsku dokumentaciju, a to znači da prevode ne samo dokumentacija o medicinskim proizvodima, već i: uputstva za lekove. građevinske projekte, lekarske nalaze, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te specifikacije farmaceutskih proizvoda i sva ostala dokumenta koja čine pomenute vrste dokumentacije. A sem toga, kod nas možete dobiti i prevod sa ruskog na srpski jezik tekovina Evropske Unije, odnosno svih vrsta pravnih akata, kako licenci, punomoćja i sertifikata, tako i sudskih rešenja, tužbi, žalbi i odluka, ali i ugovora, te mnogih drugih dokumenata ovog tipa. Prevodimo i ona dokumenta koja se smatraju ličnim i poslovnim, tako da kod nas možete dobiti prevod lične karte, pasoša i izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno krštenice ali i: radne dozvole, dozvole za boravak, saobraćajne i vozačke dozvole, te izvoda iz matičnih knjiga venčanih i umrlih, to jest venčanog lista i umrlice, potvrde o prebivalištu, kao i revizorskih izveštaja, bilansa uspeha, rešenja o osnivanju pravnog lica, statuta preduzeća, bilansa stanja, odnosno svih vrsta poslovnih izveštaja, poput godišnjih i finansijskih, poslovnih ugovora i mnogih drugih dokumenata koje spadaju u lična ili poslovna.

Sve vrste potvrda, saglasnosti, izjava i uverenja, odnosno dokumenata koja se podnose nadležnim službama u mnogim prilikama, takođe prevodimo sa ruskog jezika na srpski. Potvrda o redovnim primanjima, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, te potvrda o stalnom zaposlenju samo su neka od tih dokumenata.

A kako je reč o posebnoj vrsti prevoda, jer se za dokumenta zahteva i overa od strane sudskog tumača to su svi klijenti dužni da prilikom slanja dokumenata na prevod svakako pošalju i originalna dokumenta na uvid, uzevši u obzir da je to deo uobičajne procedure overe. Takođe se savetuje i da u osnovnom sudu u svom gradu proverite da li se za određeni dokument zahteva i dodatna vrsta overe koja je poznata kao haški Apostille pečat. Da ne bi bilo zabune, prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford nemaju nikakva ovlašćenja u vezi sa ovom vrstom overe tako da vam ne mogu dati validne informacije o njoj, ali ukoliko je potrebno uputiće vas na one državne organe koji su za nju nadležni. Kada kažemo da treba da se raspitate, pod tim mislimo da prvo pitate da li se uopšte za određeni dokument za koji vam je potreban prevod sa ruskog jezika na srpski zahteva overa haškim pečatom ili ne, te ukoliko dobijete potvrdu da treba onda morate da pitate i da li se haški pečat stavlja nakon obrade dokumenata od strane naših stručnjaka ili se, pak stavlja prvo Apostille pečat, pa se onda dokument donosi u Prevodilački centar Akademije Oxford na dalju obradu. Na taj način ćete u velikoj meri uštedeti svoje vreme, ali i novac jer ćete tačno znati da li dokumenta prvo donosite nama ili ih nosite u osnovni sud u vašem gradu. Takođe bi trebalo da imate na umu i to da ako se Apostille pečat stavlja na početku, onda se ne prevodi ne samo dokument već i njegov sadržaj, pa se takav dokument overava, tako da ovaj proces može da traje nešto duže nego kada se Apostille pečat stavlja nakon prevoda i overava od strane sudskog tumača tačka.

Samim tim što ste dužni da na uvid dostavite i originalna dokumenta proces slanja ovakvih sadržaja na obradu se donekle razlikuje u odnosu na one situacije kada se ne zahteva overa. To znači da dokumenta možete ili da donesete lično u jednu od preko 20 naših poslovnica ili ih možete poslati putem kurirske službe,te preporučeno preko “Pošte Srbije”. Što se dostave prevedenih i overenih dokumenata tiče, možete ih dobiti na određenu adresu ili ih preuzeti lično u našoj poslovnici. Ukoliko se odlučite za dostavu na adresu, morate znati i to da se za ovu uslugu angažuje kurirska služba, te da ona nije uračunata u cenu prevoda i overe dokumenata. tako da se naplaćuje prema njihovom važećem cenovniku i to lično od klijenta koji je dužan da plati prilikom preuzimanja pošiljke.

Prevod softvera sa ruskog na srpski jezik

Kada je u pitanju prevođenje softvera sa ruskog jezika na srpski, naši prevodioci sudski tumači će na zahtev klijenta prevesti apsolutno sve aplikacije i programe u ovoj kombinaciji jezika. Sem softvera prevodimo i sadržinu web prodavnica i online kataloga kao i internet sajtove. Posebno naglašavamo da se tokom obrade ovakvih vrsta materijala naročita pažnja obraća na primenu pravila dobre optimizacije prevedenih sadržaja, jer je to jedini način da oni budu kotirani što bolje u polju pretrage. A to znači da prevodilac i sudski tumač primenjuju sva pravila dobre SEO (Search Engine Optimisation), čemu govori u prilog i činjenica da su svi sajtovi koje su oni prevodili sa ruskog jezika na srpski i dalje u samom vrhu pretrage.

Pored sajtova, prevodimo i sve vrste tekstualnih sadržaja, bez obzira koja je njihova tema i koliko su kompleksni i dugi, te da li se radi o stručnim ili o drugim vrstama tekstova. Ako kažemo da prevodimo apsolutno sve tekstove to znači da se njihova tema može odnositi kako na oblasti sociologije, filozofije i psihologije, tako i na oblasti politike, prava, finansija, bankarstva i ekonomije, ali i na oblast: komunikologije, marketinga, menadžmenta, nauke, obrazovanja, medicine, farmacije, građevinske industrije, informacionih tehnologija, turizma, ekologije i zaptite životne sredine, farmacije, medicine i mnogih drugih grana, kako prirodnih, tako i društvenih nauka. Velika je prednost kod prevođenja ovakvih sadržaja, jer su klijenti u mogućnosti da nam materijale na prevod pošalju putem mejla, te na taj način uštede i svoje i naše vreme, a isto tako i mi njima možemo poslati obrađene sadržaje.

Uz to, obrađujemo i udžbenike, ali i književna dela, poput beletristike, proze, poezije i romana. Takođe, sa ruskog jezika na srpski prevodimo i članke iz novina, ali i sadržinu informativnih, dečijih, stručnih i svih drugih vrsta časopisa.

Prevođenje PR tekstova sa ruskog na sprski jezik

Samim tim što se oblast marketinga iz dana u dan menja u skladu sa potrebama tržišta pojavljuju se i novi načini reklamiranja. Jedan od njih, koji je sasvim sigurno i najzastupljeniji u savremenom svetu podrazumeva reklamiranje putem specijalno osmišljenih takozvanih PR tekstova. Ukoliko su vam potrebni prevodi ovakvih sadržaja sa ruskog jezika na srpski, naši sudski tumači i prevodioci će ih ne samo prevesti, već i reklamnu poruku koju oni sadrže na primeren način prilagoditi srpskom jeziku, kako bi se određeni proizvod ili usluga koji se tim putem reklamiraju približili potencijalnim korisnicima, odnosno kupcima kojima je srpski jezik maternji. Upravo na taj način se postiže osnovni cilj prevođenja reklamnih materijala.

A sa ruskog jezika na srpski, osim PR tekstova prevodimo i reklamne flajere, letke i plakate, ali i vizit kartice, kataloge i brošure, odnosno sve ostale vrste materijala iz oblasti reklamiranja.

Kod nas možete da dobijete i prevod serija, reklamnih poruka, filmova i emisija, ali i njihovo titlovanje ili sinhronizaciju. To znači da će prevodilac i sudski tumač obraditi i igrane i dokumentarne, ali i crtane i animirane filmove, kao i dečije, obrazovne, informativne i zabavne emisije, odnosno reklamne poruke i serije. Nakon toga će posao nastaviti profesionalni titleri, odnosno grupa glumaca specijalizovanih za njihovu sinhronizaciju. Tako klijenti u optimalnom roku dobijaju materijale koje mogu da plasiraju na televiziji, radiju, odnosno u bioskopu i na internetu ili bilo gde gde žele.

U timu Akademije Oxford su i prevodioci sudski tumači čija je specijalnost usmeno prevođenje sa ruskog jezika na srpski. Mada je simultano prevođenje najzastupljenije u praksi, naši stručnjaci obavljaju i prevođenje uz pomoć šapata i konsekutivno prevođenje, tako da ćemo najbolji mogući način odgovoriti zahtevima događaja koji organizuje. A u skladu sa konceptom samog događaja, nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Ukoliko želite da pripremimo ponudu, vrlo je važno da nam dostavite sve potrebne informacije o događaju za koji vam je potrebno usmeno prevođenje sa ruskog jezika na srpski. Pod tim mislimo prvenstveno na sam koncept događaja, ali i na podatke o broju učesnika, njegovom trajanju, te informacije o prostoru u kome će biti održan. Upravo ti podaci pomažu članovima našeg stručnog tima da osmisle najbolju ponudu kojom ćete biti zadovoljni i vi kao organizator, ali i svi učesnici događaja.

Takođe napominjemo da su u našem timu i profesionalni lektori i korektori, koji će u skladu sa vašim zahtevima izvršiti sve potrebne korekcije na materijalima koje je neko već prevodio sa ruskog jezika na srpski, ali pritom nije ispoštovao pravila struke. A po završetku redakture materijala ćete biti sasvim zadovoljni, jer naši stručnjaci imaju sasvim dovoljno iskustva i susretali su se sa različito obrađenim sadržajima koje su uspeli da prilagode svim pravilima prevodilačke struke.

Prevod sa ruskog na druge jezike


Prevodilac za ruski jezik

Prevodilac za ruski jezik

Ukoliko Vam je isključivo potrebna usluga prevođenja, na našoj Akademiji Vam je dostupan i prevodilac za ruski jezik

Vidi više o prevodiocu za ruski jezik >>>

Kurs ruskog jezika

Škola ruskog jezika

S druge strane, ukoliko želite da naučite ruski jezik, dovoljno je da se prijavite za kurs ruskog jezika koji je dostupan na našoj Akademiji. Kursevi su namenjeni svim uzrastima i može se pohađati grupno, individualno i online.

Vidi više o kursu ruskog jezika >>>


Sudski tumač za ruski jezik - Akademija Oxford
Sudski tumač za ruski jezik
Prevodilac za ruski jezik

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ruski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje