Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za turski jezik

Posebno je važno da osobe koje imaju dokaz visokom nivou poznavanja turskog jezika, njega i prilože, a kada budu odgovarale na zahteve konkursa, koji se raspisuje od strane Ministarstva pravde Republike Srbije, da bi na taj način stekli zvanje sudski prevodilac za turski jezik. Ono što mora svaki zainteresovani znati jeste da nije neophodno da tom prilikom dostavi diplomu Filološkog fakulteta, već jednostavno da uz pomoć relevantnog dokumenta dokaže u kojoj meri taj jezik poznaje. Budući da ima i onih pojedinaca, koji iz određenog razloga nisu u mogućnosti da taj dokument obezbede, njima će biti predočena obaveza o polaganju ispita. Zapravo se taj ispit polaže u okviru nadležnih institucija naše zemlje, a sa ciljem dokazivanja nivoa poznavanja turskog jezika, zarad ispunjenja uslova pomenutog konkursa.

Kao što smo rekli, brojni su uslovi koji moraju tom prilikom biti ispunjeni, a jedan od njih je vezan za dostavljanje potvrde o pohađanju navedene edukacije, koju u našoj zemlji tokom cele kalendarske godine organizuje Obrazovni centar Akademije Oxford.

Od zainteresovanih se prvo zahteva da se ili putem telefona ili ličnim dolaskom ili na mejl prijave, to jest da dostave sve relevantne informacije (prezime, ime, datum rođenja i kontakt podatke), a posle toga i da se upišu.


Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za turski jezik

Predviđeno je da se upis isključivo sme izvršiti uz lično prisustvo svakoga ko prethodno izvrši prijavu, a svaki kandidat je istovremeno obavezan i da priloži svu neophodnu dokumentaciju. Podrazumeva se da će ovlašćeno lice onog predstavništva, u kome je on izvršio prijavu, da mu pruži sve informacije o dokumentima koja su u tom slučaju obavezna.

Nastava se može pohađati baš onako kako pojedinačnom polazniku odgovara, tako da je u ponudi online obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za turski jezik, kao i tradicionalan tip edukacije. Predviđeno je da se kako jedna, tako i druga vrsta nastave mogu pratiti ili u formi grupne ili individualne.

Zahteva se da svako ko se opredeli za online pohađanje edukacije, to čini uz korišćenje ličnog kompjutera, a obaveza je kandidata u tom slučaju i da se pridržava procedure, to jest da pre početka instalira program koji je namenjen praćenju časova na taj način. Budući da su iskusni informatički stručnjaci, takođe stalni članovi tima svakog predstavništva institucije organizatora, oni će i pomoći svakom pojedincu koji softver ne bude uspeo da instalira samostalno.

TESTOVI


Naglašeno je da se pod pojmom klasični kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za turski jezik misli na onaj tip edukacije, koji uključuje praćenje časova u prostorijama svake poslovnice navedene institucije zapravo, polaznik koji odluči da nastavu pohađa na tradicionalan način, treba da u tačno određenim terminima dolazi u predstavništvo i pohađa časove.

Budući da svaki prijavljeni mora da se odluči između opcija praćenja nastave u grupi i samostalno, on mora biti informisan da je glavna razlika između njih vezana za broj lica koja uzimaju učešće. Tako je institucija organizatora odredila da u jednoj grupi sme biti najviše osmoro ljudi, a da je minimalan broj osoba potrebnih za nastanak grupe, to jest za početak te vrste edukacije njih četvoro, te isključivo jedan prolaznik pristupa individualnoj nastavi.

Bez obzira u kom predstavništvu da se oformi grupa, neophodno je da budu ispoštovana pravila vezano za dinamiku održavanja časova, uzevši u obzir da navedena institucija to određuje na globalnom nivou, tako da kordinator za nastavu u svakoj poslovnici ta pravila u potpunosti mora i da ispoštuje. A kada se dovoljan broj lica prijavi, te pošto u određenom predstavništvu bude bila napravljena grupa od minimalnog broja članova, potrebno je da koordinator za nastavu precizira kog tačno datuma će početi grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za turski jezik i naravno, da odredi u kojim terminima će polaznici časove pratiti. Jasno je da će odmah po definisanju svega toga, osobe koje su prethodno prijavu izvršile dobiti potrebne informacije, a biće im posebno naglašeno da se ne uzimaju u obzir zahtevi za promenom niti jednog segmenta.Kod one vrste edukacije koju treba da prati samo jedna osoba se sasvim drugačija pravila primenjuju, a slobodno se može reći da je u tom slučaju sve podređeno pojedinačnom kandidatu. Preciznije rečeno, on se o datumu početka individualne edukacije dogovara sa onim licem, koje organizuje nastavu u konkretnoj poslovnici i sa profesorom, ali sa njima definiše i u kojim terminima će da bude organizovan individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za turski jezik, te u skladu sa kakvom tačno dinamikom bi tom prilikom časovi trebalo da budu organizovani.

Čime se tačno bavi kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za turski jezik?

Najjednostavnije rečeno, ova edukacija će obuhvatiti dve naročito bitne oblasti, tako da će prisutni imati priliku sa jedne strane, da se detaljno upoznaju sa načinom dobijanja zvanja sudski prevodilac za turski jezik, a sa druge će upoznati postupak rada tih stručnjaka i biti precizno informisani o njihovim zaduženjima.

Ipak se mora naglasiti da je nastavnim planom, po kome se i sprovodi specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za turski jezik predviđeno da se profesori fokusiraju svakako na upoznavanje prisutnih sa svim onim dužnostima, koje će morati da ispunjavaju kada budu zvanično dobili pomenuto zvanje.

Zato će početak edukacije biti usmeren na prezentovanje brojnih termina iz oblasti prava, odnosno sudstva, jer je vrlo važno da sudski tumač za turski jezik zna na koji način njih mora da obradi, pošto se upravo sa njima tokom rada najviše i sreće.

Prisutnima će vrlo detaljno biti objašnjen postupak pravilne obrade onih dokumenata, za koja se moraju izvršiti prevodi sa turskog jezika na srpski, ali će svakako biti reči i o brojnim vrstama sadržaja, za koje je potrebno da bude urađen prevod sa srpskog na turski jezik. Isto tako će polaznicima da bude objašnjeno i na koji način se moraju obraditi dokumenta, a kada je u pitanju prevod sa turskog na nemački jezik ili sa turskog na arapski, to jest u obrnutom smeru, a u svakoj jezičkoj kombinaciji u koju je i pomenuti jezik uključen.

Podrazumeva se da će kandidati imati obavezu i da učestvuju u vežbama, koje takođe obuhvata stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za turski jezik. A imaće mogućnost, upravo tom prilikom i da sva znanja koja su prethodno teorijski prezentovana, praktično primene, kako bi se osposobili da samostalno obrađuju najrazličitije vrste dokumenata i to u skladu sa važećim pravilima.

Profesori će pokazati na primerima koje greške često u praksi čine sudski tumači za turski jezik i objasniće polaznicima šta se mora učiniti, da se one ne bi javljale. Detaljno će prisutnima biti objašnjeno i koja pravila moraju biti ispoštovana prilikom dostavljanja dokumenata na obradu, ali će predavači govoriti i o onoj situaciji, kada klijent želi da budu overena dokumenta za koja su prevodi u ma kojoj varijanti jezika, koja podrazumeva i turski, urađeni nestručno.

Overa Apostille pečatom zvanično nije uvrštena u nadležnost ovih stručnjaka, a budući da klijenti od njih zahtevaju informacije i to vrlo često o tome da li je Haški pečat, kako se drugacije naziva, potrebno staviti na određena dokumenta, važno je da oni poseduju osnovne informacije. Svakako će im profesori objasniti u kojim slučajevima se pomenuta vrsta overe vrši, te po kom principu i naravno, ukazaće im na to koje su institucije nadležne za stavljanje pomenutog pečata, a kada za tim postoji potreba.

Specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za turski jezik će obuhvatiti i temu vezano za pružanje usluga usmenog prevoda, a kada je u pitanju turski jezik u različitim kombinacijama, s obzirom na to da sudski prevodilac za turski jezik ima obavezu primarno da bude upoznat sa šapatnim i konsekutivnim prevodom. Prisutni će tom prilikom dobiti informacije o onoj vrsti edukacije, koja je fokusirana upravo na sticanje znanja vezano za usmeni prevod sa turskog jezika na srpski ili u nekoj drugoj varijanti, a koja se takođe u okviru ove institucije sprovodi.

Saznaće kandidati i sve što se odnosi na postupak konkurisanja za dobijanje ovog zvanja, a pored ostalog će im profesori objasniti i zbog čega ne postoji tačno utvrđen datum, kada se konkurs za sudske tumače za turski jezik raspisuje. Takođe će im govoriti i o polaganju zakletve, odnosno o procesu sticanja ovog zvanja, te će ih informisati io uslovima konkursa, koji su pred zainteresovane stavljeni.

S obzirom na to da se i kurs i obuka turskog jezika nalazi u zvaničnoj ponudi svake poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, to će biti napomenuto polaznicima ove edukacije da im je ponuđena i mogućnost da znanja konkretnog jezika poboljšaju.

Važno je naglasiti da svako ko bude pomenutu edukaciju pohađao, dobija potvrdu o tome i taj dokument ima obavezu da priloži kada se bude javljao na konkurs raspisan od strane Ministarstva pravde.

Svakako treba napomenuti i to da sudski prevodilac za turski jezik ima pravo da usluge za koje je ovlašćen pruža fizičkim licima, ali naravno i bilo kom pravnom licu, koje izrazi potrebu za tim. Najbitnije je da odgovori adekvatno na zahtev nadležnog suda, ali i drugih institucija u našoj zemlji.

Na kom mestu se sprovodi obuka i kurs za za sudskog tumača, prevodioca za turski jezik i u kojim terminima?

Detalji vezani kako za termine organizacije nastave, tako i za mesto na kome se održava specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za turski jezik će polaznicima biti dostupni, zapravo tek pošto oni odluče kako će časove pohađati. Stvar je u tome da je u ponudi mogućnost praćenja nastave online i u prostorijama određenog predstavništva institucije organizatora, a kada se održava nastava po tradicionalnom principu. Takođe važi i za jednu i za drugu varijantu, da kandidati biraju da li će časove pohađati u grupi ili potpuno individualno.

Kao osnovni zahtev koji mora biti ispoštovan, ukoliko se nastava prati online je, naravno navedeno posedovanje računara. Ipak, to nije sve, jer na njega, a prema važećim pravilima, polaznik mora da instalira i onaj program, čije korišćenje će mu omogućiti da časove bez poteškoća prati. Samim tim što su i oni stručnjaci, koji imaju obavezu da pružaju tehničku podršku, takođe angažovani u svakoj poslovnici institucije organizatora, to se osobama koje budu imale potrebu, svakako nudi njihova stručna pomoć.

Pravilnikom je određeno da se i online i tradicionalna edukacija mogu pohađati na jedan od dva načina, tako da polaznik treba da odluči između praćenja grupne i individualne nastave.

Kada je u pitanju grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za turski jezik, mora se odmah naglasiti da važe vrlo stroga pravila, te da se apsolutno svako ko izvrši prijavu i odluči tako časove da prati, obavezuje da se pridržava svih tih pravila, a njih određuje institucija organizatora. Najpre se zahteva prijavljivanje minimalnog broja članova, a zarad oformljena jedne grupe, da bi posle toga ovlašćeni koordinator za nastavu u tom predstavništvu mogao da odredi kako tačan datum početka grupne nastave, tako isto i termine. Takođe je potrebno napomenuti da za sve poslovnice ove institucije važi pravilo, koje se odnosi na dinamiku sprovođenja nastave u grupi. Zahteva se od svakog polaznika da apsolutno svaki segment, koji bude odredila ova institucija, to jest njen ovlašćeni predstavnik bude ispoštovan, jer pravila koja se tada poštuju, ne dozvoljavaju ni u kom slučaju da se izvrše promene.

Ako pojedinac ne može da se uklopi u način organizacije grupne nastave, na raspolaganju mu je edukacija koju može da pohađa samostalno i da je prilagodi svojim potrebama. Stvar je u tome da se datum početka, odnosno termini u kojima se organizuje individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za turski jezik, ali i dinamika, moraju odrediti isključivo međusobnim dogovorom između prijavljenog, te njegovog profesora i osobe, koja je u određenoj poslovnici organizatora za te poslove i zadužena.

Kako se specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za turski jezik održava?

U skladu sa pravilima kako individualne, tako i grupne nastave se organizuje stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za turski jezik. Uz to, svaki pojedinac ima mogućnost izbora između pohađanja časova online i na tradicionalan način.

Osim osnovne razlike u broju lica, koja treba da prate sa jedne strane grupnu, a sa druge individualnu, svakako je i posebno uočljiva razlika u načinu organizacije.

Potrebno je da se osoba koju bude interesovala individualna edukacija, o načinu njene organizacije dogovori sa onim licem, koje je u određenom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford i zaduženo za sprovođenje nastave, ali i sa profesorom, čija će dužnost biti da tu edukaciju vodi. Podrazumeva se da će oni prvo precizirati kog datuma će početi individualna nastava, a posle toga je vrlo važno da se usaglase i oko termina sprovođenja časova, te da svakako definišu i prema kakvoj dinamici će ukupan nastavni fond tom prilikom biti raspoređen.

Način na koji se organizuje grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za turski jezik je posve drugačiji i uključuje znatno strožija pravila. Naime, zahteva se kreiranje grupe na prvom mestu, a u kojoj mora da bude najmanji broj članova, to jest četvoro ljudi, kako bi taj tip edukacije mogao da bude sproveden u određenoj poslovnici, nevezano za to da li je u pitanju klasična ili online grupna nastava. Budući da zvanično ovlašćeno lice određenog predstavništva u tom slučaju definiše i termine održavanja i datum početka, podrazumeva se da će prvo oformiti grupu, pa sve to odrediti. A institucija organizatora, inače dinamiku po kojoj se grupna edukacija sprovodi, svakako određuje unapred i podrazumeva se da zaposleni u svakom predstavništvu, ali i prijavljeni imaju obavezu to i da ispoštuju. Takođe se zahteva od polaznika, koji odluče tako časove da prate i da prihvate sve pomenuto, jer je princip sprovođenja nastave u grupi takav da nije dozvoljeno vršiti promene na zahtev pojedinaca.

Bitno je naglasiti i to da se kako individualna, tako i grupna edukacija mogu pohađati i online i po tradicionalnom principu, to jest u određenom predstavništvu navedene institucije.

Neophodno je da polaznik poseduje kompjuter, a ukoliko ga interesuje online obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za turski jezik. Potrebno je uz to i da na njega instalira poseban tip programa, kako bi mogao da pristupa predavanjima. Sve informacije će biti dostupne na vreme polaznicima, a ako slučajno ne budu uspeli da izvrše instaliranje pravilno, organizator im nudi pomoć IT stručnjaka.

Stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za turski jezik - ukupno trajanje

Program individualne nastave je, svakako prilagođen broju polaznika, kao uostalom i grupna edukacija, pa će se ukupan nastavni fond i za jednu i za drugu razlikovati, a što utiče i na njihovo ukupno trajanje.

S obzirom na to da je 80 školskih časova navedeno u nastavnom programu, prema kome se organizuje individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za turski jezik, institucija organizatora podrazumeva da polaznik prati nastavu ukupno 4 meseca. Da ne bi bilo zabune, on tada treba o tačnoj dinamici, ali i o terminima održavanja i datumu početka, da se usaglasi kako sa predavačem, tako i sa koordinatorom za nastavu. Iz tog razloga je i navedeno da celokupan nastavni fond treba da bude raspoređen na četiri meseca, s tim što se savetuje da tokom jednog dana kandidat ima nastavu u trajanju od po 90 minuta, što će reći da je obavezan da pohađa 40 dvočasa.

Nešto je drugačiji fond koji podrazumeva grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za turski jezik, te su njime obuhvaćena 192 školska časa. Svakako institucija organizatora ima obavezu da odredi i u skladu sa kakvom dinamikom će polaznici pratiti časove, pa je precizirano da to bude dva puta tokom jedne sedmice, a svakoga dana će polaznici imati po tri školska časa, to jest po 135 minuta nastave.

Koliko košta kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za turski jezik?

Sa ciljem da svakom kandidatu omogući lakše plaćanje, Obrazovni centar Akademije Oxford dozvoljava i da iznos koji je predviđen, kako za individualnu tako, i za grupnu edukaciju bude plaćen na nekoliko mesečnih rata. Tačnije, dozvoljeno je izvršiti plaćanje na onoliko rata koliko traje ili individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za turski jezik ili grupna nastava.

Na osnovu pravila koja su navedena u Zakonu o deviznom poslovanju Republike Srbije, svi iznosi koji su naznačeni, a bez obzira da li je u pitanju jedna rata ili celokupna suma, se moraju neizostavno platiti u dinarima. Na sam dan uplate će ovlašćeno lice u konkretnoj poslovnici obračunati taj iznos, a prema važećem kursu za evro.

Uzevši u obzir da grupna edukacija traje osam meseci i ukupno košta 800 evra, to podrazumeva da je moguće izvršiti plaćanje na ukupno 8 mesečnih rata, tako da po 100 evra treba izdvajati svakog meseca.

Nešto je skuplji individualni tip edukacije, pa je neophodno izdvojiti 1.300 evra. U ovom slučaju je omogućeno plaćanje na 4 rate, budući da toliko meseci i traje individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za turski jezik, a to znači da 325 evra iznosi jedna rata.


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za turski jezik u ostalim gradovima Srbije:


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca | Akademija Oxford
POSLOVI
Poslovi sudski tumač za turski jezik
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje