Kurs i obuka za tehničku analizu tržišta finansija

Apsolutno svaka osoba koja je zaposlena u finansijskom sektoru neke kompanije, a primarno ona lica koja su u tom odeljenju na rukovodećim pozicijama zaposlena, su pozvani da pohađaju specijalizovani seminar za tehničku analizu tržišta finansija. Napominjemo da bi u navedenoj oblasti svakako trebalo da se edukuju i svi oni koji su zainteresovani za rad sa hartijama od vrednosti, te svako ko želi da se bliže upozna sa time na koji način funkcioniše takozvana tehnička analiza finansijskog tržišta.

Obavezan je svaki kandidat koji ima želju da se sa ovom oblašću detaljnije upozna, prvo da izvrši prijavu i to na jedan od propisanih načina, a posle toga da lično dođe u predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford i da se upiše, te da priloži i svu dokumentaciju koja je potrebna.

Uz mogućnost da dođe lično u poslovnicu organizatora, a kako bi na taj način izvršio prijavu, svaki kandidat to može da učini na mnogo lakši način i da kontaktira izabranu poslovnicu putem telefona ili mejla. A kada je u pitanju elektronski način prijavljivanja, naglašavamo da osim osnovnih informacija o sebi, to jest prezimena, imena i datuma rođenja, svaki kandidat obavezno mora da navede i kontakt podatke.


Svi zainteresovani moraju biti obavešteni da se organizuje ne samo klasičan kurs i obuka za tehničku analizu tržišta finansija, nego i da se edukacija može pratiti online, a da on treba da odabere po kom principu će izabranu vrstu nastave da prati, to jest da li u paru (poluindividualna nastava) ili samostalno (individualna), odnosno u grupi.

Prvo što moramo naglasiti jeste da onaj kandidat koji odluči da nastavu prati online, tom prilikom mora da primenjuje svoj računar, a takođe je njegova obaveza i da na njega prethodno instalira namenski softver, kako bi bio u mogućnosti da bez ikakvih problema prati nastavu. Naravno, ako neki kandidat ne bude mogao da se snađe sa instalacijom softvera, biće mu ponuđena podrška od strane ovlašćenog lica poslovnice organizatora u kojoj je izvršio upis.

Jasno je da je klasičan vid edukacije onaj koji podrazumeva sprovođenje predavanja u poslovnicama organizatora, a za obe pomenute vrste nastave postoji mogućnost organizacije rada u grupi, zatim individualno ili u paru.

Ukoliko se polaznik odluči pa predavanja prati u grupi, on na prvom mestu mora da ima strpljenje, zato što grupna obuka i kurs za tehničku analizu tržišta finansija, zapravo počinje tek kada se osnovni uslov za to ostvari. Preciznije rečeno, pošto se minimum 4 kandidata za praćenje te vrste nastave bude prijavilo, u toj poslovnici organizatora će biti napravljena grupa, a posle toga će biti definisani dinamika i termini održavanja, kao i datum početka, što tom prilikom sve ima obavezu da odredi organizator. Napominjemo da zarad očuvanja visokog kvaliteta edukacije, ovu vrstu predavanja može da prati maksimalno osmoro ljudi, ali se tom prilikom na zahtev prijavljenih ne može izmeniti ništa što institucija organizatora bude prethodno odredila.

Zato se i preporučuje onim kandidatima koji nemaju toliko slobodnog vremena da razmisle o mogućnosti praćenja nastave individualno ili u paru, budući da je princip njihove organizacije mnogo jednostavniji i slobodniji. Naime, onim kandidatima koji se opredele ili za individualnu ili za poluindividualnu edukaciju je omogućeno da sa koordinatorom za nastavu u poslovnici u kojoj se prijavljuju, kao i sa stručnjakom koji će da vodi jednu ili drugu vrstu nastave, odredi kog datuma tačno će da počne individualni ili poluindividualni kurs i obuka za tehničku analizu tržišta finansija, te da se usaglase oko dinamike po kojoj će časovi u tom slučaju da budu organizovani i oko tačnih termina.

Uzevši u obzir da se vrlo često javlja potreba da radnici zaposleni u nekoj firmi steknu znanja vezano za ovu temu, to pomenuta institucija po zahtevu direktora ili vlasnika neke kompanije može da organizuje i specijalnu vrstu nastave, odnosno takozvani korporativni seminar za tehničku analizu tržišta finansija. A kako se tom prilikom maksimalno nastoji da budu ispunjeni zahtevi pojedinačnih klijenata, to izuzev svih navedenih mogućnosti postoji i ona koja podrazumeva da se korporativna edukacija organizuje u okviru one kompanije koje je i zahteva ili, uopšteno govoreći na nekom drugom mestu. Ipak, u tom slučaju je posebno bitno da budu ispoštovana pravila i to ona koja se primarno odnose na karakteristike prostora u kome bi trebalo zaposleni da prate ovu vrstu nastave, tako da će klijent dobiti sve potrebne informacije o tome od strane nadležnog lica one poslovnice organizatora kojoj se bude obratio.Program i plan stručne obuke za tehničku analizu tržišta finansija

Uzevši u obzir da je predviđeno da svako ko želi da pohađa specijalizovani seminar za tehničku analizu tržišta finansija poseduje određeni nivo znanja iz oblasti finansija, to neće biti potrebe da predavači prave nikakav poseban uvod, već će odmah da se fokusiraju na osnovni cilj koji ova edukacija ima pred sobom.

Prisutni će primarno da budu upoznati sa pojmom tehničke analize, a zatim će im biti detaljno objašnjeno i kako se ta vrsta analize kroz istoriju menjala, to jest kako je napredovala. Posle toga je predviđeno da se svi polaznici ove edukacije upoznaju i sa osnovnim principima tehničke analize kada je u pitanju finansijsko tržište.

Nakon toga će biti reči o još jednoj specifičnoj vrsti analize, a koja je poznata kao fundamentalna, s tim da će se profesori osvrnuti i na njene prednosti, ali i na nedostatke koji su uočeni.

S obzirom na to da je u pitanju specijalizovana obuka i kurs za tehničku analizu tržišta finansija, te da bi svaki polaznik trebalo da se osposobi da potpuno samostalno vrši ovu vrstu analize, to će edukacija obuhvatiti i praktičan deo. Tačnije, u tom slučaju će prisutni dobiti konkretne informacije od predavača, a zatim će na osnovu njih i znanja koje su im prethodno izneta, da pristupe samostalnoj izradi ovog tipa analize.

Tokom edukacije će biti govora i o različitim tehnikama koje se tom prilikom koriste, tako da će se prisutni upoznati sa svim onim metodama koje se u toku tehničke analize finansijskog tržišta primenjuju, a kako bi u potpunosti ovladali konkretnom tematikom. Naravno da će predavači prisutnima omogućiti i prikaz primera iz prakse za svaki metod koji će biti obrađen, tako da će oni mnogo lakše da shvate ovu oblast.

Vrlo je važno naglasiti i to da će stručni kurs i obuka za tehničku analizu tržišta finansija omogućiti prisutnima sticanje svih potrebnih znanja vezanih za ovu, u principu vrlo jednostavnu metodu, te se očekuje da oni primenom stečenih znanja unaprede poslovanje kompanije za čije vođenje su zaduženi.

U kojim terminima se organizuje kurs i obuka za tehničku analizu tržišta finansija i gde?

Predviđeno je da se stručna obuka i kurs za tehničku analizu tržišta finansija organizuje kako prema pravilima rada u grupi, tako i prema onima koja se poštuju prilikom organizacije individualne ili poluindividualne nastave, a pored toga je definisano i da se sva tri tipa edukacije mogu pohađati ili online ili u prostorijama svakog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Budući da je celokupna ponuda prilično obimna, svaki prijavljeni će u trenutku upisa da se opredeli kako će nastavu da prati, pa će nakon toga i da bude informisan o potrebnim detaljima.

Tako će klasična obuka i kurs za tehničku analizu tržišta finansija da se organizuje širom Srbije, to jest u svim gradovima u kojima organizator ima otvorene poslovnice, a svaki polaznik koji se opredeli nastavu tako da prati, će dolaziti u njene prostorije, kako bi prisustvovao predavanjima.

Za praćenje nastave online je obavezno posedovanje kompjutera, s tim da je vrlo važno da svaki kandidat ispoštuje proces vezan za instaliranje softvera, a o tome će potrebne informacije da dobije od strane predstavnika one poslovnice organizatora u kojoj bude izvršio prijavu i upis.

U svakom slučaju je za oba pomenuta tipa edukacije predviđeno da se organizuje ili kroz individualnu ili grupnu, odnosno poluindividualnu nastavu, a glavna razlika između njih je vezana za broj polaznika.

Individualni seminar za tehničku analizu tržišta finansija se organizuje isključivo za po jednu osobu, a u grupi mora da bude prisutno najmanje četvoro kandidata i najviše njih osmoro, dok će dve osobe da prate poluindividualni tip edukacije.

Najslobodniji je način na koji se organizuju nastava za jednu i za dve osobe, uzevši u obzir da je u tom slučaju predviđeno da se prijavljeni o terminima u kojima će časove da pohađaju, odnosno o tempu njihovog odvijanja i datumu početka, dogovaraju sa onim licem koje je ovlašćeno u određenoj poslovnici organizatora, ali i sa profesorom koji bi trebalo da konkretnu vrstu obuke vodi.

A potpuno je drugačiji princip koji se primenjuje kada se organizuje grupni kurs i obuka za tehničku analizu tržišta finansija, na prvom mestu zato što koordinator za nastavu upravo one poslovnice organizatora, u kojoj se napravi grupa, odnosno u kojoj se prethodno minimalno četvoro kandidata zvanično bude prijavilo, donosi odluku kako o tačnom datuma početka, tako i o trajanju grupnog tipa nastave, ali i o dinamici održavanja časova. Maksimalno se mora poštovati sve što institucija organizatora tom prilikom bude definisala, jer nije predviđeno da se vrše izmene po zahtevu pojedinačnog kandidata.

Zaposlena lica takođe imaju mogućnost da nauče po kom principu se vrši ova vrsta analize, tako da se na zahtev vlasnika kompanija, odnosno njihovih direktora organizuje korporativna obuka i kurs za tehničku analizu tržišta finansija. U tom slučaju se maksimalno poštuju potrebe i zahtevi svakog klijenta, pa osim svih prethodno pomenutih načina organizacije, otvorena je mogućnost i da se ta vrsta edukacije sprovede kako u prostorijama kompanije klijenta, tako isto i na bilo kojoj drugoj lokaciji. Uslov za izmenu mesta održavanja nastave jeste da klijent garantuje da ta lokacija može da ispuni tačno definisane zahteve, kako bi nastava mogla nesmetano da bude organizovana.

Po kom principu se stručna obuka i kurs za tehničku analizu tržišta finansija organizuje?

Trebalo bi da se svaki kandidat već prilikom prijave, odnosno upisa, opredeli na koji način će da pohađa ovu edukaciju, uzevši u obzir da je u ponudi najpre grupni, odnosno individualni ili poluindividualni kurs i obuka za tehničku analizu tržišta finansija, a zatim i mogućnost da se nastava odvija na dva načina, to jest online ili u jednoj od poslovnica institucije organizatora.

Ističemo da se grupni tip edukacije organizuje za više osoba u isto vreme, te da je tačno određeno da u jednoj grupi može biti prisutno između 4 i 8 ljudi, a poluindividualni seminar bi trebalo da prate samo dva kandidata, te je individualna nastava namenjena za po jednu osobu.

Princip koji se poštuje kada se organizuje nastava za više ljudi, to jest grupna, je takav da se pred prijavljene stavlja zahtev da u potpunosti ispoštuju datum početka, a koji će tada odrediti institucija organizatora, odnosno termine održavanja i dinamiku. Ali u ovom slučaju postoji samo jedan segment koji ne zavisi od organizatora i vezan je za datum početka, budući šta se on određuje tek onog trenutka kada prijavu za praćenje nastave u grupi izvrši najmanje 4 osobe, jer je to postavljeno kao osnovni zahtev za početak te vrste nastave. Takođe je potrebno da se svi kandidati pridržavaju smernica koje će definisati organizator, budući da nije dopušteno vršiti nikakve izmene po njihovom zahtevu.

Kako postoje i one osobe koje ne mogu da se uklope u takav način sprovođenja edukacije, tako Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima i individualni, ali i poluindividualni seminar za tehničku analizu tržišta finansija. Zapravo se prilikom organizacije i jedne i druge vrste nastave definisanje termina održavanja i dinamike, odnosno datuma početka, prepušta svakom kandidatu pojedinačno, njegovom profesoru i koordinatoru za nastavu u izabranoj poslovnici organizatora, koji se dogovaraju o svemu.

Postoji mogućnost da se organizuje i korporativna obuka, a kada edukaciju pohađaju samo radnici neke firme, s tim da je i princip organizacije te vrste nastave prilično slobodan, tako da je licu koje je u određenoj kompaniji nadležno i predstavniku naše institucije, prepušteno da se dogovore na koji način će zaposleni da prate predavanja. Takođe je dopušteno i da klijent iznese zahtev za promenom lokacije održavanja nastave, a ukoliko proceni da bi zaposlenima to više odgovaralo, s tim što je tada njegova obaveza da pronađe upravo onaj prostor koji ispunjava tačno definisane uslove.

Ostalo je da napomenemo i to da je za pohađanje nastave online potrebno da zainteresovani kandidat u posedu ima kompjuter, a koji koristi stabilnu konekciju sa internetom. A da bi nastavu mogao da prati uz njegovu primenu, on će biti u obavezi da pre početka izvrši instalaciju specijalnog softvera, te ukoliko mu tada bude bila potrebna pomoć, predstavnik institucije organizatora će mu svakako dati potrebne smernice.

Koliko traje kurs i obuka za tehničku analizu tržišta finansija?

Kada je u pitanju grupna obuka i kurs za tehničku analizu tržišta finansija, predviđeno je da nastava traje ukupno 25 školskih časova. Nastava se odvija unapred definisanom dinamikom. Navodimo da je ova informacija o trajanju isključivo vezana za rad u grupi, uzevši u obzir da institucija organizatora u tom slučaju određuje ne samo dinamiku, nego i datum početka, kao i termine u kojima bi predavanja trebalo da budu organizovana.

Svi oni kandidati koji se opredele da pohađaju individualni ili poluindividualni seminar za tehničku analizu tržišta finansija, kao i kompanije koje zanima korporativni kurs će sve informacije vezano za trajanje, kao i datum početka i termine da definišu sa zvanično ovlašćenim predstavnikom jedne od poslovnica organizatora.

Trajanje: 25 školskih časova

Cene

Individualno: 25,000 RSD

Poluindividualno: 19,000 RSD po polazniku

Grupno: 15,000 RSD po polazniku

Teme

 1. Pojam i funkcije finansijskih tržišta
 2. Tipovi finansijskij tržišta i finansijskih instrumenata
 3. Kako funckioniše tržište kapitala
 4. Finansijske berze
 5. Fundamentalna i tehnička analiza
 6. Primarno i sekundardno tržište akcija

Spisak gradova za kurs i obuku tehničke analize tržišta finansija

ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje