Sudski tumač i prevodilac za turski jezik

Blizu 70 miliona ljudi se danas služi turskim jezikom, koji pripada altajskoj jezičkoj porodici, a južno - turkijskoj grupi jezika.

Kako mnogi stanovnici Turske, u kojoj je ovaj jezik i zvaničan često imaju potrebu da rade u drugim zemljama mahom na teritoriji Evrope ili, pak da sarađuju sa kompanijama iz naše zemlje, ali i ostalih država sveta, to je i povećana potreba za prevođenjem različitih vrsta dokumenata, kao i mnogih drugih sadržaja sa turskog i na turski jezik.

A Prevodilački centar Akademije Oxford uvek ide u korak sa svetskim novostima u okviru prevodilačke struke, pa ne čudi podatak da smo jedna od retkih institucija te vrste, a možda čak i jedina koja u svojoj ponudi ima usluge prevoda, ali i overe od strane sudskih tumača svih vrsta dokumenata bez obzira da li su u pitanju prevodi sa turskog jezika na srpski ili sa srpskog na ovaj jezik. Ali, to je tek manji deo izuzetno bogate ponude usluga koju nudimo klijentima i to na preko 20 lokacija u celoj zemlji, uzevši u obzir da imamo poslovnice ne samo u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, već i u mnogim drugim gradovima širom naše zemlje. Tako smo ove usluge približili svim klijentima, a nudimo im i različite pogodnosti vezane za slanje dokumenata, te hitan prevod koji podrazumeva prevođenje i overu u izuzetno kratkom roku.

Kada se uzme u obzir činjenica da su u našem timu prevodioci i sudski tumači koji su specijalizovani za rad sa preko 40 stranih jezika, sasvim je jasno i zbog čega samo kod nas možete dobiti i uslugu prevoda svih vrsta materijala sa turskog na: grčki, francuski, albanski, nemački, hrvatski, bugarski, engleski, češki, slovenački, španski, poljski, mađarski, italijanski, slovački, portugalski, ukrajinski, kineski, ruski, makedonski, japanski, bosanski, danski, ruski, korejski, švedski, estonski, norveški, estonski, finski, ali i romski, znakovni, latinski i mnogo drugih jezika kojima se koriste ljudi širom sveta. Podrazumeva se da kod nas možete dobiti i prevod u suprotnom smeru, to jest sa bilo kog od stranih jezika na turski, uključujući i prevod sa turskog na srpski i sa srpskog na turski.
Još jedna od prednosti po kojima je dobro poznat Prevodilački centar Akademije Oxford podrazumeva i kompletnu uslugu obrade svih dokumenata, odnosno dokumentacije za koju se zahteva prevod sa i na turski jezik, bez obzira o kojoj kombinaciji jezika da se radi. To znači da u okviru bilo koje od naših poslovnica možete da dobijete najpre uslugu prevoda, a odmah zatim i uslugu njihove overe za koju je zadužen ovlašćeni sudski tumač za određeni jezik, koji je isto u našem timu.

Kod nas možete da dobijete obradu ma kog ličnog, ali i poslovnog dokumenta, počev od lične karte, pasoša, izvoda iz matične knjige rođenih i vozačke dozvole, preko uverenja o državljanstvu, izvoda iz matične knjige venčanih, radne dozvole, saobraćajne dozvole, pa do potvrde o prebivalištu, izvoda iz matične knjige umrlih, dozvole za boravak i ostalih dokumenata koja spadaju u lična. Pod tim se prvenstveno misli na prevođenje svih onih dokumenata koja se predaju nadležnim službama iz različitih razloga, kao što su: potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom radnom odnosu, uverenje o nekažnjavanju, ali i mnoge druge vrste potvrda, saglasnosti, uverenja i izjava.

Takođe, sa turskog i na turski jezik prevodimo i overavamo i: statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, bilanse stanja, poslovne godišnje izveštaje, osnivačke akte preduzeća, bilanse uspeha, revizorske izveštaje, fakture, poslovne odluke, ali i tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka i mnoge druge sudske presude i rešenja, te sve vrste ugovora i ostala pravna akta.

U bilo kojoj našoj poslovnici možete da dobijete i uslugu prevoda diplome i dodatka diplomi, prepisa ocena, uverenja o položenim ispitima, svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrda o redovnom školovanju, kao i nastavnih planova i programa fakulteta, odnosno svih ostalih dokumenata koja se podnose nadležnim službama u različitim situacijama, a tiču se oblasti obrazovanja.

Svaki klijent koji ima potrebu za prevodom dokumenata sa i na turski jezik, mora da ima na umu da su prevodilac i sudski tumač dužni da ispoštuju proceduru koja je precizno određena važećim zakonom. To znači da se najpre vrši prevođenje nekog dokumenta, a zatim i njegovo upoređivanje sa originalima, pa tek onda i overa prevoda. Samo iz tog razloga se od klijenata zahteva da prilikom dostave dokumenata prilože na uvid i originale, pa se zato razlikuje način slanja onih sadržaja za koje je potrebna overa, jer njih možete poslati preko kurirske službe ili preporučenom pošiljkom putem “Pošte Srbije”, ali ih i doneti lično u našu poslovnicu koja vam je najbliža. Dok one materijale za koje nije potrebno izvršiti overu, možete poslati na meil, a na isti način vam i mi možemo poslati materijale koje obrade naši prevodioci i sudski tumači, čime je cela procedura maksimalno pojednostavljena i ubrzana.

Kako svako ko ima potrebu za hitnim prevodima dokumenata može biti siguran da će naši stručnjaci učiniti sve da ispune zahteve i dostave obrađene materijale u dogovorenom roku, to samo u tim slučajevima nudimo mogućnost slanja skeniranih dokumenata na meil, a odmah zatim i dostavu originala na uvid i to na jedan od opisanih načina. Razlog za ovakvu proceduru kada su u pitanju hitni prevodi jeste njeno ubrzavanje, a sa ciljem da se ispune zahtevi klijenata i obezbedi im se kompletno obrađen dokument u roku koji navedu.

Zakon propisuje i da se za pojedina dokumenta koja obrađuju prevodioci i sudski tumači u bilo kojoj kombinaciji jezika koja uključuje i turski zahteva i još jedna vrsta overe, koja se često karakteriše kao takozvana overa iznad overe. U pitanju je haški Apostille pečat koji isključivo može da se dobije u sudu Republike Srbije koji je nadležan i zahteva se samo za određena dokumenta, a njegova forma se može razlikovati u zavisnosti od toga koji tačno dokument se overava. Tako, u pojedinim slučajevima treba prvo staviti Apostille pečat na dokument, pa ga dostaviti našim stručnjacima, uzevši u obzir da se vrši i prevod celog dokumenta sa sve haškim pečatom, pa tek onda se vrši i overa pečatom sudskog tumača. A za neka druga dokumenta, prvo se radi prevod i overa sudskog tumača, pa se tek onda u nadležnom sudu stavlja haški Apostille pečat. Upravo iz tog razloga, svim klijentima preporučujemo da se najpre u sudu koji je nadležna raspitaju o tome da li se i za dokument za kojima im je potreban prevod zahteva ova vrsta overe i u kojoj formi, jer će tako znati u kom pravcu treba da krene proces overe. Takođe, treba da znate i to da nijedan sudski tumač i prevodilac koji je član našeg tima nema obavezu da poseduje informacije o ovoj vrsti overe, ali možete biti uvereni da će učiniti sve da vas upute na pravo mesto i pomognu vam koliko god mogu da na što lakši način dožete do validnih informacija.

Uz sva dokumenta koja smo pomenuli, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford na zahtev klijenata obrađuju i tehničku, medicinsku, građevinsku i dokumentaciju za tender, te je prevode sa turskog na bilo koji jezik, odnosno sa ma kog jezika uključujući i srpski na turski jezik, a zatim je overavaju i time, praktično gledano svrstavaju među validna dokumenta sa zakonske i pravne tačke gledišta. Pored prevoda laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, građevinskih projekata i deklaracija proizvoda svih vrsta, obrađujemo i: upustva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, uputstva za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i naučne patente, radove i rezultate naučnih istraživanja, kao i sve vrste dokumenata iz oblasti nauke, odnosno građevinske industrije, medicine i farmacije.Prevođenje sa turskog i na turski jezik

Stručnjaci Akademije Oxford koji su specijalizovani za prevođenje sa turskog i na turski jezik na zahtev klijenata obrađuju različite vrste sadržaja, bez obzira da li su u pitanju dokumenta ili neki drugi materijali. A osim prevođenja i kompletne obrade dokumenata za koju su zaduženi prevodioci i sudski tumači, kod nas vas očekuju i brojne dodatne usluge koje gotovo ni u jednoj drugoj instituciji u našoj zemlji nećete moći da dobijete.

Pored uobičajene usluge, koja se odnosi na prevođenje sa turskog na srpski i sa srpskog na turski jezik, kod nas možete dobiti i prevod sa turskog na ma koji od preko 40 stranih jezika, to jest sa jednog od njih na turski. U mogućnosti smo da našim klijentim ponudimo čak i ovu mogućnost, jer su u našem timu prevodioci i sudski tumači koji su specijalizovani za rad sa preko 40 jezika, a između ostalog mislimo na: ruski, nemački, francuski, italijanski, engleski, korejski, grčki, španski, slovenački, poljski, hebrejski, portugalski, mađarski, bosanski, danski, bugarski, albanski, švedski, hrvatski, makedonski, finski, znakovni, norveški, latinski, romski, češki, pakistanski, kineski, persijski, japanski, ali i mnoge druge jezike kojima se koriste ljudi u celom svetu.

A uz sve to, posebno naglašavamo da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači za sve navedene jezike, koji će osim prevoda dokumenata sa turskog i na turski jezik u bilo kojoj jezičkoj kombinaciji izvršiti i njihovu overu, te tako klijentima pružiti mogućnost da u relativno kratkom roku i po vrlo povoljnoj ceni dobiju pravno, odnosno zakonski validan dokument, te da mogu i da ga koriste kao što se koristi ma koji drugi originalan dokument. Samo iz tog razloga je izuzetno važno da nam dostave na uvid originalna dokumenta, jer sudski tumač vrši njihovo upoređivanje sa prevodima pre nego što stavi na prevod svoj pečat. Ovaj postupak je deo redovne, zakonske procedure, a ima za cilj da se ovlašćeno lice uveri da između prevoda i originala ne postoji razlika, jer se pečatom sudskog tumača upravo potvrđuje da je prevod veran originalu.

Samim tim što je potrebno da se izvrši upoređivanje ova dva dokumenta, princip slanja materijala na prevod se razlikuje u zavisnosti od toga da li se oni overavaju ili ne. Pa je tako za sve one sadržaje za koje se ne zahteva overa dozvoljeno slanje na meil, dok se za sve ostale nudi mogućnost lične dostave u bilo koju od naših poslovnica, odnosno slanje preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe. A prilikom dogovora oko prevoda, bi trebalo i da navedete da li želite da prevedene materijale preuzmete lično, odnosno da li žeite da vam ih pošaljemo na kućnu adresu ili na meil (važi samo za one sadržaje za koje se ne zahteva overa pečatom zvaničnog sudskog tumača). Za slanje obrađenih materijala na adresu se angažuje kurirska služba sa kojom Prevodilački centar Akademije Oxford ima saradnju, tako da se ova usluga naplaćuje direktno od klijenta po njihovom važećem cenovniku u trenutku dostave.

Ukoliko budete imali potrebu za takozvanim hitnim prevodom sa turskog i na turski jezik, a da su u pitanju prevodi dokumenata, nudimo vam priliku da skenirana dokumenta prvo pošaljete na naš meil, a onda u najkraćem roku dostavite i originale na uvid i to upravo onako kako vam odgovara.

Takođe, za prevode dokumenata je vrlo važno i da na vreme potražite informaciju o overi haškim Apostille pečatom koja spada u nadležnost zvaničnih sudskih organa Republike Srbije, te je jedino možete dobiti u nadležnom sudu. Upravo zato što je reč o specifičnoj vrsti overe koja se primenjuje samo za određena dokumenta, te može u velikoj meri da uspori čitav proces koji vrše prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford posebno naglašavamo da je neophodno da se na vreme o njoj raspitate. Naši stručnjaci nisu dužni da vam daju informacije o overi Apostille pečatom, ali će sigurno sve učiniti da vam izađu u susret. Pomenućemo i to da se ova overa razlikuje u zavisnosti od toga koji dokument se obrađuje, pa se za neka zahteva prvo prevod i overa sudskog tumača, a onda i Apostille pečat, a opet za neka druga dokumenta je potrebno prvo izvršiti overu haškim pečatom, pa tako overen dokument donosite našim stručnjacima koji prevode ceo dokument i sadržaj Apostille pečata, a onda ga i overava ovlašćeni sudski tumač svojim pečatom.

U okviru bilo koje od preko 20 naših poslovnica možete dobiti uslugu kompletne obrade svih ličnih, odnosno poslovnih dokumenata, te diplome i dodatka diplomi, nastavnih planova i programa fakulteta, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, prepisa ocena, svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i svih drugih dokumenata iz oblasti obrazovanja. Takođe, sa turskog i na turski jezik prevodimo i različite tipove ugovora, tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka, ali i sve druge vrste sudskih presuda i rešenja, odnosno ostala pravna akta.

Na vaš zahtev prevodimo i softverske programe i aplikacije, web sajtove, te sadržaje online prodavnica i kataloga, odnosno dečije, stručne, ali i ilustrovane časopise, članke iz novina i sve vrste knjiga, počev od udžbenika, preko romana i beletristike, pa do poezije i proze. A sa turskog i na turski jezik prevodimo i naučne, diplomske i seminarske radove, sva dokumenta iz oblasti nauke, te naučne radove i rezulatate naučnih istraživanja, kao i tekstualne sadržaje iz različitih oblasti, kako one koji su namenjeni javnoj upotrebi, tako i one koji će biti plasirani isključivo stručnim krugovima.

Prevodi igranih, animiranih, crtanih i dokumentarnih filmova, reklamnih poruka, serija, ali i obrazovnih, informativnih, dečijih i zabavnih emisija su deo usluge koja se odnosi na obradu audio i video materijala, uzevši u obzir da uz njihov prevod sa turskog i na turski jezik vršimo i njihovo titlovanje, odnosno sinhronizaciju, te na taj način klijentima pružamo mogućnost da na jednom mestu dobiju njihovu finalnu obradu, kako bi ih plasirali na televiziji, radiju, u bioskopu ili bilo gde drugo.

Kod nas možete da dobijete i prevod medicinske, tehničke i građevinske, kao i dokumentacije za tender, a sa turskog i na turski jezik prevodimo: uputstva za rukovanje, lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda svih vrsta, građevinske projekte, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i dokumenta o medicinskim proizvodima, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, te sva ostala dokumenta i druge sadržaje koji se odnose na oblast farmacije i medicine.

Pored svega pomenutog, u našem timu su i prevodioci i sudski tumači čije polje delovanja je usmereno na usmeno prevođenje sa turskog i na turski jezik, tako da će na vaš zahtev izvršiti i simultano i konsekutivno, ali i prevođenje pomoću šapata, a omogućujemo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najboljoj ceni.

Zahvaljujući lektorima i korektorima koji su isto u timu Akademije Oxford svim klijentima nudimo i mogućnost redakture onih materijala koji su već prevedeni na nekom drugom mestu, a kojima klijenti iz bilo kog razloga nisu zadovoljni.

U skladu sa zahtevima klijenata, sa turskog i na turski jezik prevodimo i sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama u mnogim prilikama, kao što su: potvrde o stanju računa u banci, uverenja o neosuđivanosti, potvrde o slobodnom bračnom stanju, saglasnosti za zastupanje, potvrde o stalnom zaposlenju i redovnim primanjima, uverenja o nekažnjavanju, ali i sve druge vrste izjava, uverenja, potvrda i saglasnosti.

Prevod sa srpskog na turski jezik

U nizu usluga koje pruža Prevodilački centar Akademije Oxford na preko 20 lokacija u zemlji, odnosno u svakom gradu u kome ima poslovnicu, posebno se izdvaja prevođenje sa srpskog na turski jezik, jer spada u red usluga koje se prilično često traže. A budući da nudimo kompletnu obradu ne samo dokumenata, več i mnogih drugih materijala, sasvim je jasno zbog čega smo baš mi pravi izbor za svakoga kome je potreban prevod u ovoj kombinaciji jezika.

Naši prevodioci i sudski tumači će na vaš zahtev prevesti sva dokumenta, kako lična, tako i poslovna, počev od lične karte, pasoša, izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno krštenice i potvrde o prebivalištu, preko uverenja o državljanstvu, izvoda iz matične knjige venčanih, ali i umrlih, pa do: rešenja o osnivanju pravnog lica, poslovnih godišnjih izveštaja, bilansa stanja i uspeha, statuta preduzeća, revizorskih izveštaja, faktura, poslovnih odluka, osnivačkog akta preduzeća i svih drugih ličnih i poslovnih dokumenata koje nismo pomenuli. Takođe prevodimo i sve vrste dozvola, odnosno vozačku i saobraćajnu, te radnu i dozvolu za boravak, to jest ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama u brojnim prilikama, kao što su: potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i redovnim primanjima, te uverenje o neosuđivanosti, odnosno sve druge vrste potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava. Pored toga, sa srpskog na turski jezik prevodimo i tekovine Evropske Unije, sudska rešenja i odluke, punomoćja, ali i sertifikate, licence, te sve vrste ugovora i druga pravna akta.

Prevođenje sa srpskog na turski
Prevođenje sa turskog na srpski

Posebna prednost poveravanja prevođenja dokumenata našim stručnjacima leži u činjenici da maksimalno štedite ne samo trud i vreme, već i novac, jer na jednom mestu dobijate i prevod i overu prevoda od strane sudskog tumača, odnosno imate u rukama dokument koji je jednak svakom drugom originalnom dokumentu u pravnom smislu. Jer kada sudski tumač izvrši upoređivanje originalnog dokumenta, koji ste obavezni da dostavite na uvid i prevoda, te se uveri da su istovetni, on overava prevod svojim pečatom potvrđujući time da je on potpuno veran originalu.

A kako je vrlo važno da nam dostavite originalna dokumenta na uvid to ih možete doneti lično u ma koju od preko 20 naših poslovnica ili ih poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno možete i da angažujete kurirsku službu da nam ih dostavi. Sve druge materijale, to jest one za koje nije potrebno izvršiti overu, možete poslati na najjednostavniji mogući način, to jest na naš meil. Svakako je potrebno da naglasite i kako želite da preuzmete obrađene sadržaje, te da li da vam ih pošaljemo na meil (što važi samo za one sadržaje koji se ne overavaju) ili želite da ih preuzmete lično. Uz to, imate mogućnost da tražite i da vam ih pošaljemo direktno na adresu koju navedete, ali je tu reč o dodatnoj usluzi koju vrši kurirska služba i čija cena nije uračunata u uslugu prevoda, odnosno overe, te se naplaćuje od klijenta prilikom preuzimanja, a prema ceni koju oformi kurirska služba.

Pored svega što smo pomenuli, za prevođenje dokumenata sa srpskog na turski jezik je vrlo važno i da se na vreme raspitate o overi haškim Apostille pečatom, odnosno da u sudu koji je nadležan za ovu vrstu overe potražite informaciju da li se zahteva i za dokuemnt koji želite da prevedemo. Zatim je bitno da saznate u kojoj formi se zahteva overa haškim pečatom, jer se ona razlikuje u zavisnosti od toga koji dokument je u pitanju. Za određena dokumenta se prvo vrši overa Apostille pečatom, pa onda prevod dokumenta i samog haškog pečata, a tek onda i overa sudskog tumača, ali za druga dokumenta proces ide u suprotnom mseru, odnosno prvo se vrši prevodi dokumenta, pa overa pečatom sudskog tumača i na kraju se stavlja Apostille pečat. Nemojte da vas dovede u zabunu što naglašavamo da vi morate da se raspitate, jer prevodioci i sudski tumači nisu dužni da znaju da li se za neki dokument zahteva ova overa i u kojoj formi, ali budite uvereni da će vas uputiti na prave institucije u okviru kojih ćete dobiti sve potrebne informacije.

Ne treba zaboraviti ni to da Prevodilački centar Akademije Oxford u potpunosti poštuje zahteve klijenata, pa vam nudimo i mogućnost takozvanog hitnog prevoda, odnosno vršimo na vaš zahtev uslugu obrade materijala u vrlo kratkom roku. U slučaju da vam je potreban ovakav prevod za bilo koji dokument, trebalo bi da nam ga prvo pošaljete na meil, a nakon toga i da nam dostavite original na uvid. Ovaj postupak je dozvoljen samo da bi se klijentima pružila mogućnost da dobiju kompletno obrađene dokumente u tako kratkom roku.

A sa srpskog na turski jezik prevodimo i tehničku, građevinsku, tendersku i medicinsku dokumentaciju, odnosno: građevinske projekte, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda svih vrsta, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za rukovanje i sve druge sadržaje koji su vezani za ove oblasti. Prevodimo i web sajtove, online prodavnice i kataloge, ali i softvere, te tekstove koji obrađuju teme iz mnogih oblasti (ekologija i zaštita životne sredine, filozofija, politika, ekonomija, informacione tehnologije, medicina, nauka, obrazovanje, psihologija, komunikologija, menadžment, marketing i mnoge druge).

Takođe, na vaš zahtev vršimo i uslugu redakture sadržaja koji su več prevedeni, ali kojima niste zadovoljni u potpunosti. A tu su i prevodioci i sudski tumači uskospecijalizovani za usmeno prevođenje sa srpskog jezika na turski, koji će izvršiti i konsekutivno i simultano, ali i prevođenje uz pomoć šapata. U zavisnosti od potreba samog događaja i vaših zahteva u prilici smo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Usluga koju često ističemo se odnosi na prevođenje svih video, odnosno audio sadržaja i njihovu sinhronizaciju i titlovanje, koju takođe vršimo na vaš zahtev, a ne treba zaboraviti ni prevođenje svih materijala koji imaju veze sa oblašću marketinga, kao što su plakati, vizit karte, flajer, katalozi, brošure, PR tekstovi i mnogi drugi.

Prevodi medicinske dokumentacije sa srpskog jezika na turski

Iako mnogi medicinsku dokumentaciju često poistovećuju sa lekarskim nalazima, reč je o mnogo obimnijoj oblasti. Naši prevodioci i sudski tumači, između ostalog sa srpskog na turski jezik prevode i lekarske nalaze, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno sva dokumenta o medicinskim proizvodima. Takođe prevodimo i tendersku, tehničku, ali i građevinsku dokumentaciju. Tako da sem prevoda laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, u bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford vas očekuju i prevodi uputstava za rukovanje, građevinskih projekata, ali i deklaracija proizvoda različitih vrsta.

A sa srpskog na turski jezik prevdimo i sadržaje web prodavnica i online kataloga, ali i web sajtove i softver, to jest svaku aplikaciju i program koji zahtevate. Prilikom prevođenja ovakvih sadržaja, svaki prevodilac i sudski tumač koji je na njima angažovan ostvaruje saradnju sa IT stručnjacima koji su isto u našem timu, kako bi na najbolji mogući način u prevod implementirao SEO pravila (Search Engine Optimisation). Na taj način se određenom internet sadržaju u relativno kratkom roku pruža mogućnost da se nađe na mnogo boljoj poziciji u pretrazi.

Uz to, sa srpskog na turski jezik prevodimo i naučne radove i patente, te rezultate naučnih istraživanja, ali i sva dokumenta iz oblasti nauke, odnosno seminarske i diplomske radove.

Simultano prevođenje sa srpskog jezika na turski

Dokaz da Prevodilački centar Akademije Oxford vodi računa o zahtevima i potrebama svojih klijenata jeste i usluga usmenog prevođenja sa srpskog na turski jezik, a kako je simultano najčešće prisutno u praksi, to smo ga prvo i pomenuli. Međutim, naši prevodioci i sudski tumači podjednako kvalitetno vrše i prevod uz pomoć šapata, ali i konsekutivno prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji. Pored usluge prevoda, a u skladu sa zahtevima samog događaja u prilici smo i da vam ponudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najpristupačnijim cenama na tržištu.

A da bismo mogli da pripremimo odgovarajuću ponudu koja će u potpunosti ispuniti sve zahteve događaja, neophodno je i da nam precizirate samu koncepciju događaja, ali i broj učesnika, te koliko bi trebalo da traje, kao i da nas uputite u karakteristike prostora u kome će biti održan.

Sa srpskog na turski jezik prevodimo i udžbenike, ali i književna dela, poput proze, romana, poezije i beletristike, te novinske članke, kao i sadržinu dečijih, ilustrovanih i stručnih časopisa. Uz to, prevodimo i sve vrste kako audio, tako i video materijala, pa osim reklamnih poruka, svih vrsta emisija (informativnih, obrazovnih, dečijih, zabavnih), prevodimo i serije, ali i igrane filmove svih žanrova, kao i crtane, animirane i dokumentarne filmove. Osim prevoda, nudimo vam i njihovu sinhronizaciju i titlovanje.

Prevođenje ličnih dokumenata sa srpskog jezika na turski i overa sudskog tumača

Kada su u pitanju prevodi ličnih dokumenata sa srpskog jezika na turski, slobodno možemo reći da prevodimo baš sva lična dokumenta. Ali, prevođenje je tek početak, uzevši u obzir da svim zainteresovanim klijentima nudimo i uslugu overe prevedenih dokumenata, te na taj način im omogućujemo da u relativno kratkom vremenskom roku dobiju dokument koji je validan sa zakonskog i pravnog stanovišta.

Podrazumeva se da je svaki klijent dužan da najpre proveri u nadležnom sudu da li je potrebno da izvrši i overu haškim Apostille pečatom, kako bi znao odakle treba da krene. Pod tim mislimo na podatak da se način overe ovim pečatom razlikuje od dokumenta do dokumenta, a uz to se ne zahteva za sva dokumenta, već samo za ona koja su propisana zakonom. A kako sudski tumači i prevodioci nisu zaduženi za izvršenje ove overe, to i nemaju obavezu da poseduju informacije o njoj, ali budite uvereni da će sa vam podeliti sve informacije koje su im dostupne i uputiti vas na koji način i na kom mestu možete da dobijete tačne informacije. Radi se o tome da se ova specifična overa može izvršiti prva, nakon čega se dokument prevodi, ali se prevodi i Apostille pečat, te se onda tek overava pečatom sudskog tumača, dok druga dokumenta prvo obrađuju prevodioci i sudski tumači, pa se onda u nadležnom sudu stavlja haški pečat. Baš zato naglašavamo da je najvažnije da na vreme dobijete tačnu informaciju, kako biste sebe poštedeli gubljenja i vremena i novca.

Sa srpskog jezikana turski prevodimo sledeća lična dokumenta: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu, vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih, pasoš, saobraćajnu dozvolu, ličnu kartu, dozvolu za boravak, ali i izvod iz matične knjige umrlih i druga. Takođe prevodimo i dokumenta koja se u mnogim situacijama podnose različitim nadležnim službama, kao što su: potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o redovnim primanjima, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, kao i sve druge vrste izjava, saglasnosti, potvrda i uverenja.

A na vaš zahtev prevodimo i: rešenja o osnivanju privrednog društva, statut preduzeća, bilanse stanja, osnivački akt preduzeća, revizorske izveštaje, bilanse uspeha, poslovne godišnje izveštaje, fakture, licence, sertifikate i mnoga druga poslovna dokumenta.

Takođe, sa srpskog na turski jezik prevodimo i tekovine Evropske Unije, sve tipove ugovora, sudske presude i rešenja, punomoćja, ali i ostala pravna akta koja ovom prilikom nismo pomenuli.

Prevodimo i: potvrdu o redovnom školovanju, prepis ocena, nastavne planove i programe fakulteta, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, diplomu i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima i sva druga dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a koja se odnose na oblast obrazovanja.

Prevodi PR tekstova sa srpskog na turski jezik

Da bi PR teskt bio na pravi način preveden vrlo je bitno da reklamna poruka koju sadrži bude na adekvatan način preneta i u ciljanom jeziku, što je upravo način prevođenja koga se pridržava svaki prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford koji je zadužen za obradu ovakvih materijala.

A na vaš zahtev, sem PR tekstova prevodimo i sve ostale materijale koji su vezani za oblast marketinga, počev od vizit kartica i plakata, preko brošura, reklamnih letaka i flajera, pa do sadržaja kataloga, bez obzira da li je reč o proizvodima ili uslugama.

Takođe, sa srpskog na turski jezik prevodimo i sve vrste tekstova, ma koju temu da obrađuju i koliko su složeni, odnosno dugi. Kako naši prevodioci i sudski tumači uz bogato iskustvo i profesionalne kvalifikacije koje su na izuzetno visokom nivou, imaju i zavidan nivo opšteg obrazovanja, to vas uveravamo da mogu da obrade tekst iz apsolutno bilo koje oblasti, počev od filozofije, psihologije, farmacije, marketinga i komunikologije, preko građevinske industrije, turizma, medicine, politike, prava, ekonomije, finansija i bankarstva, pa do obrazovanja, informacionih tehnologija, menadžmenta, ekologije i zaštite životne sredine, to jest ma koje grane društvenih i prirodnih nauka.

Prevodi sa turskog na srpski jezik

Prevodi sa turskog na srpski jezik podrazumevaju ne samo obradu dokumenata, već i svih drugih sadržaja, ali i mnogih vrsta dokumentacije (tenderska, medicinska, tehnička, građevinska). A na vaš zahtev prevodimo i članke iz novina, ali i stručne, dečije i ilustrovane časopise, te knjige. Osim prevoda udžbenika, kod nas možete dobiti i prevod svih književnih dela, kako beletristike, tako i proze i romana, pa čak i poezije.

Prevodioci i sudski tumači koji su članovi tima Akademije Oxford na vaš zahtev prevode i seminarske i diplomske radove, ali i naučne patente i radove, te rezultate naučnih istraživanja, odnosno sva dokumenta iz oblasti nauke. Takođe, prevodimo i apsolutno sve vrste reklamnih materijala, poput letaka, flajera i plakata, ali i vizit kartice, PR tekstove, te kataloge i brošure. Obrađujemo i tekstove različite sadržine i dužine, odnosno složenosti i to iz svih oblasti koju možete da zamislite. Između ostalih sa turskog na srpski jezik prevodimo tekstove iz oblasti prava, ekonomije, bankarstva, medicine, ali i ekologije i zaštite životne sredine, informacionih tehnologija, turizma, psihologije, kao i sve one sadržaje koji obrađaju temu iz oblasti obrazovanja, nauke, farmacije, te marketinga, filozofije, građevinske industrije i mnogih drugih oblasti.

Prevođenje sa turskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na turski

Ne treba zaboraviti ni podatak da su u našem timu oni prevodioci i sudski tumači koji vrše uslugu usmenog prevoda sa turskog na naš jezik, a nudimo vam i po vrlo povoljnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Pored simultanog, naši stručnjaci su usmereni i na prevođenje pomoću šapata, ali i na konsekutivno.

Od dokumenata prevodimo sva lična i poslovna, tako da kod nas možete dobiti i prevod i overu: krštenice, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih, lične karte, potvrde o prebivalištu, vozačke dozvole, izvoda iz matične knjige umrlih, radne dozvole, uverenja o državljanstvu, pasoša, saobraćajne dozvole, izvoda iz matične knjige venčanih, dozvole za boravak, kao i svih onih dokumenata koja se u mnogim prilikama podnose nadležnim institucijama, kao što su: uverenje o nekažnjavanju, potvrda o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i sve ostale vrste potvrda, izjava, uverenja i saglasnosti.

Prevodimo i rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorske izveštaje, bilanse stanja, statute i osnivačke akte preduzeća, ali i fakture, godišnje poslovne izveštaje, te poslovne odluke, bilanse uspeha i sva druga poslovna dokumenta. Uz to, sa turskog na srpski jezik prevodimo i presude o razvodu braka, odnosno sve vrste sudskih presuda i rešenja, sertifikate, tekovine Evropske Unije, ugovore, punomoćja i licence, kao i ostala pravna akta.

Morate imati na umu da za pojedina dokumenta nije dovoljno da naši stručnjaci izvrše prevod i overu, budući da se samo za određena dokumenta zahteva i overa haškim Apostille pečatom. Takođe bi trebalo da znate i to da su za ovu vrstu overe nadležni isključivo zakonom određeni sudovi Republike Srbije, te da tamo i možete dobiti pravu informaciju, kako o tome da li je uopšte potrebna ova vrsta overe za vaša dokumenta, tako i o načinu same overe, čime ćete maksimalno poštedeti sebe jurcanja i gubljenja vremena i novca. Naime, haški Apostille pečat se na pojedina dokumenta stavlja prvi, pa se onda dostavljaju dokumenta našim stručnjacima na prevod, ali se tada vrši i prevod samog haškog pešata, pa se tek onda tako obrađen dokument predaje ovlašćenim sudskim tumačima na overu. Sa druge strane, postoje i ona dokumenta kod kojih se prvo vrši uobičajen prevod i overa sudskog tumača, pa se onda stavlja i Apostille pečat. Sada bi trebalo da vam je jasnije zbog čega je vrlo bitno da se najpre raspitate o ovoj vrsti overe.

Takođe je izuzetno važno da ne zaboravite da nam dostavite i originalne materijale na uvid, ali samo u slučaju da vam je potrebno prevođenje dokumenata, odnosno bilo koje vrste dokumentacije sa turskog na srpski jezik. To je deo uobičajene, zakonom propisane procedure, jer je sudski tumač dužan da uporedi prevod i original pre nego što stavi svoj pečat, kojim potvrđuje da je preveden dokument u potpunosti isti kao originalni.

Samim tim se i način slanja dokumenata na prevod razlikuje od slanja drugih sadržaja. I dok sve materijale za koje nije potrebno izvršiti overu sudskog tumača možete da pošaljete na naš meil, a i mi vama možemo isto da pošaljemo prevedene sadržaje, dotle dokumenta možete da pošaljete preporučenom pošiljkom “Pošte Srbije”, kurirskom službom na adresu naše poslovice koja vam je najbliža, odnosno koja se nalazi u vašem gradu ili ih možete doneti lično.

Mi vama prevedene i overene materijale, ali i druge sadržaje po želji možemo da pošaljemo na kućnu adresu ili ih možete preuzeti lično. Kako se za slanje na adresu zadužuje kurirska služba, ova usluga se naplaćuje prema njenom važećem cenovniku i to direktno od klijenta, prilikom dostave.

Trebalo bi da znate i to da Prevodilački centar Akademije Oxford svim klijentima daje mogućnost da prevod bilo kog materijala dobiju i izuzetno kratkom roku. A ako su u pitanju hitni prevodi dokumenata, to se procedura slanja malo razlikuje u odnosu na uobičajenu, pa ih možete prvo poslati na meil, a u određenom roku dostaviti i oriiginale na uvid i to na bilo koji od pomenutih načina.

A sa turskog na srpski jezik prevodimo i filmove, emisije, reklamne poruke i serije, te na vaš zahtev vršimo i njihovo titlovanje ili sinhronizaciju. Takođe, prevodimo i nastavne planove i programe fakulteta, diplome i dodatke diplomi, ali i uverenja o položenim ispitima, prepise ocena, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, te potvrde o redovnom školovanju, to jest sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama u ma kojoj situaciji, a koja su isključivo vezana za oblast obrazovanja.

Prevod svih tekstova sa turskog jezika na srpski

Prema zahtevima klijentima obrađujemo i sve vrste tekstualnih sadržaja sa turskog na srpski jezik. Nevezano za to koju temu obrađuju i na koji način, te da li su namenjeni prezentovanju javnosti ili užem krugu stručnjaka, možete biti uvereni da će naši prevodioci i sudski tumači izvršiti ovu uslugu na najbolji mogući način i relativno brzo vam dostaviti prevedene materijale na dogovoren način. A kako za njih nije potrebna overa sudskog tumača, to možemo da komuniciramo i elektronskim putem, što znači da vi nama možete poslati sadržaje koje želite da prevedemo na meil, a na isti način i mi vama možemo da pošaljemo obrađene tekstualne sadržaje.

Uzevši u obzir da je broj oblasti za koje smo specijalizovani zaista veliki, pomenućemo samo one za koje nam klijenti najčešće traže prevod: medicina, nauka, ekonomija, marketing, psihologija, finansije, turizam, farmacija, društvene nauke, bankarstvo, obrazovanje, ekologija i zaštita životne sredine, pravo, filozofija, prirodne nauke, politika, sociologija, menadžment, građevinska industrija, komunikologija, ali i informacione tehnologije i mnoge druge oblasti.

Takođe, sa turskog na srpski jezik prevodimo i sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a u koja su u vezi sa obrazovanjem, ali i diplomske i seminarske radove, te rezultate naučnih istraživanja, naučne radove i patente, kao i sva dokumenta iz oblasti nauke. Osim prevoda svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i: uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, nastavne planove i programe fakulteta, te diplome i dodatke diplomi, kao i sve ostale dokumente iz oblasti obrazovanja.

Prevođenje online kataloga i prodavnica sa turskog jezika na srpski

Činjenica je da se u savremenom svetu sve češće nude različiti proizvodi na prodaju putem globalne mreže, te da svako ko se ozbiljnije bavi trgovinom na svom sajtu ima i online kataloge proizvoda, odnosno web prodavnice. Upravo zato smo u spisak redovnih usluga koje pružamo svim zainteresovanim klijentima uvrstili i prevođenje ovakvih sadržaja sa turskog na srpski jezik. A samim tim što naši prevodioci i sudski tumači tokom prevođenja ovakvih sadržaja, ali i web sajtova vode računa o pravilima dobre optimizacije sadržaja, možete biti uvereni da će se to u bliskoj budućnosti itekako odraziti pozitivno na vaše poslovanje, jer će tako preveden sadržaj biti prepoznat kao poželjan od strane internet pretraživača, a što će neosporno rezultirati boljim pozicioniranjem u okviru pretrage. Takođe, ukoliko postoji potreba izvršićemo i profesionalno prevođenje bilo koje softverske aplikacije ili programa.

Na vaš zahtev, sa turskog na srpski jezik prevodimo i sve vrste video i audio sadržaja, ali vršimo i uslugu njihovog titlovanja i sinhronizacije. Pored serija, prevodimo i informativne, obrazovne i zabavne, kao i dečije emisije, te dokumentarne, crtane, igrane i animirane filmove i reklamne poruke.

A sa turskog na srpski jezik prevodimo i PR tekstove, flajere, reklamne letke, plakate, brošure, sadržaje kataloga proizvoda i usluga, pa čak i vizit karte i mnoge druge vrste materijala koji spadaju u oblast marketinga. Imajte na umu da svaki prevodilac i sudski tumač koji vrši ovu uslugu ima iza sebe dovoljno prevedenih materijala, tako da će na najbolji mogući način uspeti da prezentuje reklamnu poruku i na srpskom jeziku, što i jeste osnovni cilj prevođenja ovakvih sadržaja, jer će se potencijalnim korisnicima usluga, odnosno kupcima proizvoda na pravi način prikazati ono što se rekalmira, bez obzira da li je u pitanju usluga ili proizvod.

Prevođenje uz pomoć šapata sa turskog na srpski jezik

Iako šapatno prevođenje nije u tolikoj meri zastupljeno u praksi kao što je to slučaj sa simultanim i konsekutivnim prevođenjem, naši prevodioci i sudski tumači vrše i ovu uslugu na vaš zahtev. A da bismo mogli da u potpunosti ispunimo zahteve događaja za koji vam je potrebno usmeno prevođenje sa turskog jezika na srpski, potrebno je da budemo na vreme upoznati sa koncepcijom samog događaja, ali i sa brojem učesnika, prostorom u kome će biti održan, te da znamo koliko će trajati, jer na osnovu svih tih podataka možemo da pripremimo ponudu koja će maksimalno ispuniti vaša očekivanja, sa jedne i zahteve događaja, sa druge strane.

Takođe, ukoliko ste sigurni da vam je potrebno simultano prevođenje, nudimo vam da po najpovoljnim uslovima kod nas izvršite iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to poslednje generacije.

A kako nam se često obraćaju klijenti koji su već dali određeni materijal nekome na prevod, a nisu zadovljni načinom obrade iz bilo kog razloga, to za takve sadržaje vršimo uslugu kompletne redakture. Kada naši lektori i korektori izvrše lekturu, to jest korekturu tako prevedenih sadržaja, možete biti uvereni da će i oni najzahtevniji među vama biti zadovoljni načinom obrade.

Uz to, sa turskog na srpski jezik prevodimo i sva dokumenta koja se u pojedinim prilikama predaju nadležnim službama, kao što su: potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci i redovnim primanjima, te uverenje o nekažnjavanju, odnosno sve druge vrste potvrda, saglasnosti, izjava i uverenja. Uzevši u obzir da su u pitanju zvanična dokumenta, ne zaboravite da najpre izvršite proveru overe haškim Apostille pečatom u nadležnom sudu, te da nam dostavite i na uvid originalna dokumenta, kako bi u potpunosti bila ispoštovana zakonom propisana procedura.

Prevodi poslovnih dokumenata sa turskog jezika na srpski

Kada se prevodi poslovna dokumentacija sa turskog na srpski jezik, ali i bilo koja druga dokumenta, od ključne važnosti je overa ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača. Ali, kako je tu Prevodilački centar Akademije Oxford koji u svom timu ima i ove stručnjake, to je vaša jedina obaveza da nam dostavite originalna dokumenta na uvid, ali i da dobijete validnu informaciju o potrebi za overom haškim Apostille pečatom. Radi se o tome da ova vrsta overe ni u kom slučaju ne isključuje overu sudskog tumača, već se zahteva kao dodatna overa, ali isključivo za pojedina dokumenta. Uz to, ona se razlikuje od dokumenta do dokumenta i spada u nadležnost zvaničnih sudskih organa Republike Srbije, u okviru kojih i možete dobiti preciznu informaciju o tome da li se zahteva za vaš dokument, a ako se zahteva, onda u kom obliku. Jer, nekada je potrebno prvo uraditi prevod i overu dokumenata pečatom sudskog tumača, pa onda odneti obrađen dokument u nadležni sud kako bi se izvršila overa Apostille pečatom. Mada, u drugim situacijama proces overe ide sa suprotne strane, to jest prvo se stavlja haški pečat, a onda naši stručnjaci prevode i dokument i sam Apostille pečat, nakon čega preuzimaju sudski tumači i overavaju tako preveden dokument i svojim pečatom. Da ne mislite da naši prevodioci i sudski tumači ne žele da vam pomognu, naprotiv! Oni zapravo nisu u obavezi da imaju ove informacije, jer to ne spada u njihovu nadležnost, ali će sigurno učiniti sve što mogu da vam izađu u susret i omoguće vam da relativno lako dođete do ovih podataka.

Što se tiče dostave dokumenata, kako ste u obavezi da dostavite i originale na uvid, jer sudski tumač mora da ih uporedi sa prevodima pre nego što stavi svoj pečat i tome potvrdi da su u pitanju potpuno ista dokumenta, to ih možete doneti lično u našu najbližu poslovnicu ili ih poslati preko kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom na našu adresu. Takođe, obrađena dokumenta možeete da preuzmete lično, to jest možemo da vam ih pošaljemo preko kurirske službe na adresu koju navedete, ali se ta usluga naplaćuje nezavisno od osnovne usluge i to rema cenovniku službe zadužene za dostavu.

Od poslovnih dokumenata, sa turskog na srpski jezik pored ostalih prevodimo: bilanse stanja i uspeha, osnivačke akte preduzeća, rešenja o osnivanju pravnog lica, fakture, godišnje poslovne izveštaje, statute preduzeća, revizorske izveštaje, poslovne odluke, ugovore, ali i presude o razvodu braka, odnosno sve druge vrste sudskih presuda i rešenja i ostala pravna akta. Prevodimo i tekovine Evropske Unije, ali i sve vrste licenci, sertifikata i punomoćja.

Osim toga, na vaš zahtev prevodimo i tehničku, građevinsku, medicinsku i dokumentaciju za tender. A to znači da sa turskog na srpski jezik prevodimo: uputstva za rukovanje, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinske projekte, lekarske nalaze, deklaracije proizvoda svih vrsta, ali i sve ostale sadržaje koji se odnose na oblast kako medicine i farmacije, tako i građevinske industrije.

Naravno, prevodimo i lična dokumenta sa turskog na srpski jezik, koja potom overava sudski tumač svojim pečatom i na taj način im u pravnom smislu daje značaj kao i svakom drugom originalnom dokumentu. Potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, pasoš, izvod iz matične knjige umrlih, lična karta, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, radna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, te vozačka dozvola su samo neka od ličnih dokumenata koja obrađujemo.

Prevod sa turskog na druge jezike


Prevodilac za turski jezik

Prevodilac za turski jezik

Ukoliko Vam je isključivo potrebna usluga prevođenja, na našoj Akademiji Vam je dostupan i prevodilac za turski jezik

Vidi više o prevodiocu za turski jezik >>>

Kurs turskog jezika

Škola turskog jezika

S druge strane, ukoliko želite da naučite turski jezik, dovoljno je da se prijavite za kurs turskog jezika koji je dostupan na našoj Akademiji. Kursevi su namenjeni svim uzrastima i može se pohađati grupno, individualno i online.

Vidi više o kursu turskog jezika >>>


Sudski tumač za turski jezik - Akademija Oxford
Sudski tumač za turski jezik
Prevodilac za turski jezik

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje