Kurs i obuka - zakonska regulativa u oblasti povreda radne discipline i obaveza zaposlenih

Primarno bi ovu specijalizovanu obuku trebalo da pohađaju direktori preduzeća, odnosno lica koja su zaposlena na rukovodećim pozicijama, te svi oni čija je radna obaveza da vode određeni tim radnika ili, pak celo odeljenje ljudskih resursa. Trebalo bi, isto tako i pravnici da se detaljno sa konkretnom tematikom upoznaju, a pohađanje edukacije će biti omogućeno i svima ostalima, koji za to imaju interesovanje.

Moramo naglasiti da je u ponudi ne samo kurs koji bi trebalo pojedinci da prate, nego isto tako i onaj tip nastave, koji je isključivo zaposlenima namenjen. A da bi se korporativna obuka održala, biće omogućeno direktorima zainteresovanog preduzeća, odnosno licima u čijoj nadležnosti se to nalazi da iznesu apsolutno sve zahteve, koje će organizator kasnije maksimalno da ispoštuje. Stvar je u tome, da se tom prilikom oko načina sprovođenja edukacije dogovaraju ovlašćeno lice odabrane poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford i firme, koja je za korporativni seminar - zakonska regulativa u oblasti povreda radne discipline i obaveza zaposlenih zainteresovana. Zajedno će definisati ne samo kog datuma će početi nastava i u kojim će se terminima odvijati, nego i koliko će ukupno trajati i gde će da budu održana predavanja. Obavezni smo da naglasimo da je upravo korporativni kurs i jedini gde organizator dozvoljava izmenu lokacije, a u smislu da će zaposlenima biti omogućeno časovima da pristupaju u svojoj firmi, a ako to njihov pretpostavljeni bude zahtevao. Podrazumeva se da izabrani prostor mora biti propisno opremljen, kako bi kurs bio sproveden prema pravilima.

Kada su u pitanju pojedinačni polaznici, ispred njih je stavljen izbor između mogućnosti da predavanja pohađaju u poslovnicama ove institucije širom zemlje i preko interneta, a za obe varijante je ponuđena opcija da se nastava održi prema pravilima individualne, poluindividualne ili grupne. Svako ko bude izvršio prijavu i upis će imati pravo da između prethodno pomenutih opcija izabere upravo onu, koja će moći adekvatno na njegove potrebe da odgovori.


Iznet je zahtev da svaki polaznik, koji želi časove da pohađa online to čini preko sopstvenog kompjutera, a na njega će neposredno pre početka morati da instalira namenski softver. S obzirom na to da svako predstavništvo ove institucije, pored ostalih stručnjaka zapošljava i one čija je obaveza da pruže propisnu tehničku podršku, to znači da pojedinac koji se ne bude dobro snašao tokom postupka instalacije, može njima i da se obrati.

Dostupna je i opcija koja podrazumeva pohađanje predavanja u savremeno opremljenim prostorijama svake poslovnice navedene institucije.

Kako je predviđeno da se oba tipa edukacije mogu pohađati ili samostalno ili u paru, odnosno u grupi, potrebno je da svaki prijavljeni odabere koja opcija mu odgovara najviše.U slučaju da kandidata interesuje grupni kurs i obuka - zakonska regulativa u oblasti povreda radne discipline i obaveza zaposlenih, biće neophodno da nakon prijavljivanja pričeka da se stekne uslov za početak tog tipa edukacije. Sve to se odnosi na grupnu nastavu koja može da se odvija i onlajn i direktno u poslovnicama ove institucije. Kada konkretni uslov bude bio ostvaren, organizator će definisati u skladu sa kakvom dinamikom će časovi da budu organizovani i kog datuma će nastava početi, odnosno u kojim će terminima predavanja da budu sprovedena. A te informacije će biti prosleđene prijavljenima, s tim da posebno mora biti napomenuto da se ne vrše promene niti jednog segmenta kod tog tipa nastave.

Slobodniji je princip koji se primenjuje prilikom organizacije one obuke, koju treba da prati ili kandidat samostalno ili njih dvoje istovremeno. Omogućeno je svakome od njih da u dogovoru sa predavačem, koji će biti zadužen za sprovođenje odabrene nastave i sa nadležnim licem poslovnice organizatora, u kojoj bude bio izvršen upis, preciziraju kako će se časovi odvijati. Pod tim mislimo da će oni zajedno definisati svakako najpre tačan datum početka, a posle toga i trajanje, kao i termine održavanja bilo poluindividualne edukacije ili individualne.

Obavezan je svako koga specijalizovana obuka i kurs - zakonska regulativa u oblasti povreda radne discipline i obaveza zaposleni interesuje da, shodno pravilima izvrši prijavljivanje za praćenje ovog kursa. Zapravo je potrebno da dostavi zahtevane informacije, a koje osim njegovog prezimena i imena, moraju uključivati i datum njegovog rođenja, te obavezno broj telefona, kako bi bio obavešten o detaljima vezano za upis. Postoje tri mogućnosti za prijavljivanje, što znači da svaki pojedinac bira koja mu najviše odgovara, tako da može lično izvršiti prijavu ili elektronski, kada na mejl pomenute podatke šalje, a svakako je ponuđena opcija i prijavljivanja putem telefona.

Trebalo bi da svaki prijavljeni u prostorije izabrane poslovnice ove institucije dođe lično, kako bi prema pravilima bio upis izvršen. Neposredno pre toga će od ovlašćenog lica dobiti sve potrebne informacije o dokumentima, koja će morati da priloži.

Program specijalizovane obuke - zakonska regulativa u oblasti povreda radne discipline i obaveza zaposlenih

Da bi osoba, koja odluči ovu edukaciju da pohađa, mogla u potpunosti pravilno da shvati temu kojom se ona bavi, biće neophodno da sazna koje su to sve povrede radne discipline u praksi prisutne, ali i da dobije informacije o tome koje su zakonom definisane obaveze apsolutno svih zaposlenih lica.

Uravo je nastavnim programom, a prema čijim pravilima se sprovodi specijalizovana obuka i kurs - zakonska regulativa u oblasti povreda radne discipline i obaveza zaposlenih i predviđeno da to bude definisano u toku prvih časova.

Posle toga će polaznici saznati i u kojim situacijama se može odrediti krivica radnika, odnosno na osnovu kojih pravila se utvrđuje da li je on zloupotrebio položaj ili možda, svoje radne obaveze nesavesno izvršio. A biće reči i o neodgovornosti vezano za korišćenje sredstava, koja su namenjena obavljanju konkretnog posla, kao i o prekoračenju propisanih ovlašćenja, te o drugim vrstama povreda.

Saznaće prisutni i u kojoj situaciji može, a isključivo prema slovu važećeg zakona da bude doneta odluka o zvaničnom prestanku radnog odnosa, te po kom principu će biti definisani razlozi za davanje otkaza. Svakako će specijalizovani seminar - zakonska regulativa u oblasti povreda radne discipline i obaveza zaposlenih posvetiti pažnju i različitim uzrocima, a koji do otkaza mogu da dovedu.

Podrazumeva se da će profesori obezbediti najbolje moguće praktične primere, kako bi konkretnu tematiku polaznicima ove edukacije na što bolji način prezentovali. Ovde moramo naglasiti da Obrazovni centar Akademija Oxford organizuje i korporativnu edukaciju, pa ukoliko vlasnik određene firme, čiji radnici prate nastavu želi da primeri budu isključivo za njeno poslovanje vezani, biće neophodno da to naglasi, a predavači će taj zahtev maksimalno ispoštovati.

Predviđeno je da polaznici budu upoznati i sa celokupnom procedurom, koja mora biti ispoštovana kada se donese odluka o otkazu i to usled različitih povreda slova zakona i radne discipline, s tim da će u tom delu velika pažnja biti posvećena odabranim primerima.

Isto tako je neophodno napomenuti da je planom, prema čijim smernicama se stručni kurs i obuka - zakonska regulativa u oblasti povreda radne discipline i obaveza zaposlenih sprovodi, predviđeno da bude obrađena i ona tema, koja se odnosi na disciplinske mere. Svakako će prisutni naučiti koje sve vrste disciplinskih mera postoje, zatim kako se u praksi svaka od njih primenjuje i u kojim slučajevima, odnosno na koji način se izriču.

U toku završnog dela ovog kursa će profesori pažnju posvetiti postupku nadoknade štete, odnosno prezentovanju situacija kada taj proces mora biti izvršen.

Budući da je u pitanju nastava interaktivnog karaktera, biće data sloboda prisutnima da tokom predavanja upitaju predavače o nečemu što im nije jasno, a vezano je za oblasti kojima se ova specijalizovana obuka bavi.

Gde i kada se održava seminar - zakonska regulativa u oblasti povreda radne discipline i obaveza zaposlenih?

U skladu sa pravilnikom koji se poštuje u okviru svakog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford, informacije o tome na kom tačno mestu se sprovodi specijalizovana obuka i kurs - zakonska regulativa u oblasti povreda radne discipline i obaveza zaposlenih i u kojim terminima su dostupne polaznicima tek nakon što se oni između ponuđenih opcija opredele.

Edukaciju mogu pohađati u poslovnici ove institucije, a u kojoj se pre toga shodno pravilima budu upisali, kada se nastava sprovodi prema uobičajenom principu.

Druga varijanta podrazumeva da se obuka prati preko interneta, to jest da polaznik treba predavanjima da pristupa preko namenske platforme. U tom slučaju je iznet zahtev da on ima sopstveni računar, a valjalo bi i da postoji stabilna internet konekcija na tom uređaju. Ako slučajno neki kandidat, koga interesuje online edukacijaa ima poteškoća prilikom instaliranja te vrste softvera, može se obratiti zaposlenima u konkretnoj poslovnici kako bi mu pružili adekvatnu podršku u tehničkom smislu.

Moramo naglasiti i to da klasični kurs i obuka - zakonska regulativa u oblasti povreda radne discipline i obaveza zaposlenih, ali i ona nastava koja se sprovodi online predviđa pohađanje časova ili u grupi ili u paru, a otvorena je mogućnost i da pojedinac predavanja prati potpuno samostalno, s obzirom na to da ova institucija organizuje kako grupnu, tako i poluindividualnu i individualnu edukaciju.

Predviđeno je da koordinator za nastavu tog predstavništva institucije organizatora prvo kreira grupu, a posle toga definiše u kojim terminima će časovi biti organizovani i koliko će nastava trajati, te da odredi kog datuma bi trebalo da počne. Sve što bude precizirao ne podleže promenama, a podrazumeva se da će prijavljeni biti o tome blagovremeno obavešteni na propisan način.

Svakako specijalizovani seminar - zakonska regulativa u oblasti povreda radne discipline i obaveza zaposlenih može da bude organizovan i u formi poluindividualne, te individualne nastave, a tada se primenjuju manje stroga pravila nego kod grupne. Zapravo će prijavljeni definisati na koji način će časove pohađati, a u smislu da će odrediti dinamiku njihovog održavanja i termine, kao i datum početka i to u dogovoru sa predstavnikom pomenute institucije i naravno, sa nadležnim profesorom.

Sem one edukacije koju bi trebalo da pohađaju polaznici pojedinačno, u ponudi ove institucije je i takozvani korporativni seminar - zakonska regulativa u oblasti povreda radne discipline i obaveza zaposlenih, a nastavu u tom slučaju prate radnici neke firme. Primenjuju se prilično fleksibilna pravila, zato što se omogućuje predstavniku te kompanije da definiše na koji način će njegovi radnici da pohađaju nastavu direktno sa ovlašćenim predstavnikom i to bilo koje poslovnice institucije organizatora. Preciznije govoreći, bilo direktor te firme ili njen zvanično ovlašćeni predstavnik treba da odrede kog datuma će korporativni kurs da počne, zatim da li će nastavu radnici pohađati u grupi, individualno ili u paru, a svakako će precizirati i na kom mestu će časovi biti organizovani. Moramo naglasiti da je ovo ujedno i jedini tip edukacije, u okviru koje organizator dozvoljava promenu mesta održavanja, tako da nastava može biti sprovedena i u okviru same kompanije. Neophodno je, da svi zahtevi vezano za opremljenost prostora budu ispoštovani, a sa njima će prethodno svaki pojedinačni klijent da bude adekvatno upoznat. Takođe moramo pomenuti i da se korporativna obuka, naravno može pohađati onlajn, ali zainteresovani mogu i da zahtevaju sprovođenje časova u poslovnici ove institucije, a koju prethodno budu izabrali.

Kako se stručna obuka i kurs - zakonska regulativa u oblasti povreda radne discipline i obaveza zaposlenih sprovodi?

Sem one vrste edukacije, koju bi trebalo pojedinci da prate, ova specijalizovana institucija organizuje i takozvanu korporativnu obuku, kada se upoznavanje sa konkretnom temom omogućuje radnicima, zaposlenim u nekoj kompaniji.

Napominjemo da se na različite načine može pohađati stručni seminar - zakonska regulativa u oblasti povreda radne discipline i obaveza zaposlenih, a svakako se zbog bogate ponude podrazumeva da će svaki prijavljeni imati mogućnost da izabere i gde će pohađati nastavu i na koji od ponuđenih načina.

Mora znati da je njegova obaveza da ima kompjuter, ukoliko se opredeli da predavanja prati onlajn, a svakako je poželjno da bude obezbeđena i stabilna veza sa internetom, da ne bi bilo nekih poteškoća tokom njenog sprovođenja. S obzirom na to da se u tom slučaju predviđa korišćenje određene internet platforme, to svako ko bude imao eventualnih poteškoća treba da se obrati onim stručnjacima, čija je dužnost pružanje tehničke podrške kandidatima, a koji su u svakom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford zaposleni.

Naravno da postoji mogućnost da se ova obuka pohađa i prema ustaljenom principu, to jest da polaznici predavanjima prisustvuju u onoj poslovnici institucije organizatora, u kojoj pre toga budu prema pravilima izvršili upis.

Postoje tri načina sprovođenja i online i klasične nastave, tako da polaznik bira između praćenja časova u paru (poluindividualna), u grupi (kada prisustvuje više ljudi) ili sasvim samostalno (individualna edukacija).

Posebno moramo napomenuti da se prvo mora najmanji broj lica, potrebnih za kreiranje jedne grupe mora prijaviti, kako bi grupni kurs i obuka - zakonska regulativa u oblasti povreda radne discipline i obaveza zaposlenih mogao da počne. Tačan datum početka tog tipa edukacije, kao i termini održavanja časova, odnosno dinamika, će biti dostupni prijavljenima tek nakon što se prethodno pomenuti uslov bude ispunio. Svakako se zahteva da polaznici sva ta pravila poštuju, jer se inače ne predviđa ispunjenje zahteva vezano za njihove izmene.

Osim grupne, u ponudi su još i poluindividualna i individualna edukacija, a shodno istovetnim pravilima se i jedna i druga organizuju. Svaki prijavljeni će imati pravo da definiše ne samo tačan datum početka one obuke, koji bude odabrao da pohađa i to sa ovlašćenim predstavnikom pomenute institucije i sa predavačem, koji je nadležan, nego će tom prilikom odrediti i u kojim terminima, te kakvom tačno dinamikom će nastava da bude sprovođena.

Konkretna institucija po zahtevu klijenata organizuje i edukaciju za radnike, koji su u nekoj firmi zaposleni, a tom prilikom se sprovodi takozvana korporativna obuka i kurs - zakonska regulativa u oblasti povreda radne discipline i obaveza zaposlenih. Isto se radi o relativno slobodnom principu organizacije, što ide dotle da se čak dozvoljava i izmena lokacije održavanja nastave. Dakle, zvanično ovlašćeno lice kompanije, koja je za ovu edukaciju zainteresovana će sve detalje precizirati sa nadležnim licima institucije organizatora, te će između ostalog odrediti i da li će nastava biti održana prema pravilima individualne, grupne ili poluindividualne nastave. Potrebno je da se oni usaglase i oko toga da li će zaposleni pratiti predavanja onlajn ili će dolaziti u prostorije ma kog predstavništva navedene institucije, s tim da postoji mogućnost i da se obuka održi na nekom drugom mestu. Ukoliko bude bio iznet zahtev da zaposlenima bude omogućeno časove da prate u okviru svoje matične kompanije, biće neophodno i da klijent dobije informacije o tome šta sve taj prostor neizostavno mora da sadrži, a da bi časovi mogli da budu sprovedeni u skladu sa pravilima.

Koliko traje kurs i obuka - zakonska regulativa u oblasti povreda radne discipline i obaveza zaposlenih?

Kako ova obrazovna institucija u ponudi ima nekoliko tipova edukacija, to informacije vezano za njihovo trajanje zavise upravo od toga koju polaznik izabere da pohađa.

Ako se organizuje poluindividualna i individualna obuka i kurs - zakonska regulativa u oblasti povreda radne discipline i obaveza zaposlenih, tada podatke o tačnom trajanju polaznik dobija nakon dogovora sa nadležnima u jednoj od institucija organizatora.

Pprema kakvoj dinamici će se odvijati ili nastava za jednu osobu ili za njih dvoje istovremeno, samo zavisi od dogovora koordinatora za nastavu, profesora i pojedinačnog polaznika.

Drugačiji je princip organizacije grupne nastave. Iako organizator navodi ove podatke, podrazumeva se da će svaki prijavljeni nakon formiranja grupe dobiti precizne informacije kako o dinamici održavanja časova, tako i o datumu početka i naravno, o preciznim terminima, a u kojima će časovi da budu održavani.

Još je ostalo da naglasimo i to da se korporativni seminar - zakonska regulativa u oblasti povreda radne discipline i obaveza zaposlenih organizuje prema zahtevima klijenta. Shodno važećim pravilima će se o trajanju, odnosno o tome kako će i na koliko dana to vreme biti raspoređeno, zajedno dogovoriti predstavnik zainteresovanog preduzeća i ovlašćeno lice određene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Spisak gradova za kurs i obuku "Zakonska regulativa u oblasti povreda radne discipline i obaveza zaposlenih"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje