Kurs i obuka za ugradnju Sprinkler protivpožarnih uređaja

Jedna od najvažnijih stvari za objekte različite namene, sasvim sigurno je i odabir adekvatnog sistema za zaštitu od požara. A da bi stručno lice moglo da odgovori na sve zahteve klijenta, te da izabere upravo onaj protivpožarni sistem, koji će konkretni objekat na najbolji mogući način zaštititi, neophodno je da za to bude stručno osposobljen.

Baš sa tim ciljem se i organizuje kurs i obuka za ugradnju Sprinkler protivpožarnih uređaja i to na više od 20 lokacija u našoj zemlji, budući da Obrazovni centar Akademije Oxford, u čijoj nadležnosti je ta edukacija, posluje kako u Novom Sadu i na nekoliko opština grada Beograda, a primarno na Vračaru, u Zemunu i na Novom Beogradu, tako i u Kragujevcu, Valjevu i Subotici, odnosno Jagodini, Nišu u Kraljevu, ali i u Loznici, Ćupriji i drugim gradovima.

Prijavljivanje se može izvršiti svakog radnog dana tokom godine, a zainteresovani može svoje podatke dati lično u prostorijama jedne od poslovnica ili ih u bilo kom trenutku elektronski poslati, nakon čega će biti kontaktiran i obavešten o detaljima. Izuzev imena i prezimena, vrlo je važno, navesti i broj telefona, kao i datum rođenja.


Moramo naglasiti da se specijalizovani seminar za ugradnju Sprinkler protivpožarnih uređaja može pohađati kako u grupi, tako i u paru, odnosno individualno. Broj polaznika za grupnu nastavu je ograničen na najviše osmoro, a neophodno je da prijavu prvo izvrši četvoro njih, kako bi grupa bila formirana. Organizator definiše kog datuma će grupna edukacija početi, odnosno određuje dinamiku održavanja časova i njihovo tačno vreme, a o tome precizno obaveštava svakog prijavljenog pojedinačno.

Princip koji se poštuje prilikom organizacije kako individualne, tako i poluindividualne, odnosno takozvane nastave u paru je posve drugačiji. Naime, u tom slučaju se polaznicima dozvoljava da sve prethodno pomenute detalje, a vezano za datum početka, termine održavanja i dinamiku upravo oni definišu direktno sa profesorom.

Za sve tri vrste edukacije koje su u zvaničnoj ponudi ove institucije važi princip da klijent bira hoće li predavanja pohađati po klasičnom principu ili online. Napominjemo da se klasična obuka i kurs za ugradnju Sprinkler protivpožarnih uređaja isključivo sprovodi u prostorijama škole, a što se odnosi na teorijski deo edukacije. Kod nastave koju polaznik želi da pohađa online se predviđa posedovanje računara, odnosno korišćenje stabilne internet veze, a u tom slučaju se časovi prate preko namenske internet platforme.Svakako se u aktuelnoj ponudi ove institucije nalazi i korporativni kurs i obuka za ugradnju Sprinkler protivpožarnih uređaja, a ta vrsta edukacije se primarno sprovodi baš onako kako klijentu odgovara. Naravno da će se on direktno sa ovlašćenim predstavnikom bilo koje poslovnice dogovoriti kako o tome da li će edukacija biti organizovana za grupu zaposlenih ili pojedinačno, odnosno da li će nastavu pohađati u paru. Isto tako će biti potrebno da se usaglase oko mesta održavanja, s tim što osim online i klasične edukacije u ovom slučaju, ona može da bude sprovedena i u prostorijama klijentove firme, a ukoliko su ispunjeni tačno propisani uslovi.

Prema aktuelnom zakonu se predviđa, uz pohađanje teorijskog dela i praksa, a njeno trajanje je takođe precizno definisano. Vrlo je važno da svaki polaznik odluči da li će praksu pohađati u firmi koju sam odabere ili će mu organizator predložiti nekog od svojih poslovnih partnera, a svakako će detalji biti dostupni prilikom upisa.

Naravno, prijavljeni će morati da bude lično prisutan kada bude bio zvanično organizovan upis, a tada je njegova obaveza i da priloži propisanu dokumentaciju, o čemu će ga ovlašćeno lice konkretnog predstavništva organizatora prethodno na propisan način precizno obavestiti.

Šta izučava kurs i obuka za ugradnju Sprinkler protivpožarnih uređaja?

Prvo i osnovno što će svaki polaznik ove edukacije naučiti, jeste u koju vrstu spadaju pomenuti protivpožarni sistemi. Uvodni deo koji podrazumeva obuka i kurs za ugradnju Sprinkler protivpožarnih uređaja će biti usmeren na njihov istorijski razvoj, a kojom prilikom će polaznici dobiti informacije o tome kada su se oni prvi put ugradili i generalno, kako je ta vrsta protivpožarnih sistema razvijana.

Vrlo detaljno će se profesori fokusirati na sam način funkcionisanja ovih sistema, te će polaznicima biti objašnjeno na koji način se oni aktiviraju i uopšteno, zbog čega se smatraju jednom od najboljih vrsta zaštite od požara.

Kako se izrađuje projekat ovih sistema, odnosno koja sve dokumenta moraju biti pribavljena da bi mogao da bude izrađen glavni projekat je tema još jedne oblasti, koju ova edukacija izučava. A tom prilikom će prisutni naučiti i na osnovu kojih parametara, odnosno kako se tačno vrši procena visine požarnog rizika na objektima različite namene.

Nastavni plan i program, prema kome se stručni kurs i obuka za ugradnju Sprinkler protivpožarnih uređaja sprovodi uključuje i onu oblast, koja je usmerena na upoznavanje polaznika sa ekonomskom opravdanosti njihove ugradnje, te će na primerima biti objašnjeno kada je ova vrsta protivpožarne zaštite isplativa, a kada je eventualno bolje ugraditi neke drugačije sisteme.

Podrazumeva se da će polaznici biti upoznati sa vrstama ovih sistema, te će naučiti koje su osnovne karakteristike suvih Sprinkler sistema, odnosno mokrih. A profesori će im, svakako objasniti koje su prednosti, ali i mane kako jednih tako i drugih. Takođe će vrlo detaljno biti upoznati sa tipovima objekata u koje se preporučuje ugraditi mokre, a u koje suve Sprinkler sisteme. Naravno da će profesori govoriti i o takozvanim preakcionim Sprinkler sistemima, koji se karakterišu kao idealna kombinacija jednih i drugih, te će prisutni saznati kada je preporučljivo njih ugrađivati.

Sa svim komponentama ovih sistema će, svakako biti upoznati kandidati, a stručni seminar za ugradnju Sprinkler protivpožarnih uređaja uključuje i deo koji se odnosi na Sprinkler mlaznice, kojom prilikom će polaznici biti upoznati kako sa njihovim osnovnim karakteristikama. tako i sa načinom izbora najbolje moguće opcije. U tom slučaju će im biti prezentovana i definicija takozvanog K faktora, a biće govora i o stojećim Sprinkler mlaznicama. Osim toga, predviđeno je da prisutni nauče i zbog čega je bitno da izvor vode prilikom ugradnje navedenih sistema bude pouzdan, te u skladu sa čime se procenjuje da li je konkretni izvor vode odgovarajući ili nije. U tom delu će im predavači objasniti šta je iscrpni izvor vode, ali i koji se smatra neiscrpnim izvorom, te će im objasniti koliko tačno Sprinklera u određenom sistemu može biti ukoliko je prisutan jedan ili drugi izvor vode.

Da bi kandidati bili u potpunosti osposobljeni za ugradnju navedenih sistema, neophodno je da budu upoznati i sa funkcijom koju imaju cevovodi, pa će u jednom svom delu, ova edukacija biti posvećena i toj temi. Isto tako će saznati i koji standardi se primenjuju prilikom ugradnje, ali i kako se postavlja pumpno postrojenje.

Svakako će profesori detaljno objasniti i koje su vrste alarmnih Sprinkler ventila, a poseban segment edukacije će biti posvećen aktuelnim tehničkim propisima, koji se moraju u praksi primenjivati, kako bi ovi sistemi funkcionisali bez ikakvih poteškoća.

Uz sve navedeno će specijalizovana obuka i kurs za ugradnju Sprinkler protivpožarnih uređaja omogućiti prisutnima da se upoznaju sa postupkom proračuna, koji se mora izvršiti prilikom montaže tih sistema, a biće upoznati i sa pojmom dimenzionisanja. U završnom delu će predavači govoriti o tome na koji način se mogu sprečiti lažni alarmi, te će polaznici edukacije biti detaljno upoznati i sa postupkom kasnijeg održavanja ugrađenih Sprinkler protivpožarnih uređaja i njihovim pravilnim servisiranjem.

Kada i gde se održava kurs i obuka za ugradnju Sprinkler protivpožarnih uređaja?

O tačnim terminima u kojima se sprovodi obuka i kurs za ugradnju Sprinkler protivpožarnih uređaja će informacije dobiti svaki polaznik pojedinačno, jer to zavisi od njegovog izbora.

Naime, tokom organizacije grupne edukacije se briga o tačnim terminima održavanja prepušta organizatoru, a koji tek nakon oformljene grupe od minimum četiri osobe može to da definiše, kao i datum početka i dinamiku. Svakako se promene ničega od navedenog ne dozvoljavaju po zahtevu polaznika, jer se radi o striktno definisanim pravilima, koja se moraju poštovati. Napominjemo da najviše osmoro kandidata ima pravo da grupni vid edukacije prati.

Ukoliko nekome ne odgovara takav način rada, na raspolaganju mu je kako individualni, tako i poluindividualni kurs i obuka za ugradnju Sprinkler protivpožarnih uređaja. Nastavu u tom slučaju polaznik može da prati pojedinačno, odnosno u paru, a dogovor oko termina održavanja, potom datuma početka i dinamike se isključivo vrši između njega i ovlašćenog predstavnika Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Sva tri tipa nastave se mogu pohađati na dva načina, a podrazumeva se da će polaznik izabrati da li mu više odgovara da predavanja prati iz sopstvenog doma, odnosno preko ličnog kompjutera ili u prostorijama izabrane poslovnice pomenute institucije. Ukoliko se odluči za prvu varijantu, mora da poseduje računar, a informacije o načinu funkcionisanja online platforme će mu biti prezentovane blagovremeno.

Napominjemo da su prostorije svakog predstavništva institucije organizatora opremljene u skladu sa pravilima, a u njima se organizuje nastava na klasičan način, te se očekuje da u tačno definisanim terminima polaznici dolaze kako bi pohađali predavanja.

Budući da se može organizovati i korporativni seminar za ugradnju Sprinkler protivpožarnih uređaja, neophodno je da se ovlašćeno lice zainteresovane kompanije o svim potrebnim detaljima dogovori sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora. Pored svih navedenih načina sprovođenja edukacije, korporativna nastava se može organizovati i u okviru firme klijenta, ali isključivo ukoliko taj prostor može adekvatno da odgovori na propisane zahteve.

Po kom principu se organizuje obuka i kurs za ugradnju Sprinkler protivpožarnih uređaja?

Vrlo je jednostavan način na koji se sprovodi specijalizovani seminar za ugradnju Sprinkler protivpožarnih uređaja, jer praktično rečeno sve zavisi od odluke i želje svakog prijavljenog pojedinačno.

Radi se o tome da oni edukaciji mogu prisustvovati u prostorijama poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, a kojom prilikom se ona sprovodi po klasičnom principu.

Posedovanje računara i stabilna internet veza su uslovi za praćenje edukacije online. U tom slučaju će polaznik predavanjima pristupati preko online platforme, a podrazumeva se šta će dodatno biti informisan o svim detaljima i to svakako neposredno pre početka nastave.

Sa ciljem ispunjenja zahteva svih polaznika, i online i klasični kurs i obuka za ugradnju Sprinkler protivpožarnih uređaja se organizuju kako u formi individualne nastave, tako i u grupi, ali i kroz takozvanu poluindividualnu, kada je prisutno dvoje polaznika u isto vreme.

Napominjemo da se svaka od njih može pohađati i preko interneta i po klasičnom principu, a znatno je strožiji princip organizacije grupne nastave u odnosu na poluindividualnu, odnosno individualnu.

Polaznik koji želi edukaciju da pohađa samostalno ili u društvu još jedne osobe će se sa nadležnim predavačem, kao i sa koordinatorom za nastavu izabranog predstavništva, prethodno dogovoriti o tome kada će obuka početi, kakvom dinamikom će se predavanja organizovati i u kojim će to biti terminima.

A kada je u pitanju grupna obuka i kurs za ugradnju Sprinkler protivpožarnih uređaja, prvo i osnovno jeste formiranje grupe, što iziskuje prijavljivanje najmanje četiri osobe, dok ih osmoro najviše može prisustvovati toj vrsti edukacije. Organizator će odmah po ispunjenju navedenog uslova, kreirati grupu i definisati kako datum početka edukacije, tako isto i dinamiku, odnosno termine održavanja, a o tome će na propisan način obavestiti sve prijavljene. Ističemo da promene nisu dozvoljene u ovom slučaju, te bi trebalo svaki prijavljeni da se u potpunosti pridržava onoga što odredi organizator.

Pored nastave koja je namenjena pojedinačnim polaznicima, ova institucija može da organizuje i korporativni seminar za ugradnju Sprinkler protivpožarnih uređaja. EdukacijA se u tom slučaju sprovodi primarno onako kako klijentu odgovara, budući da se njegov ovlašćeni predstavnik sa zaposlenima u konkretnoj poslovnici dogovara ne samo oko termina održavanja i datuma početka, odnosno dinamike, već i oko lokacije. Naime, samo korporativna nastava može da bude organizovana i na drugom mestu, odnosno u prostorijama određenog preduzeća, ali je neophodno da se ispune zadati uslovi. Svakako će svi detalji, koji se tiču načina sprovođenja nastave za zaposlene biti definisani dogovorom između pomenutih lica.

Stručni seminar za ugradnju Sprinkler protivpožarnih uređaja - trajanje

Uopšteno govoreći, specijalizovana obuka i kurs za ugradnju Sprinkler protivpožarnih uređaja traje ukupno tri meseca, a što se odnosi na teorijski deo. Osim njega, polaznici pohađaju i praksu, koja bi trebalo da traje ukupno 300 radnih sati.

Postoji mogućnost da polaznici celokupnu edukaciju pohađaju i nešto kraće, ali isključivo ako praktičnom delu budu prisustvovali po tačno definisanoj dinamici. Preciznije rečeno, potrebno je da svake sedmice oni prisustvuju praksi u trajanju od 40 radnih sati, a što znači svakog radnog dana po 8 sati. Takvom dinamikom će specijalizovani kurs i obuka za ugradnju Sprinkler protivpožarnih uređaje trajati ukupno 2 meseca.

Navedene informacije se odnose na grupni tip edukacije, budući da Obrazovni centar Akademije Oxford u tom slučaju definiše dinamiku održavanja i termine.

S obzirom na to da se sprovode i individualna, kao i poluindividualna nastava, to podrazumeva da one mogu trajati nešto duže ili kraće od navedenog, jer se predstavnik institucije organizatora direktno sa polaznicima tom prilikom dogovara oko načina sprovođenja edukacije.

Dodatne napomene:

 • prijava se vrši cele godine i to ili ličnim dolaskom u poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford u određenom gradu ili preko telefona, a dozvoljeno je i elektronsko prijavljivanje
 • obaveza je svakog prijavljenog da lično dođe kada bude bio organizovan upis i da dostavi predviđenu dokumentaciju
 • odvojeno od teorijskog dela, polaznik mora da pohađa praksu, a za visinu nadoknade u tom slučaju je isključivo zadužena kompanija koja praktičnu nastavu i organizuje, bez obzira da li je kandidat sam pronađe ili izabere jednog od poslovnih saradnika institucije organizatora
 • specijalizovani kurs i obuka za ugradnju Sprinkler protivpožarnih uređaja uključuje pohađanje teorijskog dela edukacije, a u cenu je i polaganje završnog ispita uračunato, nakon čega polaznik dobija potvrdu koje se smatra relevantnim dokazom
 • ukoliko neko u potpunosti može da odgovori na konkretne zahteve, a ne želi da pohađa navedeni seminar, dozvoljeno mu oje samo da polaže završni ispit, a sve potrebne detalje o tome će dobiti od zaposlenih u konkretnoj poslovnici
 • budući da polaznik potpisuje ugovor sa organizatorom edukacije, neophodno je da se pridržava njegovih odredbi vezano za rokove plaćanja, a koje se vrši u predstavništvu navedene institucije u kome je sproveden i upis
 • svi koji su zainteresovani za ovu edukaciju, moraju znati da po njenom završetku neće steći zvaničnu licencu, već će dobiti potvrdu o pohađanju obuke, a posle toga ukoliko žele mogu da se obrate nadležnim državnim institucijama, koje će im dati sve potrebne informacije

Spisak gradova za kurs i obuku "Ugradnja Sprinkler protivpožarnih uređaja"

ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje