Kurs i obuka za uspešno upravljanje u IT okruženju

Izneta je najtoplija preporuka da menadžeri informacionih tehnologija koji žele da prošire svoje kompetencije, a samim tim i uspeh u poslu budu obuhvaćeni predavanjima koja podrazumeva specijalizovani seminar za uspešno upravljanje u IT okruženju. Znanja koja nudi navedeni obrazovni program biće dragocena i za sve članove IT tima, ali i za projektne menadžere, kao i za one koji žele da saznaju nešto novo iz naznačene oblasti.

Svi koji imaju želju da pohađaju navedena predavanja imaju obavezu da se za to na odgovarajući način prijave, a to mogu da urade preko telefona, elektronskim putem ili dolaskom u najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford, bilo kog radnog dana. Zainteresovani treba da znaju da će tada odgovarajući službenik zavesti njihovo ime i prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona, radi naknadnih kontakata i obaveštavanja o eduakciji. Vrlo brzo zatim, prijavljeni će biti zvanično informisani o datumu upisa na željeni kurs, koji će se obaviti u određenom predstavništvu pomenute institucije. Ovoj proceduri oni su dužni da lično prisustvuju i da ovlašćenom licu predaju odgovarajuću dokumentaciju, čija će im sadržina naravno biti na vreme navedena.

Pre no što nastava startuje, kandidati će biti zamoljeni da naznače na koji način žele da pohađaju predavanja, pošto im se najpre nudi klasična obuka i kurs za uspešno upravljanje u IT okruženju. Kod takvog modela edukacije časovi se održavaju u prostorijama određenog predstavništava organizatora, gde su prijavljeni obavezni da dolaze u skladu sa rasporedom koji bude utvrđen. Oni na raspolaganju imaju i rad preko interneta, za šta će međutim biti obavezni da se unapred pripreme, odnosno da na svoj računar instaliraju specijalni namenski softver. Za to će dobiti sva uputstva i smernice koji su im potrebni, a u slučaju da ne uspeju da pomenuti postupak obave samostalno, u svakom slučaju mogu da zatraže savet ili pomoć u ma kojoj poslovnici organizatora, gde su zaposleni vrhunski informatički stručnjaci.


Oni kojima prija da rade samostalno i da znanja usvajaju sopstvenim tempom mogu da se opredele za individualnu nastavu, tokom koje će im ovlašćeni profesor biti u potpunosti posvećen. Kako se radi samo sa jednim polaznikom, proces učenja se maksimalno prilagođava njegovim mogućnostima, znanju koje već poseduje, ali i brzini kojom usvaja nove informacije. Iako tako može na prvi pogled da se učini, on tokom edukacije nema pasivnu ulogu, već se naprotiv sve vreme podstiče na komunikaciju sa svojim nadležnim predavačem, kada može da postavlja pitanja, diskutuje i iznosi svoje stavove u vezi sa temom koja se obrađuje. Stručnjak koji vodi seminar će tako moći da dobije brzu povratnu informaciju o učinku svoga rada, pa da u slučaju potrebe potrebe izvrši neke modifikacije u pristupu i zahtevima. Kandidatima koji ovaj pristup izaberu rad je dodatno olakšan činjenicom da mu je omogućeno da precizira datum kada će obuka početi, termine u kojima će se držati časovi, ali i tempo celokupnog obrazovnog procesa. Obavezno je samo da njihov predlog podrže nadležni profesor, kao i koordinator za nastavu u datoj poslovnici navedene institucije.

Polaznici koji budu tražili da se za njih organizuje poluindividualni kurs i obuka za uspešno upravljanje u IT okruženju radiće zajedno sa još jednom osobom i praktično funkcionisati kao partneri u obrazovnom procesu. To znači da će moći da jedno drugome pomažu i da se podržavaju te da, putem međusobne i komunikacije sa svojim predavačem proširuju i produbljuju svoja znanja. Uz to će im biti data prilika da u velikoj meri utiču na raspored po kome će se odvijati seminar, preciznije rečeno da se sa profesorom i koordinatorom za nastavu u odgovarajućoj poslovnici naznačene institucije dogovore kada će program početi da se sprovodi, te kojim danima i u koje tačno vreme će se držati časovi.

Osobe koje se opredele za grupnu nastavu pohađaće predavanja zajedno sa još nekoliko drugih kandidata i uspostaviti raznovrsnu i bogatu međusobnu komunikaciju čiji je cilj efikasno postizanje predviđenih obrazovnih ciljeva. Kod ovog tipa edukacije istaknut je socijalni momenat, pa se proces učenja odvija u dinamičnoj atmosferi i kroz kontinuiranu aktivnost polaznika. Oni ipak treba da znaju da će u određenim prilikama biti potrebno da neko vreme strpljivo sačekaju dok se grupa ne formira. Polaznici grupne nastave su obavezni da se u potpunosti prilagode rasporedu rada koji će izraditi koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora. Nijedan član grupe neće moći da, na osnovu svojih potreba, traži određene termine i učestalost održavanja časova, niti da odredi vreme početka sprovođenja obuke. Uzevši u obzir činjenicu da ovde nastavu zajedno pohađa više ljudi i da nije moguće napraviti raspored koji će svima biti po volji, najjednostavniji način da članovi grupe budu stavljeni u isti položaj upravo je izrada plana delovanja od strane nekoga ko nije direktno uključen u nastavu.Ako su za ovaj obrazovni program zainteresovani zaposleni u nekom preduzeću, organizuje se korporativni seminar za uspešno upravljanje u IT okruženju. Tada polaznici mogu predavanja da prate preko interneta, ali i na standardni način, kada ne moraju samo da na časove dolaze u savremeno opremljene prostorije najbliže poslovnice pomenute institucije, već je moguće da se njihova edukacija sprovodi i u odgovarajućem prostoru same firme za koju rade, kao i na svakom drugom mestu koje kandidati smatraju odgovarajućim, a koje ispunjava tehničke uslove za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. Datum kada će oni početi sa radom, vreme i ritam održavanja časova zajednički će odrediti ovlašćeni predstavnik konkretne kompanije i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Kojim oblastima se bavi obuka i kurs za uspešno upravljanje u IT okruženju?

Veština upravljanja u okruženju IT obuhvata objedinjavanje svih resursa informacionih tehnologija u organizaciji i usmeravanje ka prioritetima i ciljevima poslovne politike, ukratko stvaranje vrednosti uz pomoć tehnologije. Na predavanjima koja obuhvata kurs i obuka za uspešno upravljanje u IT okruženju polaznici će saznati da se u takve resurse ubrajaju fizički i elektronski delovi računarskih sistema - hardver, softver, lokalne mreže, baze podataka, ali i humani resursi, odnosno oni koji rade na poslovima održavanja i upravljanja računarskim komponentama. Kako na stvaranje vrednosti presudno utiče mreža odnosa unutrašnjih faktora i spoljašnjeg okruženja, tako je kvalitetno upravljanje u IT okruženju zadatak koji se rešava kreativnošću, sinergijom i saradnjom motivisanog tima, a ne postupcima mehaničke kontrole.

Nadležni predavači objasniće polaznicima da se izazovi u IT menadžmentu ogledaju u problemima upravljanja osnovnim elementima poslovanja, kao što su usmeravanje sredstava - budžetiranje, humani resursi - osoblje, tekuće promene u upravljanju, plan i analiza, kontrola, ali i specifičnim, čisto tehničkim elementima, poput recimo dizajna softvera, planiranja računarskih mreža i, generalno tehničke podrška za korišćenje IT. Profesori će napomenuti da, iako upotreba IT donosi unapređenje u svakom elementu poslovanja i rad računarskih sistema ubrzava i poboljšava rad na svakodnevnim poslovima koje su nekada obavljali ljudi, ipak postoje segmenti u kojima je potrebno temeljno razmatranje o modelu upravljanja IT, jer pogrešna procena može veoma negativno da se odrazi na poslovanje. Na primer, prebacivanje komunikacije sa klijentima prvenstveno na IT, dovodi do gubitka personalizovanog odnosa kupaca sa kompanijom. Drugi veliki izazov predstavljaju bezbednosna pitanja. Dostupnost poverljivih podataka neovlašćenim licima je naročito osetljiv bezbednosni rizik kod poslovanja, naručivanja i plaćanja preko interneta, dok slučajevi curenja informacija ili gubitka novca mogu trajno da naruše ugled kompanije u očima potencijalnih kupaca.

Osobe koje budu pratile specijalizovani seminar za uspešno upravljanje u IT okruženju saznaće da obimni delokruk rada IT menadžmenta obuhvata šest disciplina. Biznis i usklađivanje IT predstavlja kapacitet za postizanje pozitivne veze između upotrebe IT i performansi biznisa, iskazano finansijskim merilima. Biće informisani i da upravljanje informacijama i IT predstavlja disciplinu usmerenu na upravljanje rizicima, koja je nastala na principima naučnog menadžmenta, upravljanja kvalitetom i preporuka iz serije standarda ISO 9001. Predavači će objasniti i da finansijsko upravljanje IT servisima ima za cilj precizno i ekonomično rukovođenje IT resursima, planiranje, kontrolu i povraćaj sredstava potrošenih u prižanju IT usluga. Suštinski, osnovni rizik koji bi trebalo prevazići, je mogućnost da se smanjenjem troškova vezanih za IT ne ugrozi kvalitet usluge i finansijski učinak poslovanja. Sledeća disciplina, upravljanje IT uslugama, odnosi se na sveukupne aktivnosti rukovođene pravilima, organizovane u procese i podržane procedurama, u cilju planiranja, izgradnje, korišćenja, kontrolisanja i isporučivanja, informatičkom tehnologijom podržanih usluga, koje zadovoljavaju potrebe klijenata. Kandidati će saznati i da se disciplina vezana za korporativne resurse odnosi na koordinaciju nabavke i distrubucije materijala, delova, opreme i zaliha za organizaciju, dok upravljanje konfiguracijom predstavlja proces uspostavljanja i održavanja konzistentnosti, performansi, funkcionalnih i fizičkih atributa informacionog sistema tokom kompletnog životnog ciklusa primene.

Ovlašćeni stručnjaci će, pre no što se završi obuka i kurs za uspešno upravljanje u IT okruženju napomenuti da su veštine koje bi trebalo da poseduje IT menadžer slične idealnom profilu projektnog menadžera, uz razliku da rad sa IT nema svoj projektovani početak i kraj, već je odgovornost za kvalitet IT usluga vremenski neograničena. Od IT menadžera se očekuje da bude sposoban da objasni, primeni i objedini, ključne činjenice, koncepte, teorije o upravljanju IT i rešava kompleksne probleme koji se javljaju u kriznim situacijama.

Prisutnima će biti objašnjeno da je motivacija tehničkog osoblja možda i najvažnija karika u uspešnom upravljanju u IT okruženju i biće im predsatvljene standardne tehnike kojima uspešan menadžer motiviše zaposlene da pruže maksimum u svom radu. Tako će se govoriti o razumevanju razlike između menadžera i lidera, prenošenju jasne vizije ciljeva, opštem usmeravanju i prepuštanju ljudima da rade, ohrabrivanju pametnih da budu pametni, kao i o javnim pohvalama koje ćesto imaju veći značaj nego novčani bonus. Profesori će se osvrnuti i na kreativno rešavanje problema, a uputiće kandidate i u veštine vođenja sastanaka i izrade dobrih prezentacija.

Gde i u koje vreme se sprovodi kurs i obuka za uspešno upravljanje u IT okruženju?

Svim zainteresovanim osobama je omogućeno da prate predavanja uživo, a osim toga mogu da pohađaju i online seminar za uspešno upravljanje u IT okruženju. Od opcije za koju se opredele zavisiće i mesto na kome će se obučavati, te će u prvoj varijanti morati da u određeno vreme na časove dolaze u najbliže predstavništvo navedene institucije, dok će u drugom slučaju časove pohađati preko interneta, sa bilo koje lokacije koja im odgovara. Potrebno je samo da, pre no što predavanja počnu na svoje računare instaliraju tačno određenu vrstu softvera, što većina polaznika uspeva da uradi potpuno samostalno, jer je u pitanju jednostavan postupak. Ipak, oni koji se ne snađu baš najbolje ili budu imali nekih pitanja mogu da se svakog dana tokom radnog vremena obrate informatičkim stručnjacima u bilo kojoj poslovnici organizatora, kako bi dobili potrebnu tehničku podršku.

Kandidati koji nastavu prate u statusu fizičkih lica mogu da se opredele za individualni tip edukacije, koji isto može da se odvija online ili na klasični način, što će svakako uticati na mesto sa koga će oni pratiti predavanja. Za prvi model rada će, dakle sami odabrati lokaciju, dok će u suprotnom morati da dolaze u odgovarajuće predstavništvo organizatora, prema utvrđenom rasporedu. Svi koji odaberu ovaj pristup će moći da tok obrazovnog procesa maksimalno prilagode sopstvenim potrebama, jer će biti jedini koje će ovlašćeni profesor da podučava. Prijavljeni će, dakle biti zamoljeni da navedu kada im odgovara da kurs počne, te kojim danima i u koliko sati bi bilo najbolje da se sprovode predavanja. No, kako bi traženi raspored počeo zvanično da se primenjuje, on mora biti odobren od strane ovlašćenog predstavnika institucije organizatora i stručnjaka koji vodi edukaciju.

Na isti način će biti određena lokacija na kojoj će predavanja pratiti pojedinci čiji izbor bude poluindividualna obuka i kurs za uspešno upravljanje u IT okruženju. Oba kandidata će, dakle dolaziti na časove u najbližu poslovnicu organizatora, ukoliko se odluče za rad prema klasičnim principima ili će se, pak edukovati preko interneta na mestu koje sami odaberu. Biće im takođe omogućeno da se sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u određenom predstavništvu naznačene institucije dogovore oko svih detalja vezanih za odvijanje pomenutog programa i tako zajedno utvrde datum za njegov početak, vreme i ritam sprovođenja predavanja.

Oni koji se odluče za online grupnu edukaciju moći će, takođe da biraju lokaciju na kojoj će se obučavati, dok će u drugoj varijanti klasična predavanja, zajedno sa svojim kolegama pohađati u moderno opremljenim prostorijama određene poslovnice pomenute obrazovne institucije. Budući da je veličina grupe vrlo precizno definisana, ona neće moći da počne sa radom dok se ne prijavi minimalni broj kandidata. Svi koji se opredele za ovakav pristup moraju da znaju da uopšte neće imati prava da određuju vreme i ritam održavanja predavanja, kao ni termin za početak seminara, pošto će sve te detalje unapred da utvrdi ovlašćeni predstavnik institucije organizatora.

Zaposlenima u nekoj kompaniji koji su zainteresovani za ovu edukaciju namenjen je korporativni kurs i obuka za uspešno upravljanje u IT okruženju. Oni će isto moći da nastavu prate preko interneta ili uživo, a ako odaberu prvu opciju, sami će odrediti lokaciju na kojoj će sticati nova znanja, dok će, u slučaju da njihov izbor padne na drugu varijantu moći da biraju između prostorija najbliže poslovnice organizatora, prostora u firmi za koju rade ili bilo kog mesta koje im odgovara, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za kvalitetno sprovođenje i praćenje predavanja. Ovi polaznici će raditi prema rasporedu koji budu odredili ovlašćeni predstavnik njihovog preduzeća i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Po kom principu se odvija stručni seminar za uspešno upravljanje u IT okruženju?

Osobe koji su na edukaciju prijavljene u statusu fizičkih lica mogu da rade na klasični način i da na predavanja, prema rasporedu koji budu dobili dolaze u najbliže predstavništvo organizatora. No, mogu i da traže da se za njih sprovede online obuka i kurs za uspešno upravljanje u IT okruženju, pa da predavanja prate preko interneta. Za ovaj pristup, međutim moraju unapred da se pripreme, to jest da na svoj računar instaliraju posebni tip softvera. Ukoliko se, i pored dobijenih uputstava ne snađu i to ne uspeju samostalno da urade mogu da se obrate za pomoć stručnjacima koji, u svakom predstavništvu navedene institucije čine tim tehničke podrške.

Kada se odluče između klasične i online nastave, kandidati treba da istaknu da li žele da časove pohađaju pojedinačno, u paru ili u grupi. Oni koji izaberu individualnu nastavu moći će da rade sopstvenim tempom, ali i da kroz interakciju sa svojim predavačem dobiju povratnu informaciju o ispravnosti svog mišljenja i stavova, uz sva potrebna objašnjenja. Dodatnu pogodnost ovog pristupa predstavlja činjenica da je on maksimalno prilagođen potrebama i mogućnostima konkretnog polaznika, a pored toga on će dobiti i priliku da naznači kojim danima želi da ima predavanja, u koliko sati, kao i kog datuma bi bilo najbolje da počne sa obukom. Ukoliko se sa tim predlogom saglasi njegov profesor, ali i koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora, kandidat će imati priliku da radi prema planu koji je naveo i da nove obaveze lakše uklopi u svoj način života i ispunjavanje drugih dužnosti.

U slučaju da je izbor polaznika poluindividualni kurs i obuka za uspešno upravljanje u IT okruženju, časove će pohađati zajedno sa još jednom osobom i sa njom zajednički ostvarivati predviđene ciljeve edukacije. Među partnerima svakako treba da postoji spremnost za saradnju i uspostavljanje aktivne dvosmerne komunikacije koja će im, naravno pomoći u usvajanju novih znanja i veština. Biće im omogućeno i da se sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora dogovaraju oko svih detalja obrazovnog procesa, te da tako zajedno odluče kada će seminar početi i kojim danima i u koliko sati će se održavati predavanja.

Grupna nastava je organizovana prema drugačijim pravilima od prethodno opisanih, što se najpre ogleda u činjenici da ovde prijavljeni ne mogu uopšte da utiču na određivanje rasporeda prema kome će se odvijati obuka. Reč se o tome da će termin startovanja programa, vreme i učestalost sprovođenja časova unapred da precizira koordinator za nastavu u datom predstavništvu pomenute institucije, a članovi grupe će biti dužni da se dobijenog rasporeda striktno pridržavaju sve vreme trajanja kursa. Takođe će ponekad biti obavezni da sačekaju određeno vreme dok se grupa ne formira. U slučaju da je potrebno organizovati edukaciju za radnike neke firme, sprovešće se korporativni seminar za uspešno upravljanje u IT okruženju, i to kako na klasični način, tako i online. Osobe koji budu želele da nastavu prate uživo moći će da u tu svrhu dolaze u najbližu poslovnicu navedene institucije, ali i da traže da se njihovi časovi održavaju u okviru kompanije za koju rade, te na svakom drugom mestu koje im odgovara, ali samo ako tamo ima tehničkih mogućnosti za kvalitetno održavanje i praćenje predavanja. Datum početka njihove edukacije, vreme i ritam sprovođenja časova u dogovoru će odrediti ovlašćeni predstavnik tog preduzeća i kordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora.

Koliko po planu traje obuka i kurs za uspešno upravljanje u IT okruženju?

Kandidati čiji izbor bude poluindividualni kurs i obuka za uspešno upravljanje u IT okruženju, kao i oni koji nastavu budu pratili nezavisno od ostalih imaće isti broj časova, ali će moći da se u vezi sa terminima i tempom rada dogovaraju sa svojim predavačem i zvaničnim predstavnikom organizatora, kako bi na taj način napravili raspored koji će svima da odgovara.

Raspored ukupnog broja časova za polaznike za koje se bude organizovala korporativna nastava zajednički odredjuju zvanični predstavnik firme u kojoj rade i koordinator za nastavu u datoj poslovnici navedene institucije.

Več pomenuti tempo delovanja važi, zapravo samo za osobe koje budu odabrale grupni seminar za uspešno upravljanje u IT okruženju, budući da u toj situaciji o svim detaljima obrazovnog procesa odlučuje koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku za uspešno upravljanje u IT okruženju

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje