Kurs i obuka za vođenje evidencije vezane za bezbednost i zdravlje na radu

Istaknuta je preporuka da poslodavci lično ili njihovi ovlašćeni predstavnici budu uključeni u nastavu koju obuhvata specijalizovana obuka i kurs za vođenje evidencije vezane za bezbednost i zdravlje na radu. Navedeni seminar usmeren je i na sve osobe koje su zaposlene, bilo u privatnim, bilo u državnim firmama, ali i na lica koja su u svojim organizacijama zadužena za bezbednost i zdravlje na radu.

Oni koji su zainteresovani za naznačenu edukaciju moraju se najpre prijaviti ovlašćenom službeniku u najbližem predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, a to mogu da urade i preko telefona, kao i slanjem mejla na adresu organizatora. Od njih će se tražiti da navedu svoje lične podatke, odnosno prezime, ime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste. Vrlo brzo zatim biće organizovan upis na obuku, a naglašeno je da su svi prijavljeni dužni da tada lično dođu u odgovarajuću poslovnicu pomenute obrazovne institucije i da nadležnom službeniku predaju određena dokumenta. Ti zvanični spisi će im, naravno blagovremeno biti tačno navedeni, a dobiće informacije i o svim ostalim bitnijim detaljima navedene procedure.

Kako se na nastavu prijavljuju osobe različitih godina, profesija, potreba i, generalno ličnih osobina, organizator je u svoju ponudu uvrstio nekoliko modela za pohađanje edukacije, tako da svaki kandidat može da pronađe ono što mu odgovara.


Svi koji nastavu prate pojedinačno mogu da, ako to žele, rade nezavisno od ostalih, to jest da traže da se za njih sprovede individualni kurs i obuka za vođenje evidencije vezane za bezbednost i zdravlje na radu. Budući da je pažnja ovlašćenog stručnjaka usmerena samo na jednu osobu, on tada može da jasno sagleda njene karakteristike, odnosno mogućnosti, brzinu kojom uči, način na koji treba da joj se prezentuje određeno gradivo i visinu zahteva na koje može da odgovori. Polaznik koji na ovaj način bude pratio nastavu u potpunosti će ovladati predviđenim temama i moći da stečeno znanje primeni u praktičnim okolnostima, a biće mu omogućeno da obaveze vezane za ovaj seminar lakše uklopi u svoje ostale dužnosti i način života. Moći će, dakle da navede kada mu odgovara da počne sa radom, kao i koji termini i ritam održavanja časova bi se najbolje uklopili u njegovu ustaljenu rutinu. Da bi, međutim taj raspored počeo zvanično da se primenjuje, najpre ga moraju razmotriti i odobriti ovlašćeni predstavnik institucije organizatora i stručno lice koje vodi edukaciju.

Poluindividualna nastava namenjena je osobama koje žele da predavanja prate zajedno sa još jednim kolegom i da, kroz interakciju sa njim, ali i sa ovlašćenim profesorom proširuju i produbljuju svoja znanja. Ovaj bazični oblik grupnog rada omogućava svakom kandidatu da dođe do izražaja i da ostvari željeni napredak, a takođe nudi priliku da polaznici u velikoj meri učestvuju u organizaciji obrazovnog rada. Tačnije rečeno, oni mogu da navedu datum početka edukacije koji im najviše odgovara, kao i vreme i ritam održavanja časova. Taj predlog će analizirati njihov predavač i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora i, ukoliko budu smatrali da je on pogodan proglasiće željeni plan delovanja validnim i prema njemu će se odvijati nastava tokom čitavog obrazovnog procesa.

Dinamičan rad, neprekidna interakcija među kandidatima i aktivna radna atmosfera su ono čime se odlikuje grupni seminar za vođenje evidencije vezane za bezbednost i zdravlje na radu. Osobe koje odaberu ovaj pristup će ponekad biti obavezne da sačekaju izvesno vreme dok se grupa ne oformi.Budući da grupa mora da funkcioniše kao jedinstvena celina i da svi njeni članovi treba da imaju isti status, niko od prijavljenih neće moći da odlučuje ili da iznosi neke predloge vezane za raspored po kome će se raditi. Ovde će, zapravo vreme i učestalost održavanja časova, kao i termin početka kompletnog programa isključivo da odredi ovlašćeni koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji.

Bilo da nastavu prate pojedinačno, u paru ili u grupi, kandidati prijavljeni u statusu fizičkih lica mogu da odaberu klasična predavanja, na koja će morati da, prema utvrđenom rasporedu dolaze u najbližu poslovnicu organizatora. Osim toga, na raspolaganju im je i online obuka, za koju moraju da se unapred pripreme i da na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera. Veruje se da ovaj postupak svi polaznici mogu da obave samostalno, jer zaista nije posebno komplikovan, ali je za one koji se ne snađu obezbeđena stručna pomoć informatičara u bilo kojoj poslovnici pomenute obrazovne institucije.

Za radnike nekog preduzeća koji bi želeli da pohađaju ovu edukaciju biće organizovana korporativna obuka i kurs za vođenje evidencije vezane za bezbednost i zdravlje na radu. Časovi tada mogu da se prate preko interneta, a polaznici mogu da odaberu i klasičnu nastavu i da biraju između nekoliko lokacija za njeno održavanje. Na časove, naime mogu da dolaze u najbližu poslovnicu naznačene institucije, da rade u sopstvenom radnom okruženju ili, pak da odrede neko treće mesto koje im za to odgovara, ali samo ukoliko tamo ima tehničkih mogućnosti za adekvatno sprovođenje obrazovnog procesa. Raspored po kome će se odvijati seminar u dogovoru će definisati osoba koju je za to imenovala konkretna firma i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora.

Kurs i obuka za vođenje evidencije vezane za bezbednost i zdravlje na radu - plan i program

Bezbednost i zdravlje na radu (BZR), u Republici Srbiji, je oblast koju reguliše Zakon o BZR. Njime se daju pravne osnove za pravilnike, uredbe i propise za sprovođenje mera i postupaka kojima se unapređuje bezbednost i čuva zdravlje licima koja učestvuju u proizvodnim i drugim procesima na radnom mestu, kao i onima koji se nalaze u radnoj okolini. Osobama koje budu pohađale stručni seminar za vođenje evidencije vezane za bezbednost i zdravlje na radu biće objašnjeno da se doslednom primenom propisanih mera rizik po zaposlene smanjuje na prihvatljivu meru ili u potpunosti eleminiše. Poslodavci i radnici, u skladu sa Zakonom o BZR imaju prava i obaveze, a nadležnost nad kontrolom sprovođenja propisanih mera i aktivnosti ima Ministarstvo rada preko inspektora rada. Ovlašćeni stručnjaci će napomenuti da postupak inspekcijskog nadzora podrazumeva preduzimanje radnji kojima se kontroliše higijena i uslovi rada, održavanje sredstava za rad, održavanje i korišćenje opreme za ličnu i kolektivnu zaštitu na radu, kao i način rukovanja opasnim materijama. Inspektori rada mogu da saslušavaju i uzimaju izjave od odgovornih i zainteresovanih lica, uzimaju uzorke radi analiza i ekspertiza, naređuju merenja uslova radne sredine koja vrše akreditovane stručne organizacije, te da daju savete i obaveštenja o BZR poslodavcima, zaposlenima i sindikatima. Osim toga, kandidati će biti informisani da inspekcija rada obavezno proverava i da li poslodavac, odnosno stručno lice zaduženo za obavljanje poslova BZR kod poslodavca, vodi i čuva različite evidencije koje propisuje Zakon o BZR, na način propisan Pravilnikom o evidencijama.

Tokom časova koje obuhvata obuka i kurs za vođenje evidencije vezane za bezbednost i zdravlje na radu polaznici će saznati da pomenuti Pravilnik propisuje način vođenja evidencija, na tačno određenim obrascima. One se odnose na radna mesta sa povećanim rizikom, zaposlene koji su na njih raspoređeni, njihove lekarske preglede, povrede na radu, te na stručno osposobljavanje zaposlenih za zdrav i bezbedan rad, opasne materije koje se koriste, izvršena ispitivanja radne okoline, opreme za rad i sredstava za ličnu zaštitu na radu. Polaznici će biti informisani da se odgovarajuća evidencija vodi i o prijavama teških, kolektivnih i smrtnih povreda na radu i povrada zbog kojih zaposleni nije u stanju da radi tri uzastopna dana, te da se svaki obrazac popunjava na propisan način. Pored opštih podataka (poslovno ime preduzeća, naziv radnog mesta), potrebno je naime upisati specifične podatke - šifre za određeni tip evidencije, recimo međunarodnu oznaku za tip povrede, profesionalnu bolesti ili oboljenje u vezi sa radom. Kandidati će saznati da se evidencija o opasnim materijama čuva 3 godine, ona o pregledima radne okoline, sredstava za rad i ličnih zaštitnih sredstava 6 godina, a ostale evidencije se čuvaju 40 godina.

Tokom edukacije, prisutni će se upoznati i sa odgovarajućim odredbama Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, a biće reči i o Pravilniku za bezbedan i zdrav rad prilikom ručnog prenošenja tereta. Profesori će istaći da ovaj dokument nalaže poslodavcu primenu preventivnih mera pri radu zaposlenih na ručnom prenošenju tereta koji je teži od 3 kg, zbog prevencije povreda kičmenog stuba.

Dok traje kurs i obuka za vođenje evidencije vezane za bezbednost i zdravlje na radu, predavači će se baviti i Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu, koji obavezuje poslodavca da obezbedi saobraćajne površine za evakuaciju sa radnih mesta u slučaju opasnosti, da održava higijenu na radnom mestu i redovno održava mašine, sredstva za rad, alate, kao i sredstva za zaštitu bezbednosti na radu. U okviru Pravilnika dat je pregled mera koje se odnose na stabilnost i čvrstoću radnog mesta, energetske instalacije, otkrivanje i gašenje požara, saobraćajnice za evakuaciju, provetravanje, temperaturu, prirodno i veštačko osvetljenje, stepeništa, zaštitne ograde, vrata, kapije, prozore i krovne prozore, mesta za utovar i istovar, pomoćne, sanitarne i prostorije za odmor, trudnice i pružanje prve pomoći. Takođe, kandidati će se upoznati i sa merama koje se propisuju za radna mesta na otvorenom prostoru.

Tokom seminara profesori će predstaviti i Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad i napomenuti da on tretira uslove za korišćenje mašina, postrojenja, alata, uređaja i instalacija koje se koriste u procesu rada. Objasniće koje su obaveze poslodavca u tom smislu, te dodati da postoji i poseban dokument koji se bavi bezbednim i zdravim radom tokom koga se koristi oprema sa ekranom. Da bi se polaznici u potpunosti osposobili za praktično delovanje, biće im navedeni odgovarajući primeri, a takođe će se uvežbavati u izradi, formiranju i čuvanju različitih evidencija i dokumenata iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

U koje vreme i gde se odvija seminar za vođenje evidencije vezane za bezbednost i zdravlje na radu?

Svi koji edukaciju pohađaju pojedinačno mogu i da odaberu svoje socijalno okruženje tokom nastave, pa će tako oni koji žele da rade u društvu više ljudi moći da traže da se za njih sprovede grupna obuka i kurs za vođenje evidencije vezane za bezbednost i zdravlje na radu. Ovi polaznici biće obavezni da prihvate termine za održavanje časova koje bude precizirao koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora, a takođe će morati da se prilagode datumu za početak seminara kao i tempu rada koji bude naznačen.

Kandidati koji žele da rade u društvu jedne osobe mogu da odaberu poluindividualni nastavu i da u najvećoj meri učestvuju u odlučivanju koje se odnosi na organizaciju rada. Biće im, naime omogućeno da se najpre međusobno, a zatim i sa svojim profesorom i zvaničnim reprezentom pomenute institucije dogovaraju u vezi sa terminom za početak kursa, vremenom i ritmom održavanja časova. Na taj način će svi učesnici u obrazovnom procesu moći da odlučuju u vezi sa rasporedom po kome će se raditi, pa će naravno utvrditi onaj koji im najviše odgovara.

Osobama koje žele da rade samostalno i da dobiju maksimalnu pažnju ovlašćenog stručnjaka namenjen je individualni kurs i obuka za vođenje evidencije vezane za bezbednost i zdravlje na radu. Prednost ovakvog pristupa ogleda se, između ostalog i u činjenici da kandidat može da naznači kojim danima i u koliko sati bi mu bilo najzgodnije da ima časove, kao i kog datuma bi želeo da startuje kompletni obrazovni program. Njegov predlog razmotriće stručnjak koji vodi edukaciju i koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora i, ukoliko budu smatrali da je u potpunosti prihvatljiv proglasiće ga zvaničnim, a ako u željeni plan delovanja bude potrebno uneti određene izmene, svakako će nastojati da u najvećoj mogućoj meri ispuštaju želje datog polaznika.

Oni koje nastavu prate u grupi, u paru ili pojedinačno mogu nastavu da prate preko interneta, odnosno da se odluče za online edukaciju, ali će biti obavezni da, pre toga na svoj kompjuter instaliraju posebnu vrstu softvera. Za ovaj postupak nadležni stručnjaci će im dati sva potrebna uputstva kako bi mogli da ga obave samostalno, ali ako im to ne pođe za rukom svakako mogu da računaju na pomoć koju će im u svakom predstavništvu pomenute institucije pružiti članovi ekipe tehničke podrške. Takođe im je na raspolaganju klasična nastava, kada su obavezni da na časove u određeno vreme dolaze u najbliže predstavništvo organizatora.

Polaznici koji su zaposleni u nekoj firmi pohađaće korporativni seminar za vođenje evidencije vezane za bezbednost i zdravlje na radu i to prema rasporedu koji zajednički budu napravili ovlašćeni reprezent njihove kompanije i osoba koja istupa u ime organizatora. Mogu da rade preko interneta ili na klasičan način, a oni koji se odluče za standardni tip nastave dolaziće na predavanja u najbližu poslovnicu pomenute institucije, ali će moći i da traže da se edukuju u okviru svoje kompanije, kao i na nekoj drugoj lokaciji gde ima uslova za adekvatno odvijanje obrazovnog procesa.

Kako se sprovodi obuka i kurs za vođenje evidencije vezane za bezbednost i zdravlje na radu?

Osobe koje nastavu prate u statusu pojedinaca mogu, dakle da rade online, ali i da traže da se za njih organizuje klasični kurs i obuka za vođenje evidencije vezane za bezbednost i zdravlje na radu. Za prvu varijantu moraće da obezbede stabilnu internet konekciju i korišćenje sopstvenog kompjutera, na koji će biti obavezni da instaliraju namenski softver. To je jedan prilično jednostavan informatički zadatak koji polaznici mahom uspevaju da obave bez ikakvih problema, ali oni kojima bude bila potrebna pomoć svakako mogu da se obrate IT stručnjacima u svakoj poslovnici organizatora. Klasična nastava održava se u prostorijama određene poslovnice navedene institucije i kandidati tamo treba da dolaze prema rasporedu koji budu dobili.

Kada naznače da li žele da predavanja prate uživo ili online, ovi polaznici moraju da se opredele između grupne, individualne i poluindividualne nastave. Oni koji budu želeli da predavanjima prisustvuju zajedno sa još nekoliko drugih polaznika mogu, dakle da pohađaju grupni seminar i da, kroz jedan kontinuirani socijalni proces postižu željene obrazovne rezultate. Ovaj pristup karakterističan je, između ostalog i po načinu definisanje rasporeda po kome će se odvijati nastava, budući da je predviđeno da vreme i učestalost održavanja časova, kao i termin početka kompletnog programa odredi isključivo koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora. Članovi grupe neće imati nikakvog uticaja na to.

Oni koji žele da predavanja prate u društvu još jednog polaznika mogu da pohađaju poluindividualni seminar za vođenje evidencije vezane za bezbednost i zdravlje na radu. Ovaj pristup značajno doprinosi motivaciji kandidata, pošto im je omogućeno da jedno sa drugim razmenjuju iskustva, ideje i stavove i da se na taj način podstiču i podržavaju u toku obrazovnog procesa. Takođe će dobiti priliku da navedu kada im odgovara da počnu sa obukom, te kojim danima i u koje tačno vreme bi želeli da imaju nastavu. Traženi raspored, međutim postaće zvaničan samo ukoliko sa njim budu apsolutno saglasni osoba koja vodi edukaciju i koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora.

Polaznici koji smatraju da se najbolji obrazovni rezultati postižu samostalnim radom mogu da deluju prema principima individualne edukacije, odnosno da budu jedini koje će nadležni stručnjak podučavati tokom obrazovnog procesa. Oni, međutim tokom nastave neće uopšte biti pasivni i neće funkcionisati kao primaoci gotovih znanja od predavača, već je sve vreme komunicirati sa njim, postavljati pitanja, ako treba tražiti i dodatna objašnjenja i, generalno isticati svoje stavove u vezi sa određenom temom. To će im, naravno pomoći da dublje proniknu u datu problematiku i da maksimalno prošire svoje kompetencije. Budući da se edukuju nezavisno od ostalih i da nemaju kome da se prilagođavaju tokom obrazovnog procesa, moći će i da u velikoj meri tok edukacije prilagode svojim potrebama i da istaknu kada bi želeli da ona počne, te koji termini i ritam održavanja časova im najviše odgovaraju. Nadležni profesor i koordinator za nastavu u instituciji organizatora će proučiti taj predlog i, naravno nastojati da u konačnoj fazi rasporeda što više želja koje su kandidati naveli bude ispunjeno.

Ukoliko je potrebno organizovati edukaciju za radnike neke firme, sprovešće se korporativna obuka i kurs za vođenje evidencije vezane za bezbednost i zdravlje na radu. Nastava može da se održava na standardni način i preko interneta, a osobe koje se opredele za prvu opciju moći će da na predavanja dolaze u moderno opremljene prostorije najbliže poslovnice organizatora, da traže da se edukuju u odgovarajućem prostoru svoje kompanije ili pak na nekom drugom mestu na kome za to postoje odgovarajući tehnički uslovi. U bilo kojoj varijanti moraće da rade prema terminima i tempu delovanja koje zajednički budu odredili ovlašćeni predstavnik njihovog preduzeća i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora.

Koliko traje kurs i obuka za vođenje evidencije vezane za bezbednost i zdravlje na radu?

Za polaznike koji budu pohađali grupni seminar za vođenje evidencije vezane za bezbednost i zdravlje na radu, sve pojedinosti obrazovnog procesa utvrđuje koordinator za nastavu u okviru naznačene institucije, dok sami polaznici na to uopšte ne mogu da utiču svojim zahtevima.

Oni koji budu radili u skladu sa principima individualne ili poluindividualne nastave imaće isti broj časova, ali će u vezi sa njihovim rasporedom moći da se dogovaraju sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora i da tako odrede termine i ritam održavanja časova koji će im najviše odgovarati.

Kada je u pitanju korporativna obuka i kurs za vođenje evidencije vezane za bezbednost i zdravlje na radu predviđen je isti broj časova, ali je uz to istaknuto da će vreme i učestalost njihovog sprovođenja zajedno da odrede predstavnik firme koja svoje radnike upućuje na edukaciju i koordinator za nastavu u okviru navedene institucije.

Trajanje obuke: 32 školska časa

Cena:

  • Individualna nastava: 32,000 RSD
  • Poluindividualna nastava: 25,000 RSD po polazniku
  • Grupna nastava: 20,000 RSD po polazniku

Spisak gradova za kurs i obuku "Vođenje evidencije vezane za bezbednost i zdravlje na radu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje