Kurs i obuka za trgovanje hartijama od vrednosti i primenu poreskih i računovodstvenih pravila

Ako se neko bavi knjigovodstvenim poslovima ili je zaposlen na radnom mestu računovođe, svakako bi valjalo da pohađa specijalizovani seminar za trgovanje hartijama od vrednosti i primenu poreskih i računovodstvenih pravila. Osim njih, ovoj edukaciji bi trebalo da pristupe i sva ona lica koja obavljaju poslove vezano za berzu, bez obzira da li su zaduženi za brokerske ili dilerske poslove ili su, pak osposobljeni za poslove berzanskog savetnika ili analitičara. Naravno da u ciljnu grupu kandidata u ovom slučaju spadaju i ovlašćeni revizori, ali i osobe koje su zaposlene kao poreski inspektori, to jest svako ko ima veze sa postupkom trgovanja hartijama od vrednosti.

U skladu sa pravilima koja propisuje Obrazovni centar Akademije Oxford, predviđeno je da prvo svaki zainteresovani kandidat ima obavezu da na jedan od tačno definisanih načina izvrši prijavu, a uz mogućnost da to učini putem telefona ili elektronski, dozvoljeno mu je i da prijavu izvrši lično, dolaskom u jednu od brojnih poslovnica ove institucije. Za slučaj da nekome najviše odgovara da se prijavi elektronski, predviđeno je da u konkretnoj poruci, svakako osim svog imena i prezimena, napiše i datum rođenja, kao i broj svog telefona, kako bi moglo ovlašćeno lice određene poslovnice da ga kontaktira.

Posle prijavljivanja je potrebno da svaki kandidat dođe u predstavništvo ove institucije, koje se nalazi ili u njegovom gradu ili mu je najbliže, kao i da tada priloži svu dokumentaciju koja je obavezna, a svakako će prethodno detaljno o tome da bude informisan.


Sam način sprovođenja nastave je takav da je u ponudi kako poluindividualna i individualna obuka i kurs za trgovanje hartijama od vrednosti i primenu poreskih i računovodstvenih pravila, tako i grupni vid edukacije, a svi oni se organizuju ili na uobičajen način, to jest u prostorijama određene poslovnice ili online.

Ukoliko je odluka kandidata da predavanja prati online, neophodno je da na računar koji treba da poseduje, obavezno instalira i namenski softver. A ako se bude desilo da ima bilo kakvih problema tokom procesa njegove instalacije, on ima mogućnost da dobije sve potrebne informacije i podršku od strane zaposlenih u određenom predstavništvu organizatora u kome se bude i upisao.

Oni kandidati koji se opredele da nastavu prate prema klasičnom principu će u tačno određenim terminima biti u obavezi da budu prisutni u prostorijama jedne od poslovnica organizatora.

Individualni kurs i obuka za trgovanje hartijama od vrednosti i primenu poreskih i računovodstvenih pravila je vrsta edukacije koja je namenjena za po jednu osobu, dok je poluindividualna ona nastava koju treba da prati njih dvoje u isto vreme, a organizuju se na istovetan način. Kandidati koji izaberu jedan od tih vidova edukacije će se tada sa licem koje je u konkretnoj poslovnici organizatora zvanično ovlašćeno i sa onim stručnjakom, čija će obaveza biti da vodi edukaciju, precizno dogovoriti na koji način će se izabrana vrsta nastave organizovati. A preciznije rečeno, usaglasiće prvo kog datuma će da počne jedna ili druga vrsta edukacije, zatim kojim tempom će predavanja da budu održavana i na kraju, u kojim će to da bude terminima.

Kada je u pitanju grupni kurs, sve što je prethodno navedeno će definisati organizator samostalno, to jest koordinator za nastavu poslovnice organizatora u kojoj se ispuni osnovni zahtev za početak te vrste edukacije. Pod tim mislimo na činjenicu da je prvo neophodno da bude napravljena grupa od najmanje 4 člana, pa se tek posle toga može pristupiti određivanju datuma početka, termina i dinamike sprovođenja grupne edukacije. Naglašavamo da se najviše osmoro ljudi može u tom slučaju naći u jednoj grupi, a da svi oni moraju ispoštovati ono što organizator bude definisao, pošto je princip organizacije vrlo strog i ne dozvoljava nikakve izmene.

Ostalo nam je da pomenemo još i informaciju da postoji mogućnost da isključivo zaposlena lica pohađaju ovu obuku, a tom prilikom se organizuje korporativni kurs i obuka za trgovanje hartijama od vrednosti i primenu poreskih i računovodstvenih pravila. Uzevši u obzir da isključivo radnici određene kompanije prate edukaciju u tom slučaju, to je omogućeno njihovom direktoru ili osobi koja je nadležna, da odredi kojim tempom će časovi da budu organizovani, odnosno u kojim terminima i naravno, kog datuma će nastava da počne. A predviđeno je da on sve to usaglasi sa nadležnim licem predstavništva organizatora, s tim da je takođe dozvoljeno, naravno pod uslovom da klijent tako želi, da se nastava organizuje i u toj firmi ili na nekom drugom mestu, to jest u potpunosti zadovoljava tačno definisane zahteve.Nastavni plan za stručni seminar za trgovanje hartijama od vrednosti i primenu poreskih i računovodstvenih pravila

U toku uvodnog predavanja, svi koji budu pohađali ovu obuku će imati priliku da se upoznaju najpre sa osnovnim značenjem pojma hartije od vrednosti, a nakon toga će specijalizovani kurs i obuka za trgovanje hartijama od vrednosti i primenu poreskih i računovodstvenih pravila da obradi temu koja je vezana za osnovne odredbe Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.

Predavači će prisutnima predstaviti i jedinstvenu klasifikaciju, a koja je prema odredbama tog zakona zastupljena na teritoriji naše zemlje, a zatim će se fokusirati na primenu odredbi međunarodno priznatih standarda, koji su vezani za finansijsko izveštavanje i koji nose oznaku MRS 32 i MRS 39, a tom prilikom će biti govora upravo o svim onim odredbama koje je posebno važno poštovati prilikom trgovanja hartijana od vrednosti.

Drugi segment koji takođe obuhvata obuka i kurs za trgovanje hartijama od vrednosti i primenu poreskih i računovodstvenih pravila se odnosi na oblast računovodstva i poreza, odnosno na sve ono što osoba koja trguje hartijama od vrednosti mora da zna. Zato će biti reči kako o računovodstvu učešća, tako isto i o računovodstvu hartija od vrednosti, a primarno o onom koje je vezano za trgovinu. Takođe će predavači detaljno da objasne svim polaznicima kursa kako funkcioniše računovodstvo, a kada su u pitanju hartije od vrednosti koje su namenjene za dalju prodaju.

Vrlo je važan i segment vezan za postupak obelodanjivanja, kada se radi o finansijskim instrumentima. Predviđeno je takođe da svaki učesnik ovog seminara nauči i sve vezano za poreska pravila kada se trguje hartijama od vrednosti, te će svakako da bude upoznat i sa različitim poreskim olakšicama i oslobođenjima, odnosno sa načinom na koji se obračunava porez na prenos apsolutnih prava ili, pak kada je u pitanju kapitalna dobit.

Budući da stručni seminar za trgovanje hartijama od vrednosti i primenu poreskih i računovodstvenih pravila vode osobe koje imaju višegodišnje iskustvo u trgovanju hartijama od vrednosti na lokalnom, ali i na svetskom nivou, to je sasvim sigurno da će svaki pojedinačni polaznik imati mogućnost da upozna različite segmente vezane za ovu oblast, a što će mu prilikom primene u praksi doneti izuzetnu korist. A isto tako će biti u mogućnosti da nauči i kako se prilikom trgovanja hartijama od vrednosti moraju primenjivati različita pravila koja su vezana za obračun poreza i računovodstvene poslove, što će svakako imati priliku da primenjuje i u svom budućem radu.

Gde i kada se organizuje kurs i obuka za trgovanje hartijama od vrednosti i primenu poreskih i računovodstvenih pravila?

Sve podatke vezano kako za mesto na kome se održava stručna obuka i kurs za trgovanje hartijama od vrednosti i primenu poreskih i računovodstvenih pravila, tako i za termine u kojima se predavanja sprovode će da dobije svaki kandidat kada bude vršio zvaničan upis u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Izuzev klasične nastave, koja se organizuje širom Srbije, to jest u svim gradovima u kojima navedena institucima ima predstavništvo, a može da se organizuje i online edukacija. Ta vrsta nastave se isključivo sprovodi preko računara svakog prijavljenog kandidata, a oni su isto tako obavezni da instaliraju i softver, koji je upravo praćenju online nastave namenjen. A u slučaju da se javi bilo kakva poteškoća prilikom njegove instalacije, omogućeno im je da kontaktiraju najbližu poslovnicu organizatora, kako bi dobili svu potrebnu podršku.

Pored mogućnosti da se i online i klasična nastava organizuju u grupi, postoji mogućnost i da bude sproveden individualni seminar za trgovanje hartijama od vrednosti i primenu poreskih i računovodstvenih pravila ili, pak nastava u paru.

Za grupni vid edukacije je prvo važno da bude napravljena grupa, s tim da najmanje četiri člana ona mora da broji, te je precizno određeno prisustvo od najviše osmoro ljudi tom prilikom. Svakako je princip organizacije takav, da zvanično ovlašćeno lice u poslovnici u kojoj se pomenuti zahtev bude ostvario, treba da odredi, na prvom mestu kog datuma će nastava u grupi da počne, a posle toga i da definiše kako termine njenog održavanja, tako isto i dinamiku, te da svakog prijavljenog o tome i obavesti. Svaki polaznik koji je zainteresovan za grupni tip edukacija mora znati, da prema pravilima organizacije nije dozvoljeno da se menjaju odluke, koje tom prilikom donese institucija organizatora.

Isti je princip po kome se organizuje individualni, odnosno poluindividualni kurs i obuka za trgovanje hartijama od vrednosti i primenu poreskih i računovodstvenih pravila, a on maksimalno ispunjava zahteve kandidata. A pod tim se misli na činjenicu da se svaki prijavljeni o načinu sprovođenja nastave u paru ili individualne, o terminima održavanja, odnosno o datumu početka i o dinamici, dogovara najpre sa profesorom koji bi trebalo konkretni tip nastave da vodi, a potom i sa zvanično ovlašćenim predstavnikom one poslovnice organizatora u kojoj vrši prijavu.

Takođe ćemo napomenuti i to da ova institucija može da organizuje i specijalan tip nastave, a koji je primarno namenjen radnicima određene firme. Inače, korporativna obuka i kurs za trgovanje hartijama od vrednosti i primenu poreskih i računovodstvenih pravila uključuje sve prethodno pomenute vrste nastave, a dozvoljena je i opcija da klijent iznese zahtev za izmenom mesta na kome će časovi da budu održani. A tom prilikom je posebno važno da ispoštuje sve smernice koje će dobiti od organizatora, a vezano za karakteristike koje određeni prostor mora da poseduje.

Kako se organizuje stručna obuka i kurs za trgovanje hartijama od vrednosti i primenu poreskih i računovodstvenih pravila?

Institucija organizatora u ponudi ima klasičnu vrstu nastave i online edukaciju, a definisano je da se oba pomenuta tipa nastave sprovode prema pravilima individualne, grupne ili poluindividualne nastave.

Svakako je predviđeno da se svaki pojedinačni polaznik opredeli da li će nastavu da pohađa u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford ili ga više interesuje online kurs i obuka za trgovanje hartijama od vrednosti i primenu poreskih i računovodstvenih pravila, te će odabrati i da li će je pratiti u paru, u grupi ili individualno.

Oni kandidati koji se budu odlučili za online vid edukacije, osim što moraju da imaju sopstveni kompjuter, takođe imaju obavezu i da prema pravilima, a pre početka sprovođenja izabrane vrste edukacije, na taj računar instaliraju poseban tip softvera, s tim da će sve neophodne informacije o tome blagovremeno da dobiju, kao i podršku prilikom instalacije, ukoliko se bude javila potreba za tim.

Budući da je u ponudi tri načina za pohađanje nastave, prvo što svi zainteresovani moraju znati jeste da grupna obuka i kurs za trgovanje hartijama od vrednosti i primenu poreskih i računovodstvenih pravila podrazumeva prisustvo više osoba, tačnije od četvoro do njih osmoro najviše, a nastava koja je okarakterisana kao poluindividualna je namenjena za dva kandidata, te samo jedan polaznik pohađa individualan tip edukacije.

Pored osnovne razlike, koja je vezana za broj polaznika kojima je dozvoljeno prisustvo, takođe je uočljiva i bitna razlika u načinu na koji se one organizuju.

Kandidati koji žele da časove prate u paru ili potpuno samostalno treba da imaju na umu da je način njihove organizacije potpuno isti, te da svaki zainteresovani ima priliku da izabere na koji način će časove da prati. Tačnije, on bi tada trebalo da se sa koordinatorom za nastavu u jednoj od poslovnica organizatora, kao i sa stručnjakom čija će dužnost biti da vodi edukaciju, usaglasi kog tačno datuma će da počne individualni kurs i obuka za trgovanje hartijama od vrednosti i primenu poreskih i računovodstvenih pravila, odnosno poluindividualna nastava, ali bi svi oni zajedno takođe trebalo da preciziraju i dinamiku njenog održavanja, kao i termine.

Uzevši u obzir da je tačno određen broj osoba koje bi trebalo da prisustvuju grupnom vidu edukacije, to je kao glavni zahtev za početak navedeno da se prvo mora napraviti grupa, a zna se da minimum četvoro kandidata tom prilikom mora da se prijavi u jednoj od poslovnica. Naravno da se sve to odnosi i na online edukaciju i na klasičnu, a princip organizacije je takav da se definisanje datuma početka, kao i termina u kojima će se grupna obuka održati i dinamike prepušta nadležnom licu upravo one poslovnice organizatora u kojoj se dovoljno ljudi bude prijavilo. A nakon što sve to bude određene i obavešteni svi prijavljeni ponaosob, oni će biti obavezni da to maksimalno prihvate, uzevši u obzir da se ne dozvoljavaju nikakve izmene.

Ako dođe do toga da se javi potreba za edukacijom radnika neke firme, tada se organizuje korporativni kurs i obuka za trgovanje hartijama od vrednosti i primenu poreskih i računovodstvenih pravila, a to se čini samo na zahtev klijenta. Način organizacije te vrste nastave je pomalo nalik na onaj koji se primenjuje kada se sprovodi obuka za jednog ili za dva kandidata, s obzirom na to da je prepušteno direktoru neke firme da se o načinu sprovođenja nastave za zaposlene detaljno dogovori sa zvanično ovlašćenim predstavnikom organizatora. A izuzev mogućnosti da se edukacija sprovodi u skladu sa navedenim principima, postoji takođe mogućnost da klijent iznese zahtev za promenu lokacije, ali je tom prilikom vrlo važno da se ispoštuju sve smernice koje će klijentu biti date u vezi sa prostorom i njegovim karakteristikama.

Koliko će da traje stručni seminar za trgovanje hartijama od vrednosti i primenu poreskih i računovodstvenih pravila?

U skladu sa zahtevima svakog pojedinačnog kandidata se i može navesti trajanje nastave, ali isključivo onom prilikom kada njega zanima grupna obuka i kurs za trgovanje hartijama od vrednosti i primenu poreskih i računovodstvenih pravila, budući da samo tada zvanično ovlašćeni predstavnik konkretne poslovnice organizatora donosi odluku i o tome, ali i o terminima održavanja i o datumu početka.

Naglašavamo da edukacija koja se sprovodi u grupi traje 5 dana, te da je 15 školskih časova nastave raspoređeno dinamikom od 3 školska časa u toku jednog dana. Sve potrebne informacije o organizaciji ovog tipa edukacije će prijavljeni da dobiju odmah nakon što grupa od minimum 4 kandidata bude bila zvanično kreirana.

A kada neko odluči da nastavu pohađa u paru (poluindividualna) ili sasvim samostalno, kada se organizuje individualni kurs i obuka za trgovanje hartijama od vrednosti i primenu poreskih i računovodstvenih pravila, tada podatke vezane za dinamiku, odnosno tačno trajanje, ti polaznici definišu sa ovlašćenim licem u konkretnoj poslovnici i sa profesorom.

U slučaju da direktora neke kompanije interesuje korporativni seminar za trgovanje hartijama od vrednosti i primenu poreskih i računovodstvenih pravila, tada zvanično ovlašćeni predstavnik te firme treba da definiše kako dinamiku, tako i datum početka, odnosno mesto održavanja i termine sa licem koje je u jednoj od poslovnica organizatora za to ovlašćeno.

Spisak gradova za kurs i obuku trgovanja hartijama od vrednosti i primenu poreskih i računovodstvenih pravila

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje