Kurs i obuka - zaštitite poslovanje uz poštovanje aktuelnog zakona

Izuzev direktora u firmi, odnosno njihovih ovlašćenih predstavnika, konkretnu edukaciju bi trebalo da pohađaju i osobe, zaposlene na menadžerskim pozicijama, a primarno rukovodioci odeljenja ljudskih resursa. Osim njih, specijalizovani seminar - zaštitite poslovanje uz poštovanje aktuelnog zakona treba da prate i lica koja se nalaze na čelu pravni službi u kompanijama, ali i oni stručnjaci čija je oblast delovanja vezana kako za upravljanje rizicima, tako i za bezbednost i zaštitu na radu. Uopšteno govoreći, apsolutno svako ko je nadležan za rad određenih službi u konkretnoj firmi bi trebalo da bude upoznat sa tematikom ove obuke, budući da će primenom tih znanja zaista moći u značajnoj meri da poboljša poslovanje kako tog sektora, tako i celokupnog preduzeća.

Osim za fizička lica, održava se ova edukacija i za zaposlene u određenom preduzeću, a u kom slučaju Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje takozvani korporativni kurs. Tada su dostupne potpuno iste opcije kao za nastavu namenjenu pojedincima, s tim što može biti dopuštena izmena lokacije njenog održavanja. Da budemo precizni, ukoliko nadležno lice konkretne firme bude iznelo zahtev da određeni broj radnika časove prati u prostorijama tog preduzeća, biće obavešten o svim detaljima, koji se odnose na opremljenog s tog prostora, a sa ciljem vođenja edukacije u skladu sa pravilima. Inače se korporativna obuka organizuje tek nakon što klijent i ovlašćeno lice konkretne poslovnice ove institucije definišu na koji način će radnici predavanja da pohađaju, odnosno pošto odrede datum početka, mesto održavanja i termine, kao i dinamiku.

Istaknuta je vrlo važna informacija, a koja se odnosi na princip sprovođenja nastave za pojedinačne polaznike, se podrazumeva da oni lično u momentu kada bude bio organizovan upis moraju da se odluče između ponuđenih opcija.


Pored mogućnosti online praćenja časova, dostupan je i klasičan kurs i obuka - zaštitite poslovanje uz poštovanje aktuelnog zakona, a oba tipa edukacije mogu da budu organizovana ili za samo jednu osobu ili za njih dvoje ili za grupu polaznika.

Posedovanje kompjutera je, logično uslov za praćenje nastave onlajn, ali je neophodno da zainteresovano lice instalira na taj uređaj prethodno definisani softver. Naravno da će ovlašćeno lice konkretne poslovnice organizatora njemu pružiti sve relevantne informacije, a čak ako bude bilo neophodno, omogućiće mu i profesionalnu tehničku podršku, kako bi što jednostavnije izvršio postupak instalacije i bez smetnji prato časove.

Obavezan je dolazak polaznika u prostorije određenog predstavništva, a ukoliko bude izabrao opciju praćenja nastave na klasičan način.Broj polaznika se smatra osnovnom razlikom između grupne, individualne i poluindividualne nastave, ali isto tako postoje i određena odstupanja u načinu njihove organizacije. Baš zato i jeste važno da svaki prijavljeni odabere koji vid nastave mu najviše odgovara, odnosno sa koliko ljudi želi da pohađa predavanja. Bude li njegova odluka bila da nastavu prati u grupi, biće neophodno najpre da sačeka ispunjenje osnovnog uslova za to, odnosno formiranje grupe od najmanjeg broja polaznika.

Podrazumeva se da će tom prilikom on definisati kako datum početka grupne edukacije, tako i termine u kojima će polaznici pratiti predavanja i prema kakvoj dinamici. U skladu sa pravilima će obavestiti svakoga, ko je član te grupe i zahtevati maksimalno poštovanje svega definisanog, zato što se izmene ne smeju dozvoliti u tom slučaju.

Dve osobe u isto vreme bi trebalo da pohađaju poluindividualnu nastavu, dok se individualna obuka i kurs - zaštitite poslovanje uz poštovanje aktuelnog zakona organizuje za samo jednog polaznika. Ista pravila se poštuju i u jednom i u drugom slučaju, tako da oni moraju da se usaglase oko načina organizacije predavanja sa nadležnim licem konkretnog predstavništva organizatora, ali i sa predavačem. Definisaće i termine sprovođenja predavanja i datum početka nastave, te će odrediti i trajanje, odnosno preciziraće prema kakvoj dinamici će biti organizovani časovi kod tog tipa edukacije.

Neposredno nakon izvršenog prijavljivanja, polaznici će morati da dođu lično u određenu poslovnicu pomenute institucije, jer je to zahtev koji mora biti ispoštovan prilikom upisa. Potrebno je da određenu dokumentaciju tada donesu, a prethodno će ih ovlašćeno lice te poslovnice o svim detaljima obavestiti.

U toku cele kalendarske godine je otvorena mogućnost za prijavljivanje, a potrebno je da polaznik tada ovlašćenom licu institucije organizatora dostavi osnovne informacije, odnosno datum rođenja, ime i prezime, s tim što je neophodno da navede i broj telefona. Podrazumeva se da svaki zainteresovani kandidat treba da izabere hoće li prijavu izvršiti elektronskim putem, a kojom prilikom zahtevane podatke šalje na mejl adresu pomenute institucije ili će se odlučiti za varijantu prijavljivanja preko telefona, odnosno dolaskom u prostorije konkretnog predstavništva.

Koje teme će da obradi kurs i obuka - zaštitite poslovanje uz poštovanje aktuelnog zakona?

Podrazumeva se da svako pravno lice teži svoje poslovanje da uskladi sa važećim zakonima, a kako bi obezbedio maksimalan kvalitet poslovnog procesa. Upravo sa tim ciljem i je i osmišljen specijalizovani seminar - zaštitite poslovanje uz poštovanje aktuelnog zakona.

U prvom delu edukacije će biti predstavljen zakon, kojim se reguliše radno angažovanje zaposlenih. A tom prilikom će polaznici, između ostalog saznati šta mora da bude učinjeno prilikom zasnivanja radnog odnosa, ali i kada dođe do njegovog prekida. Biće reči i o zaštiti prava zaposlenih, ali i poslodavaca, a svakako će profesori da se osvrnu i na one odredbe aktuelnog Zakona o radu, a koje su vezane za isplatu zarada, naknade zarada i drugih primanja.

Pred toga što će biti prezentovane odredbe tog zakona, koje se odnose na regulisanje plaćenog, odnosno neplaćenog odsustva zaposlenih, biće govora i o radnom vremenu, ali i o kaznenim odredbama i o disciplinskim merama.

U skladu sa programom, prema kome se sprovodi specijalizovana obuka i kurs - zaštitite poslovanje uz poštovanje aktuelnog zakona, predviđeno je da polaznici ove edukacije budu upoznati i sa važećim odredbama Zakona o porezu Republike Srbije, te sa obavezama koje u tom slučaju ima i poslodavac i zaposleni.

Svakako će biti govora i ovo opštim odredbama Zakona o privrednim društvima, a predviđeno je da polaznici budu upoznati i sa onim odredbama Zakona o zaštiti uzbunjivača, čije je poštovanje će uticati na poboljšanje celokupnog poslovnog procesa.

Osim toga, definisano je i da oni budu upoznati sa onim zakonskim aktima, koji se odnose na nadzor zaposlenih, a kako ih ne bi prekršili i ujedno zaštitili radni proces svoje kompanije.

U završnom delu će specijalizovani kurs i obuka - zaštitite poslovanje uz poštovanje aktuelnog zakona staviti akcenat na prezentovanje onih odredbi zakona, koje se odnose na zaštitu podataka, te će polaznicima biti ponuđen i niz praktičnih primera, a kako bi bili upoznati sa njihovom pravilnom primenom. Pored ostalog će dobiti informacije o tome da li je sistem video nadzora dozvoljeno koristiti, odnosno po kom principu on mora biti instaliran i raspoređen u radnom prostoru, te će saznati i šta je dozvoljeno u tom slučaju pratiti.

Naravno da će prisutnima biti ukazano i na moguće povrede svih pomenutih, ali i mnogih drugih zakona, tako da će naučiti na koji način bi trebalo u tom slučaju postupati.

Na kom mestu i u kojim terminima se organizuje seminar - zaštitite poslovanje uz poštovanje aktuelnog zakona?

Pravila koja se poštuju prilikom sprovođenja ove edukacije su prilično jednostavna, s tim što je ponuda Obrazovnog centra Akademije Oxford izuzetno bogata, tako da je vrlo važno da svaki pojedinačni polaznik bude sa time upoznat i da se opredeli za onu opciju, koja njegovim zahtevima može na adekvatan način da odgovori.

Pod tim mislimo da se specijalizovana obuka i kurs - zaštitite poslovanje uz poštovanje aktuelnog zakona može pratiti kako u okviru poluindividualne i individualne nastave, tako i u formi grupne, a predviđeno je da polaznici časovima pristupaju ili online, to jest sa bilo kog mesta ili na klasičan način.

Takođe moramo napomenuti i to da ova institucija može da organizuje konkretnu edukaciju i isključivo za zaposlena lica, a ako to njihov nadležni bude želeo. Tom prilikom se primenjuju potpuno iste opcije kao i kada se ovaj kurs organizuje za fizička lica, to jest kada treba da ga prate pojedinačni polaznici, s tim što se direktor određene kompanije o detaljima vezano za sprovođenje nastave direktno moraju dogovoriti sa ovlašćenim licem jedne od poslovnica pomenute institucije. Uz to što će precizirati koliko osoba će nastavu pratiti, odnosno po kom principu, oni će se dogovoriti i o mestu održavanja. Moramo naglasiti da osim varijante, koja uključuje praćenje predavanja online ili direktno u predstavništvu ove institucije, postoji i ona koja podrazumeva da časovi mogu biti organizovani i na drugoj lokaciji. Ukoliko bude bilo potrebno da određeni broj radnika prati nastavu na svom radnom mestu, odnosno u prostorijama kompanije u kojoj su zaposleni, biće potrebno da njihovi nadležni opreme izabrani prostor u skladu sa aktuelnim pravilima.

Da se vratimo na edukaciju namenjenu pojedinačnim polaznicima, te da navedemo da se klasičan tip nastave održava u prostorijama određene poslovnice organizatora, a nastavu onlajn polaznik može da pohađa odakle god želi.

Jedini uslov koji mora biti ispoštovan, ukoliko nekoga interesuje online kurs i obuka - zaštitite poslovanje uz poštovanje aktuelnog zakona je vezan za posedovanje računara, s tim što će biti potrebno i da postoji stabilna internet veza u odabranom prostoru. Takođe je važno i da taj kandidat pravilno instalira softver, ali po potrebi ova institucija omogućuje i pomoć stručnjaka, koji su u svakom predstavništvu zaposleni.

Dakle, i online i klasična nastava mogu biti organizovane na jedan od tri načina, a podrazumeva se da će prijavljeni odabrati između grupne, individualne ili poluindividualne.

Ukoliko bude izabrao da predavanja pohađa potpuno samostalno, biće neophodno da se o datumu početka dogovori on lično sa predavačem, a uz prisustvo ovlašćenog koordinatora za nastavu konkretnog predstavništva. Svakako će se sa njima dogovoriti i o terminima, u kojima će časove pohađati, ali i o trajanju individualne edukacije, uzevši u obzir da će morati da se usaglase i oko toga prema kakvoj dinamici će predavanja da budu organizovana. Moramo naglasiti da se i poluindividualni seminar - zaštitite poslovanje uz poštovanje aktuelnog zakona organizuje prema istovetnom principu, samo što u tom slučaju predavanja treba dvoje polaznika da pohađaju, pa se samim tim zajedno i dogovaraju oko neophodnih detalja.

Nakon prijavljivanja kandidata zainteresovanih za nastavu u grupi, mora da se sačeka zvanično formiranje grupe, a što iziskuje prijavu minimalnog broja polaznika. Da bi kvalitet edukacije bio na visokom nivou, definisan je i maksimalni broj polaznika. Svakako će koordinator za nastavu imati poslednju reč u tom slučaju, tako da će odrediti kakvom dinamikom će predavanja biti organizovana, zatim kada će nastava početi i u kojim terminima će časove članovi te grupe pohađati. Ne postoji mogućnost da se promeni ništa od toga, a ukoliko neki kandidat možda to bude zahtevao, zato što su pravila koja se prilikom sprovođenja nastave za grupu polaznika prilično stroga.

Po kom principu se stručna obuka i kurs - zaštitite poslovanje uz poštovanje aktuelnog zakona održava?

Pre nego što se prijavljeni budu odlučili na koji tačno način žele stručni seminar - zaštitite poslovanje uz poštovanje aktuelnog zakona da pohađaju, moraju detaljno biti upoznati sa celokupnom ponudom Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Svakako se nastava može pohađati ili kroz individualnu, odnosno poluindividualnu, ali je dostupna i opcija koja omogućuje njeno praćenje u okviru grupe. Institucija organizatora je predvidela da se svaka od njih može pohađati ili na način, koji se smatra klasičnim, a kada predavanja bivaju organizovana direktno u predstavništvu ove institucije ili onlajn.

Zahteva se da svaki prijavljeni, koji želi predavanja da pohađa u grupi sačeka ostvarenje osnovnog zahteva, odnosno prijave najmanjeg broja polaznika. Predviđeno je pravilnikom da posle toga koordinator za nastavu definiše dinamiku održavanja i termine, kao i kog datuma će početi grupni kurs i obuka - zaštitite poslovanje uz poštovanje aktuelnog zakona.

Mnogo su jednostavnija, a samim tim i slobodnija pravila koja se primenjuju prilikom sprovođenja onog tipa edukacije, koji treba da prate dve ili samo jedna osoba, jer se zahtevi polaznika u najvećoj meri tada ispunjavaju. Zato i jeste istaknuto pravilo da nadležni predavač tada treba da se direktno sa prijavljenim i svakako, sa koordinatorom za nastavu dogovori oko svih detalja, koji se odnose na organizaciju predavanja. Jednostavno će precizirati datum početka kako poluindividualne, tako i individualne edukacije, te će odrediti u skladu sa kakvom dinamikom će biti organizovani časovi i naravno, u kojim terminima će ih polaznici pratiti.

Pomenuta institucija može na osnovu zahteva klijenata da organizuje i onaj tip nastave, koji će pohađati prethodno određeni broj radnika zaposlenih u nekoj firmi. S obzirom na to da korporativna obuka i kurs - zaštitite poslovanje uz poštovanje aktuelnog zakona ima za cilj da ostvari zahtev nadležnih te kompanije u najvećoj mogućoj meri, to se njima dozvoljava da definišu sa ovlašćenim licima u instituciji organizatora preciziraju sve neophodne detalje. Isto tako će im biti dozvoljeno i da omoguće svojim radnicima predavanja da pohađaju u namenskim prostorijama te kompanije, ali je neophodno da budu ispunjeni zahtevi vezano za opremljenost.

Bez obzira za koji vid edukacije od ponuđenih da se zainteresovani odluče, otvorena je mogućnost da časove pohađaju na jedan od dva načina, odnosno ili online ili na uobičajen način, to jest u prostorijama konkretnog predstavništva navedene institucije.

Zahtevano je da kandidat, koji se odluči za prvu ponuđenu varijantu, odnosno praćenje predavanja online, njima pristupa preko sopstvenog kompjutera, pa je shodno pravilniku i to navedeno kao zvaničan uslov za pristup tom tipu obuke. Neposredno pre početka bilo grupne, poluindividualne ili individualne online edukacije, taj kandidat bi trebalo da instalira softver na svoj kompjuter, a kako bi mogao časove nesmetano da prati. Isto tako će mu biti preporučeno da bude u prostoru, u kome postoji odlična veza sa internetom, da ne bi dolazilo do ometanja predavanja. Na raspolaganju će biti prijavljenima i mogućnost korišćenja usluga onih stručnjaka, koji su zaduženi za pružanje tehničke podrške.

Koliko će dana da traje specijalizovani kurs i obuka - zaštitite poslovanje uz poštovanje aktuelnog zakona?

Uzevši u obzir da se individualna i poluindividualna edukacija organizuju na vrlo slobodan način, te da se tada svaki polaznik dogovara, između ostalog i o dinamici održavanja časova sa zvanično ovlašćenim licima u konkretnoj poslovnici, jasno je da će oni zajedno odlučiti o tome koliko će ukupno ta vrsta nastave da traje.

Sasvim se drugačija pravila primenjuju kada se sprovodi grupna obuka i kurs - zaštitite poslovanje uz poštovanje aktuelnog zakona. Naravno da će organizator posle formiranja određene grupe u poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford precizno odrediti i dinamiku, pa o tome obavestiti svakog prijavljenog pojedinačno.

Istovetan je nastavni fond i kod korporativne edukacije, s tim što se ovlašćena lica institucije organizatora i zainteresovane kompanije moraju usaglasiti oko trajanja, to jest precizirati u skladu sa kakvom dinamikom će časovi da budu organizovani.

Spisak gradova za kurs i obuku "Zaštitite poslovanje uz poštovanje aktuelnog zakona"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje