Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za ukrajinski jezik

Uz obavezu da dostavi pouzdan dokaz o nivou poznavanja ukrajinskog, jezika svaki pojedinac koji želi da se prijavi na konkurs za sudske tumače, svakako mora i maternji jezik poznavati odlično, a što se odnosi u ovom slučaju na srpski. Bude li se dogodilo da neko ne poseduje potvrdu ili dokaz o tome, biće neophodno da u skladu sa pravilima konkursa, polaže specijalizovani ispit, kako bi mogao da upotpuni konkursnu dokumentaciju.

Naravno da to nije jedini uslov koji konkretni konkurs navodi, već je tu i onaj koji je vezan za potvrdu o pohađanju nastave, koja je specijalno osmišljena i sprovodi se tokom godine u okviru poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford.

U pitanju je stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za ukrajinski jezik, a neophodno je da svako ko želi nastavu da pohađa, kako bi konkretnu potvrdu dobio, izvrši zvanično prijavu. Izuzev opcije da osnovne informacije o sebi (prezime i ime, datum rođenja, kao i broj telefona, odnosno podatke za kontakt) dostavi na mejl, zainteresovani svakako može najbližu poslovnicu da kontaktira ili telefonom ili da u nju odlično, te da tako izvrši prijavu.


Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za ukrajinski jezik

A prilikom zvaničnog upisa se zahteva da prijavljeni dostavi neophodnu dokumentaciju, ali i da dođe u predstavništvo ove institucije, jer je obavezno lično prisustvo svakog pojedinca tom prilikom.

Posebno će biti naglašeno da se ova edukacija može pohađati i putem individualne i putem grupe nastave, te da za obe važi pravilo o praćenju predavanja online ili direktno u predstavništvu organizatora, a kada se sprovodi klasična obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za ukrajinski jezik. Podrazumeva se da će prilikom upisivanja svaki pojedinac morati da kaže koja od ponuđenih opcija mu najviše odgovara, a da bi mogao da dobije sve dodatne informacije o načinu sprovođenja te vrste edukacije.

Preko sopstvenog računara će časovima pristupati ona osoba, koja se opredeli za online nastavu, ali je vrlo važno i da tom prilikom pravilno instalira program koji će koristiti za praćenje nastave. Mora se naglasiti da uopšte nije komplikovan postupak instalacije, ali da ipak ima pojedinaca koji ne uspeju pravilno to da izvrše, pa će njima biti ponuđena i pomoć informatičkih stručnjaka, koji su u okviru ove institucije takođe zaposleni.

Svakako će pojedinac posle toga da se opredeli između mogućnosti da časove pohađa u grupi ili individualno, tako da će mu biti omogućene i dodatne informacije o postupku organizacije izabrane vrste nastave.

TESTOVI


Ukoliko mu više odgovara da časove prati u društvu drugih polaznika, trebalo bi da bude informisan da se grupna edukacija sprovodi na vrlo strog način, budući da se izmene, a ako on to bude zahtevao, ne dozvoljavaju. Radi se o tome da je predviđeno prvo da grupa od najmanje 4 osobe bude napravljena, pa da posle toga ovlašćeno lice određenog predstavništva pristupi definisanju ostalih detalja. Inače, ova institucija dinamiku prema kojoj će se grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za ukrajinski jezik organizovati, svakako definiše ranije, pa se od prijavljenih i zahteva da se tih pravila pridržavaju. A kada se četiri osobe budu prijavile, koordinator te poslovnice će zvanično formirati grupu i odrediti kog datuma će nastava startovati i u kojim bi trebalo terminima polaznici časove da pohađaju, pa će svaki pojedinac o tome biti precizno obavešten.

Navedena institucija će, svakako polaznicima dati i zvaničnu potvrdu o pohađanju ove edukacije, čime će oni biti u mogućnosti da zahtevanu dokumentaciju za objavljeni konkurs upotpune.

Inače se mora naglasiti da Ministarstvo pravde Republike Srbije, koje zvanično i ima pravo da raspiše konkurs za sudske tumače za ukrajinski jezik, to čini u slučaju da u bilo kom gradu postoji potreba za stručnjacima tog profila, tako da se ne može navesti u kom tačno periodu tokom godine će biti otvorena mogućnost za sticanje tog zvanja.Postupak je vrlo jednostavan, jer nakon odabira kandidata koji ispunjava uslove ovog konkursa, njemu se izdaje Rešenje o postavljenju za sudskog tumača i ima obavezu da položi zakletvu, a tom prilikom će se on obavezati zvanično da neće zloupotrebljavati informacije, koje mu budu bile dostupne i da će posebno voditi računa o poslovnoj tajni.

Svakako je važno napomenuti i to da sudski prevodilac za ukrajinski jezik ima pravo da usluge za koje je ovlašćen pruža fizičkim licima, ali naravno i bilo kom pravnom licu, koje izrazi potrebu za tim. Najbitnije je da odgovori adekvatno na zahtev nadležnog suda, ali i drugih institucija u našoj zemlji.

Obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za ukrajinski jezik - nastavni plan

U skladu sa odredbama programa, prema čijim smernicama se navedena edukacija primarno i sprovodi, određeno je da polaznici osim teorijskog dela, imaju i vežbe, tokom koji će biti u mogućnosti da pravilno implementiraju sve ono što čuju tokom predavanja. Na taj način specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za ukrajinski jezik i postiže svoj cilj, jer se polaznici osposobljavaju da navedene obaveze izvršavaju potpuno samostalno u budućnosti.

Prva tema se odnosi, uopšteno na postupak obrade dokumenata bilo koje vrste, a kada su u pitanju njihovi prevodi sa ukrajinskog na srpski jezik ili ako se vrši prevod sa srpskog jezika na ukrajinski. Isto tako se podrazumeva da će predavači detaljno objasniti prisutnima kako funkcioniše obrada dokumenata, kada je u pitanju prevod sa ukrajinskog na engleski jezik, ali i sa ukrajinskog na svaki drugi strani jezik. Podrazumeva se da će govoriti i o načinu obrade svih onih dokumenata, za koja se radi prevođenje sa francuskog jezika na ukrajinski, to jest sa različitih stranih jezika na ukrajinski, a kako bi polaznici mogli navedena pravila da primenjuju u svom radu.

Predviđeno je, takođe da tokom nastave kandidati steknu dovoljno znanja vezano za primenu brojnih pravnih termina, ali će naravno najpre profesori da im predstave sve obaveze, koje sudski prevodilac za ukrajinski jezik mora da ispuni.

Kroz brojne primere će specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za ukrajinski jezik omogućiti prisutnima da se upoznaju sa svim koracima, koji moraju biti pravilno primenjeni tokom postupka obrade bilo kog dokumenta.

Budući da ovi stručnjaci moraju ispuniti sve zahteve vezano za postupak obrade dokumenata u različitim jezičkim kombinacijama, a kada je uključen i ukrajinski jezik, to se podrazumeva da oni ne bi trebalo u svom radu da greše. Iz tog razloga je nastavnim planom obuhvaćena i oblast, u okviru koje zainteresovani imaju prilike da saznaju koje su to najčešće greške u praksi. svakako će predavači, naročito pažljivo nastojati i da im prezentuju postupak obrade tih sadržaja i to tako da se propusti ne bi događali.

Prisutni će saznati i kako se vodi evidencija svih onih usluga koje sudski tumači za ukrajinski jezik pružaju, ali će im profesori objasniti i na koji način se njihove usluge moraju naplatiti, a u skladu sa tarifom koja je definisana na opštem nivou. Uz teorijska znanja vezano za popunjavanje Dnevnika stranaka i poslova, biće im omogućeno da tokom vežbi ovladaju tim postupkom u potpunosti.

Pored svega pomenutog, određeno je nastavnim programom da stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za ukrajinski jezik obradi i temu koja se odnosi na pružanje usluga usmenog prevoda, a nevezano za to da li se on mora izvršiti sa ukrajinskog na neki drugi jezik ili sa tog jezika na ukrajinski. Posebno će biti naglašeno da Obrazovni centar Akademije Oxford omogućuje svakome ko to želi, da pohađa specijalno osmišljenu edukaciju, a koja je fokusirana upravo na šapatni i konsekutivni prevod, uzevši u obzir da sudski tumač za ukrajinski jezik u pojedinim slučajevima ima obavezu i takve usluge da pruži. Pohađanjem te obuke će biti omogućeno zainteresovanima da se usko specijalizuju za usmeno prevođenje sa ukrajinskog jezika na bilo koji drugi strani ili u drugačijem smeru.

Neretko se događa da je na neka dokumenta potrebno saviti specijalnu vrstu pečata, koji je znan kao Haški ili Apostille, a koji se isključivo prema slovu zakona stavlja na tačno određena dokumenta. Da ne bi bilo zabune, mora se napomenuti da sudski tumač za ukrajinski jezik taj tip overe nema pravo da izvrši, ali će stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za ukrajinski jezik obraditi i tu temu. Naime, pojedini klijenti nisu upoznati sa postupkom overe ovim pečatom i prilično često se upravo pomenutim stručnjacima obraćaju, a kako bi dobili potrebne informacije, te je iz tog razloga i važno da oni imaju osnovna znanja o navedenoj vrsti overe. Pored toga što će saznati na koja dokumenta se obavezno Haški pečat mora staviti, biće im objašnjeno i po kom principu tačno se taj tip overe vrši za određeni dokument, te će naravno saznati i koje su to državne institucije nadležne za izvršenje.

Završni deo edukacije se usmerava na sam proces dobijanja zvanja sudski prevodilac za ukrajinski jezik, a između ostalog prisutni saznaju koji su zahtevi navedeni u konkursu, ali dobijaju i informacije o tome zbog čega Ministarstvo pravde nema utvrđen datum, kada će konkurs za sudske tumače objaviti.

Svakako će prisutni saznati i koje su obaveze pojedinca, nakon što mu bude izdato Rešenje o postavljenju za sudskog tumača, te će profesori objasniti i kako uopšteno funkcioniše polaganje zakletve.

Biće informisani prisutni i o brojnim edukacijama koje ova institucija organizuje, a među kojima se izdvaja obuka i kurs ukrajinskog jezika. Tada će im biti objašnjeno i koliko je bitno poznavanje ovog, takozvanog radnog jezika, te će im profesori predočiti i važnost pohađanja pomenutog kursa, a sa ciljem unapređenja već stečenih znanja i boljeg pozicioniranja prilikom konkurisanja za dobijanje pomenutog zvanja.

Potvrdu o pohađanju, koju će svaki pojedinac dobiti nakon što se stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za ukrajinski jezik završi je vrlo važan dokument, koji mora da bude priložen uz ostala, prilikom javljanja na konkurs za navedene stručnjake.

U kojim terminima i gde se specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za ukrajinski jezik organizuje?

Podrazumeva se da prvo pojedinac mora da odluči da li će nastavu pohađati u grupi ili individualno, da bi dobio informacije o terminima u kojima se stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za ukrajinski jezik sprovodi. A podatke o mestu održavanja edukacije, on dobija kada se opredeli između opcije koja podrazumeva online nastavu ili one, koja se odnosi na tradicionalan način organizacije.

Samo jedna osoba ima pravo da pohađa individualnu nastavu, a organizator je odredio da od najmanje četvoro do najviše osmoro polaznika ima pravo učešća u okviru grupne edukacije.

U dogovoru sa ovlašćenim licem u poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford u kojoj je i upisan, polaznik definiše kada počinje individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za ukrajinski jezik, odnosno kakvom dinamikom se časovi odvijaju i u kojim terminima, s tim da tom dogovoru mora prisustvovati i nadležni predavač.

A za definisanje načina sprovođenja predavanja kod grupne nastave je zadužen isključivo koordinator, koji je zaposlen u predstavništvu u kome se oformi grupa. Budući da je broj polaznika koji imaju pravo učešća u okviru ove edukacije tačno određen, znači da se najmanje 4 njih mora prijaviti da bi bila kreirana jedna grupa. Vrlo brzo pošto se to ostvari u konkretnoj poslovnici, pomenuto lice određuje termine održavanja i datum početka grupne edukacije. Bitno je da svi oni znaju da se dinamika održavanja tog tipa nastave uvek određuje unapred i da to važi za apsolutno svako predstavništvo. Takođe je važno da svi koji su zainteresovani za taj tip nastave, imaju na umu da se njihovi zahtevi za promenom bilo kog segmenta ne prihvataju, kada je u pitanju nastava u grupi.

Trebalo bi da polaznici odluče i na kom mestu će predavanja pohađati, uzevši u obzir da nastava može biti organizovana u svakom predstavništvu pomenute institucije, a na klasičan način ili online.

Podrazumeva se da će neizostavno morati da poseduje računar, apsolutno svako ko odluči časovima da pristupa online. A da bi mogao da bude organizovan kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za ukrajinski jezik na taj način, potrebno je i da polaznik pristupi instaliranju namenskog programa i to neposredno pred početak ili grupne ili individualne online edukacije. Bude li bilo potrebe za tim, biće mu ponuđena i pomoć stručnjaka, a kako bi konkretni softver instalirao u skladu sa važećim pravilima.

Na koji način se sprovodi stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za ukrajinski jezik?

U trenutku upisa će se zahtevati od svakog pojedinca da izabere koja opcija za praćenje nastave mu najviše odgovara, budući da se organizuje kako online i klasični kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za ukrajinski jezik, tako i grupna, odnosno individualna nastava, a što važi za obe opcije.

Mesto održavanja klasične edukacije jesu prostorije svake poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, pa kandidat koji odluči časove na taj način da prati, jednostavno treba tu i da bude prisutan u tačno određeno vreme.

Osnovni uslov za pohađanje nastave online je, naravno posedovanje računara, a treba pomenuti i zahtev za instaliranjem programa koji se koristi tom prilikom. Podrazumeva se da će ovlašćeno lice predstavništva u kome se polaznik upiše, da mu pruži sve relevantne informacije i o samom programu i o načinu njegovog instaliranja, a u slučaju potrebe je i tehnička podrška na raspolaganju zainteresovanima.

Određeno je da se oba tipa edukacije mogu pohađati kako kroz grupnu nastavu, tako i potpuno samostalno, a kada se sprovodi individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za ukrajinski jezik, pa shodno svojim potrebama i željama, svaki pojedinac treba da odluči koji tip nastave mu više odgovara. Glavna razlika između njih je vezana za broj polaznika, ali se svakako značajno razlikuje i način sprovođenja edukacije.

Kod individualne nastave se prepušta svakom pojedinačnom polazniku da termine održavanja časova, odnosno datum početka, ali i brzinu, to jest dinamiku po kojoj će predavanja da budu organizovana, samostalno definiše sa koordinatorom za nastavu i sa onim profesorom, koji će individualnu edukaciju da vodi.

A ukoliko je odluka pojedinca vezana za praćenje nastave u grupi, od njega se očekuje na prvom mestu da bude strpljiv, a zatim i da se pridržava svega što organizator bude naveo. Radi se o tome da sve do trenutka dok se ne oformi grupa, ne može početi grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za ukrajinski jezik. zapravo to znači da se prvo četvoro kandidata mora prijaviti, pa će koordinator za nastavu posle toga odrediti kako tačan datum kada će edukacija da počne, tako i termine. Što se tiče dinamike sprovođenja časova, u tom slučaju je istaknuto da institucija organizatora to, svakako definiše unapred, te od prijavljenih u bilo kom predstavništvu očekuje da se toga i pridržavaju.

Specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za ukrajinski jezik - trajanje

Iako je program po kome se organizuje kako individualna, tako i grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za ukrajinski jezik isti, činjenica je da je zastupljen drugačiji fond časova, što se odražava i na trajanje.

Budući da 192 školska časa obuhvata nastavni fond, koji se poštuje prilikom organizacije grupne edukacije, a da institucija organizatora u tom slučaju ima dužnost da odredi u skladu sa kakvom dinamikom će se časovi odvijati, to je predviđeno po 135 minuta nastave ( po 3 školska časa) i to dva puta sedmično. Samim tim se podrazumeva da grupna nastava traje 8 meseci, a od polaznika se očekuje maksimalno poštovanje navedene dinamike.

Fond časova koji je definisan za individualni tip edukacije je drugačiji i uključuje njih ukupno 80. Iako će pojedinačni polaznik da odredi zajedno sa profesorom, te sa koordinator za nastavu u predstavništvu u kome se prijavljuje, kakvom dinamikom će časovi biti organizovani, ipak je institucija organizatora predvidela da individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za ukrajinski jezik treba da traje ukupno 4 meseca. Takođe će svakom pojedincu biti predočeno da u toku jednog dana treba da ima nastavu, koja će trajati po 90 minuta, a to ustvari znači da na dnevnom nivou treba da ima po dva školska časa.

Koliko tačno košta stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za ukrajinski jezik?

Potrebno je da svaki prijavljeni zna da se cena individualne nastave, svakako razlikuje u odnosu na onu, koja je predviđena kada se pohađa grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za ukrajinski jezik.

Neophodno je platiti ukupno 1.300 evra za praćenje individualne edukacije, a uzevši u obzir da je pojedincima dozvoljeno i da konkretni iznos plate na rate, moraju biti informisani da u ovom slučaju to podrazumeva njih četiri. Zapravo se radi o tome da edukacija traje 4 meseca, pa u toku svakog od njih polaznik treba da plaća po 325 eura, obračunato u dinarima.

Svakako je vrlo važno napomenuti da Obrazovni centar Akademije Oxford posluje prema pravilima koja uključuje Zakon o deviznom poslovanju, što znači da se naplata isključivo sme izvršiti u dinarskoj protivvrednosti. Potpuno je svejedno da li pojedinac individualnu, odnosno grupnu edukaciju želi da plati na rate ili ukupan iznos, jer će predstavnik određene poslovnice biti obavezan da tu sumu obračuna prema važećem kursu evra, a na dan kada se uplata vrši.

Svi oni pojedinci koji se opredele da časove pohađaju u društvu, treba da znaju da grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za ukrajinski jezik košta 800 evra, te da je i omogućeno takođe plaćanje na rate. Kako edukacija traje 8 meseci, toliko rata je li dozvoljeno, te je 100 evra potrebno plaćati svakog meseca, u dogovorenom terminu.


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za ukrajinski jezik u ostalim gradovima Srbije:


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca | Akademija Oxford
POSLOVI
Poslovi sudski tumač za ukrajinski jezik
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje