Kurs i obuka za upotrebu Eksela u reviziji i kontrolingu

Izneta je najtoplija preporuka da svi koji rade u bankama i obavljaju poslove vezane za upravljanje rizicima pohađaju časove koje obuhvata kurs i obuka za upotrebu Eksela u reviziji i kontrolingu. Bilo bi veoma korisno da u ovu edukaciju budu uključene i osobe koje su u svojim kompanijama zadužene za izradu planova i analizu, zaposleni u računovodstvu, kao i naravno oni koji se bave kontrolom i revizijom.

Ukoliko su za pomenuti obrazovni program zainteresovani radnici određenog preduzeća, organizovaće se korporativna nastava i to kako na standardni način, tako i online. Bitno je napomenuti da osobe koje žele da predavanja prate uživo mogu to da čine u moderno opremljenim prostorijama njima najbližeg predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali i da traže da se časovi održavaju u odgovarajućim prostorijama njihove firme, kao i na bilo kom drugom mestu koje smatraju odgovarajućim, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za kvalitetno sprovođenje obrazovnog procesa. Bilo koju opciju da odaberu, ovi polaznici moraju da prihvate vreme i učestalost održavanja časova, kao i termin za početak kursa koji zajednički odrede ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u pomenutoj instituciji.

Pojedinačni kandidati takođe mogu da biraju između navedene dve varijante, a oni koji budu pohađali klasični seminar za upotrebu Eksela u reviziji i kontrolingu dolaziće na predavanja u odgovarajuće prostorije neke poslovnice organizatora, u skladu sa rasporedom koji bude napravljen. Nasuprot tome, polaznici koji se opredele za online nastavu moći će da rade sa bilo kog mesta koje im odgovara, ukoliko imaju stabilnu internet konekciju i sopstveni računar. Na njega su, međutim obavezni da pre toga instaliraju tačno određenu vrstu softvera, za šta će im biti data sva potrebna uputstva. Ako i pored toga ne uspeju da se snađu i budu želeli pomoć stručnjaka, mogu u bilo koje vreme tokom radnih dana da se obrate nekome iz ekipe tehničke podrške koja funkcioniše u svakom predstavništvu naznačene institucije.


Nezavisno od toga da li nastavu prate uživo ili online, kandidati mogu da rade u grupi, to jest da predavanjima prisustvuju zajedno sa još nekoliko drugih osoba. Taj broj ljudi je, međutim vrlo strogo ograničen i naznačeno je da grupa može početi sa radom tek kada se za to prijavi minimalan broj polaznika. Takodje je definisan i maksimalan broj polaznika, budući da je potrebno za svakog od njih garantovati odgovarajući napredak. Niko od članova grupe neće moći da utiče na raspored prema kome će se odvijati edukacija, pošto će termine i ritam održavanja predavanja, kao i datum startovanja kompletnog programa da odredi koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora.

U širokom dijapazonu modela za praćenje nastave nalazi se i poluindividualna obuka i kurs za upotrebu Eksela u reviziji i kontrolingu, koju zajedno pohađa dvoje polaznika. Ovo je, zapravo bazični oblik grupnog rada gde oba kandidata podjednako dolaze do izražaja i zajednički ostvaruju predviđene obrazovne ciljeve. Potrebno je, svakako da među njima postoji spremnost za saradnju i uspostavljanje aktivne i kvalitetne dvosmerne komunikacije tokom koje će, takođe proširivati svoja znanja. Budući da u ovom obrazovnom procesu učestvuje relativno mali broj osoba, moguće je dozvoliti kandidatima da naznače kada bi želeli da počnu sa radom, te koji termini i učestalost održavanja časova bi se najbolje uklopili u njihov način života. Taj predlog će razmotriti ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u instituciji organizatora i, ako se oni sa njim budu saglasili traženi plan delovanja će biti prihvaćen i prema njemu će se odvijati predavanja do kraja obuke.

Individualna nastava kreirana je za osobe koje žele da rade nezavisno od ostalih, te da samostalno ostvaruju željeni napredak. Tada, zapravo predavač podučava samo jednog kandidata, te mu se u obrazovnom procesu maksimalno posvećuje i može jasno da sagleda njegove mogućnosti, predznanje i brzinu kojom usvaja nove informacije. U skladu sa tim će, naravno organizovati svoj predavači rad i omogućiti polazniku da lako i brzo postigne sve što je planirano. Nakon svake etape u obuci davaće kandidatu svoje komentare, ohrabrivati ga i preporučivati mu metode za dalje usavršavanje. Budući da prijavljeni ovde nemaju kome da se prilagođavaju, mogu da naznače koji im datum za početak kursa najviše odgovara, kao i kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju časove. Ukoliko taj raspored bude prihvatljiv nadležnom stručnjaku i koordinatoru za nastavu u instituciji organizatora, on će postati zvanično prihvaćen i to će svakako omogućiti polaznicima da se lakše organizuju i sa manje opterećenja prođu kroz naznačeni program.Sve koje interesuje specijalizovani kurs i obuka za upotrebu Eksela u reviziji i kontrolingu treba najpre da se prijave nadležnom licu i navedu svoje lične podatke, odnosno prezime i ime, tačan datum rođenja i broj kontakt telefona. Sve to mogu da obave u najbližem predstavništvu organizatora, preko telefona ili slanjem poruke odgovarajućeg sadržaja na mejl adresu institucije koje sprovodi edukaciju. Nakon toga, biće organizovan upis kome svi prijavljeni moraju obavezno da prisustvuju i da tada ovlašćenom službeniku predaju odgovarajuća dokumenta. Ona će im, svakako biti na vreme tačno naznačena, a biće informisani i o terminu i mestu sprovođenja navedene procedure.

Stručni seminar za upotrebu Eksela u reviziji i kontrolingu - plan i program

Imajući u vidu da Eksel, u odnosu na slična softverska rečenja pruža daleko najveće mogućnosti za korisnike koji su osposobljeni da koriste napredne alate, polaznicima će na časovima koje uključuje obuka i kurs za upotrebu Eksela u reviziji i kontrolingu biti objašnjeno kako da u radu koriste najefikasnije kontrolne mehanizme koje nudi ovaj korisnički program. Predavači će prisutne najpre upoznati sa naprednim Eksel funkcijama, čija primena obuhvata samo nekoliko koraka. Objasniće im i uvežbati ih kako da selektuju željene ćelije sa podacima, zatim se sa spiska koji se aktivira klikom na dugme sa oznakom [fx] odaberu željenu funkciju i da konačno zadaju argumente za koje žele da funkcija odradi svoj zadatak. Nakon toga će kandidati saznati da je za primenu u poslovnim sistemima naročito zanimljiva upotreba odličnih finansijskih funkcija kojima, za nekoliko sekundi, može da se izračuna iznos mesečnih rata za kredit, generalno sve u vezi sa prostim ili složenim kamatnim računom, projekcija buduće vrednosti investicija, linearna amortizacija, opadajuća vrednost amortizacije za određeni period aktive i još pedesetak drugih finansijskih zadataka za koje su obrasci i formule već isprogramirane i uključene u spisak finansijskih funkcija.

Dok se održava kurs i obuka za upotrebu Eksela u reviziji i kontrolingu biće naznačeno i da podaci koji se obrađuju u ovom programu mogu da potiču iz tabela koje sami korisnici popunjavaju u nekom radnom listu u okviru radne sveske ili mogu da se uvezu iz neke druge baze podataka, odnosno iz neke druge aplikacije, na primer iz određenog Word dokumenta. Polaznicima će biti predstavljena i mogućnost rada sa podacima koji se ne kopiraju u radnu svesku, već se njima pristupa povezivanjem sa drugim računarom u lokalnoj mreži ili preko interneta. Za uvoz podataka ili korišćenje spoljnih izvora podataka predviđena procedura je jednostavna i podrazumeva da je moguće povezivanje sa spoljnim izvorom pomoću upravljačkog programa ODBC ili OLE DB, koji su deo Eksela, a uslov je da se poseduje odobrenje administratora baze, odnosno korisničko ime i lozinka. Profesori će napomenuti i da dalji postupak obuhvata pronalaženje veza, uređivanje svojstava veza, upravljanje i deljenje veza, i u sve te postupke će uputiti kandidate.

Polaznici će biti obavešteni i da za pravljenje izveštaja kod kojih je potrebno dinamički menjati podatke kroz tabele ili dešbord, Eksel omogućuje primenu naprednih funkcija, recimo OFFSET u odnosu na referentnu vrednost određenih imenovanih ćelija. Svi koji budu pohađali seminar za upotrebu Eksela u reviziji i kontrolingu saznaće da ovaj program u cilju lakšeg razumevanja i bolje preglednosti velike količine podataka omogućava vizuelizaciju podataka grafičkim predstavljanjem pomoću dijagrama i grafikona. Biće im predstavljeno kako izvedene tabele i izvedeni grafikoni olakšavaju pregled i donošenje odluka na bazi podataka koji nisu rezimirani, a biće reči i o varijacijama u standardnom izgledu grafikona.

Tokom edukacije obradiće se i pivot tabele, kao nešto najbolje od širokog spectra mogućnosti koje nudi Eksel. Predavači će naznačiti kako one omogućuju generisanje novih tabela, kombinovanjem podataka iz postojećih, te na koji način se ubacuju filteri za prikazivanje samo željenih podataka.

Zanimljiva mogućnost koju Excel nudi korisnicima koji rade u kontrolingu i reviziji je i upotreba funkcije “šta - ako” (what - if). Stoga će kandidatima biti objašnjeno kako ona može da analizira različite vrednosti koje ulaze u formula i njihove rezultate ili da da za željeni rezutat pronađe optimalne ulazne podatke.

Na kom mestu i kada se odvija obuka i kurs za upotrebu Eksela u reviziji i kontrolingu?

Polaznici koji su na edukaciju prijavljeni kao fizička lica mogu da rade na standardni način i da na časove, u odgovarajućim terminima dolaze u najbližu poslovnicu navedene institucije. Na raspolaganju im je takođe i online kurs i obuka za upotrebu Excela u reviziji i kontrolingu koji podrazumeva pohađanje časova preko interneta, sa bilo kog mesta koje konkretnom kandidatu odgovara. Za ovaj pristup, međutim potrebno je da se prijavljeni adekvatno pripreme, odnosno da na svoj kompjuter instaliraju namenski softver. Ako to ne budu mogli da obave samostalno, obezbeđena im je stručna pomoć u svakoj poslovnici pomenute institucije.

Bilo da nastavu prate uživo ili online, pojedinačni polaznici mogu da odaberu individualni pristup i budu jedini kojima će nadležni stručnjak držati predavanja. Tada će na časove da dolaze u najbliže predstavništvo organizatora, ako se odluče za klasičnu nastavu ili će, pak moći da predavanja prate sa bilo kog mesta koje im odgovara, u slučaju da njihov izbor padne na online edukaciju. U obe varijante biće im omogućeno da navedu kada žele da obuka počne, te kojim danima i u koliko sati bi im najviše pogodovao da imaju časove. U vezi sa tim će svakako morati da se konsultuju sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, budući da svi učesnici u obrazovnom procesu moraju biti potpuno saglasni sa naznačenim detaljima.

Osobe koje se odluče za poluindividualni seminar za upotrebu Excela u reviziji i kontrolingu pohađaće predavanja zajedno sa još jednim kandidatom i to u savremeno opremljenim prostorijama najbliže poslovnice organizatora, ukoliko odaberu standardni tip edukacije ili na mestu koje im najviše odgovara, u slučaju da rade preko interneta. Ovi polaznici će isto imati šansu da u velikoj meri utiču na raspored prema kome će se odvijati nastava, te da naznače kada žele da program počne da se sprovodi i kojim danima i u koliko sati je najbolje da imaju časove. Ako se sa tim predlogom saglase njihov profesor i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji, traženi plan delovanja će se usvojiti i prema njemu će se održati časovi tokom čitavog kursa.

Grupna nastava isto može da se održava u odgovarajućem predstavništvu organizatora za kandidate koji izaberu klasičan način edukacije, a moguće je da članovi grupe predavanja prate preko interneta koristeći svoje računare u prostoru koji sami odrede. Niko od njih, međutim neće moći da, na osnovu svojih potreba, traži određene termine za održavanje časova niti da odlučuje o datumu startovanja edukacije, kao ni o generalnom tempu delovanja, jer će sve te pojedinosti unapred odrediti koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora. Definisan je broj kandidata ocenjen je kao najpogodniji za stvaranje dobre komunikacije i aktivne radne atmosfere u kojoj će svako od članova grupe dobiti priliku da se iskaže i usvoji predviđena znanja i veštine.

Ako ovaj program žele da pohađaju radnici neke firme, sprovešće se korporativna obuka i kurs za upotrebu Excela u reviziji i kontrolingu. Oni koji budu želeli da nastavu prate preko interneta sami će odabrati mesto na kome će to činiti, dok će osobe koje se opredele za klasični tip seminara moći da na časove dolaze u najbližu poslovnicu pomenute institucije, ali i da traže da se njihova predavanja drže u određenom prostoru kompanije za koju rade, te na bilo kom drugom mestu na kome postoje odgovarajući tehnički uslovi za odvijanje obrazovnog procesa. U svakom slučaju, biće obavezni da se pridržavaju rasporeda rada koji zajedno budu napravili ovlašćeni reprezent njihove kompanije i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, odnosno da prihvate definisano vreme za početak edukacije, kao i naznačene termine i učestalost održavanja časova.

Na koji način se sprovodi kurs i obuka za upotrebu Eksela u reviziji i kontrolingu?

Kako se na ovu edukaciju prijavljuju osobe različitih profesija, godina, interesovanja i potreba, organizator je nastojao da svakome od njih ponudi odgovarajući tip nastave.

Tako polaznici koji smatraju da najbolje funkcionišu u društvu drugih ljudi mogu da pohađaju grupni seminar za upotrebu Excela u reviziji i kontrolingu. Oni, međutim neće moći da odlučuju u vezi sa rasporedom prema kome će se odvijati obuka, pošto će vreme početka programa, termine i učestalost održavanja predavanja unapred da odredi koordinator za nastavu u instituciji organizatora. Ovo pravilo uvedeno je iz jednostavnog razloga što se ne može napraviti raspored rada koji će svima potpuno da odgovara, a na taj način se polaznici stavljaju u ravnopravni položaj i niko od njih nije povlašćen u odnosu na ostale.

Poluindividualna nastava predstavlja predavanja koja ovlašćeni stručnjak drži dvojici kandidata i nastoji da oni u ovom obrazovnom procesu funkcionišu kao tandem, da pomažu i usmeravaju jedno drugo, ali i da proširuju svoje znanje putem međusobne komunikacije, tokom koje mogu da sučeljavaju stavove i razmenjuju ideje. Uz to će dobiti priliku da navedu kada im odgovara da obuka počne, te koji termini i ritam rada bi se najbolje uklopili u njihovu ustaljenu rutinu. Ako taj predlog podrže nadležni profesor i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, on će postati zvanično prihvaćen i tako će prijavljeni moći da se lakše organizuju i obaveze vezane za ovu edukaciju lakše uklope u ostale dužnosti koje treba da ispune.

Onima koji žele da se edukuju odvojeno od ostalih namenjena je individualna obuka i kurs za upotrebu Excela u reviziji i kontrolingu. Tada se nadležni predavač podučava samo jednog kandidata, te mu poklanja maksimalnu pažnju i može vrlo precizno da uvidi kakve su njegove mogućnosti, predznanje koje poseduje, kao i koliko je brzo sposoban da usvaja nova znanja. Tome će, svakako prilagoditi svoj predavački rad, te omogućiti kandidatu da lako i brzo ostvari željeni napredak. Takođe će nastojati da ga uključi u komunikaciju tokom koje će ga podsticati da postavlja pitanja, diskutuje, osporava ili se saglašava sa iznetim činjenicama i da generalno iznosi svoje mišljenje, što će isto pomoći profesoru da formira jasnu sliku o rezultatima koje je prijavljeni ostvario. U slučaju potrebe, ukazaće mu na oblasti koje bi još trebalo da prouči u cilju dodatnog usavršavanja i proširivanja kompetencija. S obzirom na činjenicu da nema kome da se prilagođava, polaznik koji odabere ovaj pristup moći će da navede datum kada bi želeo da počne sa radom, kao i vreme i učestalost održavanja časova koji mu najviše odgovaraju. Ako to bude prihvatljivo njegovom profesoru i koordinatoru za nastavu u instituciji organizatora, moći će da se obučava prema planu koji je naveo i da bez većih stresa prođe kroz pomenuti program.

Nezavisno od toga da li predavanja pohađaju pojedinačno, u grupi ili u paru, ovi kandidati mogu nastavu da prate uživo, odnosno da na časove, prema rasporedu koji im bude saopšten dolaze u prostorije najbliže poslovnice organizatora. Pored toga imaju opciju da predavanja prate preko interneta, za šta će međutim morati da se na vreme pripreme, to jest da na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera, bez koga neće moći da prate nastavu online. Za taj postupak dobiće sva potrebna uputstva i smernice, a ako i pored toga ne budu uspeli samostalno da ga obave, svakog dana tokom radnog vremena mogu se obratiti IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici navedene institucije.

Kada je potrebno organizovati edukaciju za radnike nekog preduzeća, sprovodi se korporativni kurs i obuka za upotrebu Excela u reviziji i kontrolingu i to kako na standardni način, tako i preko interneta. Osobe koje se odluče za prvu opciju moći će da biraju između nekoliko lokacija za sprovođenje nastave, a na raspolaganju su im prostorije u firmi za koju rade, najbliža poslovnica pomenute institucije, kao i svako drugo mesto koje im odgovara, ako tamo postoje tehnički uslovi za kvalitetno sprovođenje i praćenje predavanja. Vreme kada će oni početi sa seminarom, kao i kojim danima i u koliko sati će imati časove zajedno će odrediti osoba koju je za to imenovala konkretna firma i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Koliko će da traje seminar za upotrebu Eksela u reviziji i kontrolingu?

Kandidati čiji izbor bude poluindividualna obuka i kurs za upotrebu Excela u reviziji i kontrolingu, biće u prilici da se u vezi sa terminima i ritmom održavanja predavanja dogovaraju sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora, te da tako naprave raspored kojim će svi biti zadovoljni.

Osobe koje budu pratile korporativnu edukaciju imaće obuku istog trajanja, ali ne obavezno i takav raspored, budući da će ovde vreme i učestalost održavanja časova zajedno da odrede ovlašćeni predstavnik date kompanije i koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora.

Navedeni tempo delovanja važi, zapravo samo za situaciju kada se sprovodi grupni kurs i obuka za upotrebu Excela u reviziji i kontrolingu, s obzirom na to da u takvoj prilici sve detalje obrazovnog procesa utvrđuje isključivo koordinator za nastavu u okviru pomenute institucije, a članovi grupe na to uopšte ne mogu da utiču svojim zahtevima.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upotreba Eksela u reviziji i kontrolingu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje