Kurs i obuka za upravljačko računovodstvo i analize

Edukacija koju u ponudi ima Obrazovni centar Akademije Oxford je na prvom namenjena svim onim osobama koje žele da se zaposle na poziciji menadžera, a primarno na onoj koja je vezana za oblast finansija, kako bi primenom pravila takozvanog upravljačkog računovodstva mogli da poboljšaju vođenje i određenog sektora i celokupnog preduzeća.

Zahteva se od svakoga koga obuka i kurs za upravljačko računovodstvo i analize interesuje da poseduje makar osnovna znanja iz oblasti računovodstva, kako bi bio u mogućnosti da prati nastavu. Svakako je ova obuka namenjena i bilo kome ko želi da se upozna sa konkretnom oblašću, a zainteresovane osobe imaju pravo da prijavu izvrše kad god to žele. Izuzev mogućnosti da dođu lično i prijave se u prostorijama jedne od preko 20 poslovnica organizatora, nudi im se mogućnosti i da to učine preko mejla, to jest putem broja telefona predstavništva naše institucije u bilo kom gradu.

Što se tiče načina organizacije, ističemo da se kurs i obuka za upravljačko računovodstvo i analize organizuje i fizički u našim poslovnicama, ali isto tako postoji mogućnost da je zainteresovani polaznici prate preko interneta. Budući da se nastava preko interneta sprovodi uz korišćenje namenskog softvera, to je i neophodno da te osobe imaju računar u ličnom posedu, a kako bi mogli da prate nastavu.


Od svih prijavljenih se takođe zahteva i da se odluče da li će predavanjima da pristupaju u okviru grupne nastave ili će to učiniti sa još jednim prolaznikom, to jest kroz poluindividualnu nastavu, a isto tako postoji mogućnost i da pristupe praćenju kursa potpuno samostalno, kada se sprovodi individualna nastava. Sasvim je logično i da se svaka od navedenih vrsta nastave razlikuje prema načinu organizacije, tako da se grupna obuka i kurs za upravljačko računovodstvo i analize organizuju u tačno definisanim terminima, to jest u skladu sa onakvom dinamikom koju će da odredi organizator. Posebno je bitno dodati i da u ovom slučaju nastava ne može da počne kada zahteva kandidat, jer se čeka formiranje grupe, stim da je naglašeno da može biti minimalno četvoro polaznika prisutno, a osmoro ih tada najviše može pristupiti predavanjima.

Ne samo poluindividualni, nego i individualni kurs i obuka za upravljačko računovodstvo i analize se organizuje tako da je dopušteno pojedinačnom polazniku da odredi tačan datum kada će nastava koju bude izabrao da počne, te bi svakako trebalo i da odredi sa profesorom koji će biti zadužen za održavanje nastave kada će se to tačno dogoditi, to jest u kojim terminima i po kakvoj dinamici.

U zvaničnoj ponudi naše institucije se nalazi isto tako i korporativna obuka i kurs za upravljačko računovodstvo i analize, a što uključuje specifičan princip organizacije u smislu da bi klijent, to jest zainteresovana kompanija, te njen menadžment trebalo i da se precizno dogovori sa licem koje je u konkretnoj kompaniji ovlašćeno i to o svim detaljima koji se odnose na organizaciju.Koja znanja polaznicima pruža Kurs i obuka za upravljačko računovodstvo i analize?

Svakako je najvažnije da osobe koje se odluče da pohađaju ovaj specijalizovani kurs poznaju osnovna pravila koja se u oblasti računovodstva primenjuju, a početak nastave će biti usmeren i na njihovo upoznavanje sa onim oblastima koje će obuka i kurs za upravljačko računovodstvo i analize da proučava. Tom prilikom će prisutni da se najpre upoznaju sa onom terminologijom koja se najčešće u okviru konkretne oblasti primenjuje, ali će im takođe biti objašnjeno i koje su to sve metode,to jest alati koji se primenjuju i za vršenje različitih tipova analiza, ali i za primenu pravila koja navodi ovakav tip računovodstva.

Prisutni će da nauče, pored svega ostalog i koje se metode najčešće koriste kada je potrebno obračunati troškove, a kako bi se što preciznije došlo do određene cene, stim da će svakako biti reči i o takozvanim planskim troškovima i načinu na koji se oni utvrđuju.

Podrazumeva se da će svaki polaznik da bude detaljno upoznat i sa svim onim zaduženjima koja osoba u okviru određene institucije ima, a sa stanovišta upravljačkog računovodstva, što ima za cilj zapravo da ona maksimalno pozitivno utiče i na boljitak poslovanja celokupne organzacije koja ga bude angažovala za izvršenje tog posla.

Sa različitim tipovima koncepata će isto tako da predavači upoznaju svakoga ko bude izrazio želju da pohađa ovaj kurs, a na prvom mestu se to tiče takozvanog Target Costing - a, odnosno onog koncepta koji je vezan za planiranje ciljnih troškova. Sem toga će kurs i obuka za upravljačko računovodstvo i analize da omogući prisutnima da sve što budu prešli u okviru teorijskog dela ove edukacije, svakako usavrše u toku praktičnog segmenta, a koji je takođe zastupljen.

Zatim će prisutni da nauče i kako se konkretni podaci prikupljaju u različitim situacijama, te na koji način se oni moraju obraditi i to uz primenu različitih metoda i koncepata sa kojima će ih profesori svakako detaljno upoznati u toku predavanja, to jest za vreme teorijskog segmenta koji uključuje isto ovaj kurs. Naravno, upoznaće se i sa time na koji način se pristupa pripremanju obrađenih podataka, ali i sa time koji sve tipovi izveštaja postoje, to jest kako se oni razlikuju prema nameni i sadržini, kao i obliku. Podrazumeva se da će predavač apsolutno svakome pojedinačno da objasni i razliku između najčešće primnjivanih tipova izveštaja, a kako bi u velikoj meri pojasnili materiju koja se obrađuje u ovom delu obuke.

Izuzev navedenog, obuka i kurs za upravljačko računovodstvo i analize predviđa i sticanje znanja vezanih za takozvano budžetiranje, to jest za računovodstveno planiranje, a u tom delu će se prisutni upoznati i sa budžetskom, odnosno sa računovodstvenom kontrolom. Polaznici će da nauče i šta se podrazumeva pod pojmovima likvidnost i solventnost, to jest na koji način se vrši procena likvidnosti konkretnog preduzeća, te kako se definiše da li je ono solventno ili nije.

Ne treba zaboraviti ni na onaj segment koji je predviđen važećim nastavnim programom, a koji svakako moraju da savladaju i svi polaznici navedenog kursa, te koji se odnosi na postupak obrade troškova, odnosno na analizu prelomne tačke. Izuzev toga će svako ko bude prisustvovao nastavi da nauči i na koji način, to jest na osnovu kojih parametara se vrši formiranje cena u prodaji, te pomoću kojih metoda se upravlja kupcima, ali i kako se upravlja procesom planiranja i po kom principu funkcioniše postupak kontrolisanja.

U kojim terminima i na kom mestu se održava kurs i obuka za upravljačko računovodstvo i analize?

Kada su u pitanju tačni termini u kojima se organizuje obuka i kurs za upravljačko računovodstvo i analize naglašavamo da se oni razlikuju upravo u skladu sa izborom svakog pojedinačnog polaznika, a pošto se i princip sprovođenja poluindividualne, grupne i individualne nastave razlikuje. Tako sve tri vrste kursa koje se nalaze u zvaničnoj ponudi naše institucije, polaznici mogu da prate u našim poslovnicama i preko interneta, a kada je neophodno da imaju lični računar.

Poluindividualni i individualni kurs i obuka za upravljačko računovodstvo i analize se organizuje na vrlo specifičan način, uzevši u obzir da je u toj situaciji dozvoljeno svima koji se za jednu od njih budu opredelili, da tačne termine održavanja dogovore sa svojim profesorom. A potrebno je isto tako i da oni preciziraju po kojoj dinamici će se izabrani tip obuke organizovati, to jest kog datuma će tačno početi.

Način na koji se organizuje grupni kurs je posve drugačiji i prilično strog, a na prvom mestu zato što će da dinamiku održavanja i termine tada da odredi organizator, to jest ovlašćeno lice jedne od brojnih poslovnica koje Obrazovni centar Akademije Oxford ima u zemlji. Tačan datum početka rada u grupi se određuje tek naknadno, to jest kada se ispuni osnovni zahtev, odnosno kada se formira jedna grupa koja mora da broji najmanje četvoro, a najviše osmoro polaznika. Svakako je organizator u obavezi da posle formiranja grupe detaljno informiše sve prijavljene i to kako o tačnom datumu početka, tako isto i o dinamici održavanja, to jest o terminima.

Korporativna obuka i kurs za upravljačko računovodstvo i analize je specifična vrsta nastave, pošto je primarno namenjena za lica koja su u okviru jedne organizacije zaposlena. A samim tim i nadležni u toj kompaniji treba da navedu datum kada će obuka da počne i u kojim terminima im odgovara da bude održana, odnosno prema kojoj dinamici, te je neophodno i da se opredele da li će korporativni kurs biti održan u prostorijama te firme ili u našim, odnosno preko interneta, jer su sve te mogućnosti u opticaju.

Na koji način se obuka i kurs za upravljačko računovodstvo i analize organizuje?

Uslov da bi pojedinačni polaznik mogao da dobije informacije o tom kako se organizuje kurs i obuka za upravljačko računovodstvo i analize jeste da se opredeli prvo gde će nastavu pohađati (u našoj poslovnici ili preko interneta), a zatim i da donese odluku o tome da li će to učiniti kroz grupnu, odnosno poluindividualnu ili individualnu nastavu.

Osnovna razlika između ova tri tipa obuke jeste u broju osoba koje mogu da prisustvuju nastavi, jer od četvoro do njih osmoro prati grupni kurs, dvoje polaznika je određeno da prisustvuje poluindividualnoj nastavi, dok samo jedan može da pohađa individualnu.

O tačnim terminima održavanja, kao i o dinamici, te o datumu početka kod individualne i poluindividualne obuke brinu polaznik i predavač zajedno, odnosno koordinator za nastavu u jednoj od poslovnica organizatora, to jest o svim tim detaljima se precizno dogovaraju.

Grupna obuka i kurs za upravljačko računovodstvo i analize se sprovodi na potpuno drugačiji način, jer Obrazovni centar Akademije Oxford u tom slučaju definiše dinamiku održavanja, kao i tačne termine. A što se tiče datuma početka, on mora da bude definisan nešto kasnije, budući da je prvo neophodno da se najmanje četiri osobe prijavi za praćenje ove vrste nastave, to jest zahteva se da bude zvanično kreirana grupa, a predviđeno je prisustvo najviše osam osoba predavanjima u ovom slučaju. Kada se sve to bude dogodilo, naša institucija će na za to određen način i da detaljno sve prijavljene obavesti.

Ističemo da je u našoj ponudi i korporativni kurs i obuka za upravljačko računovodstvo i analize, a koja je u tom smislu posebna što bi trebalo da je pohađaju isključivo zaposleni u okviru određene firme. Tom prilikom se očekuje da se nadležna lica u kompaniji koja zahteva ovu obuku dogovore oko načina sprovođenja tog tipa nastave, to jest da se usaglase u kojim terminima bi ona trebalo da bude održavana, te da se dogovore i kada će da počne, kao i prema kakvoj dinamici bi predavanja trebalo da budu organizovana. Inače, predviđeno je da se korporativni kurs sprovodi upravo tamo gde klijentu, to jest polaznicima odgovara, a što podrazumeva da može da bude organizovana i u našim, ali i u prostorijama te firme, kao i preko interneta.

Koliko će da traje kurs i obuka za upravljačko računovodstvo i analize?

Grupna obuka i kurs za upravljačko računovodstvo i analize bi trebalo da traje 24 školska časa. Podrazumeva se da se ovo isključivo odnosi na rad u grupi, jer tada Obrazovni centar Akademije Oxford treba da odredi termine i dinamiku sprovođenja, a svakako naknadno definiše i datum, to jest u onom trenutku kada se kreira grupa.

Ovom prilikom ne možemo da pružimo tačnu informaciju polaznicima koje zanima koliko traje bilo poluindividualni kurs i obuka za upravljačko računovodstvo i analize, bilo poluindividualna nastava. Osnovni razlog zbog koga ne dajemo navedenu informaciju leži u činjenici da se princip njihove organizacije razlikuje u odnosu na grupni kurs, jer zapravo tada polaznik treba da se sa predavačem usaglasi prvo oko datuma kada će ona vrsta obuke koju bude izabrao da prati početi, a zatim je neophodno i da sa zvaničnim koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici, kao i sa nadležnim profesorom dogovori dinamiku održavanja, to jest termine.

Princip sprovođenja korporativnog kursa je vrlo sličan tome i podrazumeva da će se predstavnik naše institucije o svim detaljima koji se odnose na organizaciju dogovoriti sa zvaničnim licem one firme koja zahteva da se korporativna obuka i kurs za upravljačko računovodstvo i analize za njene zaposlene organizuje.

Trajanje: 24 školska časa.

Cene:

  • Individualna nastava: 28,000 RSD
  • Poluindividualna nastava: 23,000 RSD po polazniku
  • Grupna nastava: 17,000 RSD po polazniku

Spisak gradova za upravljačko računovodstvo i analize

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje