Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za slovenački jezik

S obzirom na to da je praćenje nastave ovog tipa navedeno kao jedan od uslova konkursa za sudskog tumača za slovenački jezik, jasno je zbog čega je važno da zainteresovani primarno izvrši zvaničnu prijavu.

Mora se napomenuti da se specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za slovenački jezik tokom cele kalendarske godine organizuje, pa je tako moguće u bilo koje vreme na mejl da kandidati pošalju sve potrebne informacije, a mogu i lično da u predstavništvo ove institucije dođu, odnosno da prijavu izvrše telefonom. A od podataka se zahteva kako njihovo ime i prezime, tako i datum rođenja, ali i obavezno broj mobilnog, odnosno fiksnog telefona.

Podrazumeva se da će ovlašćeno lice u poslovnici, u kojoj su se prijavili da ih obavesti naknadno o datumu upisa, te će posebno naglasiti da se njihovo lično prisustvo tom prilikom zahteva. Takođe će ih informisati i o dokumentaciji, to jest o pojedinačnim dokumentima koja će morati prilikom upisa zvanično i da prilože.


Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za slovenački jezik

Naročito je važno da zainteresovani znaju i to da se ova edukacija može pohađati kako online, tako i na klasičan način, a da je predviđeno i za jednu i za drugu da budu organizovane ili putem grupne nastave ili u skladu sa onim pravilima, koja navodi individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za slovenački jezik.

Najpre je važno napomenuti da klasičan vid edukacije podrazumeva sprovođenja časova u namenskim prostorijama svakog predstavništva ove institucije, pa je i predviđeno da polaznici u prethodno dogovorenim terminima nastavu tamo i pohađaju.

Svi pojedinci koji se budu opredelili da časovima pristupaju online, naravno moraju imati računar, a u skladu sa važećim pravilima će imati obavezu i da program posebne vrste na njega instaliraju. Podrazumeva se da će svaki zainteresovani biti informisan o tome o kom softveru je reč i o postupku njegove instalacije. Kako se može dogoditi da se polaznik ne snađe dobro tokom postupka instaliranja, omogućena je pomoć IT profesionalaca, koji će biti na raspolaganju zainteresovanim kandidatima.

TESTOVI


Svakako je predviđeno da oba tipa edukacije mogu biti organizovana i za samo jednu osobu (individualna nastava), ali i za grupu, u kojoj treba da bude prisutno od minimum četvoro do najviše osmoro polaznika, tako da će se pojedinac odlučiti i koja od ponuđenih opcija mu više odgovara.

Mora svaki zainteresovani znati da se grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za slovenački jezik organizuje isključivo nakon što se minimalan broj polaznika prijavi, a organizator tom prilikom određuje pravila po kojima će se časovi odvijati. Zapravo, osoba koje je u toj poslovnici i ovlašćena za sprovođenje nastave, će da definiše termine održavanja časova i svakako, datum početka. A ono što je definisano i važi za svako predstavništvo ove institucije, jeste dinamika organizacije i sa tim moraju svi prijavljeni da se u potpunosti saglase.

Prilikom sprovođenja individualne edukacije se primenjuju vrlo fleksibilna pravila, pošto se tada dogovor oko termina i dinamike održavanja, odnosno datuma početka prepušta zajedničkom dogovoru između predavača, pojedinačnog polaznika i koordinatora za nastavu.Podrazumeva se da će ova institucija svakom pojedincu izdati zvaničnu potvrdu o pohađanju navedene edukacije, tako da će on moći bez ikakvih smetnji da aplicira na konkurs, a koji u našoj zemlji ima pravo samo da raspiše Ministarstvo pravde. Činjenica je da se konkurs za sudske tumače za slovenački jezik može raspisati samo u onom trenutku, kada se primeti nedostatak ovih stručnjaka i to za tačno određeni grad.

Uz obavezu pohađanja ove specijalizovane edukacije, svaki pojedinac koji želi da postane sudski prevodilac za slovenački jezik, svakako mora taj jezik na naročito visokom nivou da poznaje, te je neophodno i da dostavi potvrdu, to jest pravno važeći dokaz o tome. A ako se slučajno dogodi da on nije u prilici konkretnu potvrdu da priloži u okviru konkursne dokumentacije, moraće da polaže ispit, jer je posebno važno da pokaže u kojoj meri slovenački jezik poznaje. Takođe je kao zahtev navedeno i posebno visoko znanje srpskog jezika, to jest maternjeg jezika svakog kandidata.

Kada bude priložio svu potrebnu dokumentaciju, te nakon što se konkurs završi, pojedinac koji bude bio izabran će steći zvanično Rešenje o postavljenju za sudskog tumača. Prema pravilima će posle toga morati i da pristupi polaganju zakletve, ne bi li se na taj način obavezao da će u potpunosti čuvati poslovnu tajnu, te voditi računa o podacima sa kojima bude dolazio u kontakt.

Takođe će biti naglašeno da sudski tumač za slovenački jezik ima obavezu da se na apsolutno svaki poziv nadležnog suda ili bilo koje druge nadležne institucije odazove, s tim da će mu biti, naravno dozvoljeno i da navedene usluge bez ikakvih smetnji pruža kako brojnim pravnim, tako i fizičkim licima, a u skladu sa njihovim zahtevima.

Kojim temama se bavi obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za slovenački jezik?

Pored toga što će profesori koji vode ovu edukaciju da omoguće prisutnima da se detaljno upoznaju sa postupkom dobijanja zvanja sudski prevodilac za slovenački jezik, oni će ih takođe detaljno uputiti i u sva pravila, kojih se pomenuti stručnjaci moraju pridržavati prilikom pružanja konkretnih usluga.

U skladu sa nastavnim programom, a prema čijim pravilima se i sprovodi specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za slovenački jezik, na samom početku edukacije polaznici saznaju sve o uslovima konkursa, gde bivaju informisani o razlozima zbog kojih nadležno Ministarstvo pravde, koje i objavljuje konkretni konkurs nikada unapred ne navodi tačan datum kada će on zvanično da bude otvoren.

Takođe će prisutni da se upoznaju i sa svim uslovima koji su stavljeni pred zainteresovane, te će biti govora i o samom polaganju zakletve. Naime, profesori će im je objasniti da po sticanju Rešenja o postavljenju za sudskog tumača za slovenački jezik, svaki pojedinac mora u okviru nadležnih institucija da se zvanično zakune da će čuvati poslovnu tajnu, te da se svakako obaveže da će pažljivo i odgovorno postupati sa svim onim informacijama, koje će mu biti na raspolaganju. Profesori će da objasne prisutnima i koje su tačno njihove obaveze, kada ovo zvanje budu zvanično stekli, te im pojasniti i na koji način sudski tumač za slovenački jezik ima obavezu da svoje usluge tarifira.

Sa svakim korakom koji mora da bude preduzet kada se pristupa overi brojnih dokumenata će i teorijski, a posle i praktično, odnosno tokom vežbi, biti upoznati polaznici ove edukacije. Isto tako će im specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za slovenački jezik omogućiti da saznaju i koje će sve dužnosti ova lica morati da ostvare u praksi.

Podrazumeva se da će se profesori fokusirati na prezentovanje mnogobrojnih pravnih termina, a koje najčešće tokom rada i sreću sudski tumači za slovenački jezik. A budući da klijenti često dostavljaju dokumenta za koja zahtevaju najrazličitije vrste usluga, to podrazumeva da će predavači objasniti i kako se obrađuju dokumenta kada su u pitanju prevodi sa slovenačkog jezika na srpski, s tim da će takođe biti detaljno prezentovan i postupak obrade onih dokumenata, koja podrazumevaju prevod sa srpskog jezika na slovenački. Mada se usluga koja se odnosi na prevođenje sa slovenačkog na engleski jezik ili sa slovenačkog na španski, te francuski, nemački, odnosno bilo koji drugi strani jezik ne zahteva naročito često, činjenica je da zvanično ovlašćeni sudski prevodilac za slovenački jezik mora znati na koji način se obrađuju dokumenta u tom slučaju. Isto tako klijent može da zatraži i direktan prevod sa nemačkog jezika na slovenački ili prevođenje sa engleskog na slovenački jezik, te u svim drugim varijantama, što znači da će ovi stručnjaci morati da ovladaju i pravilnom obradom takvih sadržaja.

Ponekad klijenti dostave neprofesionalno obrađena dokumenta, za koja zahtevaju overu, tako da navedeni stručnjaci moraju znati šta treba da učine u tom slučaju, to jest koja usluga mora da bude primenjena da bi overa mogla u skladu sa pravilima da bude izvršena. Postupak dostavljanja dokumenata na obradu sudskim tumačima je vrlo precizno definisan i iziskuje od svakog klijenta da priloži na uvid i originale, tako da će polaznici biti u mogućnosti da saznaju i zašto je vrlo važno pridržavati se tog pravila.

Kroz primere, koje će predavači pažljivo odabrati će kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za slovenački jezik obraditi i vrlo važnu temu, a ona je vezana za propuste u radu ovih stručnjaka. Zapravo, greške nisu naročito česte u praksi, ali ipak treba ukazati kandidatima kako mora da funkcioniše postupak obrade da uopšte do njih ne bi dolazilo.

Posebna vrsta overe, a koja uključuje stavljanje Haškog, odnosno pečata koji je poznat još i kao Apostille, nije u nadležnosti ovih stručnjaka, ali oni svakako imaju obavezu da sa njom budu upoznati. Preciznije rečeno, njima se klijenti i obraćaju vezano za tu vrstu overe, pa shodno tome i moraju posedovati informacije o pravilima kada se Haški pečat na dokumenta stavlja, te u okviru kojih institucija je to jedino moguće učiniti na teritoriji naše zemlje.

Kandidati će saznati i šta uključuje Dnevnik stranaka i poslova, odnosno na koji način se on popunjava, ali će im kroz vežbe biti omogućeno i pravilno da nauče da vode evidenciju pruženih usluga. Uzevši u obzir da ovi stručnjaci treba da poznaju i uslugu usmenog prevoda, a koja je vezana za slovenački jezik i to u svakoj varijanti, to znači da će tokom ove edukacije saznati i kako funkcioniše prevod uz pomoć šapata i konsekutivni prevod sa slovenačkog na ostale jezike ili sa ma kog jezika na slovenački. Svakako će profesori u tom delu edukacije polaznicima reći i da Obrazovni centar Akademije Oxford, specijalnu vrstu edukacije koja je usmerena upravo na pružanje usluga usmenog prevoda, takođe organizuje, pa zainteresovani imaju mogućnost da vrlo detaljno nauče konkretne usluge profesionalno da pružaju.

Isto tako će u završnom delu ove edukacije biti saopšteno prisutnima da se obuka i kurs slovenačkog jezika, takođe sprovodi u svakoj poslovnici navedene institucije, što znači da zainteresovani mogu još bolje da nauče pomenuti jezik i da tako značajno šanse za sticanje ovog zvanja povećaju.

Trebalo bi da zna svaki polaznik da će mu institucija organizatora izdati zvaničnu potvrdu o pohađanju ove edukacije, pa će imati priliku da upotpuni dokumentaciju, jer je upravo posedovanje te potvrde jedan od uslova zvaničnog konkursa za sticanje zvanja sudski prevodilac za slovenački jezik.

Kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za slovenački jezik - vreme i mesto organizacije

Samim tim što se u ponudi institucije koja i organizuje ovu edukaciju nalazi nekoliko načina za njeno pohađanje, to zapravo znači da pojedinac ima pravo sasvim samostalno da odluči na kom mestu će pohađati predavanja (u poslovnici ili online), ali mu je takođe dopušteno i da odluči da li mu više odgovara grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za slovenački jezik ili individualna edukacija.

Budući da Obrazovni centar Akademije Oxford na više od 20 lokacija u našoj zemlji ima zvanično otvoreno predstavništvo, to podrazumeva da se tradicionalna vrsta nastave upravo u okviru svakoga od njih i organizuje.

Nasuprot tome jeste online nastava, a nju polaznik može pohađati, zapravo sa različitih lokacija, uzevši u obzir da predavanjima pristupa preko svog računara i uz primenu tačno određenog softvera. Podrazumeva se da će koordinator za nastavu svakog pojedinca, koga interesuje online kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za slovenački jezik obavestiti o kom programu je reč, te mu objasniti i sve što je vezano za postupak njegove instalacije. A ako i pored toga kandidat iz nekog razloga ne uspe taj postupak da izvrši samostalno, treba da zna da na raspolaganju ima pomoć informatičkih stručnjaka, koji su takođe angažovani u okviru institucije organizatora i to u svakoj poslovnici.

Svakako je potrebno da se pojedinci opredele i između pohađanja individualne, odnosno grupne nastave, a najpre moraju znati da individualnoj samo jedna osoba ima pravo da prisustvuje, dok je određeno da grupu čini između 4 i 8 ljudi najviše.

Svaki pojedinac koji se opredeli za prvu varijantu, treba da zna da se individualna edukacija organizuje tako da je, praktično rečeno sve podređeno njegovim željama i potrebama. Najprostije rečeno, nastava se sprovodi onako kako odgovara njemu, s tim da je u obavezi da usaglasi kako tačan datum početka individualne edukacije, tako i termine i dinamiku održavanja časova sa svojim predavačem, odnosno direktno sa koordinatorom za nastavu, koji je tom predstavništvu zvanično ovlašćen.

Tek onog trenutka kada se minimalan broj kandidata prijavi, može da se pristupi definisanju načina na koji će biti organizovana grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za slovenački jezik. U tom slučaju koordinator za nastavu određuje kako datum početka nastave, tako i termine, u kojima će polaznici pratiti predavanja. Što se tiče dinamike, ona se u okviru celokupne institucije prethodno određuje, te se podrazumeva da svako predstavništvo, ali i polaznici moraju to u potpunosti da ispoštuju. Inače se promene nijednog segmenta kod ovog tipa edukacije ne dozvoljavaju, a ako to član konkretne grupe bude zatražio.

U skladu sa kakvim principom se sprovodi obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za slovenački jezik?

Institucija organizatora je definisala sva pravila, prema kojima će se specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za slovenački jezik odvijati i sa njima će zainteresovani biti upoznati u trenutku zvaničnog upisa.

Stvar je u tome da se njima nudi mogućnost kako pohađanja nastave na klasičan način, odnosno direktno u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, koje im je najbliže, tako i online. A izuzev toga je predviđeno da se oba tipa edukacije mogu pohađati ili u formi individualne nastave ili u okviru grupe.

Pojedinac koji bude odlučio da časove prati online, će morati u tu svrhu da koristi lični kompjuter, s tim da je uslov i instaliranje programa, koji je upravo pohađanju časova namenjen. Bude li se dogodilo da neki kandidat ne uspe da izvrši pravilno instaliranje konkretnog softvera, ima na raspolaganju mogućnost da od IT stručnjaka ove institucije zahteva pomoć, a kako bi taj program u skladu sa važećim pravilima instalirao.

Važno je napomenuti da se grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za slovenački jezik ne može organizovati brzo pošto pojedinac izvrši prijavu, jer je vrlo važno da se najmanje četiri osobe u određenom predstavništvu prvo prijave, a kako bi posle toga mogla da bude napravljena jedna grupa. Institucija organizatora je predvidela prisustvo između četvoro i osmoro ljudi tokom ove vrste edukacije, pa odmah po ispunjenju osnovnog zahteva se pristupa definisanju datuma početka i termina, u kojima će polaznici pratiti časove. Sve to definiše koordinator za nastavu, zaposlen u predstavništvu u kome se dovoljan broj polaznika bude zvanično prijavio, a istaknuto je da dinamiku sprovođenja časova ova specijalizovana institucija definiše za svaku poslovnicu pre toga. Podrazumeva se da prijavljeni dobijaju precizne informacije o ovim detaljima, ali im se posebno naglašava da se promene po njihovom zahtevu ne smeju izvršiti, uzevši u obzir da to pravilnikom o sprovođenju grupne edukacije nije predviđeno.

Trebalo bi samo jedna osoba da pohađa individualnu nastavu, koja se organizuje na vrlo fleksibilan način. Radi se o tome da pojedinačni polaznik treba da se usaglasi, najpre za stručnjakom koji će nastavu da vodi, a zatim i sa osobom koja je u konkretnom predstavništvu ovlašćena za organizaciju nastave, kog datuma će početi individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za slovenački jezik, te u skladu sa kakvom dinamikom i naravno, u kojim terminima će da budu održavana predavanja.

Koliko će da traje kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za slovenački jezik?

Budući da je programom, koji se poštuje prilikom organizacije grupne edukacije, sa jedne strane, a sa druge individualne, predviđen različit broj časova, svakako se i njihovo trajanje razlikuje.

Tako će ukupno 4 meseca trajati individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za slovenački jezik. A zapravo je nastavnim fondom obuhvaćeno 80 školskih časova , tako da bi bilo poželjno da polaznik 40 dvočasa rasporedi onako kako njemu i njegovom profesoru odgovora, budući da se sa njim, ali i sa koordinatorom za nastavu mora usaglasiti i oko toga, kakvom dinamikom će se predavanja odvijati.

Način na koji se sprovodi grupna edukacija je, naravno drugačiji, jer u tom slučaju zvanično ovlašćeno lice u poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, u kojoj se prethodno oformi grupa od najmanjeg broja članova, određuje kako će se nastava odvijati. A uopšteno je definisano da grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za slovenački jezik traje 8 meseci, s tim da 192 školska časa nastavnog fonda budu raspoređena tako da u konkretnom periodu polaznici pohađaju predavanja dva puta na nedeljnom nivou, a da u toku jednog dana imaju po 135 minuta nastave, to jest po tri školska časa.

Koliko košta stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za slovenački jezik?

Svaki pojedinac koga interesuje cena ove edukacije, mora imati na umu da se ona formira u zavisnosti od toga da li ga interesuje nastava u grupi ili individualno pohađanje časova.

Svakako se mora naglasiti da i jedna i druga opcija dozvoljavaju mogućnost plaćanja na rate, a da su svi iznosi navedeni u evrima. Budući da Zakon o deviznom poslovanju naglašava obavezu plaćanja u dinarima, to podrazumeva da će ovlašćeno lice u konkretnom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford biti u obavezi da ili celokupan iznos ili jednu ratu, obračuna u dinarskoj protivvrednosti i to na dan kada polaznik vrši plaćanje.

Potrebno je da kandidat koga interesuje grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za slovenački jezik plati 800 evra. A ukoliko je zainteresovan za plaćanje na rate, to može učiniti svakoga od 8 meseci trajanja obuke i to u iznosu od po 100 evra na mesečnom nivou.

S obzirom na to da se organizuje na drugačiji način, individualna edukacija se mora platiti 500 evra više, nego kada se nastava pohađa u grupi. Samim tim što individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za slovenački jezik košta 1 300 evra ukupno, taj se iznos može podeliti na četiri jednake mesečne rate, tako da polaznik treba da plaća po 325 evra i to svakog meseca za vreme trajanja tog tipa edukacije.


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za slovenački jezik u ostalim gradovima Srbije:


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca | Akademija Oxford
POSLOVI
Poslovi sudski tumač za slovenački jezik
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje