Kurs i obuka za upravljanje investicijama u oblasti građevinarstva

Sa osnovnim pojmovima u oblasti investiranja, a sa akcentom na oblast građevinarstva će specijalizovani kurs i obuka za upravljanje investicijama u oblasti građevinarstva da upozna zainteresovane polaznike. Osnovni cilj ove edukacije jeste da omogući svima koji su zainteresovani, a na prvom mestu građevinskim inženjerima koji su zaduženi da izrađuju investicione projekte i programe, da u potpunosti ovladaju pravilnim planiranjem i upravljanjem finansija u konkretnoj oblasti.

Ističemo da se organizuje kako nastava preko interneta, tako isto i da zainteresovani mogu da joj pristupaju u svakoj našoj poslovnici, a predviđeno je da se predavanja prate ili individualno ili u grupi, odnosno u paru, sobzirom na to da se nastava sprovodi kako prema pravilima individualne i grupne, tako i prema smernicama koje su vezane za poluindividualnu nastavu. Takođe je i posebno važno istaći da svaki pojedinačni polaznik, kada bude vršio upis, mora da navede i kom tipu edukacije će prisustvovati.

Princip organizovanja grupne nastave je jedini koji je vrlo specifičan, budući da se tada od svih prijavljenih zahteva da prvo pričekaju kreiranje jedne grupe od najmanje 4 osobe, pa da tek posle toga od organizatora dobijaju potrebne informacije. Tačnije u grupama biva prisutna od najmanje četvoro do osmoro polaznika maksimalno, pa kada bude bilo prijavljeno dovoljno njih i kada jedna grupa može da se napravi. Podrazumeva se da će institucija organizatora odlučiti kog datuma će nastava da počne, odnosno u kojim terminima se zainteresovani da pohađaju predavanja i koliko će generalno da traje, to jest kakvom dinamikom će se ta vrsta edukacije sprovoditi. A kada sve to bude bilo bi određeno, svaki upisani će da bude obavešten o neophodnim detaljima.


Ukoliko nekoga interesuje poluindividualni kurs i obuka za upravljanje investicijama u oblasti građevinarstva ili nastava za pojedinačnog polaznika, mora da zna da se ti tipovi edukacije sprovode na potpuno drugačiji način od nastave u grupi. Pod tim se misli na činjenicu da zainteresovani polaznici u slučaju odabira jedne od pomenutih vrsta nastave treba da sa nadležnim predavačem i sa koordinatorom za nastavu u jednoj od naših poslovnica, preciziraju sve detalje koji se na organizaciju odnose. Obaveza im je da se dogovore prvo oko tačnog datuma početka, a posle toga i da odrede kako termine održavanja konkretne vrste nastave, tako isto i trajanje, to jest dinamiku.

Prijavljivanje se može izvršiti svakog radnog dana tokom godine i to direktno u izabranoj poslovnici organizatora, a isto tako postoji mogućnost i da se sve zainteresovane osobe prijave preko mejla, to jest broja telefona jedne od poslovnica.

Kada je u pitanju korporativna obuka i kurs za upravljanje investicijama u oblasti građevinarstva, a uzevši u obzir da je u pitanju nastava namenjena isključivo za određenu grupu osoba, to jest za zaposlena lica, naglašavamo da ćemo nastojati maksimalno da ostvarimo svaki zahtev klijenta koji ima potrebu da navedenu obuku prate njegovi zaposleni.Kurs i obuka za upravljanje investicijama u oblasti građevinarstva - plan nastave

Sa osnovnim procesima u oblasti finansija sve zainteresovane na početku upoznaje obuka i kurs za upravljanje investicijama u oblasti građevinarstva, a kako bi postupno došli do toga da savladaju znanja potrebna za što uspešnije upravljanje investicijama u navedenoj oblasti. Glavni cilj koji ova vrsta edukacije ima jeste da svaki polaznik stekne dovoljno znanja da može efikasno i vrlo uspešno da upravlja investicijama u građevinarstvu i to sa nekoliko različitih aspekata. Najpre da napomenemo da će predavači omogućiti prisutnima da nauče kako se vrši upravljanje investicijama u oblasti građevinarstva sa pravnog, odnosno sa ekonomskog aspekta, a zatim i sa tehničko - tehnološkog, što je sve vrlo važno i za poslovanje pravnog lica koje oni budu zastupali.

Omogućiće im takođe da nauče i na koji način se određuje vrednost određenog objekta, a zatim i kako je potrebno voditi razgovore prilikom dogovora oko njegove gradnje, to jest izvođenja tačno definisanih građevinskih radova. Upravo iz tog razloga je i naglašeno da je kurs i obuka za upravljanje investicijama u oblasti građevinarstva primarno namenjena građevinskim inženjerima, to jest osobama koje imaju određenog radnog iskustva u oblasti građevinarstva, a što naravno ne znači da je nemoguće da polaznici budu i oni ljudi koji nisu stekli to iskustvo do sada, jer je gradivo bazirano na osnovnim znanjima koja pomenuta oblast podrazumeva.

Prisutni će naučiti i šta su to investicije, odnosno šta sve treba da sadrži biznis plan i kako se tumači, a takođe će biti govora i o različitim vrstama i formama ugovora, gde će prisutni naučiti kako se definišu opšti uslovi konkretnog ugovor, te na koji način je potrebno navesti takozvane posebne uslove. Bitno je napomenuti i to da će svako ko bude pohađao ovaj kurs naučiti i koje su osnovne odredbe zakona, a koje su vezane za oblast finansija u domenu građevinarstva. Tu će biti govora o specifičnom zakonu koji je vezan za definisanje poreza na dodatu vrednost, a isto tako će prisutni naučiti i kako se u konkretnom slučaju vrši takozvana analiza izvodljivosti, ali i na osnovu kojih informacija se može odrediti kakva će biti dinamika realizacije konkretne investicije, što sve ima uticaja na njenu uspešnost.


Takođe će profesori prisutne upoznati i sa osnovnom podelom investicija, ali i sa pojmom investicionih projekata, gde će svi prisutni da nauče i na koji finansije imaju uticaja na konkretnu investiciju u oblasti građevinarstva. Kako je to vrlo bitno za osnovnu temu koju kurs i obuka za upravljanje investicijama u oblasti građevinarstva podrazumeva, to će profesori govoriti i o poslovnim odnosima koji su prisutni između osobe koja se deklariše kao investitor i one koja je izvođač određenih građevinskih radova.

Govoriće i o specijalnoj vrsti naknade za građevinsko zemljište, te o njenom uticaju na upravljanje investicijama, ali će predavači ukratko da objasne prisutnima i koje su to procedure koje moraju biti ispoštovane ukoliko se prilaže dokumentacija za tendere. Oblast finansija je osnov ove edukacije, pa će joj biti posebna pažnja i posvećena, a u okviru tog segmenta osim izrade biznis plana na osnovu zadatih smernica, polaznici uče i šta je to studija opravdanosti, odnosno studija izvodljivosti, te na koji način se mogu kontrolisati finansijski tokovi u navedenoj oblasti. Naravno da će biti reči i o novčanom toku (Cash Flow), a naučiće i šta se podrazumeva pod pojmom dinamički plan ulaganja finansijskih sredstava.

Da bi određeni građevinski objekat mogao zaista da bude izgrađen prema pravilima, neophodno je da se poznaju osnovne odredbe zakona o planiranju i izgradnji Republike Srbije, pa će se predavači kratko osvrnuti i na taj deo. Isto tako će objasniti prisutnima i koje su osnovne smernice zakona o obligacionim odnosima, a koje se moraju tom prilikom poštovati.

Najvažnije je naglasiti da će obuka i kurs za upravljanje investicijama u oblasti građevinarstva uz pomenuta teorijska znanja, prisutnima omogućiti i da steknu visok nivo praktičnih, budući da će već tokom edukacije oni morati da izrade investicioni program i to isključivo na osnovu informacija koje će tom prilikom da dobiju od nadležnog profesora.

Gde i kada se kurs i obuka za upravljanje investicijama u oblasti građevinarstva organizuje?

Od zahteva svakog pojedinačnog polaznika zavisi ne tamo gde će da pohađa ovaj kurs, već i u kojim terminima će biti organizovana obuka i kurs za upravljanje investicijama u oblasti građevinarstva. Stvar je u tome da naša institucija u ponudi ima i uobičajenu vrstu nastave, a ona predviđa praćenje predavanja direktno u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali i da po zahtevu zainteresovanih može da organizuje nastavu preko interneta. Podrazumeva se da osobe koje žele da predavanjima pristupaju po tom principu, svakako moraju imati lični računar, a predviđeno je kroz virtuelne učionice da oni prate nastavu tom prilikom.

U trenutku upisa će svako ko bude želeo da se edukuje za navedenu oblast morati da navede, takođe i da li želi da nastavu prati u grupi, a koja uključuje obavezno prisustvo minimum 4 osobe, dok ih osmoro može biti maksimalno u okviru jedne grupe ili će to da učine samostalno, odnosno sa još jednom osobom, jer organizujemo i grupnu i individualnu i poluindividualnu nastavu, po zahtevu polaznika.

Svaka od njih podrazumeva i tačno određeni broj osoba i jasno definisan princip organizacije, a osnovna razlika je vezana za to ko definiše detalje organizacije. Zapravo, institucija organizatora će sve to da odredi ukoliko nekoga interesuje grupni kurs i obuka za upravljanje investicijama u oblasti građevinarstva, a tek pošto grupa od najmanjeg broja članova bude bila kreirana. Dakle, u trenutku kada se minimum 4 polaznika prijavi da prati predavanja na ovaj način, ovlašćeno lice u konkretnoj poslovnici tada treba da definiše termine održavanja i datum početka, odnosno da odredi dinamiku po kojoj će se predavanja u tom slučaju sprovoditi, pa da odmah nakon toga obavestiti o svemu prijavljene.

A u slučaju da nekom polazniku takav način sprovođenja nastave ne odgovara, ponuđena mu je opcija da pohađa ili individualnu ili poluindividualnu edukaciju, a tom prilikom će profesor koji je nadležan za vođenje obuke, odnosno koordinator za nastavu u našoj poslovnici morati da se sa zainteresovanim polaznikom dogovori prvo o tačnom datumu kada će bilo individualni ili poluindividualni kurs i obuka za upravljanje investicijama u oblasti građevinarstva da počne, a potom i o terminima u kojima će oni morati da prate predavanja, kao i o trajanju (dinamici).

Način na koji se sprovodi korporativni kurs je vrlo sličan tome, jer se u velikoj meri ispunjavaju zahtevi određene firme, to jest njenim ovlašćenim licima se dozvoljava da iznesu zahtev vezano za princip organizacije korporativne obuke.

Prema kom principu se organizuje obuka i kurs za upravljanje investicijama u oblasti građevinarstva?

Smernice kojih se pridržava kurs i obuka za upravljanje investicijama u oblasti građevinarstva vezano za organizaciju su vrlo jednostavne, a sa svima njima će polaznici da detaljno budu upoznati. Reč je o tome da je u ponudi i klasična vrsta nastave, koja uključuje praćenje predavanja u okviru predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford, kao i nastava koje se održava preko interneta. Svakako je najvažnije da osobe koje taj tip edukacije žele da prate znaju da im je obaveza da tom prilikom omoguće nesmetano odvijanje nastave, to jest da pristupaju predavanjima neko sopstvenog računara.

A isto tako je u ponudi naše institucije i individualna, odnosno poluindividualna obuka i kurs za upravljanje investicijama u oblasti građevinarstva, te nastava koju treba da pohađa između 4 i 8 polaznika (grupna). Način na koji se svaka od njih sprovodi je, naravno unapred određen, a sa svim potrebnim detaljima će zainteresovane osobe biti upoznate onog trenutka kada se budu upisivale.

Poluindividualnu nastavu treba da prate dve osobe, a individualnu jedna, ali se one sprovode na potpuno isti način. Očekuje se da kordinator za nastavu u jednoj od poslovnica organizatora i zainteresovani polaznika tom prilikom usaglase sve detalje vezane za održavanje, to jest da definišu kako termine i datum početka, tako i dinamiku.

Sasvim suprotno od toga, grupni kurs predviđa takav princip organizacije da isključivo naša institucija ima dozvolu da odredi kako termine održavanja, tako i dinamiku. A o svemu tome, svi upisani bivaju obavešteni tek kada se dovoljan broj osoba bude prijavio u jednoj od naših poslovnica, odnosno kada se grupa od najmanje četvoro polaznika bude kreirala.

Pomenućemo i to da je u našoj ponudi i korporativni kurs i obuka za upravljanje investicijama u oblasti građevinarstva, a u tom slučaju svi segmenti organizacije moraju da budu dogovoreni između klijenta, to jest nadležnih lica u određenoj firmi i ovlašćenog predstavnika institucije organizatora.

Koliko je određeno da traje kurs i obuka za upravljanje investicijama u oblasti građevinarstva?

Da bi neko dobio informaciju koliko će da traje obuka i kurs za upravljanje investicijama u oblasti građevinarstva, neophodno je da se odluči za rad u grupi, jer jedino tada i može da dobije pomenuti podatak. Osnovni razlog za to je isključivo vezan za princip organizacije, pošto u toj situaciji isključivo ovlašćeno lice u okviru poslovnice organizatora donosi odluku kog datuma će konkretna obuka da počne, to jest kojom dinamikom će se predavanja odvijati i u kojim tačno terminima.

Samim tim i navodimo da ukupno 10 školskih časova traje grupni kurs, to jest 5 dana, budući da je određeno da to bude dinamikom od po 2 školska časa, to jest 90 minuta nastave na dnevnom nivou.

A svako koga interesuje ne samo individualna ili poluindividualna nastava, već i korporativni kurs i obuka za upravljanje investicijama u oblasti građevinarstva, će informaciju o trajanju da dobije nakon postizanja dogovora sa ovlašćenim licem naše poslovnice o svim potrebnim detaljima.

Spisak gradova za upravljanje investicijama u oblasti građevinarstva

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje