Kurs i obuka za upravljanje rizicima u trgovini

Budući da se u svim poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford organizuje specijalizovani kurs i obuka za upravljanje rizicima u trgovini, moramo naglasiti da je taj tip edukacije na prvom mestu namenjen onim osobama koje su zaposlene u kompanijama čija sfera poslovanja je vezana za trgovinu i to primarno za trgovinu na veliko. Svakako je poželjno da polaznici budu članovi menadžerskog tima takvih organizacija, ali to ni u kom slučaju ne znači da navedenu obuku ne mogu da pohađaju i osobe koje jednostavno žele da nauče na koji način funkcioniše upravljanje različitim vrstama rizika u oblasti trgovine.

Iskusni predavači će, pored ostalog da upute zainteresovane u to koji su najčešći vidovi rizika koji se u ovoj oblasti primećuju, to jest naučiće ih kako da izaberu odgovarajuće metode koje će doprineti adekvatnoj zaštiti od rizika, a kako bi im na taj način bilo omogućeno da vode odgovorno finansijsko poslovanje u navedenoj oblasti.

Naglašavamo da svako ko želi, ima pravo da bilo kog dana tokom kalendarske godine izvrši prijavljivanje za praćenje ove vrste nastave, stim da je svaki prijavljeni kandidat isto tako obavezan da nakon toga zvanično pristupi upisivanju, te da svakako tom prilikom dostavi ona dokumenta koja se zahtevaju. A uz to je važno da napomenemo i da se osim u poslovnicama navedene institucije, obuka i kurs za upravljanje rizicima u trgovini organizuje i preko interneta, a da svaki upisani mora da se opredeli u kojoj formi će predavanja da prati, uzevši u obzir da izuzev nastave u grupi može da bude sprovedena i ona kojoj će da prisustvuje dvoje polaznika, odnosno poluindividualna nastava, te ona koju prati samo jedna osoba, a koja je poznata kao individualna.


U skladu sa odlukom svakog pojedinačnog prijavljenog se dobijaju i informacije o trajanju izabrane vrste obuke, to jest o tačnoj dinamici održavanja, kao i o datumu početka, te o terminima u kojima će u konkretnom slučaju predavanja da budu održavana. Sa tim u vezi moramo naglasiti i da osobe koje bude interesovao rad u grupi, prvo moraju da sačekaju da se ona kreira, to jest da se najmanje četiri osobe prijavi u jednoj od poslovnica, što se odnosi i na online i na nastavu koja se organizuje u konkretnoj poslovnici naše institucije. Zapravo je tada predviđeno da organizator odluči kojom dinamikom će predavanja da budu organizovana, to jest u kojim terminima, ali i kada će grupni kurs i obuka za upravljanje rizicima u trgovini da počne, te svi prijavljeni odmah posle toga i dobijaju obaveštenje o svim prethodno navedenim detaljima.

Ako nekome ne bude odgovarao takav način za praćenje nastave, on ima pravo da izabere ili poluindividualnu ili individualnu nastavu, a način na koji se one sprovode je identičan. Jedina razlika je vezana za broj osoba kojima je dozvoljeno da nastavu prate, pošto poluindividualnu pohađa dvoje, a individualnu samo jedna osoba. Tada će zainteresovani polaznici datum početka, ali i termine i dinamiku sprovođenja onog tipa nastave koji budu želeli da pohađaju, morati direktno da definišu sa profesorom koji će i da im predaje, odnosno sa koordinatorom za nastavu u onoj poslovnici organizatora u kojoj se budu i upisivali.

Svakog dana tokom kalendarske godine, lica koja su zainteresovana imaju pravo da se prijave za praćenje odabrane vrste nastave i to na nekoliko načina. Najpre mogu da nam pošalju potrebne podatke preko mejla, a zatim i da izabranu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford kontaktiraju telefonski, te svi kojima takav način prijave najviše odgovara imaju pravo i da lično dođu u prostorije jedne od poslovnica i sa nadležnim licima se dogovore oko svih potrebnih detalja.Ukoliko članovi menadžmenta određene kompanije proceni da bi trebalo da bude organizovana korporativna obuka i kurs za upravljanje rizicima u trgovini, trebalo bi da nam se obrate, jer se ta vrsta nastave sprovodi prema zahtevima pojedinačnih klijenata, to jest u terminima i dinamikom koju će da odredi zainteresovani klijent. Trebalo bi da naglasimo i to da se taj tip edukacije, po želji klijenta može sprovesti i na drugom mestu, to jest da se može organizovati i u prostorijama zainteresovane kompanije, a omogućeno je klijentu da se i o tome i o svim ostalim detaljima dogovori sa zvaničnim predstavnikom institucije organizatora.

Kurs i obuka za upravljanje rizicima u trgovini - program i plan nastave

Na prvom mestu će specijalizovana obuka i kurs za upravljanje rizicima u trgovini da omogući prisutnima da se upoznaju sa opšteprihvaćenom definicijom pojma trgovine, ali će takođe predavači tom prilikom da ukratko navedu i istorijski proces nastanka trgovine, a kako bi prešli na narednu oblast koja je vezana za različite tipove rizika koji se neosporno u toj oblasti sreću. Nakon toga je predviđeno da svi prisutni nauče i koje se sve vrste zaštite koriste u naplaćivanju, to jest po kom principu je potrebno poslovati da bi se različiti tipovi rizika maksimalno izbegli.

Biće govora i o svim onim procedurama koje je potrebno sprovoditi da bi se vršilo pravilno upravljanje rizicima u trgovini, odnosno da bi se postojeće situacije koje se tretiraju kao rizične maksimalno ublažile. Vrlo je važno naglasiti da će kurs i obuka za upravljanje rizicima u trgovini omogućiti svakom polazniku da kroz različite primere, ali i kroz praktičan deo koji je svrstan u aktuelni nastavni program, nauči i kako se vrši proces planiranja upravljanja rizikom, a zatim i na koji način se on sprovodi u delo.

Prisutnima će biti objašnjeno i šta se podrazumeva pod pojmom identifikacije rizika, ali i koje se sve metode primenjuju kada je potrebno da se izvrši pravilna analiza potencijalno rizičnih situacija. A tom prilikom će profesori govoriti i o različitim tipovima analiza i to primarno o kvalitativnim, odnosno kvantitativnim analizama rizika. Isto tako će im objasniti i šta se podrazumeva pod pojmom rukovanje rizičnim situacijama, kao i šta je sve potrebno izvršiti da bi se obavilo nezavisno istraživanje rizika u oblasti trgovine.

Svakako će svi polaznici da nauče i koje vrste nadzora je najbolje primeniti u određenim situacijama, ali i šta se podrazumeva pod pojmom kolateral i kako se njime upravlja, te generalno na koji način funkcioniše upravljanje najčešće uočenim tipovima rizika u trgovini. Takođe je bitno da naglasimo i podatak da naša institucija može primere iz prakse, kao i celokupan praktičan deo koji uključuje kurs i obuka za upravljanje rizicima u trgovini, da prilagodi oblasti poslovanja onog pravnog lica koje je zainteresovano da bude organizovana nastava za njegove zaposlene, to jest takozvana korporativna.

A prisutnima će biti pojašnjeno i koji su sve finansijski, a koji robni rizici, ali i na koji način funkcioniše osiguranje rizika i šta se, generalno podrazumeva pod pojmovima hedžing i faktoring. Pored toga će im biti omogućeno da se upoznaju i sa svim vrstama rizika koje, uopšteno postoje, tako da će naučiti prvo šta su i koja je razlika između prenosivih, odnosno neprenosivih rizika, a zatim i između osigurljivih i neosigurljivih tipova rizika. Naravno, naučiće i šta je kreditni rizik, odnosno koji su to subjektivni, a kakvi su, pak objektivni rizici i koja je razlika između njih.

Biće govora i o o samom postupku koji je vezan za upravljanje različitim vrstama rizika u trgovini, a osim što će naučiti šta podrazumeva samo - osiguranje, upoznaće se i sa postupkom koji uključuje prenos potencijalnih rizika na instituciju poslovnog partnera, ali i sa osnovnom odrednicom pojma više sile. Detaljno će svim prisutnima, obuka i kurs za upravljanje rizicima u trgovini omogućiti da se upoznaju sa primenom takozvane hedžing metode, a koja se smatra jednom od najčešće korišćenih u ovoj oblasti, te će im isto tako biti objašnjeno i koje se sve vrste hedžinga mogu sresti u praksi (robni, devizni, kratki i dugi). Zatim će profesori da posvete pažnju metodi faktoringa, a sa kojom će takođe vrlo detaljno da upoznaju sve prisutne, kada će im biti objašnjeno i kako se pomenute metode mogu primenjivati sa pravnog aspekta, ali i koje su njihove prednosti, to jest nedostaci, te u kojim situacijama se primenjuje konkretna metoda. A u tom delu će svaki pojedinačni polaznik biti obavezan da pristupi i analizi na osnovu konkretnih informacija, to jest moraće da primeni odgovarajuću metodu, kako bi pokazao da je shvatio ovu oblast.

Završni deo koji uključuje ovaj kurs je vezan za savladavanje postupka koji je poznat kao osiguranje rizika, to jest za upoznavanje različitih tipova garancija koje se vrlo često u praksi mogu sresti kada je neophodno osigurati se od konkretne vrste rizika.

Kada i gde se organizuje kurs i obuka za upravljanje rizicima u trgovini?

Apsolutno svaki pojedinačni polaznik treba prilikom upisa da se opredeli na koji način će ovu edukaciju da prati, a uzevši u obzir da je u ponudi kako klasična, tako i online obuka i kurs za upravljanje rizicima u trgovini.

Princip organizovanja je takav da svakom polazniku omogućuje praćenje nastave u grupi, u paru ili samostalno. A ukoliko neko želi da pomenutu edukaciju pohađa preko interneta, on ima obavezu da za to obezbedi optimalne uslove, pošto je vrlo važno i da poseduje računar, a kako bi bio u mogućnosti da kroz virtuelne učionice u tom slučaju prati predavanja.

Inače, za oba tipa edukacije, to jest i online i klasičnu, je predviđeno da budu održavane na tri prethodno pomenuta načina, a glavna razlika između svih tih vrsta nastave se odnosi na broj osoba kojima je dozvoljeno prisustvo. Grupnu nastavu pohađa između 4 i 8 osoba, individualnu prati isključivo samo jedan polaznik, a poluindividualni kurs treba da pohađa njih dvoje.

Pored toga što se razlikuje broj osoba koje prisustvuju nastavi, svakako je određena i razlika u organizaciji, a svako ko bude vršio upisivanje će od strane nadležnog lica naše poslovnice dobiti i jasne informacije o svemu tome. Najpre bi trebalo da svi zainteresovani znaju da se poluindividualni kurs i obuka za upravljanje rizicima u trgovini organizuje na potpuno isti način kao i nastava koju treba da prati samo jedan polaznik, odnosno individualna. A to podrazumeva da se zainteresovana lica moraju oko svih potrebnih detalja dogovoriti sa predstavnikom naše institucije i svojim profesorom. Obaveza im je i da tom prilikom odrede ne samo tačan datum kada će ili poluindividualna ili individualna nastava da počne, nego i da isto tako precizno definišu u kojim terminima će da prate predavanja i kakvom tačno dinamiku.

A kada je u pitanju obuka koju bi trebalo da pohađa više polaznika, to jest grupni tip nastave, svi koji su za nju zainteresovani moraju prvo da sačekaju da se ispuni osnovni uslov za to, to jest da se u jednoj od naših poslovnica za njeno praćenje prijavi minimalan broj osoba. A budući da je tačno definisan broj polaznika koji može da pohađa ovakvu vrstu nastave, to zapravo znači da se prvo mora prijaviti najmanje četvoro kandidata, a institucija organizatora posle toga ima obavezu da odredi sve što se odnosi na organizaciju. Potrebno je da definiše kako tačan datum kada će grupna obuka i kurs za upravljanje rizicima u trgovini da počne, tako i da odredi dinamiku održavanja, odnosno termine i naravno da o tome obavesti sve koji su izvršili prijavu.

Uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford ima mogućnost da organizuje i specijalističku obuku, a koju treba da prate isključivo lica zaposlena u nekoj kompaniji, to svi koji su isključivo zainteresovani za takozvani korporativni kurs, moraju prvo da kontaktiraju organizatora, a kako bi se precizno sa ovlašćenim licem dogovorili o principu organizacije. Naglašavamo da se korporativni kurs može sprovesti na svaki od do sada pomenutih načina, ali i da postoji mogućnost, ako je to naravno zahtev klijenta, da njegovi zaposleni nastavu prate direktno u prostorijama te firme.

Po kom principu se obuka i kurs za upravljanje rizicima u trgovini održava?

Kako se kurs i obuka za upravljanje rizicima u trgovini može pohađati dvojako, to jest i preko interneta i u jednoj od poslovnica organizatora, a u kojoj se prijavi dovoljan broj zainteresovanih, a omogućeno je i da svi zainteresovani biraju sa koliko će ljudi pohađati nastavu. Zato i jeste sasvim logično što se od njih zahteva da se već u trenutku zvaničnog upisa opredele, najpre kako će predavanja da prate (klasična ili online nastava), a zatim i sa koliko osoba, to jest da li će to učiniti sa još jednim polaznikom (poluindividualna), u grupi (od 4 do 8 ljudi) ili će se, ipak odlučiti da nastavu prate potpuno samostalno (individualna).

Osnovni uslov za pohađanje ove edukacije preko interneta je, naravno vezan za posedovanje računara, a pošto se od zainteresovanih lica zahteva da na njega instaliraju posebnu vrstu softvera, čije korišćenje će im omogućiti da bez ikakvih poteškoća prate predavanja na taj način. A isto tako je prisutan uslov koji se odnosi na početak praćenja nastave u grupi, jer je predviđeno da svi koji se za takav pristup odluče, prvo sačekaju da se jedna grupa i oformi, što znači da najmanje četvoro ljudi mora biti prijavljeno u jednoj od naših poslovnica, a što se odnosi i na klasičnu i na obuku preko interneta. Odmah posle toga, organizator treba da definiše sve potrebne detalje koji se na organizaciju odnose, to jest da odredi kako tačan datum početka, tako isto i da definiše termine, kao i da precizira dinamiku održavanja, ali da o svemu tome informiše svaku osobu koja je prijavu za praćenje te vrste edukacije izvršila.

Budući da postoje osobe kojima takav princip sprovođenja nastave ne odgovara, jer je praktično sve unapred određeno, a moraju i pričekati da ona počne, napominjemo da se u našoj ponudi nalazi i individualni, odnosno poluindividualni kurs i obuka za upravljanje rizicima u trgovini, a gde u principu sve zavisi od pojedinačnog polaznika. Da pojasnimo - od njega se očekuje da odmah po završetku zvaničnog upisa sve detalje koji se na organizaciju odnose odredi dogovorom sa nadležnim licem naše poslovnice, to jest sa onim profesorom koji će ga i voditi kroz ovu obuku. Tačnije, očekuje se da oni definišu kako tačan datum početka jedne od ponuđenih vrsta nastave, tako i dinamiku održavanja, odnosno da odrede i u kojim terminima tačno će se poluindividualna ili individualna nastava organizovati. A svakako se sve to odnosi i na nastavu koju zainteresovani kandidati žele da prate preko interneta, kao i na onu koja će biti organizovana u jednoj od naših poslovnica.

Važno je da istaknemo i podatak da se i korporativna obuka i kurs za upravljanje rizicima u trgovini isto tako nalazi u ponudi usluga za koje je Obrazovni centar Akademije Oxford specijalizovan. Samim tim što se radi o posebnoj vrsti edukacije, jer nju mogu da prate isključivo one osobe koje su u nekoj kompaniji zaposlene, mi se uvek trudimo da ostvarimo svaki zahtev koji klijent u tom slučaju može da ima. Sa tim u vezi naglašavamo da se korporativni kurs takođe može sprovoditi i u prostorijama koje za tu priliku odredi klijent, ali svakako da može nastava za zaposlene da bude organizovana i na bilo koji od načina koje smo prethodno naveli.

Koliko će obuka i kurs za upravljanje rizicima u trgovini da traje?

Sobzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford ima obavezu da definiše i termine održavanja i dinamiku kod grupne nastave, a da se mora pričekati oformljenje jedne grupe, kako bi bio određen datum početka, to je upravo grupni kurs i obuka za upravljanje rizicima u trgovini jedina vrsta nastave za koju polaznici mogu unapred da dobiju informaciju o trajanju. Definisano je da svi kandidati koji budu izabrali da prate takvu vrstu edukacije prisustvuju nastavi u trajanju od ukupno pet dana, jer je 10 časova, koliko obuhvata zvanični nastavni fond, raspoređeno takvom dinamikom da oni svakoga dana prate predavanja u trajanju od po 2 školska slava, a što je zapravo oko 90 minuta nastave u toku jednog dana.

Sve one osobe koje interesuje ili individualna ili poluindividualna obuka i kurs za upravljanje rizicima u trgovini će ovaj podatak dobiti tek kada se budu zvanično dogovorili sa predstavnikom naše institucije oko organizacije, to jest kada sa njim budu odredili u kojim terminima će se nastava održavati, kojom tačno dinamikom i kada će, uopšteno da počne.

A sve što je navedeno za individualnu i poluindividualnu nastavu, isto tako važi i za onu situaciju kada menadžment određene firme želi da bude organizovan korporativni kurs i obuka za upravljanje rizicima u trgovini, jer je u tom slučaju predviđeno da se nadležna lica u toj kompaniji oko svih segmenata organizacije moraju dogovoriti sa nadležnim licem u predstavništvu organizatora.

Spisak gradova za upravljanje rizicima u trgovini

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje