Kurs i obuka za usaglašavanje aktivnosti organizacionih celina

Najtoplije se preporučuje da rukovodioci odgovorni za opšti pravac razvoja oraganizacija, takozvani top menadžeri kako privatnog, tako i javnog sektora pohađaju specijalizovani seminar za usaglašavanje aktivnosti organizacionih celina. Pomenuti kurs nudi veoma korsna znanja i za funkcionalne, odnosno menadžere srednjeg nivoa, koji zapravo povezuju viši i niži nivo upravljanja kompanijom. Teme koje su obuhvaćene naznačenim obrazovnim programom biće interesantne i svima koji u svojim firmama obavljaju poslove vezane za podršku osnovnim procesima, kao što su recimo zaposleni u službama za ljudske resurse, odnose sa javnošću, finansije i računovodstvo, logistiku, istraživanje i razvoj, te u sektorima za obezbeđenje, kontroling, plan i analizu i sličnima.

Oni koji žele da pohađaju ovu obuku mogu da se za to lično prijave u najbližoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, da pozovu telefonom ili pošalju poruku na odgovarajuću mejl adresu. Potrebno je da tada navedu svoje podatke, to jest ime i prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koristie, a nakon završene registracije prijavljenih biće organizovan i zvanični upis na edukaciju. Istaknut je zahtev da svi kandidati lično prisustvuju ovoj proceduri, s obzirom na to da tom prilikom moraju ovlašćenom licu da predaju dokumentaciju o čijem će sadržaju blagovremeno biti tačno obavešteni, a na vreme će saznati i podatke koji se tiču lokacije i termina sprovođenja upisnog postupka.

Pre nego što nastava počne od kandidata će biti zatraženo da se izjasne u vezi sa načinom pohađanja kursa koji im najviše odgovara, budući da je organizator ponudio nekoliko opcija. Pojedinačni polaznici imaju priliku da se obučavaju na klasični način, odnosno da u određeno vreme dolaze na predavanja u najbliže predstavništvo pomenute obrazovne institucije. Za njih takođe može da se sprovede i online obuka i kurs za usaglašavanje aktivnosti organizacionih celina, kada će nastavu pratiti preko interneta, uz pomoć svojih kompjutera. Upravo iz tog razloga oni imaju obavezu da, pre no što predavanja počnu na svoje računare instaliraju poseban tip softvera, što će najverovatnije moći da urade bez ičije pomoći jer je u pitanju prilično jednostavan informatički zadatak. U slučaju da se ne snađu ili s tim u vezi budu imali nekih pitanja, mogu se obratiti članovima ekipe tehničke podrške u ma kojoj poslovnici organizatora.


Kandidati prijavljeni kao fizička lica imaju mogućnost da odaberu i svoje socijalno okruženje tokom nastave, pa oni koji žele da rade samostalno mogu da pohađaju individualni seminar i dobiju maksimalnu pažnju i posvećenost nadležnog profesora. Pošto će se edukovati odvojeno od ostalih, dobiće priliku da napreduju u skladu sa sopstvenim sposobnostima i da sa svojim predavačem ostvare kvalitetnu i blisku komunikaciju. Svi koji se opredele za ovakav model rada, biće u poziciji da znatno utiču na svoj raspored, što znači da će im biti dozvoljeno da se sa profesorom i ovlašćenim kordinatorom za nastavu u instituciji organizatora dogovaraju u vezi sa svim detaljima obrazovnog procesa, te da tako odrede kada će program početi da se sprovodi, kao i termine i učestalost održavanja predavanja koje će najlakše uklopiti u svoje privatne i poslovne obaveze.

Nastava može da bude organizovana i za dvoje kandidata, što će reći da može da se sprovede poluindividualni kurs i obuka za usaglašavanje aktivnosti organizacionih celina. Oni tada zajednički savlađuju predviđene sadržaje, te proširuju znanja i posredstvom međusobne komunikacije, razmene ideja i mišljenja. Takođe imaju mogućnost da navedu kada im odgovara da edukacija počne, ali i kojim danima i u koje vreme bi želeli da imaju predavanja. U vezi sa tim će se zatim dogovarati sa nadležnim predavačem i koordinatorom za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije, a u svakom slučaju će se nastojati da kandidati budu maksimalno zadovoljni konačnim rasporedom.

Osobama koje preferiraju rad u aktivnom i dinamičnom namenjena je grupna obuka, koja se sprovodi po malo drugačijim pravilima. Naime, kako bi grupa mogla dobro da funkcioniše neophodno je da njena veličina bude precizno određena, te tako ona može da se smatra formiranom samo ako obuhvata najmanje četiri osobe. Uz to, nije dozvoljeno da više od osmoro polaznika istovremeno prisustvuje predavanjima, jer bi tada mogao da se ugrozi kvalitet obrazovnog rada i onemogući individualni napredak pojedinačnih članova grupe. Oni koji žele da se edukuju na ovakav način moraju biti informisani da neće imati nikakvog uticaja na svoj raspored časova, ali ni na datum početka sprovođenja programa, pošto će sve ove detalje, kao i generalni tempo delovanja da utvrdi koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici naznačene institucije.

U situaciji kada je potrebno organizovati edukaciju za zaposlene u nekom preduzeću, sprovodi se korporativni seminar za usaglašavanje aktivnosti organizacionih celina, koji prijavljeni mogu da prate online ili uživo. Svi koji se opredele za klasične časove, mogu da na njih dolaze u najbliže predstavništvo organizatora, da se obučavaju u prostoru firme za koju rade, ali i na bilo kojoj drugoj lokaciji koja im za to odgovara, pod uslovom da tamo ima zadovoljavajućih tehničkih mogućnosti za adekvatno održavanje i praćenje predavanja. Raspored časova za ove polaznike odrediće sporazumno ovlašćeni reprezent kompanije u kojoj su oni zaposleni i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.Kojim oblastima se bavi obuka i kurs za usaglašavanje aktivnosti organizacionih celina?

Savremeno poslovno okruženje procenjuje se kao izrazito dinemično, heterogeno i nepredvidivo, te je u cilju postizanja poslovnih uspeha potrebno utvrditi kriterijume za merenje efikasnosti određenih delova kompanija. Stručni kurs i obuka za usaglašavanje aktivnosti organizacionih celina počeće pričom o funkcionalnoj struktuiranosti u firmama. Organizacione celine, naime mogu da budu ustanovljene na osnovu različitih kriterijuma, te će predavači najpre upoznati polaznike sa linijskim modelom organizacione strukture. Objasniće da se on zasniva na hijerarhiji i odgovornosti koja povezuje poslove i položaje u datoj kompaniji, na svim njenim nivoima. U takvom sistemu svaki zaposleni ima samo jednog nadređenog, kome direktno odgovara za svoj rad. Nadležni rukovodilac mu dodeljuje poslove, daje ovlašćenja i kontroliše njihovo izvršavanje. Kandidati će saznati i da se prednosti ovakve organizacije ogledaju u precizno definisanim ulogama, koordiniranom fukncionisanju, doslednom objedinjavanju međusobno povezanih poslova, te u neposrednom nadzoru i kontroli. Profesori će, uz to navesti i nedostatke ovakve strukture, a zatim će prisutnima predstaviti linijsko štabni model organizacije, te napomenuti da u takvim firmama postoje dva tipa celina. Linijske su primarne i odgovorne za realizaciju osnovne delatnosti preduzeća i uglavnom su podeljene u zasebne poslovne jedinice, dok štabne jedinice obuhvataju pomoćne službe u kompaniji, to jest one koje pružaju specijalističku pomoć i usluge, te daju savete linijskim rukovodiocima. Polaznicima će takođe biti navedeni pozitivni i negativni aspekti ovakvog tipa kompanije.

U daljem toku edukacije predavači će prezentovati funkcionalni model organizacione strukture, koji podrazumeva segmentaciju preduzeća u skladu sa poslovnim funkcijama. Dakle, sve aktivnosti određenog sektora povezane su u jednu organizacionu celinu i njome rukovodi menadžer, neposredno odgovoran direktoru firme. Za razliku od ovog tipa strukture koji se uglavnom primenjuje u malim i srednjim preduzećima, u velikim kompanijama je obično zastupljen divizioni model organizacije, gde se na svakom nivou grupisanja poslova primenjuje samo jedan princip. Divizije, odnosno organizacione celine mogu se tretirati i kao nezavisni elementi, a menadžeri za svoju diviziju mogu i da razviju posebnu strategiju koja se razlikuje od drugih.

Osobe koje budu pohađale seminar za usaglašavanje aktivnosti organizacionih celina biće upoznate i sa finansijskim i nefinansijskim indikatorima efikasnosti. Saznaće, između ostalog da se u prve ubrajaju pokazatelji ekonomičnosti, koji se mogu odnositi na ukupno poslovanje, prodaju i finansiranje. Tu takođe spadaju i pokazatelji rentabilnosti, odnosno unosnosti uloženog kapitala u određenom vremenskom periodu ili u nekom poslu, što je, zapravo odnos između ostvarenog profita i uloženog kapitala i može se odnositi na prodaju ili na ulaganje. U finansijske indikatore spada i onaj vezan za sigurnost investiranja, to jest za dobit i dividende po akciji, odnos isplate dividendi, odnos cene i dobiti po akciji, te za ukupnu ili dividendnu rentabilnost akcije. Profesori će se zatim osvrnuti na nefinansijske pokazatelje efikasnosti koji ukaziju na kvalitativne komponente poslovanja, te pokazuju zadovoljstvo zaposlenih i klijenata, inovativnost, uspešno prilagođavanje promenama, društvenu angažovanost, zaštitu prirodne sredine i slično.

Na narednim predavanjima biće reči o strateškim mapama, koje predstavljaju kratak prikaz postupaka koje, u okviru određene kompanije treba preduzeti radi sprovođenja usvojene startegije. To je, zapravo prikaz ciljeva koje odgovarajuća firma valja da ostvari u određenom vremenskom periodu. Ovlašćeni stručnjaci će istaći da menadžeri u odgovarajućem preduzeću upravo uz pomoć starteških mapa definišu aktivnosti koje se očekuju od zaposlenih i preciziraju njihove uloge. Na taj način svi delovi organizacije usklađeno rade na ostvarivanju prihvaćene poslovne strategije i zajednički doprinose postizanju uspeha. U praktičnom delu obuke kandidati će učestvovati u izradi pomenutih mapa, a profesori će im davati uputstva i savete i usmeravati ih na najbolji vid ovakvog planiranja.

Pre no što se završi obuka i kurs za usaglašavanje aktivnosti organizacionih celina, predavači će govoriti o postavljanju ciljeva i određivanju prioriteta u poslovanju. Napomenuće da su pravilno postavljeni ciljevi osnovni uslov za izbor odgovarajuće startegije, te da se njima izražava nivo koji u poslovanju želi da dostigne određena kompanija u datom vremenskom intervalu. Ostvarivanje cilja jedne organizacione celine predstavlja posledicu, ali i uslov ispunjavnaja nekokog drugog cilja, što dovodi do međuzavisnosti poslovnih poduhvata koji se preduzimaju u okviru jedne firme. Polaznici će saznati da ciljevi, kao alat koji u svom radu koristi menadžment imaju očekivanu vrednost samo ako su proverljivi, vremenski, kvalitativno, kvantitativno i troškovno definisani, izazovni, a opet realni. Ovlašćeni stručnjaci će naglasiti i da oni moraju biti postavljeni prema prioritetu, usklađeni sa ciljevima drugih menadžera i organizacionih jedinica, hijerarhijski usklađeni, te jasno definisani i razumljivi svima. Treba i da omogućuju povratnu vezu i korektivne postupke, a uz to moraju biti obezbeđeni potrebni resursi i budžet za njihovu realizaciju.

Profesori će se zatim baviti izveštajima za menadžere organizacija, koji treba da budu korisni, jednostavni, jasni, relevantni, sveobuhvatni, ali i precizni i troškovno prihvatljivi, te da budu dostavljeni na vreme, kao i da uključuju odgovarajuće komentare. Prisutnima će biti objašnjeno da ovakvi izveštaji, međutim moraju da omoguće osobama na rukovodećim pozicijama da sagledaju širu sliku, kako bi mogle da donesu odgovarajuće odluke. Savremena tehnologija omogućava rešavanje i ovog problema, te će kandidatima biti predstavljen takozvani Excel Dashboard, koji menadžerima pruža priliku da na jednom mestu dobiju sve ključne pokazatelje učinka (Key Performance Indicators - KPI), na osnovu kojih mogu da preduzmu odgovarajuće korake. S tim u vezi profesori će govoriti o strukturi dashboard - a, interaktivnim grafikonima, te o programiranju u VBA (Visual Basic For Applocations). Tako će kompletno obučiti kandidate da, u okviru svojih kompanija sprovedu uvođenje kriterijuma za merenje efikasnosti organizacionih celina i maksimalno ih usklade sa ciljevima poslovanja.

U koje vreme i gde se odvija kurs i obuka za usaglašavanje aktivnosti organizacionih celina?

Osobama koje žele da pohađaju ovu edukaciju, a zaposlene su u određenom preduzeću, namenjen je korporativni seminar za usaglašavanje aktivnosti organizacionih celina. Ovi kandidati će predavanja pratiti prema rasporedu koji zajedno utvrde zvanični predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u instituciji organizatora. Navedena službena lica će, dakle da odrede kada nastava počinje, ali i kojim danima i u koliko sati će dotični polaznici da imaju časove, nezavisno od toga da li se obučavaju online ili na klasični način. Treba napomenuti i da će svi koji odaberu standardno pohađanje predavanja moći da se obučavaju, po sopstvenom izboru, u savremeno opremljenim prostorijama najbliže poslovnice naznačene institucije, u okviru firme za koju rade, kao i na svakom drugom mestu gde za to postoje adekvatni tehnički uslovi.

Oni koji nastavu prate kao pojedinci imaju isto mogućnost da se odluče za klasičnu edukaciju pa da, u utvrđeno vreme dolaze na časove u najbliže predstavništvo organizatora i tamo se obučavaju u vrlo prijatnoj atmosferi i u prostoru opremljenom u skladu sa svim zahtevima savremenog obrazovanja. Pored toga, nudi im se online rad, odnosno pohađanje predavanja preko interneta, za šta će, međutim morati da se blagovremeno pripreme. Od njih se očekuje da na svoje kompjutere samostalno instaliraju specijalnu vrstu softvera, a ako to ne budu uspeli da urade bez pomoći stručnih lica mogu da se obratiti IT stručnjacima zaposlenim u svakoj poslovnici pomenute institucije i tako efikasno reše svoj problem.

Bilo da odaberu rad u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, ovi polaznici mogu da traže da se za njih organizuje individualna obuka i kurs za usaglašavanje aktivnosti organizacionih celina. Tada će dobiti priliku da, shodno sopstvenim potrebama, definišu raspored po kome će se odvijati nastava, to jest da odrede termine i učestalost održavanja časova, kao i sam datum za početak seminara. Preciznije rečeno, osoba koja odabere ovaj pristup moći da se sa nadležnim predavačem i koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora dogovora oko svih detalja koji se tiču obrazovnog procesa, te da tako lakše organizuje svoje vreme i nove obaveze uklopi u svoj ustaljeni životni ritam. Biće joj omogućeno i da ostvari aktivnu i kvalitetnu komunikaciju sa svojim profesorom, da od njega traži objašnjenja i tumačenja spornih pojmova, ukoliko je to potrebno, postavlja mu pitanja i komentariše izloženo gradivo. U takvoj interakciji, konkretni kandidat će dobijati potvrdu o ispravnosti sopstvenih stavova, uputstva za dalji rad i napomene na čemu bi još trebalo da se poredi u cilju razvijanja odgovarajućih kompetencija.

Polaznici koji budu želeli da nastavu prate zajedno sa još jednom osobom odabraće poluindividualni tip edukacije i takođe biti u mogućnosti da naznače koji im termin za početak sprovođenje programa najviše odgovara, te koji bi se termini i ritam održavanja časova najbolje uklopili u ispunjavanje ostalih dužnosti koje imaju. Ako se sa tim predlogom saglase nadležni profesor i koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora, navedeni raspored će biti prihvaćen i po njemu će se sprovoditi predavanja.

Svi koji se opredele za zajednički rad sa većim brojem osoba moraće, međutim da se prilagode planu delovanja koji bude odredio ovlašćeni reprezent institucije organizatora. Neće moći da, na temelju svojih zahteva utiču na datum kada će startovati grupni kurs i obuka za usaglašavanje aktivnosti organizacionih celina, ali ni na vreme i ritam održavanja časova. S ozirom na to da je broj članova grupe vrlo precizno određen, ona neće moći da počne sa radom dok za pomenuti pristup ne bude prijavljeno najmanje četvoro kandidata, ali takođe uz u jednoj grupi ne sme da bude više od njih osmoro, jer bi tada mogao da se onemogući individualni napredak i ugrozi kvalitet interakcije među polaznicima.

Kako se sprovodi seminar za usaglašavanje aktivnosti organizacionih celina?

Kada je potrebno organizovati edukaciju za zaposlene u određenoj kompaniji održava se korporativna obuka i kurs za usaglašavanje aktivnosti organizacionih celina, i to kako na standardni način, tako i online. Osobe koje žele da predavanja prate uživo moći će da rade u prostorijama određenog predstavništva navedene institucije, u okviru same kompanije za koju rade, ali i na bilo kom drugom mestu koje poseduje karakteristike za valjano sprovođenje obrazovnog procesa. Datum kada će početi program za ove kandidate, termine i ritam odvijanja njihovih časova odrediće zvanični reprezent firme u kojoj su zaposleni i koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora.

Polaznici koji seminar pohađaju kao fizička lica mogu takođe da rade online ili na klasični način, a oni koji se odluče za prvu opciju imaće obavezu da pre početka nastave na svoj računar instaliraju namenski softver. To je prilično jednostavan posao i kandidati mahom uspevaju da ga urade samostalno, ali je uprkos tome svima koji se ne snađu ostavljena mogućnost da potraže pomoć informatičkih stručnjaka u bilo kom predstavništvu navedene obrazovne institucije. Klasična nastava će se održavati prema utvrđenom rasporedu u najbližoj poslovnici organizatora, gde su prijavljeni obavezni da dolaze i tamo prate predavanja osvedočenih eksperata.

Nezavisno od toga da li nastavu prate online ili uživo, pojedinačni polaznici mogu da traže da se za njih sprovede individualni kurs i obuka za usaglašavanje aktivnosti organizacionih celina, te da tako dobiju punu pažnju ovlašćenog predavača. On će prijavljene odgovarajućim metodama organizovati i upućivati u konkretne teme, te tako zapravo rukovoditi njihovim samostalnim radom. Takođe će pratiti njihov napredak i nakon svake etape komentarisati postignuto, davati podršku i savete za odgovarajuće delovanje u realnim situacijama. Ovi kandidati mogu tok seminara da maksimalno prilagode svojim potrebama, jer imaju priliku da se sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora dogovaraju oko svih pojedinosti vezanih za obrazovni proces i da naprave raspored koji neće mnogo poremetiti njihovu ustaljenu rutinu.

Ukoliko polaznici pohađaju poluindividualnu edukaciju, to jest rade kao partneri sa još jednim kandidatom, mogu da naznače kada žele da kurs počne, te koji im termini i tempo rada najviše odgovaraju. Da bi ovaj raspored postao zvanično prihvaćen, moraju ga odobriti ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu navedene institucije, jer se svi učesnici u obrazovnom procesu jednako tretiraju.

Osobe čiji izbor bude grupni seminar za usaglašavanje aktivnosti organizacionih celina pratiće nastavu zajedno sa još najmanje troje, a maksimum sedmoro drugih polaznika. Oni neće moći ni na koji način da utiču na formiranje rasporeda po kome će se odvijati edukacija, jer će sve unapred biti definisano od strane koordinatora za nastavu u navedenoj obrazovnoj instituciji. On će, dakle da odredi kada tačno obuka počinje, te kojim danima i u koliko sati će se održavati časovi, a svi članovi grupe su dužni da se navedenog plana striktno pridržavaju i da u vezi sa tim ne ulažu bilo kakve prigovore.

Koliko će da traje obuka i kurs za usaglašavanje aktivnosti organizacionih celina?

Ukupni nastavni fond za ovaj obrazovni program obuhvata 10 školskih časova, što preciznije iznosi 450 minuta. Planirano je, takođe da se u toku 5 dana održavaju dvočasi, odnosno da se edukacija sprovodi ritmom 5 puta po 90 minuta.

Polaznici čiji izbor bude poluindividualni kurs i obuka za usaglašavanje aktivnosti organizacionih celina, kao i oni koji budu radili pojedinačno imaće isti broj časova, ali ne obavezno i ovakav raspored, budući da će se kandidati o tome dogovoriti sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom pomenute institucije.

Oni koji budu pohađali korporativnu nastava takođe će imati edukaciju u trajanju od 450 minuta, ali će njihov raspored časova i tempo delovanja zavisiti od dogovora između ovlašćenog predstavnika konkretne kompanije i koordinatora za nastavu u datom predstavništvu organizatora.

Gore pomenuti plan sprovođenja edukacije važi, zapravo samo za grupni seminar za usaglašavanje aktivnosti organizacionih celina, s obzirom na to da je tada isključivo koordinator za nastavu u instituciji organizatora nadležan za utvrđivanje pojedinosti obrazovnog procesa.

Spisak gradova za kurs i obuku "Usaglašavanje aktivnosti organizacionih celina"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje