Kurs i obuka - zaštitite se od rizičnih oblika zapošljavanja

Kako direktorima i vlasnicima različitih kompanija, tako je i nadležnima u odeljenjima ljudskih resursa namenjena specijalizovana obuka i kurs - zaštitite se od rizičnih oblika zapošljavanja. A osim njih, valjalo bi da se sa ovom temom upoznaju i osobe ko su na čelu pravnih odeljenja, te sva ona lica koja su zainteresovana da se sa ovom, izuzetno zanimljivom oblašću i upoznaju.

Prvo i osnovno jeste pravilo da svaki zainteresovani polaznik ima obavezu ne samo da po propisu izvrši prijavu, nego i da se upiše. Što se tiče dokumenata koja ima obavezu da priloži u trenutku upisa, sve neophodne informacije će prijavljenima na vreme biti dostupne.

Potrebno je da osnovne podatke o sebi svaki polaznik na propisan način pruži zaposlenima ove institucije, a kako bi prijava bila izvršena. Dakle, može ih kontaktirati preko telefona ili se odlučiti za lični dolazak u poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford, s tim da osnovne podatke o sebi (ime, prezime, datum rođenja i kontakt informacije), može poslati i na zvaničnu mejl adresu izabrane poslovnice.


Svakako je bitno da prijavljeni dobiju informaciju o tome da se specijalizovani kurs i obuka - zaštitite se od rizičnih oblika zapošljavanja mogu pohađati na tri načina, odnosno kroz grupnu, individualnu i poluindividualnu nastavu, ali i da isto tako postoji opcija praćenja nastave online i po klasičnom principu. Upravo zato je i iznet zahtev pred svakog prijavljenog da izabere jedan od svih tih principa sprovođenja, nakon čega će dobiti precizne informacije o detaljima.

Nakon formiranja grupe, to jest posle prijavljivanja dovoljnog broja polaznika, definiše se ne samo tačan datum početka grupne nastave, nego i termini, kao i dinamika prema kojoj će se časovi sprovoditi u tom slučaju. Sve to nije podložno promenama, o čemu će svakako prijavljeni da budu obavešteni.

U ponudi su i poluindividualna i individualna nastava, a prema potpuno istim pravilima se one sprovode, s tim što se broj polaznika razlikuje. Dvoje ljudi pristupa takozvanoj poluindividualnoj edukaciji, a samo jedan kandidat treba da pohađa individualnu nastavu. Bez obzira za koju od njih da se prijavljeni opredeli, njegova je obaveza da se oko dinamike održavanja časova i termina, ali isto tako i oko datuma početka, dogovori sa ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica i sa nadležnim predavačem.Napominjemo da organizator omogućuje i klasičnu i online edukaciju za sva tri tipa nastave. Svakako se u predstavništvu navedene institucije sprovodi klasični seminar - zaštitite se od rizičnih oblika zapošljavanja, tako da polaznik koji konkretnu opciju izabere, dolazi tu kako bi pohađao predavanja.

Preko namenske internet platforme je predviđeno da polaznik pohađa nastavu onlajn, te je svakako neophodno da to čini preko svog kompjutera, a valjalo bi i da tom prilikom koristi što stabilniju internet konekciju. Apsolutno sve detalje, koji se odnose na princip rada konkretne platforme i uopšteno na način sprovođenja edukacije online, će ovlašćeno lice organizatora predočiti svakom prijavljenom.

Izuzev nastave koju treba pojedinačni polaznici da pohađaju, u ponudi je i takozvani korporativni kurs i obuka - zaštitite se od rizičnih oblika zapošljavanja. U pitanju je edukacija, koja je isključivo namenjena zaposlenima, a njihovi direktori ili vlasnici kompanija, to jest zvanično ovlašćena lica definišu način sprovođenja direktno sa organizatorom. Pored toga što će oni sa ovlašćenim licem bilo koje poslovnice navedene institucije definisati termine održavanja, datum početka i dinamiku, imaju pravo da traže i promenu mesta održavanja nastave. Zapravo je to jedini slučaj kada se dozvoljava da polaznici časove prate na nekoj drugoj lokaciji, a obično je to u sklopu njihove matične kompanije. Naravno da je klijent u obavezi optimalne uslove za rad da obezbedi, a sa detaljima vezano za opremljenost tog prostora Će ga upoznati prethodno predstavnik institucije organizatora.

Čime se sve bavi kurs i obuka - zaštitite se od rizičnih oblika zapošljavanja?

Osnovni uslov da bi neko mogao da se zaštiti od ovakvih oblika zapošljavanja, jeste da sa njima detaljno bude upoznat, kao i sa zakonskim odredbama koje tu oblast regulišu. Tim pitanjima će se primarno baviti specijalizovana obuka i kurs - zaštitite se od rizičnih oblika zapošljavanja, s tim što će se predavači potruditi da polaznicima pruže i najbolje moguće primere iz prakse, kako bi dodatno pojasnili konkretnu temu.

U uvodnom delu će biti govora o brojnim tipovima ugovora o radnom angažovanju, a kojom prilikom će prisutni saznati i koji sve oblici angažovanja radnika u praksi se najčešće sreću.

Svakako će profesori objasniti na primerima i kako treba različiti tipovi ugovora da izgledaju, odnosno koje sve informacije neizostavno moraju da sadrže. Nakon toga će im biti objašnjeno i koje su to greške, koje se često mogu sresti u praksi, te na koji način one mogu biti ispravljene, odnosno koje su posledice ukoliko se ne uoče na vreme.

Predviđeno je nastavnim programom da stručni seminar - zaštitite se od rizičnih oblika zapošljavanja posveti pažnju i temi obračuna poreza kod različitih tipova radnog angažovanja. U tom segmentu će akcenat biti stavljen na obavezne klauzule, koje se unose u ugovor o radu, a kako bi konkretni poslodavac u najvećoj mogućoj meri zaštitio svoje poslovne interese.

U završnom delu edukacije će kandidatima biti objašnjeno po kom principu se zaključuje ugovor o angažovanju radnika, a nakon okončanja definisanog perioda.

Naravno da će prisutnima biti omogućeno da predavačima postavljaju i pitanja, uzevši u obzir da je specijalizovani kurs i obuka - zaštitite se od rizičnih oblika zapošljavanja prvenstveno zamišljen kao interaktivna nastava.

Isto tako mora biti naglašeno da primeri, kojima će se profesori koristiti tokom rada mogu biti uzeti iz poslovanja one firme, koja svojim zaposlenima omogućuje da pohađaju korporativnu obuku. Primećeno je da na taj način oni mogu mnogo brže shvatiti ovu tematiku, te po završetku pomenute obuke i lakše stečena znanja primenjivati u praksi, a što će se sigurno naročito pozitivno odraziti na celokupni poslovni procesi kompanije.

Gde se i kada sprovodi stručni seminar - zaštitite se od rizičnih oblika zapošljavanja?

Osnovna informacija koja mora biti na raspolaganju zainteresovanima za praćenje ove edukacije jeste vezana za izuzetno bogatu ponudu Obrazovnog centra Akademije Oxford. Radi se, ustvari o tome da je dostupna opcija kako za pojedinačne polaznike, tako isto i ona koja uključuje mogućnost organizovanja korporativne edukacije.

Ukoliko je potrebno da radnici u okviru neke kompanije budu upoznati sa ovom temom, biće organizovana korporativna obuka i kurs - zaštitite se od rizičnih oblika zapošljavanja. Tom prilikom se primenjuje vrlo jednostavan način organizacije, tačnije ostvaruju se u najvećoj mogućoj meri zahtevi klijenata. Svakako će predstavnik i jedne i druge institucije definisati na koji način će zaposleni pohađati predavanja, a u smislu da će dogovoriti kako termine održavanja, tako isto i datum početka, ali i dinamiku sprovođenja časova. Bude li se dogodilo da klijent izrazi želju da njegovi zaposleni ovu edukaciju pohađaju na drugoj lokaciji, a prvenstveno mislimo na prostorije te firme, biće obavešten o karakteristikama, koje izabrani prostor u potpunosti mora da zadovolji, da bi nastava bila u njemu održana.

S obzirom na to da ova institucija u ponudi ima i nastavu namenjenu isključivo pojedincima, to se ona, praktično govoreći može organizovati baš onako kako prijavljenima odgovara. A to znači da oni lično biraju prvo između grupne, individualne i poluindividualne nastave, a zatim i između online i klasične.

Najviše osmoro polaznika može da pohađa grupnu nastavu, a da bi ona uopšte bila organizovana, neophodno je da osnovni uslov za početak bude ostvaren. Tačnije, grupni kurs i obuka - zaštitite se od rizičnih oblika zapošljavanja može tek posle kreiranja grupe da počne, a to podrazumeva da je potrebno četvoro polaznika prijavu da izvrše. Dužnost je koordinatora za nastavu onog predstavništva, u okviru koga se najmanje toliko polaznika prijavi, da odredi na koji način će oni časove pohađati. Uz definisanje datuma početka grupne nastave, tom prilikom će biti određeno i u kojim terminima će kandidati da prate časove i naravno, u skladu sa kakvom će to dinamikom da bude. Nije dozvoljeno izvršavati promene prilikom organizacije grupne nastave, a ukoliko to neki kandidat možda bude zahtevao.

Na potpuno isti način će nastavu pohađati polaznici koji odaberu da to učine samostalno i sa još jednom osobom, zato što se i individualna i poluindividualna edukacija sprovode po istovetnom principu. Bitno je da se apsolutno svaki polaznik o načinu sprovođenja časova, bez obzira da li je u pitanju jedna ili druga vrsta nastave, direktno dogovore sa profesorom i sa zvanično ovlašćenim licem u poslovnici organizatora. Najvažnije je da se usaglase oko toga kog datuma će časovi početi, te kakvom dinamikom će da budu organizovani i naravno, u kojim terminima.

Predviđeno je da se sve tri navedene vrste edukacija mogu pratiti na dva načina, što znači da je otvorena mogućnost izbora između klasične i onlajn nastave.

Uopšteno govoreći, u tačno određenim terminima bi trebalo da u poslovnici ove institucije bude prisutan onaj polaznik, koji se odluči da stručni seminar - zaštitite se od rizičnih oblika zapošljavanja pohađa na klasičan način.

Uz obavezu posedovanja računara, neophodno je da postoji i odlična konekcija sa internetom, a ukoliko kandidat želi nastavu da pohađa online. Kako se časovi sprovode uz korišćenje tačno određene internet platforme, to znači da će polaznik propisno biti obavešten o načinu njenog funkcionisanja, odnosno o pristupu i generalno, o sprovođenju edukacije na taj način.

Kako se organizuje obuka i kurs - zaštitite se od rizičnih oblika zapošljavanja?

Prema jasno utvrđenom pravilniku se ova edukacija sprovodi, a postoji opcija da je pohađaju kako pojedinačni polaznici, tako i zaposleni u okviru neke kompanije.

Svi kandidati koji, shodno pravilima budu izvršili prijavu i upis, bi trebalo zvanično da iznesu svoju odluku, a vezano za to na koji način će specijalizovani seminar - zaštitite se od rizičnih oblika zapošljavanja da pohađaju.

Prvo što će morati da odluče jeste da li će to biti u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford ili sa bilo koje lokacije, uzevši u obzir da se časovi sprovode i po klasičnom principu i shodno pravilima koja navodi onlajn nastava.

Naravno da je neophodno posedovanje kompjutera, a ukoliko neko želi časove da prati online, ali je naglašeno da bi trebalo stabilnu internet vezu taj uređaj da koristi. Na taj način neće dolaziti do ometanja rada platforme, koja se ko risti za organizaciju nastave tog tipa, a svakako će zainteresovani biti detaljno obavešteni o načinu na koji edukacija uopšteno funkcioniše.

Navedena institucija dozvoljava da se kako klasični, tako i online kurs i obuka - zaštitite se od rizičnih oblika zapošljavanja organizuju na jedan od tri načina, što znači da će polaznici izabrati da li će časove pohađati individualno ili u grupi, odnosno u paru.

Da razjasnimo, u zvaničnoj ponudi pomenute institucije su kako takozvane poluindividualna i individualna edukacija, tako isto i mogućnost praćenja predavanja u grupi. Svakako jedna osoba može da pohađa individualnu nastavu, a njih dvoje pristupaju poluindividualnoj, te više osoba može pristupiti grupnoj nastavi.

Shodno zahtevima kandidata će biti organizovane i poluindividualna i individualna obuka i kurs - zaštitite se od rizičnih oblika zapošljavanja, jer se njihovi zahtevi maksimalno ostvaruju u tom slučaju. Radi se o tome, da je predviđen prilično fleksibilan princip organizacije, budući da je data sloboda svakom polazniku da se oko svega dogovori sa nadležnim profesorom, kao i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u izabranoj poslovnici. Trebalo bi da oni svi zajedno definišu i kog datuma će jedna ili druga vrsta edukacije početi, ali i da preciziraju termine, kao i dinamiku njihovog sprovođenja.

Sama činjenica da je u okviru pomenute institucije tačno definisano koliko ljudi ima pravo da prisustvuje nastavi u grupi, podrazumeva da se najmanje toliko polaznika najpre mora zvanično prijaviti, jer je baš to uslov za početak te vrste edukacije. Zapravo će datum njenog početka odrediti organizator, a pošto se dovoljan broj polaznika prijavi, te bi trebalo da definiše i koliko će nastava trajati, odnosno kako će predviđeni fond biti raspoređen, te u kojim tačno terminima. Način na koji se nastava u grupi organizuje je prilično strog, pa se zato nikakve izmene, a po zahtevu prijavljenih ne dopuštaju.

Koliko traje ukupno kurs i obuka - zaštitite se od rizičnih oblika zapošljavanja?

Najpre moramo naglasiti, da iako postoji tačno utvrđeno vreme, odnosno broj sati, nije moguće unapred precizno reći koliko bi trebalo da traje individualna i poluindividualna obuka i kurs - zaštitite se od rizičnih oblika zapošljavanja. Razlog za to treba tražiti u načinu organizacije, zato što svaki kandidat, koji nastavu želi da prati ili samostalno ili u paru, ima obavezu da se i o tom detalju, kao i o terminima održavanja i datumu početka nastave, dogovori sa nadležnima u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Slobodno možemo reći da je istovetan princip u skladu sa kojim se sprovodi korporativna obuka, ali tom prilikom direktor, odnosno vlasnik kompanije ili njen zvanično ovlašćeni predstavnik precizira kako će ukupan broj sati nastavnog programa da bude u tom slučaju raspoređeno.

Unapred je moguće samo reći koliko će da traje grupni seminar - zaštitite se od rizičnih oblika zapošljavanja, zato što ovlašćeni predstavnik navedene institucije određuje prema kakvoj dinamici će polaznici nastavu da prate. Informacije o tačnoj dinamici biti dostupne polaznicima nakon zvaničnog ostvarenja osnovnog zahteva za početak grupne nastave, odnosno posle kreiranja grupe od minimalnog broja članova.

Spisak gradova za kurs i obuku "Zaštitite se od rizičnih oblika zapošljavanja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje