Kurs i obuka za urbani menadžment i teoriju razvoja

Jedan od najčešće pominjanih oblika menadžmenta u savremenom svetu je svakako takozvani urbani menadžment, koji se primarno vezuje za savladavanje različitih metoda koje se primenjuju za uređenje i unapređivanje urbanih sistema, odnosno za postupak urbanog razvoja. A upravo se time i bavi kurs i obuka za urbani menadžment i teoriju razvoja, koja se u toku godine sprovodi u svim poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford. Uz to, osobe kojima je takav princip pohađanja nastave jednostavniji, imaju mogućnost da se odluče da predavanja prate preko interneta, to jest putem virtuelnih učinioca. U tom slučaju se od njih zahteva da imaju lični računar, te će biti potrebno i da na njega instaliraju namenski softver, a kako bi mogli da prate predavanja na taj način.

Ono što je specifično se odnosi na princip organizovanja i jednog i drugog tipa nastave, te uključuje njeno praćenje u okviru grupe, individualno ili sa još jednim polaznikom, odnosno kroz takozvanu poluindividualnu nastavu.

Najvažnije je da svi koji se odluče da pohađaju ovu obuku znaju da prilikom upisivanja imaju obavezu da dostave sva zahtevana dokumenta, ali i da se odluče da li će predavanja da prate u poslovnici organizatora ili preko interneta, odnosno da navedu ovlašćenom licu da li ih interesuje poluindividualna, grupna ili individualna obuka i kurs za urbani menadžment i teoriju razvoja, pošto će na osnovu toga i moći da budu precizno informisani o terminima održavanja nastave, ali i o datumu njenog početka, te o dinamici.


Najstrožiji je način na koji se organizuje grupni tip nastave i to prvenstveno zato što prijavljene osobe imaju obavezu da tom prilikom prihvate u potpunosti i termine i dinamiku njenog održavanja, jer institucija organizatora ima apsolutno pravo da o tome odlučuje. Samim tim što ovaj tip edukacije uključuje prisustvo većeg broja osoba, to jest njih najmanje 4, a najviše 8, uslovljen je i njen početak i to prijavljivanjem najmanjeg broja osoba potrebnih za nastanak jedne grupe. Tako dakle, kada prijavu bude zvanično izvršilo četvoro polaznika, oformiće se jedna grupa, a prijavljeni će tada i da dobiju zvanično obaveštenje o datumu kada je zakazano da grupni kurs počne, te će ih ovlašćeno lice konkretnog predstavništva organizatora uputiti i u ostale detalje, a na prvom mestu će ih informisati o terminima i tačnoj dinamici održavanja nastave.

Individualni kurs i obuka za urbani menadžment i teoriju razvoja se sprovodi na prilično slobodan način, a on je istovetan onome po kome se organizuje nastava u paru (poluindividualna). Naime, osobe koje se za bilo koji od tih kurseva budu opredelile će biti sasvim slobodne i da nadležnom licu u konkretnoj poslovnici naše institucije, odnosno profesoru koji će da sprovodi ovu obuku, naglase kada im odgovora da kurs počne, te u kojim terminima bi želeli da pohađaju predavanja, a čak im omogućujemo da se sa pomenutim osobama dogovore precizno oko dinamike po kojoj će poluindividualna ili individualna nastava da se sprovode.

Ako je bilo koje pravno lice zainteresovano da se organizuje korporativna obuka i kurs za urbani menadžment i teoriju razvoja, treba da zna da su profesori Obrazovnog centra Akademije Oxford uvek spremni da izađu u susret i tim zahtevima, tako da će zaposlenima u nekoj firmi biti omogućeno da se upoznaju sa različitim metodama, procesima i instrumentima upravljanja u okviru urbanog menadžmenta, te će moći da savladaju i osnovni koncept ove grane menadžmenta i da na najbolji mogući način prođu kroz čitav nastavni program koji pomenuti kurs obuhvata. Ta vrsta edukacije se sprovodi, u principu najpre onako kako ovlašćenim licima konkretne kompanije odgovara, a što zapravo znači da naša institucija može pomenuti kurs da organizuje po principu koji polaznicima u tom slučaju odgovara, odnosno na onom mestu koji oni budu izabrali (u prostorijama te organizacije, u jednoj od poslovnica organizatora ili putem interneta). Najvažnije je da nadležna lica u okviru zainteresovane organizacije vrlo precizno navedu sve zahteve koje imaju, bez obzira da li se oni odnose na mesto održavanja ili na način, odnosno na datum početka, termine ili bilo koje druge detalje, a kako bismo mogli da ih analiziramo i na njih odgovorimo što je bolje moguće.

Istakli bismo posebno podatak da se kurs i obuka za urbani menadžment i teoriju razvoja sprovodi tokom cele kalendarske godine i to prema precizno definisanom programu, a osobe koje su zainteresovane da se kroz nju specijalizuju u okviru konkretne oblasti prijavu mogu da izvrše upravo na onaj način koji im je najzgodniji. Najpre im je omogućeno da jedno od brojnih predstavništava institucije organizatora kontaktiraju telefonskim putem, a dopušteno im je i da prijavljivanju pristupe preko mejla, kada je neophodno da sve potrebne podatke pošalju na oficijelnu mejl adresu organizatora. U slučaju da im, iz ma kog razloga nijedan od tih načina ne odgovara, uvek imaju opciju da prošetaju do poslovnice organizatora koja je smeštena u njihovom gradu, to jest koja im je fizički najbliža, te se tako i prijave za prađenje ovog kursa. Svakako se podrazumeva da imaju obavezu lično da budu prisutni prilikom zvaničnog upisivanja, te da tom prilikom prilože i sva dokumenta koja se od njih zahtevaju.Kurs i obuka za urbani menadžment i teoriju razvoja - nastavni plan

Mada se, u principu podrazumeva da osobe koje zanima obuka i kurs za urbani menadžment i teoriju razvoja, te odluče da pohađaju izabrani tip nastave, već znaju šta uključuje ovaj tip menadžmenta, nadležni profesori će svakako uvodno predavanje posvetiti upoznavanju polaznika sa opštim karakteristikama pojma urbani menadžment, a kako bi oni što bolje razumeli na koji način on funkcioniše.

Očekuje se da prisutni zatim budu upoznati sa strategijom razvoja, odnosno da nauče na koji način se ona izrađuje, to jest koje komponente mora da sadrži i na osnovu kojih informacija se ona kreira. Takođe će im profesori na primerima iz prakse objasniti prvo kako bi trebalo da izgleda strategija razvoja za neki grad manje površine i naseljenosti, ali i za onaj koji se svrstava u veće. Osim toga će im ukazati i na one strategije koje nisu izrađene prema pravilima, to jest u kojima postoje greške, tako da će im sasvim precizno te greške i definisati, a kako bi im objasnili na koji način se one mogu ispraviti. Sasmim tim što će polaznici moći da vide konkretne primere, biće im u velikoj meri i jasnije kako funkcioniše izrada konkretne strategije razvoja, tako da će gotovo sigurno moći i oni samostalno da je izrađuju nakon što završe sa praćenjem ove obuke.

Biće reči i o optimalnoj ravnoteži tri najvažnija cilja za prosperitet urbanih sredina, gde će profesori govoriti o bitnosti analize kvaliteta života u toj sredini, a zatim i o zaštiti životne sredine, odnosno o privrednoj konkurentnosti, jer se upravo na analizi ta tri segmenta i temelji strategija koja se smatra osnovom urbanog menadžmenta i teorije razvoja. Takođe će obuka i kurs za urbani menadžment i teoriju razvoja biti usmerena i na savladavanje metoda koje se koriste prilikom analiziranja ovih segmenata, a sa kojima će se svi polaznici na najbolji način i upoznati. Naučiće i koja je svrha izrade konkretne strategije, odnosno na osnovu čega se ona utrvđuje.

Svi polaznici ovog kursa će imati priliku i da se detaljno upoznaju sa aktuelnim teorijama koje se primenjuju u oblasti menadžmenta, generalno, ali će svakako akcenat biti stavljen na njihovo upoznavanje sa trendovima koji se u pprimenjuju upravo u okviru urbanog menadžmenta, ali i u oblasti finansija i društvenog uređenja, pa čak i politike, jer su sve te oblasti neraskidivo vezane i imaju uticaja na razvoj urbanih sredina.

Podrazumeva se da će polaznici ove obuke imati priliku i da se upoznaju sa takozvanom teorijom razvoja, tako da će pored ostalog biti u potpunosti osposobljeni da vrše različite analize urbane politike, odnosno znaće da potpuno samostalno izvrše procenu i analizu upravljanja, te će znati i na koji način se vrši planiranje strategije održivog razvoja, a na osnovu konkretnih parametara.

Isto tako će profesori da prisutnima prezentuju različite metode koje se koriste kada je potrebno finansirati infrastrukturu u urbanim sredinama, ali će biti govora i o klimatskim promenama i njihovom uticaju na život u ovakvim sredinama, te na njihov razvoj. Obuka i kurs za urbani menadžment i teoriju razvoja obuhvata i oblast koja se odnosi na upravljanje zaštitom životne sredine, kao i onu koja se primarno tiče konkurentnosti urbane sredine. Prisutni će se upoznati i sa osnovnim razlikama između gradskog građevinskog zemljišta i onoga koje je namenjeno za poljoprivredu, te će im biti pojašnjeno i na koji način se ona moraju uvrstiti u konkretnu strategiju razvoja.

U okviru segmenta koji je u osnovi vezan za teoriju razvoja, prisutni će između ostalog da se upoznaju i sa takozvanom pluralističkom osnovom upravljanja razvojem, ali i sa tehnološko - tržišnom, odnosno informatičkom osnovom, a koje se svakako uzimaju kao vrlo važni parametri prilikom analize, te izrade određene teorije razvoja.

Izuzev toga će profesori da im prezentuju i princip po kome se formira politika urbanog, te regionalnog razvoja, a ukratko će im objasniti i šta se podrazumeva pod pojmom urbani marketing i na koji način on funkcioniše, te koje su mu najvažnije karakteristike.

U kojim terminima se održava kurs i obuka za urbani menadžment i teoriju razvoja i gde?

Spbzirom na to da zvanični organizator u ponudi ima tri tipa nastave, to jest da se organizuje kako individualna obuka i kurs za urbani menadžment i teoriju razvoja, tako i grupna, te poluindividualna nastava, to znači da se tačni termini održavanja predavanja isključivo mogu definisati na osnovu odluke svakog pojedinca o tipu nastave koji će da pohađa.

A izuzev nastave koju može da prati online i to uz korišćenje specijalizovanog softvera koji će instalirati na lični računar, svaki polaznik isto tako ima mogućnost i da se odluči za praćenje predavanja u prostorijama jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Tačne termine u kojima će se predavanja održavati, kao i dinamiku njihovog sprovođenja u slučaju obuke koja se organizuje u grupama koje čini od 4 do 8 polaznika, navodi isključivo predstavnik institucije organizatora, a onaj polaznik koji bude izabrao da predavanja prati na taj način će svakako imati obavezu da ih prihvati. Samo je jedan detalj na koji organizator ne može da utiče u ovom slučaju, a on je vezan za tačan početak grupnog kursa, pošto se o njemu oddlučuje tek onog trenutka kada se prijavi dovoljan broj osoba, to jest nakon što se bude oformila grupa od minimalnog broja članova.

Svakako je princip po kome se individualni i poluindividualni kurs i obuka za urbani menadžment i teoriju razvoja organizuju sasvim drugačiji, a broj osoba koje prisustvuju nastavi je jedina razlika između ova dva tipa edukacije, jer njih dvoje treba da prati poluindividualnu, a jedan polaznik prisustvuje individualnoj nastavi. Datum početka će zavisiti samo od internog dogovora koji će pojedinačni polaznik imati sa nadležim predavačem, a isto tako će oni morati da se usaglase i oko tačne dinamike, odnosno termina u kojima bi predavanja u okviru konkretnog tipa nastave trebalo da se sprovode.

Organizator svih pomenutih tipova edukacije takođe može da odgovori na zahtev bilo koje organizacije koju zanima korporativna obuka i kurs za urbani menadžment i teoriju razvoja. Taj tip nastave čak možemo da organizujemo i u okviru onih prostorija koje će da izabere ta firma, odnosno osobe koje njome upravljaju. Naravno, podrazumeva se da ćemo nastojati da odgovorimo na sve zahteve klijenta i u ovoj situaciji, te očekujemo da nam jasno budu predočeni zahtevi polaznika i to ne samo o mestu održavanja, nego i o svim ostalim segmentima koji se odnose na sprovođenje ovakve vrste obuke.

Princip po kome se obuka i kurs za urbani menadžment i teoriju razvoja organizuje

Prilikom upisivanja će svaki polaznik pojedinačno biti informisan o tome da se kurs i obuka za urbani menadžment i teoriju razvoja organizuje na dva načina, to jest da on treba da odluči hoće li predavanja da prati putem interneta, to jest virtuelnih učionica ili će da dolazi u prostorije jedne od poslovnica organizatora, a kako bi prisustvovao nastavi.

Osim toga, organizator od polaznika takođe zahteva da načini izbor između praćenja nastave u paru, odnosno poluindividualne, grupne i individualne, uzevši u obzir da se i klasična i online obuka na sve te načine sprovode. Koliko se može primetiti, najvažnija razlika između ove tri vrste nastave se odnosi na broj osoba koje joj prisustvuju, pa tako individualnu isključivo prati samo jedan polaznik, grupnu njih 4 do 8, a poluindividualnoj prisustvuje dvoje ljudi.

Naravno, postoji i razlika u načinu organizacije, stim da ističemo da se poluindividualna i individualna obuka i kurs za urbani menadžment i teoriju razvoja sprovode po potpuno istom principu. A on uključuje dogovor o terminima, dinamici i datumu početka bilo koje od tih vrsta nastave između profesora i svakog zainteresovanog polaznika. Tako da i individualni i poluindividualni kurs, u principu počinje onda kada to njima odgovora, to jest kada odobri koordinator za nastavu u jednoj od poslovnica organizatora, ali se isto tako i održava u terminima koje oni zajedno budu definisali, te po dinamici oko koje će se takođe usaglasiti.

A ako se neko bude opredelio da ovaj kurs prati u grupi, to jest sa više polaznika, najpre mora da zna da je potrebno da bude ispunjen jedan jedni zahtev da bi grupni kurs i obuka za urbani menadžment i teoriju razvoja mogla da bude sprovedena, to jest da mora prijavu za njeno pohađanje da izvrši minimalno 4 polaznika. Organizator donosi zvaničnu odluku o datumu početka odmah nakon toga, te i obaveštava prijavljene i o tome, ali i o terminima održavanja, a isto tako i o dinamici, jer se sve to definiše upravo od strane Obrazovnog centra Akademije Oxford, pa je i vrlo važno da se svi prijavljeni toga pridržavaju.

Sprovodimo i specijalizovanu obuku namenjenu osobama koje su zvanično zaposlene u nekoj kompaniji. Mendažment zainteresovane firme ima obavezu da našem predstavniku pomene i gde mu odgovora da korporativna obuka i kurs za urbani menadžment i teoriju razvoja bude sprovedena, to jest da li u prostorijama određene kompanije ili u našim, te putem interneta, ali je vrlo važno i da bude određeno na koji način će se nastava organizovati (grupna, poluindividualna ili individualna).

Koliko kurs i obuka za urbani menadžment i teoriju razvoja traje?

Kako isključivo Obrazovni centar Akademije Oxford, kao zvaničan organizator ove vrste edukacije, može da odluči u kojim terminima će se grupna obuka i kurs za urbani menadžment i teoriju razvoja održavati i po kakvoj dinamici, to ćemo ovom prilikom precizno navesti jedino tu informaciju. Svakako ističemo da prvo mora da se kreira grupa u okviru koje će biti prisutan najmanji broj članova, to jest njih četvoro, pa će tek onda organizator da definiše ove detalje, kao i datum početka, a zatim će i da obaveštava pojedinačno svakog prijavljenog o tome.

Ukupno 60 časova je navedeno u zvaničnom nastavnom programu ovog kursa, a za grupnu nastavu je određena dinamika koja uključuje po 5 časova nedeljno, to jest 20 časova na mesečnom nivou, tako da grupni kurs traje oko 3 meseca. Moramo napomenuti da su ove informacije trenutno aktuelne, ali i da se one mogu izmeniti prilikom formiranja svake nove grupe, tako da će prijavljeni kandidati svakako blagovremeno da dobiju potrebne informacije.

Kako smo istakli, poluindividualni i individualni kurs i obuka za urbani menadžment i teoriju razvoja podrazuumevaju potpuno drugačiji način organizacije, pa je upravo to i primaran razlog zbog čega ni u kom slučaju nismo u mogućnosti da polaznicima kažemo koliko će te vrste nastave da traju. Zapravo, svaki polaznik odlučuje da li će konkretnu vrstu kursa da prati manje ili više intenzivno, te potrebne detalje definiše sa predavačem i koordinatorom za nastavu u poslovnici zvaničnog organizatora u kojoj se i upisuje.

Naša institucija isto tako ne može unapred da kaže ni koliko će da traje korporativna obuka i kurs za urbani menadžment i teoriju razvoja, a na prvom mestu zato što se sve vezano za organizaciju takve edukacije dogovara između klijenta i ovlašćenog lica organizatora, tako da polaznici nakon toga i dobijaju informacije o svemu, pa i o tačnom trajanju.

Spisak gradova za urbani menadžment i teoriju razvoja

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje