Kurs i obuka vođenje godišnjih razgovora

Jedan od najnovijih alata koji se uvodi u poslovanje sa ciljem njegovog poboljšanja svakako je i vođenje takozvanih godišnjih razgovora, a u pitanju je specifičan način komunikacije između zaposlenih i njihovih nadređenih, koji ima za cilj na prvom mestu da utiče na kvalitet poslovanja, budući da posredno ima uticaja i na Total Quality Management (TQM).

Sa željom da omogući svakome ko je u nekoj kompaniji zaposlen na rukovodećoj poziciji, a posebno osobama koje su zadužene za oblast upravljanja ljudskim resursima, organizuje se kurs i obuka za vođenje godišnjih razgovora. Iako je, u principu određena ciljna grupa polaznika, činjenica je da ovu edukaciju ima pravo da prati apsolutno svako ko hoće da se upozna sa načinom primene ovog alata.

Podrazumeva se da Obrazovni centar Akademije Oxford može da organizuje i nastavu preko interneta, ali i onu vrstu edukacije koja se sprovodi u prostorijama ove institucije i to u svakom gradu u kome bude postojalo interesovanje.


Sa tim u vezi, obaveza nam je da naglasimo da se oba pomenuta tipa nastave sprovode na tri načina, to jest da je u našoj ponudi kako individualna obuka i kurs za vođenje godišnjih razgovora, tako i nastava za dvoje polaznika, odnosno poluindividualna, ali i ona za koju je određeno da je prati između četvoro i osmoro ljudi, to jest grupna.

Sobzirom na to da se svaka od njih organizuje isključivo na tačno utvrđen način, mi obaveštavamo svakoga ko želi da se edukuje za navedenu oblast, da je neophodno prvo da se opredeli između klasične i online obuke, a zatim i između pomenute tri vrste nastave. Naglašavamo da je jedino početak grupne vrste edukacije uslovljen i to prijavljivanjem najmanje četvoro polaznika koji žele da je prate baš na taj način, a o dinamici održavanja grupne nastave brine isključivo institucija organizatora. Naime, ona donosi zvaničnu odluku o datumu početka tek nakon što se prijavi dovoljan broj polaznika i oformi grupa, a tom prilikom definiše i termine održavanja, te naravno o svemu obaveštava prijavljene.

A ako nekome ne odgovara takav princip sprovođenja nastave, u ponudi je i poluindividualni i individualni kurs i obuka za vođenje godišnjih razgovora, čiji način sprovođenja je znatno jednostavniji za polaznika. Tačnije, od svakog prijavljenog u tom slučaju se očekuje da kako datum početka, tako i termine održavanja, odnosno dinamiku, sasvim samostalno definiše sa predstavnikom institucije organizatora, to jest sa nadležnim profesorom.Obrazovni centar Akademije Oxford može da odgovori na zahtev svake kompanije koja ima interesovanje da njeni zaposleni prate pomenutu edukaciju. Ističemo da se korporativna obuka isključivo sprovodi u terminima, odnosno dinamikom koju će da zahteva klijent, a da polaznici nastavu mogu da prate i na predviđene načine, ali i u prostorijama određene kompanije, što sve svakako zavisi od dogovora koji će njihov direktor, to jest nadležno lice imati sa predstavnikom naše institucije.

Što se tiče prijavljivanja, naglašavamo da je mogućnost za to otvorena tokom cele kalendarske godine, a da se obuka i kurs za vođenje godišnjih razgovora sprovodi u skladu sa odredbama tačno definisanog plana nastave, sa čime će svakako svi koji prijavu vrše biti detaljno upoznati. Kako preko telefona jedne od poslovnica organizatora, tako i putem zvanične mejla adrese, ali i lično mogu izvršiti prijavu svi koji imaju interesovanje da nauče na koji način se vode godišnji razgovori.

Kurs i obuka za vođenje godišnjih razgovora - program edukacije

Šta se sve podrazumeva pod takozvanim godišnjim razgovorima je prva tema sa kojom će obuka i kurs za vođenje godišnjih razgovora da upozna sve zainteresovane polaznike, a obaveza nam je da naglasimo da su za vođenje ove edukacije zadužene isključivo osobe koje u okviru svojih organizacija već neko vreme primenjuju praksu vođenja godišnjih razgovora, tako da imaju i potrebno iskustvo.

Nakon toga će prisutni da dobiju jasne smernice o tome kako se pravi plan i program konkretnog razgovora, odnosno na koji način funkcioniše definisanje ciljeva, to jest kako se može pomoću jasno navedenih ciljeva izvršiti pozitivan uticaj na zaposlene, a samim tim i na poslovanje. Detaljno će im biti objašnjeno i koja je osnovna razlika između cilja i zadatka, ali i kako se vrši procena radnog učinka i svakog pojedinačnog zaposlenog i određenog sektora, ali i celokupne kompanije. Podrazumeva se i da za vreme vođenja konkretnog razgovora mora biti posebna pažnja posvećena analizi konkurencije, a zatim mora biti definisan i takozvani razvojni plan, što su sve oblasti kojima će takođe kurs i obuka za vođenje godišnjih razgovora posvetiti potrebnu pažnju. Pored individualnog, polaznici će se upoznati i sa globalnim razvojnim planom, ali će biti prisutni i na vežbi koja je vezana za praktičnu izradu razvojnog plana, a na osnovu podataka koje će dobiti od nadležnih profesora. Posebno je važno naglasiti i da će profesori objasniti detaljno svakom pojedinačnom polazniku koje su najčešće greške prisutne prilikom izrade određenog razvojnog plana, tako da će oni moći i da ih izbegnu.

Predviđeno je nakon toga da svaki polaznik bude upoznat sa postupkom pripremanja za vođenje godišnjih razgovora, a tom prilikom će svi oni prisustvovati i simulaciji potencijalno ostvarive situacije, to jest učestvovaće u određenom godišnjem razgovoru. Ovde je važno da napomenemo da kada se organizuje korporativna obuka, program može donekle biti izmenjen, a u smislu da se detalji vezani za simulaciju vođenja razgovora mogu prilagoditi poslovanju konkretne kompanije u kojoj su polaznici zaposleni.

Biće reči i o najčešćim greškama koje se javljaju u poslovnoj komunikaciji, odnosno o načinima za njihovo izbegavanje, a svakako će prisutni naučiti i na koji način se konkretni razgovor mora zaključiti, to jest kako se postiže dogovor oko daljih akcija koje su u tom razgovorom definisane.

Takođe je važno naglasiti da je za vođenje određenog godišnjeg razgovora u nekoj kompaniji najvažnija dobra priprema, tako da će se i ova obuka primarno fokusirati na plan pripremnih aktivnosti, a koje vođa razgovora mora da izvrši. Ali je isto tako važno i da svi zaposleni, odnosno njihovi nadređeni u okviru tog razgovora uzmu aktivno učešće, pa će se iz tog razloga obuka i kurs za vođenje godišnjih razgovora takođe posvetiti i ovim detaljima, to jest omogućiće prisutnima da se upoznaju sa osnovama i verbalne i neverbalne komunikacije, a koje bi svakako trebalo da primene tom prilikom, kako bi taj godišnji razgovor bio što uspešniji i kako bi imao zaista pozitivan uticaj na poslovanje određenog pravnog lica.

Rezultati analiza pokazuju da je vođenje godišnjih razgovora imalo vrlo pozitivan uticaj ne samo na poslovanje određene firme, već i na međuljudske odnose u kolektivu, to jest da su unapređene veštine komunikacije i između zaposlenih i između njih i njihovih nadređenih. Sve to je sasvim sigurno dovelo i do unapređenja poslovanja na globalnom nivou, pa se samim tim i pohađanje oveog specijalizovanog kursa može smatrati imperativom za svaku kompaniju koja želi da posluje u skladu sa savremenim standardima. A kada jednom bude bio održan godišnji razgovor, neophodno je da se ta praksa primenjuje redovno, kako bi se postigao osnovni cilj, to jest kako bi se na taj način izvršio pozitivan uticaj na poslovanje određenog pravnog lica, što su sve detalji sa kojimaće obuka i kurs za vođenje godišnjih razgovora i da upozna svakog pojedinačnog polaznika.

Na kom mestu i u kojim terminima se kurs i obuka za vođenje godišnjih razgovora održava?

U prostorijama predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford u bilo kom gradu u zemlji može da bude realizovana obuka i kurs za vođenje godišnjih razgovora, a tokom cele godine. Svi koji su zainteresovani mogu takođe da se opredele ili da nastavnu program prate preko interneta, ali je tada iznet osnovni zahtev koji moraju da ispune, što podrazumeva posedovanje računara. Svakako će tom prilikom zainteresovani polaznici morati da instaliraju i poseban softver, preko koga će i da prate nastavu.

Isto tako je u našoj ponudi grupni, individualni i poluindividualni kurs, a predviđeno je praćenje jedne od ponuđenih vrsta nastava i za online za klasičnu obuku. Budući da je sve to u ponudi naše institucije, mi od svakog pojedinačnog polaznika zahtevamo da navede i gde će pohađati nastavu i po kom principu, a što on treba da učini prilikom upisa.

Trebalo bi da zna svako ko je zainteresovan da pohađa nastavu u grupi, da se za njen zvanični početak najpre mora ostvariti osnovni uslov, to jest da se za njeno praćenje mora prijaviti najmanje četiri osobe, a određeno je prisustvo osmoro ljudi najviše u jednoj grupi. Kada se pomenuti uslov bude ostvario, organizator će pojedinačno da obavesti svakog prijavljenog o potrebnim detaljima, odnosno svi prijavljeni tada dobijaju informacije o tome u kojim terminima će se grupni kurs i obuka za vođenje godišnjih razgovora organizovati, kojom dinamikom i kada će tačno početi.

Znatno je fleksibilniji princip po kome se organizuju i individualna i poluindividualna nastava, stim što je osnovna razlika između njih vezana za broj polaznika koji mogu da im prisustvuju, budući da poluindividualnu prati njih dvoje, a individualnu samo jedan. Definisano je da se osobe koje su za takvu vrstu edukacije zainteresovane najpre moraju sa zvanično ovlašćenim licem naše poslovnice u kojoj vrše upis, to jest sa ovlašćenim predavačem da dogovore sve potrebne detalje, počev od datuma početka, preko termine, pa do gde dinamike.

Uz sve što smo do ovog trenutka naveli, organizuje se i korporativna obuka i kurs za vođenje godišnjih razgovora, a taj vid edukacije treba da prate lica koja su u okviru zainteresovane firme zaposlena. Ističemo da se korporativni kurs sprovodi isključivo u skladu sa potrebama i zahtevima određenog klijenta, tako da se i detalji koji se odnose na sprovođenje nastave uvek moraju precizno dogovoriti između ovlašćenog predstavnika te kompanije i koordinatora za nastavu u jednoj od poslovnica organizatora.

Kako se obuka i kurs za vođenje godišnjih razgovora sprovodi?

Sasvim jasno je određen način na koji se organizuje kurs i obuka za vođenje godišnjih razgovora, te je definisano da izuzev online nastave, postoji i ona koja važi za klasičnu, a koja podrazumeva praćenje predavanja direktno u poslovnicama organizatora u celoj zemlji.

U skladu sa tim je određeno i da pojedinačni polaznik treba da odabere da li će edukaciju da prati u paru, u grupi ili će se opredeliti za individualnu nastavu.

Na prvi pogled je uočljivo da je osnovna razlika između svih ponuđenih vrsta nastave vezana za broj osoba koje je predviđeno da je prate, ali svakako postoji razlika i u njihovoj organizaciji.

Kod poluindividualne i individualne nastave je predviđen potpuno isti način organizacije, stim da predavanja treba da pohađa dvoje, odnosno samo jedan polaznik. A princip je takav da se i individualna obuka i kurs za vođenje godišnjih razgovora i poluindividualna sprovode po vrlo slobodnom principu, uzevši u obzir da je svakom pojedinačnom polazniku koji se za jednu od njih odluči, dopušteno da svaki detalj vezan za organizaciju definiše sa nadležnim licem naše poslovnice i sa profesorom. Ustvari, to znači da će se oni dogovoriti kako o datuma kada će izabrana vrsta nastave da počne, tako isto i o dinamici održavanja, to jest o tačnim terminima.

Princip koji poštuje grupni kurs i obuka za vođenje godišnjih razgovora je takav da se od zainteresovanih polaznika na prvom mestu zahteva da budu strpljivi, pošto je neophodno da se oformi grupa, pa tek onda da organizator odredi kada će tačno početi taj tip edukacije, odnosno u kojim terminima će predavanja da budu organizovana i po kakvoj dinamici će se to desiti. Da budemo precizniji, u grupama treba da bude prisutno najmanje 4, a najviše osmoro polaznika, te je upravo to i osnovni razlog zbog čega se prvo mora sačekati kreiranje jedne grupe, pa se tek nakon toga i definišu svi ovi detalji.

Uzevši u obzir pa se u našoj ponudi nalazi i korporativni kurs i obuka za vođenje godišnjih razgovora, to mi moramo naglasiti da je način njenog organizovanja vrlo slobodan, jer se praktično rečeno sve vezano za organizaciju prilagođava zahtevima klijenta. Tako se ovaj specijalni vid edukacije može organizovati i u našoj poslovnici i u prostorijama zainteresovane kompanije, a podrazumeva se da isto tako može da bude sprovedena nastava preko interneta, ali svaki klijent u tom slučaju mora da izvrši odabir između grupne, individualne i poluindividualne nastave.

Koliko kurs i obuka za vođenje godišnjih razgovora treba da traje?

Aktuelnim programom koga se u potpunosti pridržava obuka i kurs za vođenje godišnjih razgovora je definisano da zainteresovani polaznici treba nastavu da prate u trajanju od ukupno 450 minuta, to jest 10 školskih časova. A sobzirom na to da se grupni tip edukacije sprovodi tako da organizator određuje termine održavanja i dinamiku, to je definisano da tako organizovana nastava traje ukupno pet dana. A isključivo Obrazovni centar Akademije Oxford treba da donese zvaničnu odluku o svemu što je prethodno navedeno i to tek onog trenutka kada bude bio ostvaren osnovni uslov, to jest kada se za praćenje te vrste nastave bude prijavilo najmanje četvoro polaznika i nakon što bude bila oformljena grupa.

Svako koga zanima kako individualni, tako i poluindividualni kurs i obuka za vođenje godišnjih razgovora će ove detalje morati da definiše samostalno, to jest da ih precizira u dogovoru sa ovlašćenim licem u poslovnici organizatora, tako da ne možemo unapred reći koliko će jedan od tih tipova nastave da traje.

Kada je u pitanju korporativna obuka, isto tako organizator nema pravo da unapred odredi njeno trajanje, a samo zato što se predviđa da će se prvo klijent izjasniti o svim detaljima, pa će onda i da se dogovori sa ovlašćenim predstavnikom naše institucije o datumu početka, zatim o dinamici održavanja, a samim tim i o trajanju, kao i o terminima.

Spisak gradova vođenje godišnjih razgovora

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje