Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za švedski jezik

Svakako je vrlo važno da ona lica, koja imaju želju i potrebu da zvanično steknu zvanje sudski prevodilac za švedski jezik, odgovore svim zahtevima konkursa, koji na teritoriji naše zemlje raspisuje Ministarstvo pravde. Mora se napomenuti da ne postoji tačan datum kada se taj konkurs raspisuje, već da se to čini kada u određenom gradu Republike Srbije postoji potreba za ovim stručnjacima. Podrazumeva se da će nadležno ministarstvo navesti sve zahteve, koje kandidati moraju ispoštovati da bi stekli Rešenje o postavljenju za sudskog tumača, a među njima je i onaj koji može da bude ispunjen pohađanjem specijalizovane edukacije u organizaciji Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Naglašavamo da se stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za švedski jezik održava za sve zainteresovane i to u brojnim poslovnicama ove institucije, koje se nalaze kako u Beogradu, odnosno Subotici, Nišu, Užicu i Novom Sadu, te u Jagodini i Kragujevcu, tako i u Mladenovcu, Leskovcu, Ćupriji, Kraljevu i brojnim drugim gradovima širom zemlje.

Svakako u onom predstavništvu, u kome bude bio ostvaren uslov će edukacija biti sprovedena i to prijavljeni biraju da li će je pohađati individualno ili u grupi, odnosno da li će dolaziti u poslovnicu ili će nastavu pratiti online.


Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za švedski jezik

Kada je u pitanju individualna edukacija, naročito se vodi računa da maksimalno budu ispoštovani zahtevi svakog pojedinačnog polaznika, tako da on treba sa predavačem koji će nastavu da vodi i sa ovlašćenim kordinatorom, da se usaglasi prvenstveno oko datuma njenog početka. Posle toga će oni svi zajedno da definišu kako tempo održavanja časova, tako isto i termine.

Potpuno suprotno od toga, grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za švedski jezik iziskuje strpljenje od svakog prijavljenog, pošto se minimum 4 lica prvo mora prijaviti, jer je glavni zahtev za početak te vrste edukacije nastanak jedne grupe. Uzevši u obzir da u njoj može biti od četvoro do osmoro kandidata, svakako je potrebno da se minimalan broj lica prijavi, a u ovom slučaju organizator definiše uslove sprovođenja. Naime, nakon što bude kreirana grupa u konkretnom predstavništvu, ovlašćeno lice će da definiše tačan datum početka, odnosno termine u kojima će se časovi održavati i dinamiku. Pojedinačni polaznici, koji su izrazili želju tako nastavu da pohađaju će dobiti potrebna obaveštenja, a apsolutno se od njih zahteva da se pridržavaju svega navedenog, pošto se izmene ne vrše prema pravilniku o organizaciji nastave u grupi.

Predviđeno je, takođe da svaki prijavljeni odabere da li će časove pohađati online ili po klasičnom principu, a što važi i za individualnu i za grupnu edukaciju.

TESTOVI


Svako ko bude izabrao predavanja da pohađa online će morati da obezbedi kompjuter za tu svrhu, a precizno određenu vrstu programa će biti obavezan svakako na njega da instalira i to neposredno pre početka izabrane vrste edukacije. Podrazumeva se da kandidat instalaciju softvera treba da izvrši samostalno, ali ukoliko mu bude bila neophodna bilo kakva tehnička pomoć tokom tog procesa, dobiće je od strane stručnjaka koje svako predstavništvo ove institucije zapošljava.

A ako je odluka polaznika vezana za klasičnu edukaciju, morao bi da zna da se tada obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za švedski jezik sprovodi u učionicama, koje se nalaze u sklopu one poslovnice u kojoj će se i upisati.

Naročito je važno da se svako ko je zainteresovan, prijavi a zatim i da lično dođe u predstavništvo institucije organizatora, kako bi se upisao.o dokumentaciji, koju je potrebno tom prilikom da dostavi će ga informisati ovlašćeno lice one poslovnice koju je prethodno kontaktirao.Prijavljivanje se može izvršiti u bilo kom trenutku elektronskim putem, a zahteva se da na mejl svaki kandidat pošalje kontakt informacije, ali i svoje prezime i ime, odnosno datum rođenja. Svakako može odabrati i opciju prijavljivanja telefonskim putem, kao što se može odlučiti i da dođe u jednu od poslovnica i prijavi se na taj način.

Najvažnije je istaći da lica koja žele zvanje sudski tumač za švedski jezik zvanično da steknu, ne moraju posedovati diplomu Filološkog fakulteta, jer je kao jedan od osnovnih uslova navedeno izuzetno dobro poznavanje kako radnog jezika, odnosno švedskog, tako i maternjeg, to jest srpskog, a svaki kandidat koji nije završio pomenuti fakultet će morati da dostavi validan dokaz o nivou znanja konkretnog jezika.

Inače, nakon što bude uspešno prošao sve faze konkurisanja, pojedinac će dobiti i zvanično Rešenje o postavljenju za sudskog tumača. A prema pravilima, posle toga ima obavezu da pristupi polaganju zakletve u okviru nadležne institucije, te da se u potpunosti obaveze na čuvanje tajnosti podataka, koji će mu biti dostupni.

Potrebno je da se sudski prevodioci za švedski jezik u svakom trenutku nadležnoj državnoj instituciji odazovu, a ukoliko se bude javila potreba za njihovim uslugama, ali im je naravno dozvoljeno da overavanje različitih dokumenata vrše i na zahtev bilo kog pravnog ili fizičkog lica.

Obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za švedski jezik - nastavni program

Tokom uvodnog predavanja bi trebalo profesori da objasne prisutnima zbog čega Ministarstvo pravde konkurs za sticanje zvanja sudski prevodilac za švedski jezik ne objavljuje redovno, a svakako će saznati i koje sve zahteve tom prilikom moraju da ispune. Sem toga će specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za švedski jezik posvetiti pažnju i samom činu polaganja zakletve, kako bi prisutni bili upoznati sa njim, te će im predavači objasniti i zbog čega je važno da zakletva bude položena.

Svakako će posle toga fokus edukacije da bude usmeren na posao, koji ovlašćeni sudski tumač za švedski jezik mora da obavlja. U tom segmentu će kandidati saznati koje su obaveze ovih stručnjaka, a takođe će naučiti i kako je potrebno da vode evidenciju poslova. Profesori će im objasniti i na koji način se Dnevnik stranaka i poslova popunjava, ali i po kom principu se vrši tarifiranje usluga sudskog tumača, te će ih uputiti u pravila koja se poštuju prilikom formiranja cene za konkretne usluge.

Podrazumeva se da će stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za švedski jezik naročitu pažnju posvetiti obradi dokumenata, to jest upoznavanju prisutnih sa pravilima njihove overe. A tom prilikom će ih predavači upoznati i sa mnogobrojnim terminima iz oblasti prava, budući da će se vrlo često u praksi sa njima i sretati. Uzevši u obzir da je predviđeno da izuzev predavanja, polaznici ove specijalizovane edukacije prisustvuju i vežbama, to znači da će već tokom nastave imati priliku da vrlo detaljno nauče kako se overava neki dokument u skladu sa važećim pravilima.

Kako je poznato da svakome može da se desi tokom rada da pogreši, to je i naročito važno mogućnost za propuste svesti na minimum, pa će profesori prisutnima objasniti i koje se najčešće greške javljaju tokom postupka overe, ali i kako se mora obavljati posao da do njih ne bi došlo.

S obzirom na to da zakonska regulativa navodi da svako ko je zainteresovan za overu dokumenata, ima obavezu da pomenutom stručnjaku dostavi na uvid i originale, to će svaki polaznik ove edukacije imati priliku da sazna i zbog čega je naročito važno da se u potpunosti u praksi pridržava tog pravila. Prisutni će imati priliku da doznaju i kako funkcioniše postupak overe, ukoliko klijent poseduje urađen prevod dokumenta sa švedskog jezika na srpski, odnosno sa našeg jezika na švedski ili je u pitanju dokumentacija za koju je urađeno prevođenje sa švedskog jezika na francuski, engleski, nemački ili neki drugi strani jezik, te u suprotnom smeru, a sudski tumač za švedski jezik primeti greške u tim sadržajima.

Biće govora i o takozvanom Apostille pečatu, koji je poznat i pod nazivom Haški, iako ovi stručnjaci zvanično nisu ovlašćeni za sprovođenje postupka overe njime. Svakako će ih profesori uputiti u pravila vezano za nadoveru, to jest stavljanje Apostille pečat na konkretna dokumenta, a naučiće i koje su državne institucije ovlašćene za sprovođenje tog postupka.

U skladu sa nastavnim programom, prema čijim pravilima se sprovodi specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za švedski jezik je predviđeno da polaznici budu upoznati i sa osnovama usmenog prevođenja, a kada je uključen i ovaj jezik. Zapravo, sudski prevodilac za švedski jezik u određenim slučajevima ima obavezu da pruži i uslugu, koja uključuje konsekutivno prevođenje sa švedskog jezika na srpski ili na engleski, odnosno neki drugi strani jezik. A ponekad se zahteva i prevod uz pomoć šapata sa srpskog na švedski ili sa određenog stranog jezika na švedski. Napominjemo da Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima i namensku edukaciju, tokom koje zainteresovani imaju mogućnost da se upoznaju upravo sa tim vrstama usmenog prevoda.

Ostalo još da navedemo i to da ova institucija sprovodi i nastavu brojnih stranih jezika, tako da je u ponudi, pored ostalog i obuka i kurs švedskog jezika, pa zainteresovani mogu značajno da unaprede svoja znanja, a kako bi imali veće šanse da prilikom konkurisanja za zanimanje sudski prevodilac za švedski jezik upravo oni budu izabrani.

Nakon završetka ove obuke, svaki pojedinačni polaznik će zvanično dobiti potvrdu o pohađanju, što je dokument koji svakako treba da preda u okviru konkursne dokumentacije,koja bude bila zahtevana.

Kada se održava specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za švedski jezik i na kom mestu?

Uzevši u obzir da svaki prijavljeni ima dužnost da se opredeli da li će nastavu pohađati u grupi, odnosno individualno, kao i da li će da dolazi u predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford, kako bi pratio predavanja ili će to učiniti preko svog računara, jasno je da će podatke i o mestu održavanja i o terminima dobiti nakon što iznese svoju odluku o tome.

Predviđeno je da oni polaznici, koje interesuje individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za švedski jezik u dogovoru sa koordinatorom za nastavu, odnosno sa predavačem, koji je nadležan definišu kako će se predavanja tom prilikom odvijati, to jest da odrede i datum početka kursa i termine u kojima će predavanja da budu sprovedena, kao i dinamiku.

U slučaju praćenja edukacije u grupi, polaznici su u obavezi da prihvate sve ono što će predstavnik institucije organizatora odrediti. Zapravo, ta vrsta edukacije počinje kada se bude stekao uslov za kreiranje grupe, što znači da se najmanje četiri osobe u konkretnom predstavništvu mora prijaviti. A organizator posle toga određuje sve što je prethodno navedeno i zvanično obaveštava prijavljene, sa napomenom da se promene nijednog segmenta ne dozvoljavaju kod te vrste obuke.

Pod pojmom tradicionalni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za švedski jezik se podrazumeva edukacija koju zainteresovana lica prate u namenskim prostorijama određene poslovnice institucije organizatora.

A kome taj princip ne odgovara, ima pravo da se opredeli za pohađanje nastave online, to jest preko kompjutera koji će, naravno morati da obezbede za tu svrhu. Važno je i da tačno definisani program na svoj računar oni prethodno instaliraju, a po potrebi mogu angažovati i stručnjake zadužene za pružanje tehničke podrške.

Na koji način se obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za švedski jezik održava?

Drugačiji je princip prema kome se organizuje individualna edukacija, u odnosu na onaj koji se poštuje prilikom sprovođenja nastave u grupi.

Svaki polaznik kome odgovara individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za švedski jezik će imati dozvolu da se sa predavačem, a uz obavezno prisustvo koordinatora za nastavu one poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford u kojoj se bude upisao, usaglasi kako će časovi da budu organizovali. A to, zapravo znači da će oni zajedno definisati, na prvom mestu kog datuma tačno će časovi da počnu, pa će nakon toga precizirati i kakvom bi dinamikom oni trebalo da budu organizovani, te će svakako odrediti i tačne termine.

Isključivo zvanično ovlašćeni predstavnik poslovnice u kojoj se kreira grupa, odnosno one u kojoj se 4 osobe minimalno budu prijavile za praćenje nastave, će moći i da odredi kada će grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za švedski jezik da počne. Isto tako će on potpuno samostalno definisati i termine sprovođenja časova, ali će odrediti i u skladu sa kakvom dinamikom će da budu održana predavanja, a potom će svakog kandidata pojedinačno obavestiti. Od svih prijavljenih se zahteva da u potpunosti poštuju sve što odredi organizator, jer se promene apsolutno niti jednog segmenta ne smeju izvršiti kod ovog tipa kursa.

Predviđeno je i da svaki prijavljeni izabere da li mu više odgovara princip koji se smatra klasičnim, a kada on predavanja pohađa direktno u prostorijama ove institucije, to jest one poslovnice u kojoj je prethodno bude pristupio upisu ili će se odlučiti da to učini online.

A da bi online obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za švedski jezik mogla nesmetano da bude održana, izuzev računara, koji svakako mora da poseduje, svaki polaznik je obavezan i da ispoštuje pravila vezano za instalaciju namenskog softvera. Sve podatke vezano za to će, naravno dobiti od zvanično ovlašćenog lica onog predstavništva u kome se prijavljuje, a i stručna tehnička pomoć će mu biti pružena ukoliko se bude javila potreba za tim.

Stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za švedski jezik - trajanje

Ukupno trajanje konkretne edukacije se razlikuje u odnosu na to da li polaznik želi da je pohađa potpuno individualno ili se opredeli za rad u grupi.

Potrebno je da svako kome odgovara grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za švedski jezik, ukupno 8 meseci u kontinuitetu pohađa nastavu. Svakako se radi o tome da organizator određuje i datum početka, a nakon oformljene grupe, ali i termine, te dinamiku po kojoj bi nastava trebalo da bude organizovana. Iz tog razloga navodimo da će u toku jedne sedmice tokom navedenog perioda, polaznici imati nastavu dva puta, a trajaće po 135 minuta, što je ustvari po tri školska časa dnevno, jer je 192 časa zastupljeno u nastavnom fondu po kome se edukacija i sprovodi.

Uzevši u obzir da individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za švedski jezik uključuje 80 školskih časova ukupno, organizator je predvideo da ona traje četiri meseca. Generalno je preporuka da na dnevnom nivou kandidati nemaju više od 90 minuta nastave, to jest po dva školska časa. A podrazumeva se da će oni tačnu dinamiku, ali i termine, kao i datum početka precizirati zajedno sa profesorom, koji će individualnu nastavu i da sprovodi, kao i sa ovlašćenim licem u izabranoj poslovnici organizatora.

Koliko košta obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za švedski jezik?

Aktuelnim cenovnikom, koji je dostupan u okviru svake poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford je predviđeno da se cena razlikuje u zavisnosti od toga da li kandidat izabere nastavu da prati u grupi ili individualno.

Svakako je važno naglasiti da se svi iznosi koji su navedeni, isključivo naplaćuju u dinarskoj protivvrednosti, a prema odredbama Zakona o deviznom poslovanju Republike Srbije i to po onom kursu, koji je validan na dan uplate ili rate ili celokupnog iznosa.

Individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za švedski jezik se plaća 1.300 evra ukupno, odnosno zainteresovani mogu taj iznos da podele i na četiri jednake mesečne rate, tako da po 325 evra u dinarima moraju platiti svakog meseca u toku trajanja edukacije.

A sve one osobe koje se opredele za drugačiji princip, to jest kojima odgovara grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za švedski jezik će imati mogućnost da 800 evra ukupnog iznosa, plate na 8 mesečnih rata, pa će svaka od njih iznositi po 100 evra, takođe obračunato u nacionalnoj valuti.


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za švedski jezik u ostalim gradovima Srbije:


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca | Akademija Oxford
POSLOVI
Poslovi sudski tumač za švedski jezik
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje